Pakkausseloste

FRONTLINE VET kutan spray, lösning 2,5 mg/ml

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Frontline vet 2,5 mg/ml kutan spray, lösning
fipronil

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:
Fipronil (racemat) 2,5 mg, kopovidon, isopropylalkohol, renat vatten till 1,0 ml.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förebyggande och botande behandling mot fästingar (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) och loppor (Ctenocephalides felis) på hund och katt.
Botande behandling mot löss på hund (Linognathus setosus, Trichodectes canis) och katt (Felicola subrostratus).

KONTRAINDIKATIONER

Djur yngre än 8 veckor bör inte behandlas, eftersom studier som stöder behandling saknas.
Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats.

BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall har övergående lokala hudreaktioner, ögonirritation, ökad salivutsöndring, övergående symptom från nervsystemet (depression, oro, överkänslighet för sinnesintryck), kräkningar eller symptom från andningsvägarna observerats efter behandling. Om den nybehandlade katten slickar sig kan en kort period av kraftig salivering uppträda.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet

För Finland:

http://www.fimea.fi/web/sv/veterinar

För Sverige:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

DJURSLAG

Hund och katt.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Dosering
3-6 ml (7,5-15 mg av aktiv substans) per kilo kroppsvikt (3 ml/kg till korthåriga djur och 6 ml/kg till långhåriga djur), dvs. 6-12 pumpslag/kg kroppsvikt med pumpen på 100 ml och 2-4 pumpslag/kg kroppsvikt med pumpar på 250 ml och 500 ml.

Ny behandling bör ej ske oftare än var 4:e vecka eftersom säkerhetsstudier med kortare behandlingsintervall saknas.

Användningssätt
Endast för utvärtes bruk. Spraya hela djurets päls på ett avstånd av 10-20 cm. Undvik att spraya i ögonen. Spraya mothårs och var uppmärksam på att hela pälsen är fuktig. Gnid in sprayen i pälsen så att den kommer i kontakt med huden. Låt pälsen torka naturligt, använd inte handduk. Förhindra att djuren slickar den våta pälsen. På hund skyddar Frontline vet mot fästingar i 3-5 veckor och mot loppor i 1-3 månader. På katt skyddar Frontline vet mot fästingar i 2 veckor och mot loppor i 3-5 veckor.

Fipronil stannar i pälsen ca 7 veckor, om djuret inte badar oftare än var 14:e dag.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler). Djurens omgivning bör därför också behandlas med lämpligt loppmedel och dammsugas regelbundet vid kraftiga loppangrepp och när behandling av djuret startar.

KARENSTIDER

-

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Undvik att spraya i ögonen.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
Se till att djur inte slickar varandra efter behandling. Undvik kontakt med djurets ögon.

Hundar bör ej bada i vattendrag inom 2 dagar efter behandling. Enstaka fästingar kan bita sig fast på det behandlade djuret. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Använd plasthandskar, speciellt vid behandling av flera djur. Behandla i välventilerat utrymme eller utomhus. Brandfarligt, behandla ej i närheten av eld eller öppen låga.

Ät, rök eller drick inte under applikationen. Tvätta händerna efter användning.

Undvik kontakt med produkten, vid spill på huden tvätta med tvål och vatten. Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rikligt av rent vatten.

Behandlade djur bör inte hanteras förrän pälsen har torkat ordentligt. Barn bör inte leka med behandlade djur förrän pälsen torkat ordentligt. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under kvällen och att behandlade djur inte tillåts att sova med människor, speciellt inte med barn, till dess att pälsen har torkat.

Dräktighet och digivning:
Bör inte ges till dräktiga eller digivande tikar och katter, då studier saknas.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fipronil kan påverka vattenlevande organismer. Förorena inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

31.1.2020

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av försäljningstillstånd:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100  Köpenhamn Ö

Danmark

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Frankrike