Pakkausseloste

FEXORIN filmdragerad tablett 120 mg (egenvård)

Tilläggsinformation

Fexorin 120 mg filmdragerade tabletter

fexofenadinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Fexorin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Fexorin

3. Hur du tar Fexorin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Fexorin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Förpackningsstorleken på 30 tabletter är avsedd för behandling av allergisymtom som tidigare diagnostiserats av läkare. Det är viktigt att läkaren säkerställer rätt diagnos och behovet av långvarig antihistaminmedicinering. På så sätt undviker man onödig användning av antihistaminer vid symtom som av misstag tänks att vara orsakade av allergi.

Vad produkten är och vad den används för

Fexorin innehåller fexofenadinhydroklorid som är ett antihistamin.

Fexorin används av vuxna och ungdomar från 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Fexorin

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fexorin, om

 • du har lever- eller njurproblem
 • du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm
 • du är äldre.

Barn och ungdomar

Fexorin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 12 år.

Andra läkemedel och Fexorin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av Fexorin kan försämras genom minskat upptag om läkemedel mot sur mage innehållande aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt. Fexorin och dessa läkemedel ska därför tas med 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Fexorin ska inte tas under graviditet såvida det inte är nödvändigt.

Fexorin rekommenderas inte till ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Fexorin påverkar sannolikt inte din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Du bör dock kontrollera att dessa tabletter inte gör dig trött eller yr innan du kör eller hanterar maskiner.

Fexorin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar från 12 år

Rekommenderad dos är en tablett (120 mg) dagligen.

Ta tabletten med vatten före måltid.

Detta läkemedel börjar lindra dina symtom inom 1 timme och effekten kvarstår i 24 timmar.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Fexorin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdos kan vara yrsel, dåsighet, trötthetskänsla och muntorrhet.

Om du har glömt att ta Fexorin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ta nästa dos vid den vanliga tiden.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Fexorin, om

 • du svullnar upp i ansikte, läppar, tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Följande biverkningar har också rapporterats:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk
 • dåsighet
 • illamående (kväljning)
 • yrsel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • trötthet
 • sömnighet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • sömnsvårigheter (sömnlöshet)
 • sömnrubbningar
 • mardrömmar
 • nervositet
 • snabb eller oregelbunden hjärtrytm
 • diarré
 • hudutslag och klåda
 • nässelutslag
 • allvarliga allergiska reaktioner som kan orsaka svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, blodvallningar, tryck över bröstet och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid. En filmdragerad tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, povidon, magnesiumstearat

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fexorin tabletter är persikofärgade, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter, släta på båda sidor. Dimensioner: 15,00 mm x 6,5 mm.

Fexorin finns i blisterförpackningar med 7, 10, 15, 20 och 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel reviderades senast 1.2.2019

Texten ändrad

01.02.2019