Pakkausseloste

MUCOVIN oraaliliuos 0,8 mg/ml

Mucovin® 0,8 mg/ml –oraaliliuos

bromiheksiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Mucovin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mucovin-oraaliliuosta
 3. Miten Mucovin-oraaliliuosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Mucovin-oraaliliuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bromiheksiini irrottaa limaa hengityselinten sairauksissa, joissa esiintyy sitkeitä ysköksiä. Se tekee liman notkeammaksi ja lisää limaneritystä. Tällöin yskiminen helpottuu, keuhkoputket tyhjenevät paremmin ja hengittäminen helpottuu.

Valmistetta käytetään keuhkoputkitulehduksien ja muiden sellaisten hengityselinten sairauksien hoidossa, joissa esiintyy sitkeälimaisia ysköksiä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Mucovin-oraaliliuosta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Mucovin-oraaliliuosta, jos sinulla on aiemmin ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.

Bromiheksiinin käytön yhteydessä on raportoitu vakavista ihoreaktioista. Jos sinulle kehittyy ihottuma (mukaan lukien limakalvovaurio suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukuelinten alueella), lopeta Mucovin-oraaliliuoksen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Mucovin

Tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholi saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos parhaillaan käytät muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Mucovin-oraaliliuosta ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana.

Tutkimuksia Mucovin-oraaliliuoksen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Mucovin-oraaliliuos sisältää bentsoehappoa ja etanolia

Tämä valmiste sisältää 1020  mg bentsoehappoa per 5-10 ml annos, joka vastaa 2  mg/ml.

Tämä lääkevalmiste sisältää 94 mg 100 % etanolia per ml. Alkoholimäärä 1 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 2,35 ml:aa olutta tai 0,94 ml:aa viiniä. Tämän lääkevalmisteen sisältämällä alkoholimäärällä ei todennäköisesti ole vaikutusta aikuisiin tai nuoriin, eivätkä vaikutukset lapsiin todennäköisesti ole havaittavia. Pienillä lapsilla saattaa esiintyä joitain vaikutuksia, kuten uneliaisuutta. Jos olet riippuvainen alkoholista, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 14-vuotiaille on 5–10 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Suositeltu annos 6–14-vuotiaille lapsille on 5 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Alle 6-vuotiaille vain lääkärin määräyksellä.

Suositeltu annos 2–5-vuotiaille lapsille on 2,5 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Suositeltu annos 12–23 kuukauden ikäisille lapsille on 1,25 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Bromiheksiinin jatkuva käyttö voi ylläpitää runsasta limanmuodostusta ja tästä johtuvaa yskää, etenkin lapsilla. Valmistetta ei tule antaa imeväisille. Hoitoa ei yleensä ole syytä jatkaa pitempään kuin viikon ajan.

Jos käytät enemmän Mucovin-oraaliliuosta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käytää Mucovin-oraaliliuoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta

 • Ripuli, oksentelu, pahoinvointi ja ylävatsakipu

Harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta:

 • Yliherkkyysreaktiot
 • Ihottuma, nokkosihottuma

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • Anafylaktiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen sokki, angioedeema (ihon, ihonalaisten kudosten, limakalvojen tai limakalvonalaisten kudosten nopeasti kehittyvä turvotus) ja kutina
 • Vakavat iholla ilmenevät haittavaikutukset (mukaan lukien monimuotoinen punavihoittuma, Stevens–Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi)
 • Keuhkoputkien supistuminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Mucovin-oraaliliuos sisältää

 • Vaikuttava aine on bromiheksiinihydrokloridi (0,8 mg/ml).
 • Muut aineet ovat bentsoehappo (E210), etanoli (96-prosenttinen), glyseroli (E422), povidoni, sakkariininatrium, eukalyptusöljy, viinihappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus: miedosti tuoksuva, väritön tai hieman kellertävä liuos.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy

PL 1406

00101 Helsinki

puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Ksiestwa Lowickiego 12

99-420 Lyszkowice

Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.1.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

18.01.2021