Pakkausseloste

ESCITALOPRAM ORION filmdragerad tablett 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

Tilläggsinformation

Escitalopram Orion 5 mg filmdragerade tabletter

Escitalopram Orion 10 mg filmdragerade tabletter

Escitalopram Orion 15 mg filmdragerade tabletter

Escitalopram Orion 20 mg filmdragerade tabletter

escitalopram

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Escitalopram Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Escitalopram Orion

3. Hur du tar Escitalopram Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Escitalopram Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Escitalopram hör till en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel verkar på serotoninsystemet i hjärnan genom att öka serotoninnivåerna. Störningar i serotoninsystemet anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar.

Escitalopram Orion innehåller den aktiva substansen escitalopram och används för att behandla depression (allvarliga depressionsepisoder) och ångestsjukdomar såsom paniksyndrom med eller utan agorafobi, socialt ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom.

Det kan ta några veckor innan du börjar må bättre. Fortsätt att ta Escitalopram Orion även om det tar tid innan du upplever någon förbättring av ditt tillstånd

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Escitalopram som finns i Escitalopram Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Escitalopram Orion

 • om du är allergisk mot escitalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du använder andra läkemedel som hör till gruppen MAO-hämmare, inklusive selegilin (används för behandling av Parkinsons sjukdom), moklobemid (används för behandling av depression) eller linezolid (ett antibiotikum)
 • om du har fötts med eller har haft onormal hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar)
 • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Andra läkemedel och Escitalopram Orion”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Escitalopram Orion. Berätta för läkaren om du har något annat symtom eller någon annan sjukdom, eftersom läkaren kan behöva ta hänsyn till detta. Berätta särskilt för läkaren om du:

 • har epilepsi. Behandlingen med Escitalopram Orion bör avslutas ifall anfall förekommer för första gången, eller om de förekommer oftare än förut (se även avsnitt Eventuella biverkningar. ”Eventuella biverkningar”).
 • har nedsatt njur- eller leverfunktion. Din läkare kan behöva justera din dos.
 • har diabetes. Behandlingen med Escitalopram Orion kan påverka blodsockervärdet. Dosen av insulin och/eller blodsockersänkande tabletter kan behöva justeras.
 • har minskade nivåer av natrium i blodet
 • har en ökad benägenhet för blåmärken, eller tidigare har haft blödningsstörningar, eller om du är gravid (se ”Graviditet, amning och fertilitet”)
 • får elektrokonvulsiv behandling (ECT)
 • har kranskärlssjukdom
 • har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen haft en hjärtattack
 • har en låg vilopuls och/eller om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långdragen diarré och kräkningar eller användning av diuretika (vätskedrivande läkemedel)
 • upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du ställer dig upp, vilket kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen
 • har eller tidigare har haft problem med ögonen, såsom vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).

Läkemedel såsom Escitalopram Orion (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt Eventuella biverkningar). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Observera:

Vissa patienter med bipolär sjukdom kan gå över i en manisk fas. Detta uppträder som ovanliga och snabbt skiftande tankar, omotiverad upprymdhet och överdriven fysisk aktivitet. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Symtom såsom rastlöshet eller svårighet att sitta stilla eller stå stilla kan också förekomma under de första behandlingsveckorna. Kontakta genast din läkare om du upplever dessa symtom.

Självmordstankar och försämring av depression eller ångest

Om du har konstaterats vara deprimerad och/eller har /ångest, kan du ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symptom kan förstärkas när man börjar använda läkemedel mot depression eftersom det tar tid innan dessa läkemedel börjar verka, vanligtvis ca 2 veckor, men ibland längre tid. Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att begå självmord eller på att skada dig själv
 • om du är en ung vuxen. Kliniska studier har visat att patienter under 25 år med psykisk sjukdom och som får läkemedel mot depression har en ökad tendens för självmordsbeteende.

Om du har tankar på att skada dig själv eller på att begå självmord, kontakta omedelbart läkare eller uppsök sjukhus.

Det kan vara bra att du berättar för en släkting eller en nära vän att du lider av depression eller ångest och ber dem läsa igenom denna information. Du kan be dem att berätta för dig om de tycker att din depression eller ångest blir värre eller om de är oroliga över förändringar i ditt beteende.

