Pakkausseloste

EFFORTIL tablett 5 mg

Tilläggsinformation

Effortil® 5 mg tablett

etilefrinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Effortil är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Effortil tabletter
 3. Hur du använder Effortil tabletter
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Effortil tabletter ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Effortil stabiliserar blodtrycket, framför allt hos patienter som besväras av ortostatism, dvs blodtrycksfall vid uppresning. Personer med ortostatism besväras främst av yrsel, hjärtklappning och svimningsattacker i samband med ändringar av kroppsläget.

Behandling med Effortil leder till att kroppens blodkärl dras samman, framför allt kärlen i benen. Återflödet av blod till hjärtat ökar då samtidigt som pumpkraften hos hjärtat ökar. Resultatet blir en förbättrad reglering av blodtrycket och en bättre blodförsörjning till kroppens olika organ.

Effortil används för lågt blodtryck med tillhörande symtom.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Effortil tabletter

 • om du är allergisk mot etilefrinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (Anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. Tabletterna innehåller natriummetabisulfit, som kan orsaka allergiliknande reaktioner, såsom bronkospasm och anafylaxi speciellt hos astmatiker och allergiska patienter.)
 • om du har tyreotoxikos (överfunktion av sköldkörteln)
 • om du har feokromocytom (överproduktion av noradrenalin)
 • om du har trångvinkelglaukom
 • om du har högt blodtryck
 • om du har hjärtsjukdom
 • om du har hjärtinsufficiens
 • om du har förträngningar i hjärtklaffarna eller de stora artärerna
 • om du är gravid i första trimestern av graviditeten
 • om du ammar

Produkten skall inte heller användas åt patienter, vars blodtryck ökar onormalt högt då de stiger upp eller patienter, som har prostatasjukdom med urineringsbesvär.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Effortil tabletter:

 • om du har en svår hjärt-kärlsjukdom
 • om du har hjärtrytmrubbningar
 • om du har snabb hjärtfrekvens
 • om du har diabetes
 • om du har hypertyreos

Effortil ger positivt analysresultat i anti-doping test.

Andra läkemedel och Effortil tabletter
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Rådgör därför med Din läkare före samtidig användning av blodtryckssänkande medel (reserpin, alfa- eller betablockerare), migränmedicin (dihydroergotamin), diabetesmediciner, sköldkörtelhormoner, mineralokortikoider såsom fludrokortison eller medel som påverkar det sympatiska nervsystemet, såsom tricykliska antidepressiva medel, MAO-hämmare eller antihistaminer.

Effortil tabletter med mat och dryck
Tabletterna skall sväljas med vätska. Om tabletterna tas före måltiden verkar de snabbare.

Graviditet, amning och fertilitet
Effortil tabletter får ej användas under de 3 första graviditetsmånaderna. Det är okänt om etilefrin går över i modersmjölken. Effortil får ej användas under amning.

Effekten av Effortil tabletter på fertiliteten hos människor har ej studerats.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts.
Effortil tabletter kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner i någon mån, eftersom yrsel kan förekomma som biverkning. Om du får sådan symptom, ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän symptom har upphört. Be din läkare om råd.

Effortil tabletter innehåller natriummetabisulfit och laktos
Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Effortil tabletter innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är:
1–2 tabletter 3 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Vanlig dos för barn över 6 år är:
1–2 tabletter 3 gånger dagligen.

Vanlig dos för barn 2–6 år är:
½–1 tablett 3 gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Effortil tabletter
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid överdosering: Vid akut överdosering förstärks biverkningarna, som anges nedan. Hos små barn har preparatet orsakat andningsförlamning och medvetslöshet.

Om du har glömt att ta Effortil tabletter
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanlig (hos fler än en av 100 patienter): huvudvärk

Mindre vanliga (hos färre än en av 100 patienter): ändringar i hjärtrytm, ångest, sömnlöshet, oro, darrningar, yrsel och illamående

Dessutom har fall av allergiska reaktioner, bröstsmärtor, förhöjt blodtryck och svettningar rapporterats efter introduktion av Effortil på marknaden. Frekvensen av dessa biverkningar är okänd.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Effortil tabletter har inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum ”EXP” som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är etilefrinhydroklorid.
 • Övriga hjälpämnen är laktosmonohydrat 32 mg, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, modifierad majsstärkelse, natriummetabisulfit (konserveringsmedel E223), Boeson VP (glycerid som har formats av hydrerad vegetabilisk olja och animaliskt fettämne).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita, runda, platta, med sneda kanter. Den ena sidan är skårad och försedd med beteckningen ”05E/05E”.

100 tabletter i blisterförpackning

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

SERB SA

Avenue Louise 480

1050 Bryssel

BELGIEN

Tillverkare:
Delpharm reims
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 31.05.2021

Texten ändrad

31.05.2021