Pakkausseloste

BAFUCIN sugtablett

Tilläggsinformation

Bafucin sugtabletter

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Tag alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre efter tre dagar eller om du mår sämre.

Vad produkten är och vad den används för

Bafucin sugtabletter används för desinfektion av mun och svalg.

Bensokain lindrar smärta genom att verka lokalbedövande. Cetylpyridiniumklorid, diklorbensylalkohol och gramicidin är lokalt verkande ämnen mot bakterier.

Vad du behöver veta innan produkten används

Tag inte Bafucin

Varningar och försiktighet

Bensokain kan orsaka methemoglobinemi, som är en allvarlig sällsynt biverkning, se avsnitt Eventuella biverkningar.

Ge till barn åldern 5–6 år endast under övervakning av vuxna. Använd med försiktighet om du har aspirationsproblem (inandning av mat eller vätska i lungorna) eller svårigheter att svälja.

Kontakta läkare om halsont förvärras eller inte blir bättre efter tre dagar eller om du samtidigt med halsont har hög feber, huvudvärk eller illamående, eftersom det kan vara fråga om angina.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Bafucin innehåller

  •  505 mg sorbitol/tablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter eller har sällsynt hereditär fruktosintolerans (HFI), som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.
  •  mindre än 1 mmol (23 mg) natrium/tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.  

Hur produkten används

Tag alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett varannan timme. Låt tabletten smälta långsamt i munnen. Tag inte mera än 12 sugtabletter per dygn. Ge inte till barn under 5 år.

Om du har tagit för stor mängd av Bafucin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Bafucin och kontakta omedelbart läkare om följande symptom på methemoglobinemi förekommer: Hud, läppar och nagelbäddar blir bleka, gråa eller blåaktiga, huvudvärk, svaghetskänsla, andnöd, utmattning och snabb hjärtrytm.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 användare av 1 000) kan vara överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag och methemoglobinemi.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid rumstemperatur (+15 – +25 °C). Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är : Bensokain, gramicidin, cetylpyridiniumklorid, 2,4-diklorbensylalkohol.

Övriga innehållsämnen är: Sorbitol (E 420), sackarinnatrium, levomentol, riboflavinnatriumfosfat (E 101), makrogol 6000, etylcellulosa, eukalyptusolja, anisolja, dimetikon.

Läkemedlets utseende

Ljusgul, rund, kupad tablett med smak av mentol och anis, diameter 13 mm, höjd 5 mm.

Förpackningsstorlekar

25 eller 50 sugtabletter i en tablettburk. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Vaisalavägen 2

02130 Esbo

Tillverkare

Famar Health Care Services Madrid S.A.U

Alcorcón (Madrid)

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast 22.12.2020

Texten ändrad

22.12.2020