Pakkausseloste

MUCOVIN oral lösning 0,8 mg/ml

Tilläggsinformation

Mucovin® 0,8 mg/ml-oral lösning

bromhexinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Mucovin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Mucovin
 3. Hur du använder Mucovin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Mucovin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Bromhexin lösgör slem vid sådana sjukdomar i andningsorganen vid vilka sega upphostningar förekommer. Bromhexin gör slemmet smidigare och ökar slemavsöndringen, vilket gör att hostandet blir lättare, luftrören töms bättre och andningen underlättas.

Preparatet används vid behandling av luftrörskatarr och andra sådana sjukdomar i andningsorganen vid vilka upphostningar med segt slem förekommer.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Mucovin

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Mucovin, om du har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen.

Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Mucovin och omedelbart kontakta läkare.

Andra läkemedel och Mucovin

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Mucovin rekommenderas inte under graviditet eller amning.

Effekten av Mucovin på fertiliteten hos människor har ej studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mucovin innehåller bensoesyra och etanol

Detta läkemedel innehåller 1020 mg bensoesyra per 5-10 ml dosenhet motsvarande 2 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller 94 mg 100 % etanol per ml. Mängden i 1 ml av detta läkemedel motsvarar 2,35 ml öl eller 0,94 ml vin. Mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga effekter hos vuxna och ungdomar och dess effekt hos barn är troligtvis inte märkbar. Den kan ha viss effekt hos yngre barn, t.ex. sömnighet. Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 14 år är 5–10 ml 3 gånger per dygn.

Användning för barn

Rekommenderad dos för barn mellan 6 och 14 år är 5 ml 3 gånger per dygn.

För barn under 6 år endast enligt läkarordination.

Rekommenderad dos för barn mellan 2 och 5 år är 2,5 ml 3 gånger per dygn.

Rekommenderad dos för barn mellan 12 och 23 månader är 1,25 ml 3 gånger per dygn.

Fortlöpande användning av bromhexin kan upprätthålla riklig slemavsöndring och därav framkallad hosta, speciellt hos barn. Preparatet skall inte ges åt spädbarn. Behandlingen bör vanligen inte fortgå längre än en vecka.

Om du har använt för stor mängd av Mucovin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Mucovin

Ta inte dubbel dos för att kompensera en glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

 • Diarré, kräkningar, illamående och dyspepsi

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

 • Överkänslighetsreaktioner
 • Hudutslag, nässelfeber

Har rapporterats (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda
 • Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos)
 • Bronkospasm

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte läkemedlet om det synbart har förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid (0,8 mg/ml).
 • Övriga innehållsämnen är bensoesyra (E210), etanol (96-procentig), glycerol (E422), povidon, sackarinnatrium, eukalyptusolja, vinsyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende: milt doftande, färglös eller något gulaktig lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Takeda Oy

PB 1406

00101 Helsingfors

tfn 020 746 5000

Tillverkare

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Ksiestwa Lowickiego 12

99-420 Lyszkowice

Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 18.1.2021

Texten ändrad

18.01.2021