Package information leaflet

DESIRETT tabletti, kalvopäällysteinen 75 mikrog

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen

desogestreeli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Desirett on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Desirett-tabletteja

3. Miten Desirett-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Desirett-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Desirett-tabletteja käytetään raskauden ehkäisyyn.

Desirett sisältää pienen määrän yhtä naishormonia, desogestreelia (progestiini), minkä vuoksi Desirett-valmistetta kutsutaan myös progestiinipilleriksi tai minipilleriksi.

Toisin kuin yhdistelmäehkäisytabletit, nämä pillerit eivät sisällä lainkaan estrogeenia progestiinin lisäksi.

Useimmat pelkästään progestiinia sisältävät pillerit vaikuttavat pääasiassa estämällä siittiöiden pääsyn kohtuun, mutta ne eivät aina estä munasolun kypsymistä, mikä taas on yhdistelmäehkäisytablettien pääasiallinen vaikutus. Desirett eroaa useimmista muista pelkästään progestiinia sisältävistä pillereistä siten, että sen sisältämä hormoniannos riittää useimmissa tapauksissa estämään munasolun kypsymisen. Valmisteen ehkäisyteho on sen vuoksi erittäin hyvä.

Toisin kuin yhdistelmäehkäisytabletit, Desirett sopii myös naisille, jotka eivät siedä estrogeeneja, ja imettäville naisille.

Desirett-valmisteen käytön haittana on mahdollinen vuotojen epäsäännöllisyys. Vuodot voivat myös jäädä kokonaan tulematta.

Desogestreelia, jota Desirett sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Desirett ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan hormonaaliset ehkäisyvalmisteet.

Älä ota Desirett-valmistetta

 • jos olet allerginen desogestreelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on tromboosi. Tromboosilla tarkoitetaan verihyytymän muodostumista verisuonen sisälle (esim. alaraajoissa [syvä laskimotromboosi] tai keuhkoissa [keuhkoembolia]).
 • jos sinulla on tai on ollut keltatauti (iho kellertyy) tai vaikea maksasairaus ja maksan toiminta ei vielä ole normaali.
 • jos sinulla on tai epäillään olevan sukupuolihormoneille herkkä syöpä, kuten tietyt rintasyövät.
 • jos sinulla esiintyy tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä.
 • jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle.

Kerro lääkärille ennen kuin alat käyttää Desirett-tabletteja, jos sinulla on jokin yllä olevista sairauksista tai tiloista. Lääkäri voi ehdottaa sinulle ei-hormonaalisen ehkäisymenetelmän käyttöä.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin yllä olevista tiloista ensimmäistä kertaa Desirett-tablettien käytön aikana.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Desirett-valmistetta, jos

 • sinulla on ollut rintasyöpä.
 • sinulla on maksasyöpä, koska Desirett-tablettien mahdollista vaikutusta ei voida sulkea pois.
 • sinulla on ollut tromboosi.
 • sinulla on diabetes.
 • sinulla on epilepsia (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Desirett”).
 • sinulla on tuberkuloosi (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Desirett”).
 • sinulla on kohonnut verenpaine.
 • sinulla on tai on ollut maksaläiskiä (kellanruskeita pigmenttiläiskiä ihossa, varsinkin kasvoissa). Vältä tällöin liiallista altistumista auringolle ja ultraviolettisäteilylle.

Terveydentilasi huolellinen seuranta saattaa olla tarpeen, kun käytät Desirett-tabletteja näiden sairauksien tai tilojen yhteydessä. Tarkemman selvityksen saat lääkäriltä.

Rintasyöpä

Tutki rintasi säännöllisesti ja ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian, jos tunnet kyhmyn rinnassasi.

Ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin kuin samanikäisillä naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Jos tablettien käyttö lopetetaan, riski vähenee asteittain, kunnes 10 vuoden kuluttua riski on sama kuin naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet ehkäisytabletteja.

Rintasyöpä on harvinainen alle 40 vuoden iässä, mutta riski lisääntyy iän mukana. Siksi ylimääräisten diagnosoitujen rintasyöpätapausten määrä on suurempi, jos tablettien käyttö jatkuu korkeammalle iälle. Ehkäisytablettien käytön kesto on vähemmän merkittävä.

