Pakkausseloste

DI-ADRESON-F AQUOSUM pulver till injektionsvätska, lösning 25 mg

Tilläggsinformation

Di-Adreson-F Aquosum 25 mg pulver till injektionsvätska, lösning

prednisolon-natriumsuccinat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Di-Adreson-F Aquosum är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Di-Adreson-F Aquosum

3. Hur du använder Di-Adreson-F Aquosum

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Di-Adreson-F Aquosum ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Läkemedelsgrupp

Di-Adreson-F Aquosum tillhör den grupp av hormoner som bildas i binjurebarken (kortikosteroider).

Vad används Di-Adreson-F Aquosum för?

 • Chockbehandling
 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • Ledgångsreumatism, inflammation i vävnaden omkring en led (periartrit) och senskidesinflammation (tendovaginit)

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Di-Adreson-F Aquosum

 • om du är allergisk mot prednisolon eller mot andra glukokortikoider.
 • om du har diagnosen Cushings sjukdom
 • om du har magsår i magsäcken eller tarmen
 • om du har systemisk (förekommer i hela kroppen) svampinfektion
 • om du har vissa virusinfektioner såsom vattkoppor eller herpes
 • om du har glaukom

Injicera inte Di-Adreson-F Aquosum direkt i området som behöver behandlas (t.ex. i leden)

 • om du har en infektion (inflammation) i området som behöver behandlas
 • om du har en bakterier i blodet (bakteremi) eller systemisk svampinfektion
 • om du har instabila leder

Lokal applicering av Di-Adreson-F Aquosum kan påverka hela kroppen.

Varningar och försiktighet
Om du har eller har haft något av följande tillstånd ska du informera din läkare i förväg, eftersom ytterligare undersökningar kan vara nödvändiga:

 • benskörhet (osteoporos)
 • latent tuberkulos
 • diabetes
 • mentala besvär (psykos)
 • hjärtsvikt
 • nedsatt njurfunktion
 • högt blodtryck
 • migrän
 • infektionssjukdomar
 • parasitinfektioner (amöbiasis)

Om du har långvarig behandling med glukokortikoider bör din läkare undersöka:

 • ögats tryck och linsens grumlighet
 • glukosmetabolismen

Di-Adreson-F Aquosum bör inte användas vid behandling av komplikationer efter svåra huvudskador eller stroke, detta eftersom du troligtvis inte har någon nytta av behandlingen och den kan t.o.m. vara skadlig.

Om du besväras av feber eller stress ska dosen för Di-Adreson-F Aquosum ökas. Fråga läkare eller apotekspersonal för ytterligare information.

Vid behandling med Di-Adreson-F Aquosum hos växande barn, ska läkaren följa tillväxt och kroppsutveckling hos barnet.

Andra läkemedel och Di-Adreson-F Aquosum
Observera: följande påpekanden kan vara tillämpliga för läkemedel som du använt för ett tag sedan eller som du kommer att ta under den närmsta tiden.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Kontakta din läkare om:

• Du samtidigt använder:

 • läkemedel som dels används vid behandling av epilepsi och dels som snabbverkande narkosmedel (fenytoin, karbamazepin och barbiturater som fenobarbital)
 • läkemedel mot bakterieinfektion (rifampicin)
 • efedrin
 • primidon
 • diuretika och/eller hjärtglykosider
 • diabetesläkemedel
 • anti-inflammatoriska läkemedel
 • orala antikoagulanter
 • levande vacciner

• Du samtidigt använder:

 • salicylater

Avslutning av behandlingen med Di-Adreson-F Aquosum kan leda till salicylatförgiftning.

Graviditet och amning
Det finns inte tillräckligt med information om användandet av detta läkemedel under graviditeten för att kunna bedöma den möjliga risken det utgör för fostret. På basen av djurstudier kan preparatet vara skadligt. Långtidsbehandling kan leda till risk för minskad aktivitet hos det nyfödda barnets binjurar. Använd Di-Adreson-F Aquosum under graviditet endast om läkaren uttryckligen rekommenderat det.

Prednisolon utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk. Det är okänt om detta har skadliga effekter på barnet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Di-Adreson-F Aquosum kan orsaka humörsvängningar och synstörningar. I sådana fall bör försiktighet iakttas då man kör bil eller hanterar maskiner.

Hur produkten används

Injektionerna måste ges av läkare eller sjuksköterska.

Dosering

Dosen bestäms i förhållande till svårighetsgraden av ditt sjukdomstillstånd, hur du reagerar på behandlingen och vilket injektionsställe som valts. Läkaren bestämmer lämplig dos och det kan bli aktuellt att ändra dosen under behandlingen, beroende på dina symtom.

