Pakkausseloste

PARAMAX COMP tablett 500/65 mg

Tilläggsinformation

Paramax Comp 500 mg/65 mg tabletter

paracetamol/koffein

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Paramax Comp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Paramax Comp

3. Hur du använder Paramax Comp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paramax Comp ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Paramax Comp är ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel (analgetisk och antipyretisk). Paramax Comp innehåller två aktiva substanser, paracetamol och koffein. Paracetamol lindrar smärta och minskar feber, och koffein ökar dess smärtlindrande effekt. Paramax Comp används för symptomatisk behandling av lindrig till måttlig smärta t.ex. huvudvärk, tandvärk, dysmenorré och/eller hög feber.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Paramax Comp

 • om du är allergisk mot paracetamol eller koffein eller något annat av innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du är under 12 år.
 • om du har svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh> 9).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Paramax Comp:

 • om du har svår lever- eller njursjukdom (inklusive alkoholrelaterad leversjukdom).
 • om du använder stora mängder kaffe eller te som innehåller koffein. Samtidig användning kan orsaka koffein inducerad irritabilitet och känsla av spänning.
 • om du har alkoholproblem eller leversjukdom. Använd inte Paramax Comp och alkohol samtidigt; effekten av alkohol förstärkas inte genom tillägg av Paramax Comp.
 • om du har en kronisk undernäring och glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist
 • om du har Gilberts syndrom (bekant icke-hemolytisk gulsot).

Du ska vara försiktigt:

- om du använder läkemedel som påverkar leverfunktionen

- om du är uttorkad

- om du är undernärd

- om du har astma och du är känslig mot acetylsalicylsyra

Du ska inte ta Paramax Comp utan att rådfråga en läkare eller apotekspersonal om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. Aldrig ta högre doser av paracetamol än rekommenderat. Högre doser än rekommenderat ger inte en starkare smärtlindring utan medför en risk för allvarlig leverskada. Symptomen på leverskada uppträder vanligtvis ett par dagar efter överdoseringen. Därför är det viktigt att du kontaktar en läkare så snart som möjligt om du har tagit en dos som var för hög, även om du mår bra, eftersom på grund av risken för allvarlig leverskada (se avsnitt Om du har tagit för stor mängd av Paramax Comp).

Andra läkemedel och Paramax Comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Var särskilt försiktig med följande läkemedel och naturliga produkter:

- Antikoagulantia (läkemedel som används för att förebygga blodproppar),

- Metoklopramid och domperidon (läkemedel mot illamående och kräkningar),

- Kloramfenikol (som är ett antibiotikum),

- Kolestyramin (läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet),

- Fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi),

- Rifampicin (läkemedel för behandling av tuberkulos),

- Probenecid (läkemedel för behandling av gikt),

- Zidovudin (läkemedel mot HIV),

- Johannesört (Hypericum, finns i vissa naturprodukter).

Liksom med andra läkemedel mot migrän kan användning av för mycket Paracut Comp orsaka daglig huvudvärk eller kan göra din migrän värre. Fråga din läkare om du tror att detta inträffat för dig. Du kan behöva sluta ta Paramax Comp att komma till rätta med problemet.

Om du använder någon av ovanstående läkemedel eller naturprodukter, konsultera en läkare innan du använder Paramax Comp. Enstaka doser av Paramax Comp och antikoagulantia kan användas, men om du behöver ta smärtstillande läkemedel dagligen under en lång period, tala med din läkare. Paramax Comp med mat och dryck Ta inte denna produkt tillsammans med alkoholhaltiga drycker. Du bör begränsa dricka drycker som innehåller koffein (kaffe, te, Cola).

Graviditet och amning Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Paramax Comp-tabletter användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare/barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Under normala terapeutiska konditioner Paramax Comp-tabletter kan användas under amning. Det bör endast användas efter läkare har gjort en noggrann nytta-riskbedömning. Körförmåga och användning av maskiner Paramax Comp har inga kända effekter på bilkörning eller användning av maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Endast för oralt bruk och kortsiktigt bruk.

Vuxna och barn över 12 år:

Den vanliga dosen är 1- 2 tabletter högst 3 gånger per dygneller vid behov.

Dosen på 1-2 tabletter bör inte tas med mindre än 6 timmars mellanrum. Dosintervallen beror på

symptom och maximal daglig dos.

Överskrid inte rekommenderad daglig dos på 6 tabletter inom 24 timmar. Om besvären består efter tre dagar

bör läkare uppsökas.

Äldre

Som för vuxna.

Barn

Rekommenderas inte för barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Paramax Comp

Om du har tagit för stor mängd läkemedel, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller sjukhusets akutmottagning även om du mår bra på grund av risken för försenad allvarlig leverskada. Du kan också kontakta till Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111). Symptomen vid överdosering är blekhet, illamående, kräkningar, anorexi, buksmärta, tremor, nervositet, agitation, diures, störningar i matsmältningskanal, ökad hjärtverksamhet eller rytmrubbningar i hjärtat. Om du har glömt att ta Paramax Comp Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen som vanligt. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Paramax Comp kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan minska. Sluta ta Paramax Comp och kontakta din läkare omedelbart, om du får en infektion med symptom såsom feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymptom såsom ont i hals/svalg/mun eller vattenkastningsbesvär, skall du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera eventuell minskning av vita blodkroppar (agranulocytos). Följande tabell omfattar biverkningar som rapporterats hittills, grupperade enligt frekvens:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • illamående,
 • sömnlöshet,
 • rastlöshet,
 • ökad hjärtverksamhet (takykardi).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • överkänslighet (inklusive utslag)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • hematopoetiska störningar inklusive trombocytopeni (lågt antal blodplättar som uppkommer som blödningar eller blåmärken som utkommer lättare än normalt) och agranulosytos (minskat antal vita blodkroppar granulocyter).
 • Anafylaxi chock (allvarlig allergiska reaktionen), angioödem (snabbt svullnad av huden och slemhinnor som kan leda även till döden)
 • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används göre utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är paracetamol och koffein. Varje tablett innehåller 500 mg paracetamol och 65 mg koffein.
 • Övriga innehålsämnen är povidon 29-32, mikrokristallin cellulosa, stearinsyra och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, kapselformade tabletter med en skåra på ena sidan, bredd 7,5 mm och längd 18 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30, 60 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

FINLAND

Tel: + 358 (3) 615600

Fax: + 358 (3) 6183130

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Paracut Comp: SE

Paramax Comp: FI, HU, PL, SI

Paramax Extra: EE, LT, LV, SK

Para-Caf: DE

Paramax Combi: CZ

Arax Extra: DK

Denna bipacksedel godkändes senast 14.08.2019

Texten ändrad

14.08.2019