Jokaista 10 000:ta naista kohden, jotka ovat käyttäneet ehkäisytabletteja enintään 5 vuoden ajan mutta lopettaneet käytön 20 vuoden ikään mennessä, löydetään vähemmän kuin 1 ylimääräinen rintasyöpätapaus 10 vuoden sisällä tablettien käytön lopettamisesta. Normaalisti tässä ikäryhmässä diagnosoidaan 4 tapausta.

Jokaista 10 000:ta naista kohden, jotka ovat käyttäneet ehkäisytabletteja enintään 5 vuoden ajan mutta lopettaneet 30 vuoden ikään mennessä, löydetään 5 ylimääräistä tapausta 44:n normaalisti diagnosoidun tapauksen lisäksi.

Jokaista 10 000:ta naista kohden, jotka ovat käyttäneet ehkäisytabletteja enintään 5 vuoden ajan mutta lopettaneet 40 vuoden ikään mennessä, löydetään 20 ylimääräistä tapausta 160:n normaalisti diagnosoidun tapauksen lisäksi.

Rintasyövän riskin uskotaan olevan pelkästään progestiinia sisältävien pillerien, kuten Desirett, käyttäjillä samaa luokkaa kuin yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä. Tätä ei ole kuitenkaan pitävästi osoitettu.

Ehkäisytablettien käyttäjiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset ovat useammin paikallisia kuin ehkäisytabletteja käyttämättömiltä diagnosoidut tapaukset.

Ei tiedetä, johtuuko ero rintasyöpäriskissä ehkäisytableteista vai muusta syystä. On mahdollista, että ehkäisytabletteja käyttäviä naisia on tutkittu useammin ja rintasyöpä on sen vuoksi todettu aikaisemmin.

Tromboosi

Ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos huomaat mahdollisia tromboosin merkkejä (ks. myös kohta ”Säännölliset lääkärintarkastukset”).

Tromboosi tarkoittaa verihyytymän muodostusta, joka voi johtaa verisuonen tukkeutumiseen. Tromboosia esiintyy joskus jalkojen syvissä laskimoissa (syvä laskimotromboosi). Jos verihyytymä lähtee liikkeelle suonesta, jossa se on muodostunut, se voi kulkeutua keuhkoihin ja tukkia keuhkovaltimon aiheuttaen ns. keuhkoembolian. Tila voi johtaa kuolemaan. Syvä laskimotromboosi on harvinainen. Se voi kehittyä riippumatta siitä, käyttääkö ehkäisytabletteja vai ei. Se voi kehittyä myös raskauden aikana. Syvän laskimotromboosin riski on ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla suurempi kuin naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Riskin uskotaan olevan pienempi käytettäessä pelkästään progestiinia sisältäviä ehkäisytabletteja, kuten Desirett-tabletteja, kuin käytettäessä myös estrogeenia sisältäviä ehkäisytabletteja (yhdistelmäehkäisytabletteja).

Psyykkiset häiriöt

Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Desirett-valmistetta käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

Nuoret

Kliinisiä tietoja turvallisuudesta ja tehosta alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Desirett

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai kasvirohdosvalmisteita. Kerro myös muulle sinulle lääkkeitä määräävälle lääkärille tai hammaslääkärille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Desirett-valmistetta. Näin he osaavat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä (esim. kondomia) ja kuinka kauan, tai onko muuta sinulle annettavaa lääkehoitoa muutettava.

Jotkin lääkkeet

 • saattavat vaikuttaa Desirett-tablettien sisältämän vaikuttavan aineen pitoisuuteen veressä
 • voivat heikentää sen raskaudenehkäisytehoa
 • voivat aiheuttaa odottamattomia vuotoja.

Tällaisia lääkkeitä käytetään:

 • epilepsian hoitoon (esim. primidoni, fenytoiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, felbamaatti, topiramaatti ja fenobarbitaali)
 • tuberkuloosin hoitoon (esim. rifampisiini, rifabutiini)
 • HIV-infektion hoitoon (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi)
 • C-hepatiittiviruksen hoitoon (esim. bosepreviiri, telapreviiri)
 • muiden infektiosairauksien hoitoon (esim. griseofulviini)
 • keuhkoverisuonten verenpainetaudin hoitoon (bosentaani)
 • masentuneen mielialan hoitoon (mäkikuismaa sisältävät kasvirohdosvalmisteet)
 • tiettyjen bakteeri-infektioiden hoitoon (esim. klaritromysiini, erytromysiini)
 • sieni-infektioiden hoitoon (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli)
 • korkean verenpaineen (hypertensio), rintakivun tai tiettyjen sydämen rytmihäiriöiden hoitoon (esim. diltiatseemi).

