Pakkausseloste

ANSATIPIN kapsel, hård 150 mg

Tilläggsinformation

Ansatipin 150 mg hård kapsel

rifabutin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Ansatipin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Ansatipin

3. Hur du använder Ansatipin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ansatipin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Ansatipin används för behandling av lungtuberkulos och andra infektioner orsakade av mykobakterier. Ansatipin används även för att förebygga dessa infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Ansatipin

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ansatipin om du har eller har haft

 • nedsatt lever- eller njurfunktion.

Dessa sjukdomar kan påverka Ansatipin dosen som läkaren ordinerar dig. Tala även om för din läkare om du är eller misstänker att du kan vara gravid.

Ansatipin kan färga urinen, andra sekret (t.ex. upphostningar, tårvätska) och huden orangeröd. Dessa färgförändringar är övergående. Ansatipin kan också permanent färga mjuka kontaktlinser.

Om du får långvarig, blodig eller svår diarré under eller efter behandlingen, kontakta din läkare.

Om du får utslag under eller efter behandlingen, kontakta din läkäre.

Andra läkemedel och Ansatipin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av vissa andra läkemedel kan påverka behandlingseffekten av Ansatipin. Därför är det viktigt att du informerar din läkare om alla andra läkemedel som du använder samtidigt. Det är speciellt viktigt att informera din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • virusmediciner: amprenavir, delavirdin, didanosin, fosamprenavir/ritonavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, sakinavir, ritonavir, tipranavir/ritonavir, zidovudin, biktegravir, rilpivirin, doravirin
 • läkemedel mot svampinfektioner: flukonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol
 • läkemedel mot mykobakterier och övriga bakterier: dapson, sulfametoxazol-trimetoprim, klaritromycin
 • p-piller: du ska även använda någon annan icke-hormonal preventivmetod (kondom) under behandlingen
 • cancermediciner och immunmodulerande substanser: takrolimus
 • läkemedel som hämmar blodets koagulation: warfarin
 • värkmediciner: kodein, morfin
 • kortikosteroider
 • läkemedel som motverkar avstötningsreaktioner efter organtransplantationer: ciklosporin
 • läkemedel mot hjärtsvikt: digoxin
 • läkemedel som tas via munnen för att sänka blodsockernivån
 • läkemedel mot epilepsi och rytmrubbningar i hjärtat: fenytoin, kinidin.

Ansatipin med mat och dryck

Intag av mat påverkar inte effekten av Ansatipin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Ansatipin kan påverka fostret. Diskutera alltid med din läkare innan du börjar använda preparatet när du är gravid.

Ansatipin utsöndras i bröstmjölk i så små mängder att det veterligen inte skadar det ammade barnet. Diskutera dock alltid med din läkare innan du börjar använda preparatet när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Synrubbningar har rapporterats vid behandlingen med Ansatipin. Var därför försiktig om du ska köra bil eller använda farliga maskiner under behandlingen.

Ansatipin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Dosering

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderade doser är:

Lungtuberkulos: 150 - 450 mg (1 - 3 kapslar) en gång per dygn i 6 månader.

Övriga infektioner orsakade av mykobakterier: 450 - 600 mg (3 - 4 kapslar) en gång per dygn.

För att förebygga infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar: 300 mg (2 kapslar) en gång per dygn.

Kapslarna ska sväljas hela.

Om du har tagit för stor mängd av Ansatipin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Ansatipin

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart som du kommer ihåg och fortsätt enligt det vanliga dosschemat efter detta. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ansatipin

Sluta inte att ta Ansatipin utan att först rådfråga läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Anafylaktisk chock (allvarlig överkänslighetsreaktion) har rapporterats i samband med samma typ av antibiotika. Kontakta läkare genast, om du under behandlingen får en anafylaktisk chock (tar sig i uttryck i hud symptom, andningssvårigheter, lågt blodtryck, blekhet, kallsvettighet och chock).

Läkemedel mot tuberkulos kan orsaka allvarliga hudreaktioner. Kontakta omedelbart läkare om du får utslag under eller efter behandlingen.

Följande biverkningar har rapporterats hos personer som tar Ansatipin.

Mycket vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 10 patienter):

 • Brist på vita blodkroppar

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 100 patienter):

 • Anemi
 • Hudutslag
 • Illamående, missfärgning av tunga, missfärgning av tänder
 • Muskelvärk
 • Feber

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 100 patienter):

 • Förändringar i blodvärden (minskat antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar)
 • Överkänslighet, kramp i luftrören, eosinofili
 • Inflammation i ögats inre delar (uveit), grumlig hornhinna
 • Kräkningar
 • Gulhet, förhöjda leverenzymvärden
 • Missfärgning av huden, rodnad, hudinflammation
 • Ledvärk

Som för de flesta läkemedel mot bakterier har antibiotika-associerad diarré (Clostridium difficile -diarré) rapporterats i samband med Ansatipin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga förändringar i läkemedlets utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är rifabutin. Varje kapsel innehåller 150 mg rifabutin.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Ansatipin innehåller natrium”), magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, gelatin, röd järnoxid (färgämne E 172), titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ansatipin är en rödbrun hård gelatinkapsel. Förpackningsstorlek: blisterförpackning med 30 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l.

Via del Commercio

63046 Marino del Tronto

Ascoli Piceno, Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 3.9.2020

Texten ändrad

03.09.2020