Pakkausseloste

ACCUPRO tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg

Accupro 5 mg, 10 mg ja 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

kinapriili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Accupro on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Accupro-tabletteja
 3. Miten Accupro-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Accupro-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Accupro-tablettien vaikuttava aine on kinapriili. Se kuuluu ACE:n estäjiksi (angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjiksi) kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään.

Accupro-tabletit vähentävät sellaisten aineiden muodostumista elimistössä, jotka kohottavat verenpainetta supistamalla verisuonia, lisäämällä suolan ja veden kertymistä ja jotka voivat lisäksi pahentaa kroonista sydämen vajaatoimintaa. Accupron verenpainetta alentava vaikutus alkaa tavallisesti jo tunnin kuluessa valmisteen ottamisesta ja on suurimmillaan 2–4 tunnin kuluttua. Vaikutuksen kesto on 24 tuntia. Jotkut potilaat saattavat kuitenkin tarvita useamman viikon hoidon ennen kuin verenpaine laskee riittävästi.

Accupro-tabletteja käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Kinapriilia, jota Accupro sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Accupro-tabletteja,

 • jos olet allerginen kinapriilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on todettu aiemman ACE:n estäjähoidon yhteydessä kohtauksittaista kasvojen, huulien, suun, kielen tai nielun turvotusta, johon on mahdollisesti liittynyt nielemis- ja/tai hengitysvaikeuksia (ns. angioedeemaa)
 • jos sinulla on angioneuroottinen edeema, joka on perinnöllistä tai jonka syytä ei tiedetä
 • jos käytät sakubitriilia ja valsartaania sisältävää sydämen vajaatoimintalääkettä
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta (Accupro-tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus)
 • jos sinulla on sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kun otat Accupro-tabletteja,

 • jos sinulla on aorttastenoosi
 • jos sinulla on allergia tai astma
 • jos munuaistesi toiminta on heikentynyt tai munuaisvaltimosi on ahtautunut
 • jos käytät proteiinikinaasin estäjää (esim. temsirolimuusia syövän hoitoon tai sirolimuusia munuaissiirteen hyljinnän estoon) tai DPP-4-estäjää (esim. vildagliptiini, diabeteslääke) tai neutraaliendopeptidaasin estäjää (esim. rasekadotriili, ripulilääke)
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt tai sinulla on etenevä maksasairaus
 • jos saat dialyysihoitoa
 • jos saat ns. LDL-afereesihoitoa
 • jos käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja, myös kaliumia säästäviä)
 • jos saat kaliumlisälääkitystä
 • jos noudatat niukasti suolaa sisältävää ruokavaliota
 • jos käytät lääkkeitä, jotka voivat pienentää veren natriumpitoisuutta, tai jos sinulla on siihen altistava sairaus tai tila
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on iskeeminen sydänsairaus
 • jos sinulla on aivoverisuonisairaus
 • jos saat siedätyshoitoa pistiäisten myrkyille
 • jos sinulla on sokeritauti (diabetes)
 • jos sinulla on aiemmin ollut angioedeemaa (kohtauksittainen äkillinen rajoittunut turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä), joka ei ole liittynyt ACE:n estäjähoitoon
 • jos sinulla on verisairaus, kuten alhainen veren valkosolujen määrä tai valkosolujen puutos (neutropenia/agranulosytoosi), alhainen verihiutaleiden määrä (trombosytopenia), tai alentunut punasolujen määrä (anemia)
 • jos sinulla on verisuonten kollageenisairaus (esimerkiksi punahukka, nivelreuma tai ihonkovettumatauti)
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa Älä käytä Accupro-tabletteja olevat tiedot.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Accupro-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).

Kinapriilihoidon yhteydessä on ilmoitettu esiintyvän yskää. Yskä on tyypillisesti kuivaa ja itsepintaista, mutta häviää, kun hoito lopetetaan.

Kerro Accupro-lääkityksestä lääkärille ennen nukutusta/puudutusta tai kirurgisia toimenpiteitä, koska verenpaine voi laskea voimakkaasti tällaisten toimenpiteiden yhteydessä.

Katso myös kohta Haittavaikutukset.

Muut lääkevalmisteet ja Accupro

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät Accupro-tabletteja samanaikaisesti muiden lääkkeiden (myös ilman reseptiä saatavien) tai luontaistuotteiden kanssa, hoidon teho saattaa muuttua.

Keskustele siis aina lääkärin kanssa, ennen kuin käytät seuraavia lääkkeitä samanaikaisesti Accupro-tablettien kanssa:

 • tetrasykliini (antibiootti)
 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit, myös kaliumia säästävät)
 • kaliumlisävalmisteet tai kaliumia sisältävät suolankorvikkeet
 • litium
 • tulehduskipulääkkeet
 • kulta
 • allopurinoli (kihtilääke)
 • sytostaatit (käytetään esim. syöpäsairauksien hoidossa)
 • immunosupressantit (elimistön immuunivastetta vähentävät lääkkeet, käytetään esim. reuman hoidossa)
 • kortikosteroidit
 • alkoholi ja huumaavat aineet
 • keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (kuten barbituraatit)
 • muut verenpainelääkkeet
 • mahan happamuutta vähentävät lääkkeet (antasidit)
 • diabeteslääkkeet
 • proteiinikinaasin estäjät (esim. temsirolimuusi), DPP-4-estäjät (esim.diabeteslääke vildagliptiini) ja neutraaliendopeptidaasin estäjät (esim. rasekadotriili) saattavat suurentaa angioedeemariskiä.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin, jos otat angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista Älä käytä Accupro-tabletteja ja Varoitukset ja varotoimet).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Accupro-tablettien käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Accupro-tablettien sijasta. Accupro-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Accupro on yleensä vaihdettava sopivaan muuhun verenpainelääkkeeseen ennen raskauden alkua.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Accupro-tabletteja ei suositella imettäville äideille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä valmiste voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä etenkin hoidon alussa.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Accupro sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää pienen määrän laktoosia (maitosokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Käytä Accupro-tabletteja juuri siten kun lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota Accupro-tabletteja lääkärin määräämän, yksilöllisen annostusohjeen mukaan.

