Pakkausseloste

ORODROPS örondroppar, lösning 12 mg/ml

Tilläggsinformation

Orodrops 12 mg/ml örondroppar, lösning

cinkokainhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Öronen måste kontrolleras av en läkare fastän smärtan lindras. Om smärtan börjar på kvällen eller natten, kan Orodrops-örondroppar användas för lindring akut smärta och läkare kan kontaktas nästa dag.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Orodrops‑örondroppar är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Orodrops‑örondroppar

3. Hur du använder Orodrops‑örondroppar

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Orodrops‑örondroppar ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Orodrops‑örondroppar används för tillfällig lindring av öronvärk. Den aktiva substansen är cinkokainhydroklorid. Det är ett lokalbedövningsmedel som lindrar smärta.

Öronen måste kontrolleras av en läkare fastän smärtan lindras. Om smärtan börjar på kvällen eller natten, kan Orodrops-örondroppar användas för lindring akut smärta och läkare kan kontaktas nästa dag.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Orodrops‑örondroppar

 • om du är allergisk mot cinkokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om det kommer sekret från örat
 • om trumhinnan har spruckit inom de senaste två veckorna
 • om det finns ett bestående hål i trumhinnan
 • om trumhinnan har punkterats inom de senaste två veckorna
 • om du har tuber i trumhinnan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Orodrops. Särskild försiktighet ska iakttas vid behandling av barn under 2 år och patienter med kraftig öroninflammation. Behandlingen av dessa patienter ska helst ske under läkarövervakning.

Orodrops används för kortvarig lindring av öronsmärta. Öronen måste kontrolleras av läkare fastän smärtan lindras. Om smärtan börjar till exempel på kvällen eller natten, kan Orodrops-örondroppar användas för lindring av akut smärta och läkare kan kontaktas nästa dag. Läkaren utvärderar också behovet av annan behandling.

Använd inte Orodrops i ögonen eller i närhet av ögonen. Orodrops-örondroppar får inte ges via munnen eller nära munnen.

Om du misstänker att huden i yttre hörselgången är skadad, kontakta läkare innan du använder läkemedlet (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Orodrops örondroppar innehåller propylenglykol”).

Andra läkemedel och Orodrops

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Orodrops har ingen känd inverkan på effekt av andra läkemedel som finns på marknaden.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är okänt om cinkokainhydroklorid och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det fostret och spädbarnet kan inte uteslutas. Som en försiktighetsåtgärd ska man undvika användning av Orodrops-örondroppar under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta preparat har en liten effekt på körförmåga och användning av maskiner, eftersom det kan orsaka yrsel, illamående, upprepade ofrivilliga och ryckande ögonrörelser, öronsusning, svindel eller balanssvårigheter vid gång.

Orodrops örondroppar innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller propylenglykol, som kan orsaka hudirritation. Använd inte detta läkemedel om huden i yttre hörselgången är skadad.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är åtta droppar lösning som har samma temperatur som handen i örat som ska behandlas med ca 3–5 timmars mellanrum.

Håll dig i sidoläge i ca 10 minuter efter administrering av örondroppar med det behandlade örat uppåt. Vid behov kan en vaddtuss fuktad med örondroppslösning sättas in i yttre hörselgången.

Om du har använt för stor mängd av Orodrops-örondroppar

Att äta Orodrops-örondroppar kan vara livsfarligt, speciellt för barn. Om ditt barn (eller någon annan) äter Orodrops-örondroppar, kontakta omedelbart läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedel som hör till samma grupp läkemedel som Orodrops‑örondroppar har orsakat följande biverkningar: yrsel, illamående, upprepade ofrivilliga och ryckande ögonrörelser, öronsusning (tinnitus), svindel och balanssvårigheter vid gång.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd lösningen inom 6 månader efter att flaskan har öppnats.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum (Utg.dat.) som anges på kartongen och på flasketiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är cinkokainhydroklorid. En milliliter lösning innehåller 12 mg cinkokainhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är glycerol, propylenglykol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning.

Förpackningsstorlek: 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 13.11.2020.

Texten ändrad

13.11.2020