Barn och ungdomar under 18 år

Escitalopram Orion ska normalt inte användas till barn och ungdomar under 18 år. Det är också bra för dig att veta att patienter under 18 år har en ökad risk för självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (i första hand aggressivitet, trotsigt beteende och ilska) då de använder läkemedel av denna typ. Läkaren kan trots detta ordinera Escitalopram Orion till patienter under 18 år, om läkaren anser det vara till patientens nytta. Om läkaren har ordinerat Escitalopram Orion till en patient under 18 år och om du har frågor om detta, ska du vända dig till läkaren igen. Läkaren bör också kontaktas om något av ovan nämnda symptom utvecklas eller förvärras då en patient under 18 år använder Escitalopram Orion. De långsiktiga effekterna av Escitalopram Orion på tillväxt, mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling har inte ännu fastställts för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Escitalopram Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för din läkaren om du använder något av följande läkemedel:

 • icke-selektiva monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), som innehåller fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid eller tranylcypromin (läkemedel för behandling av depression) som aktiv substans. Om du har använt ett sådant läkemedel måste du vänta 14 dygn innan du börjar använda Escitalopram Orion. Efter avslutad behandling med Escitalopram Orion måste du vänta 7 dagar innan du tar något av dessa läkemedel.
 • reversibla, selektiva MAO-A hämmare, som innehåller moklobemid (läkemedel för behandling av depression)
 • irreversibla MAO-B hämmare, som innehåller selegilin (läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom). Dessa ökar risken för biverkningar
 • linezolid (antibiotika)
 • litium (för behandling av bipolär sjukdom) och tryptofan
 • imipramin, desipramin (läkemedel för behandling av depression)
 • sumatriptan och andra liknande läkemedel (används för behandling av migrän), buprenorfin och tramadol (för behandling av svår smärta). Dessa ökar risken för biverkningar
 • cimetidin, lansoprazol och omeprazol (läkemedel för behandling av magsår), flukonazol (används för behandling av svampinfektioner), fluvoxamin (läkemedel för behandling av depression) och tiklopidin (läkemedel för att minska risken för stroke). Dessa kan orsaka ökade halter av escitalopram i blodet.
 • johannesört (Hypericum perforatum) − naturläkemedel mot nedstämdhet
 • acetylsalicylsyra och NSAID (smärtstillande läkemedel eller blodförtunnande läkemedel s.k. antikoagulantia). De kan öka blödningsbenägenheten
 • warfarin, dipyridamol, fenprokumon (blodförtunnande läkemedel s.k. antikoagulantia). Blodets koaguleringstid kontrolleras vanligen i början av Escitalopram Orion behandlingen och efter att den avslutats för att försäkra att antikoagulantdosen är tillräcklig
 • meflokin (läkemedel mot malaria), bupropion (läkemedel för behandling av depression) och tramadol (används vid behandling av svår smärta) eftersom de kan sänka kramptröskeln
 • neuroleptika (används för behandling av schizofreni och psykos) och antidepressiva (tricykliska antidepressiva och SSRIs) eftersom de kan sänka kramptröskeln
 • flekainid, propafenon och metoprolol (läkemedel för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar), klomipramin och nortiptylin (antidepressiva läkemedel) samt risperidon, tioridazin och haloperidol (antipsykotika läkemedel). Doseringen av Escitalopram Orion kan behöva justeras.
 • läkemedel som sänker blodnivåerna av kalium eller magnesium, eftersom dessa tillstånd ökar risken för livshotande hjärtrytmrubbningar.

ANVÄND INTE ESCITALOPRAM ORION om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III , antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, intravenöst erytromycin, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (t.ex. astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

Escitalopram Orion med mat, dryck och alkohol

Escitalopram Orion kan tas med eller utan mat (se avsnitt Hur produkten används. Hur du tar Escitalopram Orion).

Liksom för många andra läkemedel rekommenderas inte intag av alkohol under behandling med Escitalopram Orion, även om Escitalopram Orion inte förväntas interagera med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Escitalopram Orion ifall du är gravid utan att först ha diskuterat med din läkare om riskerna och fördelarna med behandlingen.

I djurstudier har det visat sig att citalopram, ett läkemedel liknande escitalopram, minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Escitalopram Orion. När läkemedel såsom Escitalopram Orion används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Om du tar Escitalopram Orion under de tre sista månaderna av graviditeten bör du vara medveten om att följande symtom kan ses hos ditt nyfödda barn: andningssvårigheter, blåaktig hud, krampanfall, förändringar i kroppstemperatur, amningssvårigheter, kräkningar, lågt blodsocker, stela eller –förslappade muskler, intensiva reflexer, darrningar, ryckighet, irritabilitet, slöhet, ihållande gråt, dåsighet och sömnproblem. Om ditt nyfödda barn uppvisar något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.

Om du tar Escitalopram Orion i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Escitalopram Orion så att de kan ge dig råd om detta.