Kohonnut verenpaine: Tavallinen annos aikuisille on 20 mg vuorokaudessa. Ota tabletit joko kerta-annoksena tai kahteen ottokertaan jaettuna.

Sydämen vajaatoiminta: Tavallinen annos aikuisille on 20–40 mg vuorokaudessa. Ota tabletit joko kerta-annoksena tai kahteen ottokertaan jaettuna. Accupro-tabletteja voi käyttää samanaikaisesti nesteenpoistolääkkeiden tai digitaliksen kanssa.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Accupro-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Kokemus Accupro-tablettien yliannostuksesta on vähäistä. Todennäköisiä oireita ovat verenpaineen lasku ja siitä johtuva huimaus ja pahoinvointi.

Jos unohdat ottaa Accupro-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Accupro-tablettien käytön

Älä lopeta lääkkeen käyttöä ilman lääkärin määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee hoidon aikana seuraavia oireita tai merkkejä:

 • kasvojen, raajojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • pyörryttävä olo tai pyörtyminen
 • kurkkukipu tai kuume.

Jos sinulle ilmaantuu jotain yllä mainituista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Yleiset (yli yhdellä potilaalla sadasta)

Kohonnut kaliumpitoisuus veressä, unettomuus, heitehuimaus, päänsärky, tuntoharhat, verenpaineen liiallinen aleneminen, hengenahdistus, yskä, oksentelu, ripuli, ruoansulatushäiriöt, vatsakipu, pahoinvointi, selkäkipu, lihaskipu, uupumus, voimattomuus, rintakipu, kohonnut kreatiniini- ja ureapitoisuus veressä, nielutulehdus, nuha.

Melko harvinaiset (alle yhdellä potilaalla sadasta)

Sekavuus, masennus, hermostuneisuus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, uneliaisuus, heikkonäköisyys, kiertohuimaus, korvien soiminen, sydäninfarkti, rasitusrintakipu, tihentynyt sydämensyke, sydämentykytys, verisuonten laajeneminen, nielun kuivuminen, ilmavaivat, suun kuivuminen, kohtauksittainen paikallinen ihoturvotus, ihottuma, kutina, hikoilun lisääntyminen, munuaisten toiminnan heikkeneminen, valkuaisainevirtsaisuus, erektiohäiriö, turvotus, kuume, keuhkoputkentulehdus, ylempien hengitysteiden tulehdus, virtsatietulehdus, nenän sivuontelotulehdus.

Harvinaiset (alle yhdellä potilaalla tuhannesta)

Tasapainohäiriö, pyörtyminen, keuhkotulehdus (eosinofiilinen pneumonia), kielitulehdus, ummetus, makuaistin muutokset, nokkosrokko, monimuotoinen punavihottuma (erythema multiforme), ihon rakkulatauti (pemfigus).

Hyvin harvinaiset (alle yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta)

Näön hämärtyminen,pysähtynyt suolentoiminta, ohutsuolen turvotus, psoriaasin kaltainen ihomuutos.

Muut raportoidut haittavaikutukset (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä sen tarkkaan arviointiin)

Jyvässolukato (agranulosytoosi), hemolyyttinen anemia, neutrofiilien puutos (neutropenia), verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), vakavaa yliherkkyysreaktiota (anafylaksi) muistuttava reaktio, alentunut natriumpitoisuus veressä, aivohalvaus, pystyasennossa ilmenevä verenpaineen liiallinen aleneminen, keuhkoputkien supistuminen, haimatulehdus, maksatulehdus, sappitietukokseen liittyvä keltaisuus, vaikeat ihoreaktiot, hilseilevä ihotulehdus, hiustenlähtö, ihomuutokset, joihin voi liittyä kuumetta, lihas- ja nivelkipua, verisuonitulehdus, tiettyjen valkosolujen lisääntynyt määrä (eosinofilia), suurentuneet tumavasta-aineet ja/tai lasko (verikoearvoja), valoherkkyysreaktio, punasolujen, verihiutaleiden ja valkosolujen vähäinen määrä, maksaentsyymiarvojen ja seerumin bilirubiiniarvon nousu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Accupro sisältää

 • Vaikuttava aine on kinapriili.
  5 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 5 mg kinapriilia (kinapriilihydrokloridina).
  10 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 10 mg kinapriilia (kinapriilihydrokloridina).
  20 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 20 mg kinapriilia (kinapriilihydrokloridina).
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (5 mg tabletti: 38 mg, 10 mg tabletti: 76 mg ja 20 mg tabletti: 33 mg), magnesiumstearaatti, raskas magnesiumsubkarbonaatti, liivate, krospovidoni, hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi, makrogoli, kandelillavaha ja seuraavat väriaineet: titaanidioksidi (E 171) ja punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteiden kuvaukset:

5 mg tabletti: ruskea, soikea, jakouurteellinen, merkintä 5. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

10 mg tabletti: ruskea, kolmiomainen, jakouurteellinen, merkintä 10. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

20 mg tabletti: ruskea, pyöreä, jakouurteellinen, merkintä 20. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

28 ja 98 tablettia läpipainopakkauksissa (polyamidi/alumiini/PVC).

100 tablettia muovipurkissa (HDPE).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.6.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

04.08.2021