Pakkausseloste

PREDNISON tabletti 5 mg

Prednison 5 mg ja 40 mg tabletit

prednisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Prednison on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Prednison‑tabletteja

3. Miten Prednison‑tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Prednison‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Prednison‑tablettien vaikuttava aine, prednisoni, on sisäisesti käytettävä kortisonin sukuinen lääkeaine. Se muun muassa lievittää tulehdusreaktioita ja poistaa allergiaoireita. Usein Prednison‑hoitoon yhdistetään samanaikaisesti myös muita lääkkeitä.

Prednison‑tabletteja käytetään hyvin monenlaisten sairauksien hoitoon. Prednison‑hoitoa vaativia tulehdusoireita voi esiintyä useissa eri sairaustiloissa (mm. reumataudeissa, monissa ihosairauksissa ja hengitysteiden tai keuhkojen sairauksissa).

Prednisonia, jota Prednison‑tabletit sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Prednison‑tabletteja

 • jos olet allerginen prednisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on todettu tuberkuloosi tai muu bakteeri-, sieni- tai virusinfektio, johon et vielä ole saanut hoitoa
 • yhdessä abirateronin ja radium-223:n kanssa (käytetään eturauhassyövän hoitoon).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Prednison‑tabletteja

 • jos olet menossa kirurgiseen toimenpiteeseen tai aiot ottaa rokotuksia
 • jos sinulla on skleroderma eli ihonkovettumatauti (autoimmuunisairaus, joka tunnetaan myös nimellä systeeminen skleroosi), sillä vähintään 15 mg:n päiväannos voi lisätä skleroderman munuaiskriisin (vakava komplikaatio) riskiä. Skleroderman munuaiskriisin oireita ovat verenpaineen nousu ja virtsanmuodostuksen väheneminen. Lääkäri voi suositella, että verenpaineesi ja virtsasi tarkastetaan säännöllisesti.
 • jos sinulla on epäilty olevan tai diagnosoitu feokromosytooma (harvinainen lisämunuaisytimen kasvain).

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa myös, jos sinulla on todettu tai ollut

- maha‑ tai pohjukaissuolihaava

- sokeritauti (diabetes)

- luukato (osteoporoosi)

- vakavia mielialahäiriöitä tai psykoosi

- sydämen vajaatoiminta

- tuore sydäninfarkti

- verenpainesairaus

- epilepsia

- silmänpainetauti (glaukooma)

- kilpirauhasen vajaatoiminta

- maksan tai munuaisen vajaatoiminta

- tulehduksellinen suolistosairaus tai divertikkelitulehdus

- loisinfektio

- tuberkuloosi

- lihassairaus.

Sairastumisen (esim. infektiot) tai erityisen rasituksen yhteydessä saattaa olla syytä muuttaa Prednison‑tablettien annosta. Tällöin tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Vesirokko‑ tai vyöruusutartunnan suhteen tulee olla erityisen varovainen Prednison‑hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Prednison

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Joidenkin lääkkeiden tai prednisonin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.

- fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, primidoni (epilepsialääkkeitä)

- rifampisiini (tuberkuloosilääke)

- tyreostaatit (kilpirauhasen liikatoiminnan hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

- ketokonatsoli, amfoterisiini B (sienilääkkeitä)

- varfariini (verenohennuslääke)

- diabeteslääkkeet, insuliini

- salisylaatit (esim. asetyylisalisyylihappo)

- tulehduskipulääkkeet

- diureetit (nesteenpoistolääkkeet)

- laksatiivit (ulostuslääkkeet)

- fluorokinolonit (tietyt antibiootit)

- sytostaatit ja immuunivastetta heikentävät lääkeaineet

- antikolinergiset lääkeaineet (esim. pankuroni)

- rokotteet (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet)

- estrogeenit, ehkäisytabletit.

Prednison-valmistetta ei saa antaa yhdistelmähoitona abirateronin ja radium-223:n kanssa mahdollisesti lisääntyneen luunmurtumien tai kuoleman riskin vuoksi. Jos aiot käyttää radium-223:a Prednison- ja abirateroni-hoidon jälkeen, sinun on odotettava 5 päivää ennen radium-223-hoidon aloittamista.Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Prednison-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Prednison sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraatina): 46 mg (5 mg:n tabletti) tai 33 mg (40 mg:n tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri‑intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Jos prednisonin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Pitkäaikaishoidossa vuorokausiannos otetaan yleensä kerta‑annoksena joka aamu tai joka toinen aamu.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tärkeää!

