Pakkausseloste

IMDUR depottablett 60 mg

Tilläggsinformation

Imdur 60 mg depottablett

Isosorbid-5-mononitrat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Imdur är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Imdur

3. Hur du använder Imdur

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Imdur ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Imdur hör till läkemedelsgruppen nitrater. Imdur relaxerar blodkärlens glatta muskulatur. Det förbättrar blodflöde och underlättar hjärtats arbete.

Imdur användes för att förebygga hjärt- eller bröstsmärtor i samband med ansträngning eller stress.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Imdur

 • om du är allergisk mot isosorbid-5-mononitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • för behandling av bröstsmärtanfall. Vid akuta bröstsmärtor skall man använda nitroglycerintabletter som placeras under tungan eller nitroglycerinspray som sprayas i munnen
 • om du har mycket lågt blodtryck, kontruktivt kardiomyopati, perikardit

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Imdur

 • om du har grav cerebrovaskulär sjukdom, låg blodtryck eller grav hjärtsvikt
 • för Imdur kan höja ögontryck av vissa patienter

Andra läkemedel och Imdur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig användning av Imdur och fosfodiesteras typ 5-hämmare, liksom sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra) kan öka effekten av Imdur och därigenom orsaka allvarliga biverkningar, t.ex. svimning eller hjärtinfarkt. Om du har Imdur medicineringen, kan du inte använda ovanstående fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Imdur med mat och dryck

Imdur kan intas antingen till maten eller också på tom mage.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Effekten och säkerheten av Imdur i samband med graviditet och amning har inte klarlagts.

Körförmåga och användning av maskiner

Svindel kan förekomma i början av behandlingen. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner innan du vet hur du reagerar på behandlingen.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en depottablett på morgonen. Om på början av behandling uppkommer huvudvärk kan daglig dosering minskas till en halv depottablett för de första 2-4 dagarna. Depottabletten, eller en halv depottablett, skall sväljas hel med vätska (minst ½ glas). Den får inte tuggas eller krossas. Depottabletternas stomme löses egentligen inte upp i matsmältningskanalen, men stommen faller i allmänhet sönder då det verksamma ämnet frigörs. Ibland kan tablettstommen ändå passera genom hela matsmältningskanalen utan att falla sönder, och då kan t.o.m. en helt intakt tablett hittas i avföringen. Detta har dock ingen påverka för läkemedlets effekt.

Om du har tagit för stor mängd av Imdur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tar större dos än läkaren ordinerat, kan du få bl.a. följande biverkningar: dunkande huvudvärk, irritation, flush, kallsvettning, svindel, illamående, hjärtklappning och hypotension och svimning.

Om du har glömt att ta Imdur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömmer att ta en Imdur depottablett och märker detta inom 4 timmar, ta genast den bortglömda dosen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • hypotension, takykardi
 • huvudvärk, yrsel
 • illamående

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • kräkningar, diarre

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • svimning
 • eksem, klåda

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • muskelvärk

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är isosorbid-5-mononitrat. En tablett innehåller 60 mg isosorbid-5-mononitrat.

Övriga innehållsämnen är natriumaluminiumsilikat, syntetisk paraffin, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol 6000, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul, oval, bikonvex filmdragerad tablette med skåra och gravering: A/ID. Dimension: 7x13 mm.

Förpackningsstorlekar: 28 och 98 depottabletter i PVC/aluminium blisterförpackning.

Innehavare av försäljningstillståndet

TopRidge Pharma (Ireland) Limited, 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Irland.

Tillverkare

Laboratorios Alcala Farma, S.L., Avenida de Madrid, 82, Alcala de Henares, Madrid, 28802, Spanien.

Denna bipacksedel ändrades senast 21.12.2017.

Texten ändrad

21.12.2017