Pakkausseloste

VITA-B6 tablett 200 mg

Tilläggsinformation

 

VITA-B6 200 mg -tablett

Pyridoxinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad VITA-B6 är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder VITA-B6

3. Hur du använder VITA-B6

4. Eventuella biverkningar

5. Hur VITA-B6 ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

VITA-B6 -tabletter användas för förebyggande och vård av B6-vitaminbrist.

B6-vitamin alltså pyridoxin är vattenlöslig vitamin, som har många olika funktioner i organismen. Pyridoxin är en viktig faktor i ämnesomsättning av aminosyror och proteiner. Den deltar också i syntesis av många transmitterämnen, såsom adrenalin och serotonin. Pyridoxin är också behövt i ämnesomsättning av gallsyror och omättade fettsyror. Den rekommenderade dygnsdosen (RDA) för pyridoxin är 1,2-1,5 mg, för gravida 1,4 mg och ammande 1,5 mg.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte VITA-B6

- om du är allergisk mot pyridoxinhydroclorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder VITA-B6.

Andra läkemedel och VITA-B6

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Levodopa, hydralazin, penicillamin, isoniazid och sykloserin kan användas tillsammans med VITA-B6 -tabletter bara under läkarens kontroll.

Graviditet och amning

VITA-B6 -tabletter kan tas också under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Intag av VITA-B6 -tabletter påverkar inte om körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Rekommenderad dos är för vuxna och över 15-åriga 1 tablett en gång per dag. Den i anvisningarna givna doseringen bör inte överskridas. Brytskåran är endast avsedd för att underlätta sväljning och inte för att dela tabletten i lika stora doser. Tabletter skall sväljas med riklig mängd vätska. För långvarigt bruk endast enligt läkaranvisningen.

Om du har tagit för stor mängd av VITA-B6

Långtidig användning av stora doser (över 500 mg i dygn) har förorsakat störningar i minne, sensoriga och motoriska neuropatierna och även slaganfaller. Om du slutar plötsligt långvarigt bruk av stora doser, kan det förorsaka bristsymptomer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vid användning av rekommenderad dos är biverkningar sällsynta. Långvarig användning av stora pyridoxindoser kan förorska nervsymptom, alltså domning, muskelsvaghet, minnesstörningar och klumpighet. Även nervskador är raporterat. Om ovannämda symptom förekommer, bör användning av Vita B6-tabletter avslutas. Andra biverkningar kan vara hudutslag. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte efter utgångsdatumet angivet på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är pyridoxinhydroklorid 200 mg i en tablett.
  • Övriga innehållsämnen är vattenfri kolloidal kiseldioksid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse och povidon.

VITA-B6 -tabletter är laktosfria.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Produktbeskrivning:

Vit, konvex tablett med brytskåra, diameter 11 mm.

Skåran är endast avsedd för att underlätta sväljning och inte för att dela tabletten i lika stora doser.

Förpackningsstorlek:

50 tabletter.

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy, Varastokatu 8

13500 Tavastehus

Tel.: (03) 615 600

Fax.: (03) 618 3130

Denna bipacksedel ändrades senast 16.7.2021

Texten ändrad

16.07.2021