Pakkausseloste

PICORION tabletti 5 mg (resepti)

Picorion 5 mg tabletit

natriumpikosulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Picorion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Picorionia

3. Miten Picorionia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Picorionin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Picorionin vaikuttava aine natriumpikosulfaatti muodostaa paksusuolessa ainetta, joka kiihdyttää suolen liikkeitä. Samalla paksusuoleen jää vettä. Tämän vuoksi ulostemassa on pehmeämpää ja ulostaminen helpottuu.

Picorionia käytetään toiminnallisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

Natriumpikosulfaattia, jota Picorion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Picorionia

 • jos olet allerginen natriumpikosulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on suolitukos
 • jos sinulla on samanaikaisesti vaikeita kivuliaita ja/tai kuumeisia vatsan alueen vaivoja (esim. umpilisäkkeen tulehdus), joihin voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus
 • jos sinulla on vaikea nestetasapainon häiriö.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Picorionia.

Kuten muitakaan ulostuslääkkeitä Picorionia ei pidä käyttää yhtäjaksoisesti päivittäin tai pitkiä ajanjaksoja ilman, että ummetuksen syy on selvitetty. Pitkittynyt liiallinen käyttö voi johtaa nestetasapainohäiriöön ja veren kaliumpitoisuuden laskuun.

Picorionia käyttäneillä potilailla on joskus raportoitu huimausta ja/tai pyörtymistä, mutta luultavimmin nämä reaktiot ovat johtuneet ponnistelusta ulostamisen aikana tai ummetuksen aiheuttamien vatsakipujen vaikutuksesta.

Picorionia ei suositella käytettäväksi muutoin kuin lääkärin valvonnassa tai lääkärin ohjeen mukaan seuraavissa tapauksissa:

 • käyttö on jatkunut yli yhden viikon
 • vatsaleikkausten jälkeen
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai sydänsairaus.
 • alle 12-vuotiailla lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Picorion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Nesteenpoisto- tai kortisonilääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttitasapainon häiriöitä, jos Picorionia käytetään suuria annoksia. Elektrolyyttitasapainon häiriö voi lisätä herkkyyttä tietyille sydänlääkkeille.

Antibiootit voivat vähentää Picorionin vaikutusta.

Picorion saattaa nopeuttaa suolen läpikulkuaikaa. Se voi siis vaikuttaa muiden suun kautta otettavien lääkevalmisteiden (esim. epilepsialääkkeiden, ehkäisytablettien, diabeteslääkkeiden ja antibioottien) imeytymiseen.

Tulehduskipulääkkeet (NSAID), tietyt masennus- ja psykoosilääkkeet sekä karbamatsepiini saattavat suurentaa nesteen kertymisen ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöiden riskiä käytettynä samanaikaisesti Picorionin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tutkimuksia. Pitkä kokemus ei ole antanut viitteitä haitallisista vaikutuksista raskaudenaikaisessa käytössä.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Valmisteen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Picorionilla ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Picorion sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset

Annos tulee sovittaa yksilöllisesti siten, että uloste pehmenee sopivaksi. Suositeltu aloitusannos on 1 tabletti illalla. Vaikutus alkaa 6−12 tunnin kuluttua. Suurin suositeltu vuorokausiannos on 2 tablettia, jota ei saa ylittää. Tarvittaessa annosta voidaan pienentää puolittamalla tabletti.

Tabletti niellään riittävän nestemäärän kera ennen nukkumaan menoa.

Hoidon aikana pitää juoda riittävästi. Tämä on tärkeää erityisesti nuorten ja iäkkäiden potilaiden kohdalla, koska he ovat alttiimpia nestehukan vaikutuksille.

Käyttö alle 12-vuotiaille lapsille

Suositeltu annos 6−12-vuotiaille lapsille on 1 tabletti kerran päivässä. Alle 6-vuotiaille lapsille suositellaan Picorion-tippoja.

Jos otat enemmän Picorionia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Picorionia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä): ripuli

Yleiset (yli 1 potilaalla 100:sta): päänsärky, vatsavaivat, vatsakipu, vatsan kouristelu, ilmavaivat

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta): pahoinvointi, oksentelu

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1000:sta): ihottuma, allerginen reaktio tai kielen, huulten ja kasvojen turvotus

Muut haittavaikutukset (yleisyys tuntematon): heitehuimaus, pyörrytys, pyörtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Picorion sisältää

 • Vaikuttava aine on natriumpikosulfaatti. Yksi tabletti sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 5 mg natriumpikosulfaattia.
 • Muut apuaineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Picorion 5 mg tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja päällystämättömiä, joiden toisella puolella on jakoviivalla erotettuna merkinnät “N” ja “5”. Tabletin toisella puolella ei ole merkintöjä. Tabletin halkaisija on 7,1 mm.

Picorion 5 mg tabletit ovat saatavilla 10 ja 20 tabletin läpipainopakkauksissa sekä 50 tabletin HDPE-tölkeissä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

26.9.2017

Tekstin muuttamispäivämäärä

26.09.2017