Pakkausseloste

PANADOL PORE brustablett 500 mg

Tilläggsinformation

Panadol Pore 500 mg brustablett

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Panadol Pore är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panadol Pore brustabletter

3. Hur du använder Panadol Pore brustabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panadol Pore brustabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Panadol Pore är ett läkemedel mot feber och värk med smärtstillande och febernedsättande effekt.

Panadol Pore brustabletter används som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig feber och värk. Dessa tillstånd kan utgöras av bl.a. nerv- och muskelvärk, huvudvärk, förkylning, influensa, tandvärk och menstruationssmärtor.

Enligt läkares föreskrift kan preparatet användas även för behandling av andra smärttillstånd.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Panadol Pore brustabletter

 • Om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om du har hjärtsvikt, en lever- eller njursjukdom eller alkoholproblem ska du inte använda Panadol Pore preparat utan läkares föreskrift.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panadol Pore brustabletter.

 • Panadol Pore brustabletter är avsedda för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer bör läkare kontaktas.
 • Innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.
 • Ta inte detta läkemedel om du tar några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att behandla smärta, feber, symtom på förkylning eller influensa.
 • Om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning; illamående, kräkningar, aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.
 • Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.

Rådfråga alltid din läkare innan användning av Panadol Pore om du

 • har lever- eller njurproblem
 • är underviktig eller undernärd
 • regelbundet dricker alkohol.

Du kan behöva undvika att använda produkten helt och hållet eller begränsa mängden paracetamol som du tar.

Andra läkemedel och Panadol Pore brustabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Läkemedlets effekt kan förändras vid samtidig användning av andra läkemedel.

Om du använder metoklopramid, kolestyramin, kloramfenikol, domperidon eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) eller antiepileptika rådgör med läkare om samtidig medicinering med Panadol Pore.

Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Panadol Pore användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Du kan använda detta läkemedel vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panadol Pore brustabletter påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Panadol Pore brustabletter innehåller natrium och sorbitol

En brustablett innehåller 427 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt). Detta motsvarar 21 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av en eller fler brustabletter dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

Panadol Pore brustablett innehåller 50 mg sorbitol (E 420).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

För vuxna 1 - 2 brustabletter var 4 - 6 timme högst 3 gånger i dygnet.

Den högsta rekommenderade dygnsdosen av paracetamol för vuxna är 3 g (= 3000 mg).

Användning för barn

Paracetamoldosen till barn är 15 mg per kilo kroppsvikt högst 3 gånger i dygnet.

Vikt (kg)

Doseringsinstruktion

17 - 25

½ brustablett högst 3 gånger i dygnet.

26 - 33

½ - 1 brustablett högst 3 gånger i dygnet.

34 - 49

1 brustablett högst 3 gånger i dygnet.

över 50

Dos för vuxna: 1 - 2 brustabletter högst 3 gånger i dygnet.

 

Rekommenderas inte till barn under 17 kg eller under 6 år. Andra styrkor och läkemedelsform av paracetamol rekommenderas för barn som väger mindre än 17 kg eller som är under 6 år.

Ta inte en tablett oftare än med 4 timmars mellanrum. Överskrid inte doseringsanvisningen. Använd alltid lägsta effektiva dos och använd den under kortast möjliga tid för att lindra symtom. För kontinuerlig användning i mer än tre dagar endast enligt läkares föreskrift.

Brustabletten löses omsorgsfullt i ca 1 dl vätska tills den är helt upplöst. Lösningen är klar och har neutral smak.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Panadol Pore brustabletter

Överdosering av paracetamol kan leda till livshotande leverskada.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA att ta denna medicin och kontakta omedelbart läkare:

 • om du upplever allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda, andningssvårigheter eller svullnad i läppar, tunga, hals eller ansikte.
 • om du upplever hudflagor eller hudutslag eller blåsor.
 • om du upplever sår i munnen.
 • om du har upplevt tidigare andningsproblem vid användning av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner och du upplever liknande reaktion vid användning av denna produkt.
 • om du har förändringar i blodet, inklusive oväntad blödning eller blåmärken.

Ovannämnda biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamol preparat ha skadlig effekt på levern.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15‑25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte detta läkemedel om folieförpackningen är trasig vid inköpstillfället.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol som det finns 500 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, sorbitol (E 420), sackarinnatrium, natriumlaurylsulfat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, povidon, dimetikon och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol Pore brustablett är vit, flat tablett med fasad kant. Den andra sidan av tabletten är slät och på den andra sidan finns det en brytskåra.

12, 16, 24 och 30 tabletter i stripsförpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Tanska

Tillverkare

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irland

eller

Famar A.V.E ANTHOUSSA PLANT

Anthoussa Avenue 7

Anthoussa

Attiki 15344

Grekland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Tel.: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 24.05.2022

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats http://www.fimea.fi

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2022 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

24.05.2022