Pakkausseloste

PREDNISON tablett 5 mg

Tilläggsinformation

Prednison 5 mg och 40 mg tabletter

prednison

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Prednison är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Prednison

3. Hur du tar Prednison

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Prednison ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Prednison, den aktiva substansen i Prednison tabletterna, är ett kortisonbesläktat ämne för invärtes bruk. Prednison verkar bl.a. genom att dämpa inflammationsreaktioner och att eliminera allergisymtom. Annan samtidig behandling kombineras ofta med Prednison behandlingen.

Prednison används för behandling av mångahanda sjukdomar. Inflammationssymtom, som kräver behandling med Prednison, kan förekomma vid många olika sjukdomstillstånd (bl.a. vid reumatiska sjukdomar, vid flera hudsjukdomar eller vid sjukdomar i luftvägarna eller lungorna).

Prednison som finns i Prednison kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Prednison

 • om du är allergisk mot prednison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har konstaterats ha tuberkulos eller en annan bakterie-, svamp- eller virusinfektion, som du ännu inte får vård för
 • i kombination med abirateron och radium-223 (som används för att behandla prostatacancer).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Prenison

 • om du ska genomgå kirurgisk behandling eller du tänker vaccinera dig
 • om du har sklerodermi (även kallat systemisk skleros, en autoimmun sjukdom) eftersom dagliga doser på 15 mg eller mer kan öka risken för en allvarlig komplikation kallad akut njurkris. Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion. Läkaren kan råda dig att regelbundet kontrollera ditt blodtryck och dina urinvärden.
 • om det finns misstanke att du har eller har diagnostiserats med feokromocytom (en sällsynt tumör i binjuren).

Tala med läkare eller apotekspersonal också om du har eller har haft

 • ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen
 • sockersjukan (diabetes)
 • benskörhet (osteoporos)
 • allvarliga störningar i sinnestämning eller psykos
 • nedsatt hjärtfunktion
 • nyligen hjärtinfarkt
 • blodtryckssjukdom
 • epilepsi
 • förhöjt ögontryck (glaukom)
 • nedsatt sköldkörtelfunktion
 • nedsatt lever‑ eller njurfunktion
 • inflammatorisk tarmsjukdom eller inflammation från en eller flera divertiklar (fickbildningar) i tarmen
 • parasitinfektion
 • tuberkulos
 • muskelsjukdom.

Det kan bli aktuellt att ändra dosen av Prednison vid insjuknande (t.ex. infektion) eller vid speciella påfrestningar. Kontakta därför läkare vid sådana tillstånd.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Under behandlingen med Prednison är det speciellt viktigt att skydda sig mot vattkopps‑ och bältrosinfektion.

Andra läkemedel och Prednison

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Effekten av vissa läkemedel eller av prednison kan påverkas eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör t.ex.

 • fenytoin, fenobarbital, karbamazepin och primidon (antiepileptika)
 • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)
 • tyreostatika (läkemedel för behandling av överproduktion av sköldkörtelhormon)
 • ketokonazol, amfotericin B (läkemedel mot svamp)
 • warfarin (blodförtunningsmedel)
 • diabetesmediciner, insulin
 • salicylater (t.ex. acetylsalicylsyra)
 • antiinflammatoriska värkmediciner
 • diuretika (vätskedrivande medel)
 • laksativer (avföringsmedel)
 • fluorokinoloner (vissa antibiotika)
 • cytostatika och läkemedelssubstanser som hämmar immunsvaret
 • antikolinergiska läkemedel (t.ex. pankuron)
 • vacciner (se avsnitt Varningar och försiktighet)
 • östrogener, p-piller.

Prednison får inte ges i kombination med abirateron och radium-223 på grund av en eventuellt förhöjd risk för skelettfraktur eller dödsfall.Om du planerar att använda radium-223 efter behandling med Prednison och abirateron måste du vänta 5 dagar innan behandlingen med radium-223 påbörjas. Vissa läkemedel kan öka effekterna av Prednison och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Prednison innehåller laktos

Detta läkemedlet innehåller laktos (i form av monohydrat): 46 mg (5 mg tablett) eller 33 mg (40 mg tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ändra aldrig doseringen utan att tala med läkaren. Om du finner att effekten av prednison är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

Vid långvarig behandling tas dygnsdosen vanligen som en engångsdos varje morgon eller varannan morgon.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Viktigt!