Om Escitalopram Orion används under graviditet bör abrupt avbrytande av behandling undvikas.

Använd inte Escitalopram Orion ifall du ammar, om du inte har diskuterat eventuella risker och fördelar med läkaren.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du bör inte köra bil eller använda maskiner innan du vet hur Escitalopram Orion påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Depression

Rekommenderad dos är normalt 10 mg en gång dagligen. Dosen kan ökas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.

Paniksyndrom

Startdosen är 5 mg en gång dagligen under den första veckan innan dosen ökas till 10 mg per dag. Dosen kan ökas ytterligare av din läkare till maximalt 20 mg per dag.

Social fobi

Rekommenderad dos är normalt 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan antingen minska dosen till 5 mg per dag eller öka den till maximalt 20 mg per dag beroende på hur du svarar på behandlingen.

Generaliserat ångestsyndrom eller tvångssyndrom

Vanlig rekommenderad dos är 10 mg per dag. Dosen kan höjas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.

Äldre patienter (över 65 år)

Vanlig rekommenderad startdos för Escitalopram Orion tabletter är 5 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen till 10 mg per dag.

Barn och ungdomar (under 18 år)

Escitalopram Orion ska normalt inte ges till barn och ungdomar. För ytterligare information, se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Vad du behöver veta innan du tar Escitalopram Orion”.

Escitalopram Orion kan tas med eller utan föda. Svälj tabletten med vatten. Tugga inte tabletten på grund av bitter smak.

Escitalopram Orion 10 mg, 15 mg och 20 mg filmdragerade tabletter: Om det behövs, kan tabletten delas. Placera tabletten på ett plant underlag med brytskåran uppåt. Den kan sedan brytas genom att man trycker på vardera sida av skåran med pekfingrarna (se bild).

Behandlingstid

Det kan ta några veckor innan du börjar må bättre. Fortsätt att ta Escitalopram Orion även om det tar tid innan du upplever någon förbättring av ditt tillstånd.

Ändra inte doseringen av din medicin utan att först ha rådfrågat läkare.

Fortsätt att ta Escitalopram Orion så länge läkaren rekommenderar det. Om du avslutar behandlingen för tidigt kan dina symtom återkomma. Det rekommenderas att behandlingen fortsätter åtminstone 6 månader efter att du mår bra igen.

Om du har tagit för stor mängd av Escitalopram Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör det även om inga besvär förekommer. Symtom på överdosering kan omfatta yrsel, skakningar, oro, kramper, medvetslöshet, illamående, kräkningar, störd hjärtrytm, nedsatt blodtryck och förändringar i kroppens salt- och vätskebalans. Ta med Escitalopram Orion-förpackningen vid kontakt med läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Escitalopram Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos och kommer ihåg det innan du lägger dig, ta den genast. Fortsätt som vanligt följande dag. Om du kommer ihåg det på natten eller följande dag, ta inte den dos som du glömt, utan fortsätt som vanligt.

Om du slutar att ta Escitalopram Orion

Avbryt inte behandlingen med Escitalopram Orion förrän din läkare säger till. När behandlingen är slutförd, rekommenderas vanligen att dosen trappas ned gradvis under en period på några veckor.

När du slutar ta Escitalopram Orion, i synnerhet om det sker tvärt, kan utsättningssymtom förekomma. Dessa symtom är vanliga när behandling med Escitalopram Orion upphör. Risken är större om läkemedlet har använts under en längre tid eller i högre doser, eller om dosen reduceras för snabbt. Hos de flesta är symtomen lindriga och försvinner av sig själva inom två veckor. Hos några patienter kan symtomen dock vara mycket starka eller långvariga (2–3 månader eller längre). Kontakta din läkare om du får allvarliga utsättningssymtom när du slutar använda Escitalopram Orion. Läkaren kan be dig börja ta tabletterna igen, för att sedan trappa ut dem långsammare.

Utsättningssymtom omfattar: yrsel (känsla av ostadighet eller balanssvårigheter), känsla av stickningar och krypningar, brännande känsla och (mera sällsynt) känsla av elektriska stötar (även i huvudet), sömnrubbningar (livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk, illamående, svettning (inklusive nattliga svettningar), känsla av rastlöshet eller upprördhet, tremor (skakningar), känsla av förvirring eller desorientering, känslosamhet eller irritabilitet, diarré, synstörningar, hjärtklappning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna upphör vanligtvis efter några veckors behandling. Var medveten om att flera av nedanstående biverkningar också kan vara symtom på din sjukdom och därför kommer att avta när du börjar må bättre.

