Pakkausseloste

REODYN oral lösning 50 mg/ml

Tilläggsinformation

Reodyn 50 mg/ml oral lösning

karbocistein

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Reodyn är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Reodyn

3. Hur du använder Reodyn

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Reodyn ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Reodyn är en hostmedicin som lösgör slem. Den aktiva substansen i Reodyn, karbocistein, gör segt slem mera lättflytande, och därigenom lättare att hosta bort. Reodyn används för behandling av sjukdomar i andningsorganen, såsom luftrörskatarr, då det utsöndrade slemmet är segt. Segt slem kan försvåra andningen och förorsaka hostretning.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Reodyn

  • om du är allergisk mot karbocistein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
  • om du lider av magsår eller sår i tolvfingertarmen
  • om du har medfödd fruktosintolerans.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Reodyn. Var särskilt försiktig om du tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen.

Andra läkemedel och Reodyn

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Man känner inte till, att samtidig användning av andra läkemedel skulle förorsaka några ogynnsamma samverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Vid användning av Reodyn har inga skadliga effekter på fostret konstaterats. Det är dock skäl att undvika användning av preparatet under de tre första graviditetsmånaderna.

Om användning av Reodyn under amning finns endast en begränsad kännedom, och det är okänt huruvida karbocistein går över i bröstmjölken. Reodyn rekommenderas inte att användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Man känner inte till att Reodyn vid normal dosering skulle påverka förmågan att framföra fordon.

Reodyn innehåller natrium, sorbitol, sackaros och metylparahydroxibensoat

Detta läkemedel innehåller 2,6 mg natrium per milliliter (6,5–39 mg natrium/dos). Detta motsvarar 0,3–2 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta läkemedel innehåller 200 mg sorbitol (E 420) per milliliter (0,5–3 g sorbitol/dos). Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man in te kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller 1 mg sackaros per milliliter (2,5–15 mg/dos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta Läkemedel innehåller 1 mg metylparahydroxibensoat (E 218) per milliliter (2,5–15 mg/dos). Metylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna och över 12-åringar 10–15 ml tre gånger per dygn. Mixturen doseras i milliliter med hjälp av ett medicinmått.

Vid akuta luftvägssjukdomar märks läkemedlets effekt inom loppet av några dagar. I allmänhet erfordras en cirka en veckas behandlingstid. Behandling som varar över 10 dygn kan upprätthålla en överdrivet riklig slemproduktion.

Viktigt

Reodyn är avsedd för tillfälligt bruk. Hostmedicinens verkan effektiveras då du kommer ihåg att dricka tillräckligt mycket vätska. Då behandlingen påbörjas kan slembildningen öka samt behovet att hosta tillta, då slemmet börjar lossna.

Användning för barn

För barn under 12 år endast på läkarordination.

Om du har tagit för stor mängd av Reodyn

Då den rekommenderade dygnsdoseringen följs är det tryggt att använda Reodyn. Överdosering kan förorsaka magbesvär. Om de är svåra, är det skäl att kontakta läkaren.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare eller närmaste jourpoliklinik omedelbart, om du plötsligt får t.ex. andningssvårigheter, hudutslag, sår i slemhinnorna eller svullnad av ansikte, mun, läppar, tunga eller hals. Detta kan vara tecken på svåra, ibland livshotande, hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme).

Då den rekommenderade dygnsdoseringen följts, har det förekommit mycket lite biverkningar. Stundom kan medicineringen åtföljas av lindriga magsmärtor, huvudvärk, diarré, muskelvärk, svindel, kramper, hjärtklappning, andnöd och hudutslag. Långvarig användning av Reodyn kan upprätthålla en överdrivet riklig slemavsöndring.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är karbocistein, varav finns 50 mg i en milliliter av läkemedlet.
  • Övriga innehållsämnen är sorbitol (E 420), sackarinnatrium (E 954), sockerkulör (E 150), renat vatten, romarom som smakämne, metylparahydroxibensoat (E 218) som konserveringsmedel, samt natriumhydroxid och klorvätesyra som surhetsreglerande ämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Reodyn oral lösning är en klar, brun eller guldbrun sirapsartad lösning.

Förpackningsstorlek: en brun flaska av glas, typ III; aluminiumskruvkork 200 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 11.2.2022.

Texten ändrad

11.02.2022