Pakkausseloste

PARACEON suppositorium 1 g

Tilläggsinformation

Paraceon 500 mg och 1 g suppositorier

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Paraceon suppositorier är och vad de används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Paraceon suppositorier
 3. Hur du använder Paraceon suppositorier
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Paraceon suppositorier ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Paraceon 500 mg och 1 g (1000 mg) suppositorier hör till mediciner som används för symtomatisk, tillfällig behandling av värk- och febertillstånd. Paraceon 500 mg suppositorier används för vuxna och för minst 6 år gamla barn som väger minst 34 kg. Paraceon 1 g suppositorier används endast för vuxna (minst 18 år gamla).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Paraceon suppositorier

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Paraceon suppositorier, om

 • din leverfunktion är nedsatt (till exempel p.g.a. leverinflammation, rikligt och regelbundet bruk av alkohol eller Gilberts syndrom).
 • du har eller tidigare har haft njursjukdom.
 • du har hjärtsvikt.
 • du påbörjar användningen av Paraceon 500 mg eller Paraceon 1 g suppositorier genast efter rikligt alkoholintag.
 • du använder eller tänker använda några andra receptfria eller receptbelagda läkemedel som
 • innehåller paracetamol för att behandla t.ex. feber, smärta eller symptom på förkylning.
 • du är underviktig eller undernärd.
 • du har en svår infektion, eftersom detta kan öka risken för metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning, illamående, kräkningar och aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.

Paraceon suppositorier innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.

Barn och ungdomar

Paraceon 500 mg suppositorier kan användas för minst 6 år gamla barn som väger minst 34 kg. Paraceon 1 g suppositorier kan endast användas för minst 18 år gamla vuxna.

Andra läkemedel och Paraceon suppositorier

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidigt användning av Paraceon suppositorier och nedanstående mediciner medför en ökad risk för negativa reaktioner:

 • läkemedel, som ökar spjälkningen av mediciner i levern, till exempel antiepileptika (såsom fenobarbital, karbamazepin, fenytoin) och rifampicin (ett tuberkulosläkemedel). Samtidigt användning kan förorsaka leverskador.
 • kloramfenikol (antibiotikum).
 • zidovudin (ett virushämmande medel). Samtidigt behandling med detta preparat kan medföra en högre risk för minskning av antalet vita blodkroppar hos patienten.
 • effekten av blodförtunnande medel (antikoagulantia, t.ex. warfarin) kan öka om paracetamol dagligen används långvarigt.
 • metoklopramid (magmedicin som motverkar illamående) och domperidon (medicin mot illamående) kan göra att upptagningen av paracetamol blir snabbare.
 • kolestyramin (kolesterolmedel) kan minska upptagningen av paracetamol.

För att undvika risken för överdosering, se efter att de övriga mediciner du använder inte innehåller paracetamol.

Paraceon suppositorier med mat och dryck

Ej relevant.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Paraceon 500 mg eller Paraceon 1 g suppositorier användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Vid rekommenderad dos kan Paraceon 500 mg eller Paraceon 1 g suppositorier användas tillfälligt under amning. Paracetamol passerar över i modersmjölk. Några skadliga effekter hos barn som ammas har dock inte konstaterats. Därför är det i allmänhet inte nödvändigt att avbryta amningen.

Körförmåga och användning av maskiner

Om Paraceon 500 mg eller Paraceon 1 g suppositorier orsakar biverkningar som förvirring, yrsel eller dåsighet, kan suppositorierna försämra körförmågan att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Paraceon suppositorier innehåller sojalesitin

Om din läkare har berättat dig, att du har någon typ av sojaintolerans, rådfråga läkaren innan du börjar använda detta läkemedel.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna (minst 18 år gamla)

Paraceon 500 mg suppositorier:
1 suppositorium högst 4 gånger dagligen eller 2 suppositorier högst 3 gånger dagligen. Tiden mellan doserna bör vara minst 6 timmar och den maximala dygnsdosen är sex suppositorier à 500 mg.