Jos käytät lääke- tai kasvirohdosvalmisteita, jotka saattavat vähentää Desirett-tablettien tehoa, on sinun lisäksi käytettävä ehkäisyyn myös estemenetelmää. Koska muilla lääkkeillä voi olla vaikutuksia Desirett-tablettien tehoon jopa 28 päivää lääkityksen lopettamisen jälkeen, on estemenetelmän käyttöä lisäehkäisynä jatkettava siihen saakka.

Lääkäri kertoo sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä ja kuinka kauan.

Desirett voi myös vaikuttaa muiden lääkevalmisteiden tehoon, aiheuttaen niiden tehon lisääntymistä (esim. siklosporiinia sisältävät lääkkeet) tai tehon vähenemistä (esim. lamotrigiini).

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkä tahansa lääkkeen käyttöä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Älä käytä Desirett-valmistetta, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.

Imetys

Desirett-valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana. Desirett ei näytä vaikuttavan rintamaidon eritykseen eikä laatuun. Markkinoille tulon jälkeen on kuitenkin tullut harvakseltaan ilmoituksia siitä, että rintamaidon eritys on vähentynyt Desirett-valmistetta käytettäessä. Pieniä määriä vaikuttavaa ainetta kuitenkin erittyy äidinmaitoon.

Seitsemän kuukauden ajan imetetyillä lapsilla, joiden äidit käyttivät tänä aikana Desirett-valmistetta, seurattiin terveydentilaa enimmillään 2,5 vuoden ikään asti. Vaikutusta lasten kasvuun tai kehitykseen ei havaittu.

Jos imetät ja haluat käyttää Desirett-valmistetta, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Desirett-valmisteen ei ole todettu vaikuttavan tarkkaavaisuuteen eikä keskittymiskykyyn.

Desirett sisältää laktoosia (maitosokeria) ja soijaöljyä

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.

Säännölliset lääkärintarkastukset

Desirett-valmisteen käytön aikana sinun on käytävä säännöllisesti tutkimuksissa lääkärin ohjeen mukaan. Tutkimusten tiheys ja luonne vaihtelevat yleensä yksilöllisesti.

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos

 • sinulla esiintyy kovaa kipua tai turvotusta alaraajassa, selittämätöntä rintakipua, hengenahdistusta, epätavallista yskää, erityisesti, jos yskiessä tulee verta (voi olla merkki tromboosista)
 • sinulla esiintyy äkillistä, voimakasta mahakipua tai keltaisuutta (voi olla merkki maksan toimintahäiriöstä)
 • tunnet kyhmyn rinnassa (voi olla merkki rintasyövästä)
 • sinulla esiintyy äkillistä tai voimakasta alavatsakipua (voi olla merkki kohdunulkoisesta raskaudesta)
 • joudut vuodepotilaaksi tai menet leikkaukseen (ota yhteys lääkäriin vähintään neljä viikkoa aikaisemmin)
 • sinulla esiintyy epätavallista, runsasta verenvuotoa emättimestä
 • epäilet olevasi raskaana.

Miten valmistetta käytetään

Milloin ja miten tabletit otetaan?

Desirett-pakkaus sisältää 28 tablettia. Läpipainopakkaukseen on merkitty viikonpäivät sekä nuolet, joiden osoittamassa järjestyksessä tabletit otetaan. Yksi päivä vastaa yhtä tablettia.

Kun aloitat uuden Desirett-pakkauksen, ota tabletti aina ylärivistä. Älä kuitenkaan aloita mistä tabletista tahansa. Jos aloitat tablettien käytön esimerkiksi keskiviikkona, sinun on otettava ylärivistä tabletti, jonka kohdalla lukee KE (keskiviikko). Ota yksi tabletti päivässä edeten nuolten osoittamaan suuntaan, kunnes pakkaus on tyhjä. Pakkauksesta voit helposti tarkistaa, oletko jo ottanut päivittäisen tablettisi.

Ota tabletti joka päivä suurin piirtein samaan aikaan. Niele tabletti kokonaisena veden kera. Desirett-tablettien käytön aikana voi esiintyä vuotoa, mutta sinun tulee jatkaa tablettien käyttöä normaalisti. Kun pakkaus on tyhjä, aloita uusi pakkaus seuraavana päivänä, ilman taukoa ja odottamatta kuukautisia.

