Pakkausseloste

ESTRUMAT VET injektioneste, liuos 0,25 mg/ml

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Estrumat vet. 0,25 mg/ml injektioneste, liuos

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttava aine:

1 ml sisältää:

Kloprostenoli (natrium) vastaten 0,25 mg kloprostenolia.

Apuaineet: bentsyylialkoholi, natriumsitraatti, sitruunahappo, vedetön, natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

KÄYTTÖAIHEET

NAUTA

Hiljainen kiima, kiiman ajoitus, märkäinen kohtutulehdus, -kohdun limakalvon tulehdus, abortin käynnistys, muumioituneen sikiön poistaminen, synnytyksen käynnistäminen.

SIKA

Synnytyksen käynnistäminen ylipitkän kantoajan ehkäisemiseksi. Kloprostenolilla emakko saadaan porsimaan 24 +- 5 tunnin kuluttua injektiosta.

HEVONEN

Pitkittynyt kiimakierto, sikiön varhaiskuoleman jälkeinen pidentynyt keltarauhasvaihe, hiljainen kiima.

VASTA-AIHEET

Tiineys, jos ei haluta käynnistää synnytystä.

HAITTAVAIKUTUKSET

Harvoissa tapauksissa voidaan havaita lievää kipua vatsaontelossa ja hikoilua hevosella. Jälkeisten jääminen on tavallinen häiriö lehmillä, joiden synnytys on käynnistetty.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa voidaan havaita anafylaktis-tyyppisiä reaktioita (äkillinen yleisoireinen allerginen yliherkkyys), jotka vaativat välitöntä hoitoa.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)

- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 eläintä)

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 eläintä)

- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 eläintä)

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Nauta, sika, hevonen

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

NAUTA: 2 ml (0,5 mg) lihakseen.

Hiljainen kiima: Jos peräsuolen kautta tapahtuvassa tutkimuksessa havaitaan keltarauhanen, pistetään 2 ml valmistetta. Kiima seuraa 2–4 vrk:n kuluttua, jolloin siemennetään näkyvään kiimaan. Injektio voidaan uusia 11–14 vrk:n kuluttua, jonka jälkeen siemennykset 72 ja 96 tunnin kuluttua.

Kiiman ajoitus: Terveillä ja hyväkuntoisilla eläimillä, joilla on säännölliset kiiman välit, saadaan hyvä kiiman ajoitus kahdella injektiolla (2 ml) valmistetta 11 päivän välein. Paras hedelmällisyys saavutetaan kahdella siemennyksellä, jotka tehdään 72 ja 96 tunnin välein viimeisestä kloprostenoli-pistoksesta.

Abortin käynnistys: 2 ml valmistetta lihakseen. saa aikaan sikiön luomisen, jos tiineys on kestänyt 7–150 vrk. Kahdensadan (200) tiineysvuorokauden jälkeen teho on epävarma.

Muumioituneen sikiön poistaminen: 2 ml valmistetta aikaansaa kuolleen sikiön ulostyöntymisen. Sikiö työntyy emättimeen, mistä se voidaan poistaa käsin.

Kohdun märkäinen tulehdus/ kohdun limakalvon tulehdus: 2 ml valmistetta keltarauhasen poistamiseksi. Hoito voidaan tarvittaessa uusia 10–14 vrk:n välein.

Poikimisen käynnistys (nauta):

Poikiminen voidaan käynnistää, kun tiineys on kestänyt 270 vrk. Suositellaan käynnistettäväksi aikaisintaan 10 vrk ennen laskettua poikimisaikaa, sillä aikaisemmin suoritettu käynnistys on teholtaan epävarma.

HEVONEN: 1–2 ml (0,25–0,5 mg) lihakseen.

PONI: 0,5–1 ml (0,125–0,250 mg) lihakseen.

SIKA: 0,7 ml (0,175 mg) lihakseen. Käsittely voidaan antaa aikaisintaan 3 vrk ennen laskettua porsimista.

ANNOSTUSOHJEET

Pistetään lihakseen.

VAROAIKA

Maito: nolla vrk

Teurastus: 1 vrk

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojassa.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta erääntymispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 28 vuorokautta.

ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Synnytyksen käynnistys sioilla aikaisemmin kuin 3 vrk ennen laskettua porsimista, voi aiheuttaa porsaiden syntymisen ennenaikaisina ja elinkyvyttöminä.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Hoidettaessa hiljaista kiimaa tai kiiman ajoitusta on ensin varmistuttava, ettei eläin ole tiine.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Koska prostaglandiini voi imeytyä ihon kautta, on sukukypsässä iässä ja varsinkin raskaana olevien naisten sekä astmaatikkojen käsiteltävä valmistetta varoen. Jos ainetta joutuu iholle, se on heti huuhdeltava pois runsaalla vedellä.

Luonnolliset prostaglandiinit voivat aiheuttaa keuhkoputkien kouristuksia ihmisellä. Kloprostenolilla ei näitä ole tavattu. Mikäli näin kuitenkin kävisi varomattoman sisäänhengityksen tai ruiskeen yhteydessä, tulee potilaalle antaa nopeasti vaikuttavaa keuhkoputkia laajentavaa lääkettä, kuten esim. isoprenaalia tai salbutamolia.

Tiineys:

Tiineitä eläimiä voidaan käsitellä vain, jos halutaan aiheuttaa synnytyksen käynnistys tai abortti.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Ei tunneta.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Naudalla voi esiintyä lievää ripulia. Hevosella hikoilua, vapinaa ja lieviä vatsaontelon kiputiloja. Oireet ovat lyhytaikaisia.

Yhteensopimattomuudet:

Ei saa sekoittaa muiden valmisteiden kanssa.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

10.10.2019

MUUT TIEDOT

Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus

Lasinen injektiopullo pahvipakkauksessa: 10 ml, 20 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

MSD Animal Health Oy, info_ah_finland@merck.com, Puh: 010 2310 750

 

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Sedelsberger Str. 2–4,

26169 Friesoythe

Saksa