Paraceon 1 g suppositorier:
1 suppositorium högst 3 gånger dagligen. Tiden mellan doserna bör vara minst 6 timmar och den maximala dygnsdosen är tre suppositorier à 1 g.

Användning för barn och ungdomar

Paraceon 500 mg suppositorier:
Minst 6 år gamla barn som väger minst 34 kg: 1 suppositorium högst 4 gånger dagligen. Tiden mellan doserna bör vara minst 6 timmar och den maximala dygnsdosen är fyra suppositorier à 500 mg.

För kontinuerlig användning endast enligt läkares föreskrift. Använd inte Paraceon 500 mg suppositorier till barn under 6 år. Använd inte Paraceon 1 g suppositorier till personer under 18 år. Tiden mellan doserna bör vara minst 6 timmar. Rekommenderade doser får inte överskridas.

Administreringssätt:
Paraceon suppositorium skall införas djupt in i ändtarmen strax efter avföring. Värm suppositorierna i handen eller låt dem ligga i varmt vatten en stund för bättre glid.

Rådgör läkaren eller apotekspersonalen, om Paraceon suppositoriernas verka är för stark eller för svag.

Om du har använt för stor mängd av Paraceon suppostitorier

Överdosering av paracetamol kan orsaka livshotande leverskada.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Uppsök genast läkare i händelse av överdosering, även om du inte får några symtom på överdosering eller om symtomen lindras tillfälligt, eftersom överdoseringen annars kan leda till livsfarlig leverskada och/eller njur- och hjärnskada. De första symtomen vid överdosering är illamående, kräkningar, sömnighet, magknip, aptitlöshet och allmän sjukdomskänsla.

Om du har glömt att använda Paraceon suppositorier

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Mycket vanliga: hos fler än 1 av 10 användare.
Vanliga: hos upp till 1 av 10 användare.
Mindre vanliga: hos upp till 1 av 100 användare.
Sällsynta: hos upp till 1 av 1000 användare.
Mycket sällsynta: hos upp till 1 av 10 000 användare.
Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.

Vanliga biverkningar är:
omtöcknat tillstånd, illamående, kräkningar, klåda i ändtarmsmynningen.

Mindre vanliga biverkningar är:
huvudvärk, svettning, sjunkande kroppstemperatur, yrsel, sömnighet, nervositet, diarré, magsmärtor, halsbränna, förstoppning och en brännande känsla i halsen.

Sällsynta biverkningar är:
rodnande eksem.

Mycket sällsynta biverkningar är:
överkänslighetsreaktioner (svullnader, andnöd, svettningsattacker, illamående, sjunkande blodtryck, chock), minskande antal blodkroppar, leverstörningar, astmaanfall hos personer med benägenhet därtill, livsfarlig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock), allergiska hudsvullnad, hudutslag och svåra hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom).

Vid kraftiga överkänslighetsreaktioner uppsök genast akutmottagningen vid närmaste sjukhus för att få behövlig vård.

Leverskador har också rapporterats om paracetamol är använt med större doser än de rekommenderade under någon längre tid, även om patienten inte hade haft en tidigare nedsatt leverfunktion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol.
  En Paraceon 500 mg suppositorium innehåller 500 mg av paracetamol.
  En Paraceon 1 g suppositorium innehåller 1 g av paracetamol.
 • Övriga innehållsämnen är: hårdfett och sojalesitin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Paraceon 500 mg suppositorium: vit till gulvitt suppositorium.
Paraceon 1 g suppositorium: gulvitt, torpedoformat suppositorium med längd av 34 mm.

Paraceon 500 mg suppositorier finns i förpackningar om 10 suppositorier.
Paraceon 1 g suppositorier finns i förpackningar om 10 suppositorier.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännande för försäljning är

Oy Verman Ab
PB 146
04201 Kervo

Tillverkaren är

bene Arzneimittel GmbH
Herterichstrasse 1
D-81479 München
Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 18.7.2019

Texten ändrad

18.07.2019