Om behandlingen med Prednison är långvarig, har läkaren kommit överens med dig om kontrollbesök på mottagningen, eventuellt också om laboratorieprov. Kontrollerna är viktiga för att du ska ha bäst nytta av medicinen och för att den ska förorsaka så lite biverkningar som möjligt.

Om du redan använt prednison under flera veckors tid kan en akut sjukdom (såsom en infektion med hög feber), ett olycksfall eller en operation ge anledning till en förhöjning av dygnsdosen. Om du inte har fått doseringsföreskrifter för dylika situationer från läkare på förhand, bör du genast kontakta den behandlande läkaren för att få nya föreskrifter.

Tala om att du använder prednison i samband med nästa läkarbesök, även om behandlingen avslutats redan för flera månader sedan.

Om du har tagit för stor mängd av Prednison

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Prednison

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den bortglömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Prednison

Läkemedlet ska användas regelbundet. Om du redan använt Prednison under flera veckor, bör du inte plötsligt avbryta behandlingen eftersom det kan förorsaka besvärliga symtom. Om det uppstår ett behov av att avsluta behandlingen ger läkare råd om hur detta ska ske.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Behandlingens längd och dosens storlek påverkar förekomsten av biverkningar. Vid långvarig behandling förekommer biverkningar regelbundet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • infektionskänslighet, maskering av symtom på infektion
 • hämning av kroppens egen avsöndring av ACTH och kortisol (vid långvarigt bruk), symtom på Cushings syndrom (avrundning av ansiktet och kroppsformen [”månansikte”], muskelförtvining), utveckling eller förvärring av diabetes
 • för låg kaliumhalt i blodet, överdriven ackumulering av natrium i kroppen
 • ökat blodtryck
 • förtunning av huden, fördröjd läkning av vävnadsskador samt ärrbildning, akne, ärrstråk (strimmor), känslighet för blånader, blåmärken
 • muskelförtvining, benskörhet
 • tillväxtrubbning hos barn, svullnad.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ökad aptit, förändringar i sinnestämningen, depression, mani (onormalt förhöjd sinnestämning, irritabilitet, starkt ökat aktivitet, pratsamhet, upphetsat tankeaktivitet, förhöjd självkänsla), psykoser, sömnlöshet
 • förhöjt ögontryck (glaukom), starr (katarakt)
 • blodpropper.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • behandlingsrelaterad sk. tumörlyssyndrom som skadar njurar
 • allergiska reaktioner
 • symtom på demens, ökat intrakraniellt tryck
 • inflammation i ögats åderhinna och näthinna (korioretinopati) (vid långvarigt bruk)
 • hicka
 • magsår, inflammation i bukspottkörteln
 • förhöjda leverenzymhalter
 • benvävsdöd, senruptur.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • beröringskänslig blodkärlstumör (Kaposis sarkom)
 • plötslig avgränsad svullnad av t.ex. hud eller slemhinnor
 • lungabscess hos lungcancerpatienter
 • förvärring av porfyri (en metabolisk sjukdom)
 • dimsyn
 • uppkomst eller förvärring av hjärtsvikt
 • brustet sår i magtarmkanalen och blödning
 • allvarliga hudreaktioner
 • muskelsjukdomar
 • akut njurkris hos patienter som redan lider av sklerodermi (en autoimmun sjukdom). Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion.

Då en långvarig Prednison behandling plötsligt avslutas kan bl.a. följande symtom förekomma: feber, muskel‑ och ledont, kraftlöshet, illamående och en överdriven sänkning av blodtrycket.

Även ökad blodkoagulationsbenägenhet, höga blodfettnivåer och njurstenar kan förekomma i samband med kortikosteroidbehandling. Behandlingen kan försämra spermakvalitet och kan orsaka utebliven menstruation.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn‑ och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är prednison, varav finns 5 mg eller 40 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, potatisstärkelse, talk och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende

Prednison 5 mg är en vit eller nästan vit, rund, en aning konvex tablett med brytskåra, diameter ca 7 mm.

Prednison 40 mg är en vit eller nästan vit, rund, jämn tablett med fasad kant och brytskåra, diameter ca 7 mm, märkt med koden ORN 42.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 1.12.2020.

Texten ändrad

01.12.2020