Pakkausseloste

DUACT kapsel, hård 8/60 mg

Tilläggsinformation

DUACT kapsel, hård

akrivastin 8 mg och pseudoefedrinhydroklorid 60 mg

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1.  Vad Duact är och vad det används för
 2.  Vad du behöver veta innan du använder Duact kapslar
 3.  Hur du använder Duact kapslar
 4.  Eventuella biverkningar
 5.  Hur Duact kapslar ska förvaras
 6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Effekten av Duact kapslar baserar sig på samverkan av två läkemedel: akrivastin, som är ett snabbverkande antihistamin av en ny generation, och pseudoefedrin, som minskar på svullnaden i slemhinnorna.

Duact kapslar används vid behandling av allergisk snuva.

Akrivastin och pseudoefedrinhydroklorid som finns i Duact kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Duact kapslar

 • om du är allergisk mot akrivastin, pseudoefedrin, triprolidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har någon av de följande sjukdomarna: svår kranskärlssjukdom, svår blodtryckssjukdom, moderat eller svårt nedsatt njurfunktion, överaktiv sköldkörtel, svåra hjärtrytmstörningar, urinstopp eller ökat tryck i ögat.
 • om du har haft slaganfall eller riskfaktorer som kunde öka risken att få slaganfall pga. hjärnblödning.
 • om du använder eller har använt s.k. MAO-hämmare under de föregående två veckorna.
 • om du redan använder något annat läkemedel mot tilltäppt näsa, antingen via munnen eller via näsan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Duact

 • om du har någon av de följande sjukdomarna: förhöjt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, överaktiv sköldkörtel, hjärtrytmstörningar, ökat tryck i ögat, förstorad prostata eller en tumör i binjuremärgen eller det sympatiska nervsystemet med symtom på plötsliga blodtrycksfluktuationer eller en mer ihållande förhöjning av blodtrycket (feokromocytom).
 • om du har eller har haft en sjukdom i hjärnans blodkärl (cerebrovaskulär sjukdom) eller löper hög risk att få en sådan sjukdom.
 • sluta använda detta läkemedel och kontakta genast läkare om du får plötslig svår huvudvärk, illamående, kräkningar eller synstörningar.
 • om du använder vissa läkemedel, se avsnitt ”Andra läkemedel och Duact”.
 • pseudoefedrinet i Duact kapslar ger positivt utslag i idrottarnas doping-test.
 • avsluta behandlingen med Duact kapslar 2 dygn före planerat allergitest.
 • om du är över 60 år, kan din läkare vilja kontrollera dig regelbundet.
 • om du ska genomgå en operation som kräver anestesi, berätta för den vårdande läkaren om din Duact behandling. Läkaren måste kanske avbryta Duact behandlingen.

Plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning kan förekomma med Duact, på grund av inflammation i tjocktarmen (ischemisk kolit). Sluta ta Duact om du upplever dessa symtom från magtarmkanalen och kontakta omedelbart läkare eller uppsök sjukvård. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

En minskning av blodflödet till synnerven kan förekomma med Duact. Om du upplever plötslig synförlust ska du sluta ta Duact och kontakta din läkare eller söka vård omedelbart. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

Barn

Ej för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Duact

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd Duact kapslar med försiktighet om du använder

 • blodtryckssänkande läkemedel (t.ex. bretylium, betanidin, guanetidin, debrisokin, metyldopa och alfa- och betablockerare)
 • läkemedel mot tilltäppt näsa (t.ex. fenylpropanolamin, fenylefrin, xylometazolin, oximetazolin)
 • tricykliska antidepressiva
 • s.k. MAO-hämmare (mot depression och Parkinsons sjukdom)
 • antibiotika av typ oxazolidinon (t.ex. linezolid)
 • aptithämmande läkemedel
 • amfetaminliknande CNS stimulerande läkemedel (psykostimulantia)
 • läkemedel som sammandrar blodkärl (t.ex. bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamin eller dihydroergotamin)
 • digitalis
 • magsyrenedsättande läkemedel (antasider eller protonpumps hämmare) eller kaolin.

Duact med alkohol

Alkohol kan förändra effekten av läkemedlet hos några individer. Såsom i allmänhet under medicinering, bör rikligt alkoholbruk undvikas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Det finns ingen data beträffande fertilitet hos människa och behandling med Duact.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Duact kapslar innehåller laktos (en sockerart) och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 kapsel vid behov, högst 3 kapslar om dygnet.

Kapslarna ska tas via munnen (oralt).

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt och behandlingen ska avbrytas när symptomen har försvunnit. Det rekommenderas att begränsa behandlingen till cirka 10 dagar.

Användning för barn

Ej för barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Duact kapslar

Överdosering av Duact kapslar kan orsaka irritation, orolighet, skakning, kramper, hjärtklappningar, förhöjt blodtryck och svårigheter att urinera.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Duact kapseln

Om du glömmer att ta kapseln, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av 10)

 • sömnighet.

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av 100)

 • muntorrhet, illamående, kräkningar
 • svindel, nervositet, sömnstörningar inklusive sömnlöshet.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 patient av 100)

 • överkänslighetsreaktioner från utslag till anafylaxi
 • upphetsning, rastlöshet, hallucinationer
 • akut generaliserad pustulos hudutslag (rött, svullet område med många små varblåsor), allergisk hudinflammation, hudutslag
 • svårigheter att urinera, urinstopp
 • posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) och reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS). Symtomen kan vara huvudvärk, förvirring, kramper och/eller visuella störningar.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av 1 000)

 • för snabb hjärtrytm, hjärtklappning
 • förhöjt blodtryck.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • ångest
 • huvudvärk, tremor
 • inflammation av tjocktarmen på grund av otillräcklig blodtillförsel (ischemisk kolit)
 • minskat blodflöde till synnerven (ischemisk optikusneuropati).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara i rumstemperatur (15–25 ºC). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvara i torrt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i en kapsel är akrivastin 8 mg och pseudoefedrinhydroklorid 60 mg.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 147 mg, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, gelatin, färgämnen titandioxid (E 171), järnoxid (E 172) och shellack.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En vit, hård gelatinkapsel med tryckning Wellcome logo och Duact.

24, 48 och 96 kapslar i blister (PVC/PVdC/aluminium blisterförpackningar eller barnskyddade PVC/PVdC/aluminium/papper blisterförpackningar).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 

12 Riverwalk

Citywest Business Campus 

Dublin 24

Irland

Tillverkare

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Poland

och/eller

S.C. Europharm S.A., Brasov, Rumänien

eller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

GlaxoSmithKline Oy

PB 24 (Biskopsbron 9 A)

02231 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast den 17.6.2022

Texten ändrad

17.06.2022