Om du upplever någon av följande biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukhus:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ovanliga blödningar, inklusive blödningar i magtarmkanalen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • svullnad i hud, tunga, läppar eller ansikte, eller har svårigheter att andas eller att svälja (allergisk reaktion).
 • hög feber, oro, förvirring, skakningar eller plötsliga muskelsammandragningar. Dessa kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd som kallas serotonergt syndrom.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • svårighet att urinera
 • Krampanfall, se också avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Varningar och försiktighet”
 • gulaktig hud och gulaktiga ögonvitor (tecken på försämrad leverfunktion/hepatit)
 • snabb, oregelbunden hjärtrytm, svimning, vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd känt som Torsade de Pointes.
 • tankar på att skada sig själv eller begå självmord, se även avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Varningar och försiktighet”.

Förutom ovannämnda biverkningar har följande biverkningar rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • illamående
 • huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • täppt och rinnande näsa (sinuit)
 • minskad eller ökad aptit
 • ångest, rastlöshet, onormala drömmar, svårigheter att somna, sömnighet, yrsel, gäspning, darrningar, stickande känsla i huden
 • diarré, förstoppning, kräkningar, muntorrhet
 • ökad svettning
 • muskel- och ledsmärta (myalgi och artralgi)
 • sexuella störningar (män kan uppleva problem med fördröjd utlösning, erektionsproblem eller minskad sexuell lust, medan kvinnor kan uppleva svårighet att uppnå orgasm)
 • utmattning, feber
 • viktökning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • nässelutslag (urtikaria), hudutslag, klåda (pruritus)
 • tandgnisslan, oro, nervositet, panikattack, förvirringstillstånd
 • störd sömn, smakförändring, svimning (synkopé)
 • förstorade pupiller (mydriasis), synstörning, öronsusning (tinnitus)
 • håravfall
 • riklig menstruationsblödning
 • oregelbunden menstruation
 • viktminskning
 • hjärtklappning
 • svullna armar eller ben
 • näsblödning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • aggression, personlighetsförändringar, hallucination
 • långsam hjärtrytm.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • minskad natriumnivå i blodet (symtomen är illamående och sjukdomskänsla med muskelsvaghet eller förvirring)
 • yrsel när man reser sig upp p.g.a. lågt blodtryck (ortostatisk hypotension)
 • onormala leverfunktionsvärden (förhöjda värden av leverenzymer i blodet)
 • rörelsestörningar (ofrivilliga muskelrörelser)
 • smärtsamma erektioner (priapism)
 • tecken på ökad blödningsbenägenhet i t.ex. hud och slemhinnor (ekkymos) och lågt antal blodplättar (trombocytopeni)
 • plötslig svullnad i hud eller slemhinnor (angioödem)
 • ökad urinutsöndring (onormal ADH-insöndring)
 • mjölkutsöndring hos män och kvinnor som inte ammar
 • mani
 • en ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.
 • förändring i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall som syns på EKG, mätning av hjärtats elektriska aktivitet)
 • kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet, amning och fertilitet” i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används för mer information.

Därtill känner man till ett antal biverkningar som förekommer vid användning av läkemedel som verkar på ett liknande sätt som escitalopram (den aktiva substansen i Escitalopram Orion). Dessa är:

 • motorisk rastlöshet (akatisi)
 • aptitlöshet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är escitalopram. Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som oxalat).
 • Övriga innehållsämnen: Tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa, butylhydroxitoluen, butylhydroxianisol, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk och magnesiumstearat. Filmdragering: hypromellos, makrogol 400 och titandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg: Vita till benvita, runda, filmdragerade, bikonvexa tabletter som är märkta med ‘F’ på ena sidan och ‘53’ på den andra.

10 mg: Vita till benvita, ovala, filmdragerade, bikonvexa tabletter som är märkta med ‘F’ på ena sidan och ‘54’ på den andra. Mellan ‘5’ och ‘4’finns en djup brytskåra.

15 mg: Vita till benvita, ovala, filmdragerade, bikonvexa tabletter som är märkta med ‘F’ på ena sidan och ‘55’ på den andra. Mellan ‘5’ och ‘5’finns en djup brytskåra.

20 mg: Vita till benvita, ovala, filmdragerade, bikonvexa tabletter som är märkta med ‘F’ på ena sidan och ‘56’ på den andra. Mellan ‘5’ och ‘6’finns en djup brytskåra.

Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200 och 500 tabletter.

Burkar: 30, 100 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate,

Hal Far, Birzebbugia BBG 3000,

Malta

Denna bipacksedel ändrades senast 2.11.2020

Texten ändrad

02.11.2020