Jos Prednison‑hoito on pitkäaikainen, lääkäri on sopinut kanssasi tarkastuskäynneistä vastaanotolla ja mahdollisesti myös laboratoriokokeista. Tarkastukset ovat tärkeitä, jotta saisit lääkkeestä parhaan hyödyn ja lääke aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittoja.

Jos olet käyttänyt prednisonia jo usean viikon ajan ja sairastut äkillisesti (esim. korkeakuumeiseen infektioon) tai joudut tapaturmaan tai leikkaukseen, vuorokausiannostasi on ehkä suurennettava. Jos et ole saanut lääkäriltä etukäteen annostusohjetta tällaista tilannetta varten, ota heti yhteyttä hoitavaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi.

Muista mainita prednisonin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä, myös silloin kun hoito on loppunut jo useita kuukausia aikaisemmin.

Jos otat enemmän Prednison‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Prednison‑tabletin

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Prednison‑tablettien oton

Lääkettä tulee käyttää säännöllisesti. Jos olet käyttänyt Prednison‑tabletteja jo useamman viikon ajan, älä lopeta hoitoa äkillisesti, sillä se voisi aiheuttaa haittoja. Jos hoidon lopettaminen on tarpeen, lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hoidon kesto ja annoksen suuruus vaikuttavat haittavaikutusten esiintyvyyteen. Pitkäaikaishoidossa haittoja esiintyy säännöllisesti.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • infektioille herkistyminen, infektion oireiden peittyminen
 • elimistön oman ACTH‑ ja kortisolierityksen estyminen (pitkäaikaiskäytössä), Cushingin oireyhtymän oireet (vartalon ja kasvojen pyöristyminen ["kuukasvot"], lihasten surkastuminen), sokeritaudin ilmaantuminen tai paheneminen
 • matala veren kaliumpitoisuus, natriumin liiallinen kertyminen elimistöön
 • verenpaineen kohoaminen
 • ihon oheneminen, kudosvaurioiden paranemisen hidastuminen ja arpeutuminen, akne, ihon arpijuovat, mustelmaherkkyys, mustelmat
 • lihasten surkastuminen, luukato
 • kasvun hidastuminen lapsilla, turvotus.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ruokahalun lisääntyminen, mielialan vaihtelut, masennus, mania (poikkeavasti kohonnut mieliala, ärtyisyys, voimakas aktiivisuus, puheliaisuus, ajatuksen riento ja kohonnut itsetunto), psykoosit, unettomuus
 • silmänpaineen kohoaminen (glaukooma), kaihi
 • verisuonitukokset.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • hoitoon liittyvä ns. tuumorilyysioireyhtymä, joka vaurioittaa munuaisia
 • allergiset reaktiot
 • dementiaoireet, kallonsisäisen paineen kohoaminen
 • silmän suoni‑ ja verkkokalvon sairaus (korioretinopatia) pitkäaikaishoidossa
 • hikka
 • mahahaava, haimatulehdus
 • maksaentsyymipitoisuuden suureneminen
 • luukuolio, jännerepeämä.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • kosketusarka verisuonikasvain (kaposin sarkooma)
 • äkillinen rajoittunut turvotus esim. ihossa tai limakalvolla
 • keuhkopaise keuhkosyöpäpotilailla
 • porfyrian (aineenvaihduntasairaus) paheneminen
 • näön hämärtyminen
 • sydämen vajaatoiminnan ilmeneminen tai paheneminen
 • ruuansulatuskanavan haavauman puhkeaminen ja verenvuoto
 • vaikeat ihoreaktiot
 • lihassairaudet
 • skleroderman munuaiskriisi potilailla, joilla on jo aiemmin skleroderma (autoimmuunisairaus). Skleroderman munuaiskriisin oireita ovat verenpaineen nousu ja virtsanmuodostuksen väheneminen.

Pitkäaikaisen Prednison‑hoidon äkillisestä lopettamisesta voi aiheutua mm. kuumetta, lihas‑ ja nivelkipuja, voimattomuutta, pahoinvointia ja verenpaineen liiallista alenemista.

Kortikosteroidihoidossa voi esiintyä myös veren hyytymisherkkyyden lisääntymistä, veren rasvojen runsautta ja munuaiskiviä. Hoito saattaa heikentää siemennesteen laatua ja voi aiheuttaa kuukautisten poisjääntiä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Prednison sisältää

- Vaikuttava aine on prednisoni, jota on 5 mg tai 40 mg yhdessä tabletissa.

- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, perunatärkkelys, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus

Prednison 5 mg on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, hieman kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 7 mm.

Prednison 40 mg on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 7 mm, koodi ORN 42.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.12.2020.

Tekstin muuttamispäivämäärä

01.12.2020