Ensimmäisen Desirett pakkauksen aloittaminen

Jos et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyä viimeisen kuukauden aikana

Odota kuukautisten alkamista. Ota ensimmäinen Desirett-tabletti ensimmäisenä vuotopäivänä. Lisäehkäisyä ei tällöin tarvita.

Voit myös aloittaa tablettien ottamisen kierron 2.–5. päivänä, mutta tässä tapauksessa sinun tulee käyttää jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä ensimmäisten 7 tablettipäivän ajan.

Vaihtaminen yhdistelmäehkäisytabletista, emätinrenkaasta tai ehkäisylaastarista Desirett-tabletteihin

Aloita Desirett-tablettien ottaminen aiemman ehkäisyvalmisteesi viimeisen tabletin ottoa seuraavana päivänä tai päivänä, jolloin emätinrengas tai ehkäisylaastari on poistettu (ei siis pidetä taukoa tablettien ottamisessa eikä emätinrenkaan tai ehkäisylaastarin käytössä). Jos nykyisin käyttämääsi valmisteeseen kuuluu myös tabletteja, jotka eivät sisällä vaikuttavia aineita, aloita Desirett-tablettien käyttö viimeisen vaikuttavia lääkeaineita sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä (jos et ole varma, mitkä nykyisen valmisteesi tableteista sisältävät vaikuttavia aineita, kysy lääkäriltä tai apteekista). Noudattaessasi näitä ohjeita et tarvitse lisäehkäisyä.

Voit aloittaa Desirett-tablettien käytön myös viimeistään edellisen yhdistelmävalmisteen tavallista tablettien, emätinrenkaan tai ehkäisylaastarin käytössä pidettävää taukoa seuraavana päivänä tai lumetablettijaksoa seuraavana päivänä. Näissä tapauksissa sinun tulee käyttää jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä ensimmäisten 7 tablettipäivän ajan.

Vaihtaminen toisista pelkästään progestiinia sisältävistä ehkäisytableteista Desirett-tabletteihin

Voit lopettaa toisen valmisteen käytön milloin tahansa ja aloittaa heti Desirett-tablettien käytön. Lisäehkäisyä ei tarvita.

Vaihtaminen injektiosta, implantaatista tai progestiinia vapauttavasta kohdunsisäisestä ehkäisimestä Desirett-tabletteihin

Aloita Desirett-tablettien käyttö seuraavana suunniteltuna injektiopäivänä tai implantaatin tai kohdunsisäisen ehkäisimen poistopäivänä. Tällöin et tarvitse lisäehkäisyä.

Synnytyksen jälkeen

Voit aloittaa Desirett-tablettien käytön, kun synnytyksestä on kulunut 21–28 päivää. Jos aloitat tätä myöhemmin, sinun on käytettävä jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä ensimmäisten 7 tablettipäivän ajan.

Jos olet kuitenkin jo ollut yhdynnässä, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen Desirett-tablettien käytön aloittamista. Imetyksen aikaiseen käyttöön liittyvää lisätietoa löydät kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Raskaus ja imetys”. Myös lääkäriltä saat lisäneuvoja.

Keskenmenon tai abortin jälkeen

Kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos unohdat ottaa Desirett-tabletteja

Jos tabletin unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia, Desirett-tablettien ehkäisyvarmuus säilyy. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan.

Jos tabletin unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia, Desirett-tablettien ehkäisyvarmuus saattaa heiketä. Mitä useampi tabletti unohtuu peräkkäin, sitä suurempi on ehkäisytehon heikkenemisen riski. Ota viimeisin unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Käytä lisäksi jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä seuraavien 7 tablettipäivän ajan. Jos olet unohtanut yhden tai useamman tabletin ensimmäisen käyttöviikon aikana ja ollut yhdynnässä unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskaus on mahdollinen. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos sinulla on ruuansulatuselimistön vaivoja (esim. oksentelu, vaikea ripuli)

Noudata edellisessä kohdassa tabletin unohtamisesta annettuja ohjeita. Jos oksennat 3–4 tunnin kuluessa Desirett-tabletin ottamisesta tai sinulla on vaikea ripuli, vaikuttava aine ei ehkä imeydy kunnolla.