Systembehandling (chock):

 • Vanligtvis ges en intravenös injektion på 25 mg (1 ml) 1-3 gånger per dag.

Lokal behandling:

 • Beroende på leden/infiltrationsområdet ges vanligtvis 12,5-25 mg (0,5-1 ml) per injektion.

Beredning

 • Tillsätt 1 ml vatten för injektionsvätskor till det frystorkade pulvret.
 • Snurra försiktigt tills en klar lösning erhålls.
 • 1 ml färdigberedd lösning innehåller 25 mg prednisolon-natriumsuccinat.

Använd lösningen omedelbart efter beredning. Lösningen kan utspädas med flera infusionslösningar. Lösningen kan även tillsättas direkt i infusionsslangen på dessa lösningar.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan utspädning av Di-Adreson-F Aquosum.

Administreringssätt

Hur injektionen ska ges beror på ditt sjukdomstillstånd och var på kroppen det sitter. Injektionen kan t ex ges direkt i blodet, i muskelvävnad, i underhuden eller i en led. Injektionsvätskan kan även ges som en intravenös infusion eller via ändtarmen.

Om du märker att du antingen får för kraftig eller otillräcklig effekt av Di-Adreson-F Aquosum, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Di-Adreson-F Aquosum
Efter långtidsbehandling med Di-Adreson-F Aquosum måste dosen trappas ner stegvis, eftersom de symtom du hade innan behandlingen annars kan återkomma. Komplikationer kan uppträda snabbare och kroppens egen produktion av binjurebarkshormoner kan vara nedsatt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar uppstår när kortikosteroider tas i stora doser under en lång tid.

Systembehandling

Hela kroppen

 • salt- och vätskeansamling i kroppen
 • för lite kalium i blodet (hypokalemisk alkalos)
 • huvudvärk

Blodkärl

 • högt blodtryck

Endokrina systemet

 • tillväxthämning hos barn
 • avsaknad av sekundär binjurebarks- och hypofysrespons (hypothalamus-hypofyssystemets funktion)
 • bristfällig respons från binjurebarken i stressituationer (t ex olycksfall, operation eller infektion)
 • sänkt glukostolerans som kan medföra att dold diabetes uppträder. De första tecknen är törst, täta vattenkastningar och viktminskning. Det kan även medföra att diabetes försämras.
 • tecken på Cushings sjukdom (såsom fullmåneansikte, övervikt som sätter sig på huvud och bål, röda strimmor på bröst och buk)
 • negativ kväve- och kalciumbalans

Magtarmkanalen

 • magsår i magsäcken eller tarmen, perforation och blödning
 • svullen mage

Hud och subkutan vävnad

 • hudförtunning med ökad risk för blödning (blåmärken, bristningar, hudatrofi, blodutgjutning)
 • vissa former av blödning under huden (petekier)
 • vissa former av blåmärken (ekkymoser)
 • hudrodnad i ansiktet
 • akne och kraftig behåring (hirsutism)
 • försämrad sårläkning
 • försämrad reaktion vid hudtest
 • ökad svettning

Metabolism och nutrition

 • negativ kvävebalans med katabola (nedbrytning av vävnad) biverkningar som följd

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

 • störning i menstruationscykeln

Övriga

 • hämning av immunförsvaret
 • försämrad respons i samband med vaccination

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 • muskelsvaghet
 • minskad muskelvävnad (steroidmyopati)
 • benskörhet (osteoporos)
 • aseptisk nekros i lår- och överarmsbenets huvud

Psykiska störningar

 • eufori
 • psykos

Ögon

 • starr
 • avvikelser i ögat (förhöjt ögontryck med risk för glaukom)

Centrala och perifera nervsystemet

 • ökat tryck i huvudet med svullnad av synnerven i ögonbotten, särskilt hos barn när behandlingen avbryts
 • kramper

Efter lokal behandling

Hud och subkutan vävnad

 • Sällsynta: Irritation vid injektionsområdet

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 • Sällsynta: Smärtfri nedbrytning av ledvävnad, särskilt efter upprepad dosering

Konsultera din läkare om du upplever någon av nämnda biverkningar eller om ovanliga tecken uppträder under behandlingen eller omedelbart efter att den avslutats.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid 2-25 ºC. Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd lösningen omedelbart efter beredning.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är prednisolon-natriumsuccinat.

- Inga övriga innehållsämnen ingår

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
10 injektionsflaskor om 2 ml innehållande 25 mg prednisolon-natriumsuccinat pulver för beredning av 1 ml injektionsvätska, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACE Pharmaceuticals BV

Schepenveld 41

3891 ZK Zeewolde

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast: 12.10.2012

Texten ändrad

12.10.2012