Pakkausseloste

RENNIE PEPPERMINT sugtablett

Tilläggsinformation

RENNIE® PEPPERMINT sugtablett

kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat

 

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre efter 14 dagar eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Rennie Peppermint sugtabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Rennie Peppermint sugtabletter

3. Hur du använder Rennie Peppermint sugtabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rennie Peppermint sugtabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Rennie Peppermint sugtabletter består av två syraneutraliserande ämnen, kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat. Läkemedlen används för att lindra besvär som beror på en alltför sur mage, såsom halsbränna och matsmältningsbesvär med bl.a. mättnadskänsla och magsmärtor.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Rennie Peppermint sugtabletter

  • om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat eller något av annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
  • om du har
    • svår njursvikt
    • hög kalciumhalt i blodet och/eller ett tillstånd som leder till hög kalciumhalt i blodet
    • njurstenssjukdom som beror eller tros bero på njurstenar som innehåller kalcium
    • låg fosfathalt i blodet

Varningar och försiktighet

Använd inte Rennie Peppermint sugtabletter

- om din utsöndring av kalcium i urinen är mer än normalt

- om din njurfunktion är nedsatt kan du använda Rennie Peppermint sugtabletter endast under övervakan av läkare (se avsnitt Eventuella biverkningar)

- använd inte rikligt med mjölk eller mjölkprodukter samtidigt då du använder Rennie Peppermint sugtabletter

Andra läkemedel och Rennie Peppermint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 

Upptaget av vissa läkemedel kan minska. Detta gäller bl.a. vissa typer av antibiotika (bl.a. tetracykliner och kinoloner), digoxin (hjärtmedicin), bisfosfonater (läkemedel mot bennedbrytning), dolutegravir (läkemedel för behandling av HIV), levotyroxin (sköldkörtelhormon) och eltrombopag (läkemedel som ökar mängden blodplättar) samt olika salter (t.ex. fosfater och fluorider). Också upptaget av järn kan försvagas, om järnpreparat tas samtidigt med Rennie Peppermint sugtabletter.

 

Vissa urindrivande läkemedel (tiaziddiuretika) kan reducera utsöndringen av kalcium i urinen. Därför ska läkare helst regelbundet följa upp kalciumhalten i serum hos sådana patienter som samtidigt använder urindrivande läkemedel och Rennie Peppermint sugtabletter. Om du använder urindrivande mediciner (diuretika) ska du först tala med din läkare innan du inleder ett eventuellt bruk av Rennie Peppermint sugtabletter.

 

Då man tar Rennie Peppermint sugtabletterna vid någon annan tidpunkt än då andra eventuella läkemedel tas, kan möjliga förändringar i upptaget av de andra läkemedlen undvikas. Ett lämpligt tidsintervall mellan läkemedlen är 1 - 2 timmar.

 

Rennie Peppermint sugtabletter med mat, dryck och alkohol

Rennie Peppermint sugtabletterna ska helst tas en timme efter måltid och vid sängdags. Tabletterna tuggas eller suges. Vatten behövs inte.

 

Graviditet, amning och fertilitet

Rennie Peppermint sugtabletter kan användas under graviditet och amning, under förutsättning att tabletterna används enligt givna instruktioner. Långvarigt bruk med höga doser ska undvikas. Högsta intag (11 tabletter dagligen) ska inte överskridas och produckten bör ej intas längre än två veckor. För att förebygga för höga kalciumnivåer ska gravida undvika överdriven konsumtion av mjölk och mejeriprodukter.

 

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 

Körförmåga och användning av maskiner

Rennie Peppermint sugtabletter inverkar varken på körförmågan eller på förmågan att använda maskiner.

 

Rennie Peppermint sugtabletter innehåller sackaros

Rennie Peppermint sugtabletter innehåller 475 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarends eller apotekpersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är 1 - 2 tabletter vid behov. Tabletterna tuggas eller får långsamt smälta i munnen. Tabletten/tabletterna ska helst tas en timme efter måltid och vid sänggåendet.

Ta genast 1 - 2 tabletter om du får halsbränna eller smärtor i maggropen/matstrupen, men ta inte fler än 11 tabletter (vilket motsvarar 8 g kalciumkarbonat) per dygn. Högsta intag ska inte överskridas och produkten bör ej intas kontinuerligt längre än två veckor.

Kontakta läkare, ifall symtomen fortsätter eller lindras enbart till en del.

 

Användning för barn

Rennie Peppermint sugtabletter rekommenderas inte för barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Rennie Peppermint sugtabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kohtakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Användning av höga doser under längre tid kan försvaga njurfunktionen och påverka salt- och syrabalansen i blodet. Detta kan i sin tur ge bl.a. illamående, kräkningar eller förstoppning och muskelsvaghet. 

Om du har glömt att ta Rennie Peppermint sugtabletter

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Eventuella biverkningar

 Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 

Överkänslighetsreaktioner har förekommit mycket sällan (utslag, nässelutslag, klåda, svullnad i ansiktet, andfåddhet eller en plötslig och kraftig allergisk reaktion, s.k. anafylaxi). Om du har njursvikt kan ett långvarigt bruk av Rennie Peppermint sugtabletter i höga doser ge förhöjda magnesium- eller kalciumhalt i blodet eller mjölk-alkalisyndrom. Därför bör du stå under uppsikt av läkare om du har njursvikt och du använder Rennie Peppermint sugtabletter. Illamående, kräkningar, magbesvär, förstoppning, diarré och muskelsvaghet kan också förekomma hos friska personer.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapporter biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Detta läkemedel bör förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 

PVC/Al-blisterförpackningen: Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör sig av med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg per sugtablett, vilket motsvarar 272 mg kalcium) och magnesiumsubkarbonat (80 mg per sugtablett, vilket motsvarar 20 mg magnesium).

 

Övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatiniserad majsstärkelse, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, pepparmyntsarom (pepparmyntsolja, majsmaltodextrin, akaciagummi (E414), kiseldioxid (E551)), citronarom (smakämnena, majsmaltodextrin, alfa-tokoferol (E307)).

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 

Gräddvita, kvadratiska, konvexa, pepparmyntssmakande sugtabletter med avrundade hörn. Tabletterna har en diameter på 15 mm, samt märkningen "RENNIE" på bägge sidor av tabletterna.

 

24, 48 och 96 tabletter i PVC/Al-blisterförpackning, pappkartong.

 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo. Telefon 020 785 21

 

Tillverkare:

Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Frankrike.

 

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Bayer Oy, Consumer Care, Kegelstrand 12, 02150 Esbo. Telefon 020 785 21.

 

Denna bipacksedel ändrades senast den 1.5.2021

Texten ändrad

01.05.2021