Jos otat enemmän Desirett-tabletteja kuin sinun pitäisi

Liian monen Desirett-tabletin samanaikaisen oton aiheuttamia vakavia haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu. Mahdollisia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja nuorilla tytöillä vähäinen emätinverenvuoto. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos lopetat Desirett-tablettien käytön

Voit lopettaa Desirett-tablettien käytön milloin tahansa. Raskauden ehkäisyteho lakkaa siitä päivästä lukien, kun lopetat tablettien käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Desirett-valmisteen käyttöön liittyvistä vakavista haittavaikutuksista löydät tietoa kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Desirett-tabletteja” kappaleista ”Rintasyöpä” ja ”Tromboosi”. Lue lisätiedot tästä kohdasta ja ota tarvittaessa pikaisesti yhteyttä lääkäriin.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy allergisia reaktioita (yliherkkyysreaktioita), kuten kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turvotusta, joka aiheuttaa hengitys‑ tai nielemisvaikeuksia (angioedeema ja/tai anafylaktinen reaktio).

Desirett-tablettien käytön aikana voi esiintyä epäsäännöllistä emätinverenvuotoa. Vuoto voi olla vähäistä tiputtelua, joka ei edes vaadi sidettä, tai runsaampaa vuotoa, joka muistuttaa niukkaa kuukautisvuotoa ja vaatii kuukautissuojan käyttöä. Vuoto voi myös jäädä kokonaan tulematta. Vuotojen epäsäännöllisyys ei merkitse Desirett-tablettien ehkäisyvarmuuden heikkenemistä. Yleensä se ei vaadi mitään toimenpiteitä, vaan voit jatkaa Desirett-tablettien käyttöä. Jos vuoto on runsasta tai kestää pitkään, käänny lääkärin puoleen.

Desirett-tablettien käyttäjät ovat ilmoittaneet seuraavia haittavaikutuksia:

 • Yleiset (voi esiintyä enintään 1–10 naisella 100:sta): mielialan vaihtelut, masentunut mieliala, sukupuolisen halukkuuden (libidon) väheneminen, päänsärky, pahoinvointi, akne, rintojen kipu, epäsäännöllinen kuukautisvuoto tai kuukautisvuotojen poisjääminen, painon nousu.
 • Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1–10 naisella 1 000:sta): emätintulehdus, vaikeus käyttää piilolinssejä, oksentelu, hiustenlähtö, kuukautiskivut, nestettä sisältävien rakkuloiden (kystien) muodostuminen munasarjoihin, väsymys.
 • Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1–10 naisella 10 000:sta): kutina, nokkosihottuma, kivuliaat sinipunaiset kyhmyt iholla (kyhmyruusu). Nämä ovat ihoreaktioita.
 • Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): allerginen reaktio.

Näiden haittojen lisäksi voi esiintyä myös vuotoa rinnoista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Vaikuttavasta aineesta osoitettu aiheutuvan kaloihin kohdistuva ympäristöriski.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Desirett sisältää

Vaikuttava aine on desogestreeli (75 mikrogrammaa).

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni, d-α-tokoferoli, soijaöljy, vedetön kolloidinen piidioksidi, hydratoitu kolloidinen piidioksidi, steariinihappo, hypromelloosi, makrogoli, titaanidioksidi (E171) (ks. myös kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä kappale ”Desirett sisältää laktoosia [maitosokeria] ja soijaöljyä”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Yksi Desirett-läpipainopakkaus sisältää 28 valkoista, pyöreää, kalvopäällysteistä tablettia. Yhdessä kotelossa on 1, 3, 6 tai 13 läpipainopakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Exeltis Healthcare S.L
Avenida Miralcampo 7
Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara
Espanja

Valmistaja

Laboratorios León Farma, S.A.
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera
24008 - Navatejera, León.
Espanja

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia

Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés

Bulgaria

Desirett 75 mcg

Tšekki

Velavel 0.075 mg

Tanska

Desirett

Viro

Desirett 75 mcg

Suomi

Desirett

Saksa

Desirett 75 mcg

Unkari

Desirett 75 mcg

Islanti

Desirett

Italia

Desirett

Latvia

Desirett 75 mikrogramí apvalkotās tabletes

Liettua

Desirett 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės

Luxemburg

Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés

Norja

Desirett

Puola

Desirett

Romania

Desirett 75 micrograme

Slovakian tasavalta

Desirett 75 microgramov

Slovenia

Desirett 75 mikrogramov filmsko obložene tablete

Ruotsi

Velavel

Iso-Britannia

Desogestrel 75microgram film-coated tablets

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.05.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

24.05.2022