Pakkausseloste

PARACEON peräpuikko 1 g

Paraceon 500 mg ja 1 g peräpuikot

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Paraceon-peräpuikot ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Paraceon-peräpuikkoja
 3. Miten Paraceon-peräpuikkoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Paraceon-peräpuikkojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Paraceon 500 mg ja 1 g (1000 mg) peräpuikot kuuluvat lääkkeisiin, joita käytetään särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen, tilapäiseen hoitoon. Paraceon 500 mg peräpuikkoja käytetään aikuisille sekä vähintään 6-vuotiaille lapsille, jotka painavat vähintään 34 kg. Paraceon 1 g peräpuikkoja käytetään vain aikuisille (vähintään 18-vuotiaille).

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Paraceon-peräpuikkoja

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Paraceon-peräpuikkoja, jos

 • maksasi toiminta on heikentynyt (esimerkiksi maksatulehduksesta, runsaasta ja säännöllisestä alkoholin käytöstä tai Gilbert’n oireyhtymästä johtuen)
 • sinulla on tai on aikaisemmin ollut munuaissairaus
 • sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos aloitat Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikkojen käytön heti runsaan alkoholin käytön jälkeen
 • käytät tai aiot käyttää muita parasetamolia sisältäviä itsehoito- tai reseptivalmisteita esim. kuumeen, kivun tai flunssan oireiden hoitoon
 • olet alipainoinen tai aliravittu
 • jos sinulla on vaikea infektio, sillä se voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys, pahoinvointi, oksentelu ja ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos saat yhdistelmän näistä oireista.

Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.

Paraceon peräpuikot sisältävät parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.

Lapset ja nuoret

Paraceon 500 mg peräpuikkoja voidaan käyttää vähintään 6-vuotiaille lapsille, jotka painavat vähintään 34 kg. Paraceon 1 g peräpuikkoja voidaan käyttää vain vähintään 18-vuotiaille aikuisille.

Muut lääkevalmisteet ja Paraceon

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Haittavaikutusten riski kasvaa käytettäessä Paraceon-peräpuikkoja seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • lääkeaineiden hajoamista maksassa lisäävät lääkkeet, esimerkiksi epilepsialääkkeet (kuten fenobarbitaali, karbamatsepiini, fenytoiini) ja rifampisiini (tuberkuloosilääke). Samanaikaisesta käytöstä voi aiheutua maksavaurioita.
 • kloramfenikoli (antibiootti).
 • tsidovudiini (viruslääke). Samanaikainen tsidovudiinilääkitys saattaa aiheuttaa potilaan valkosolujen määrän vähenemistä.
 • verenohennuslääkkeiden (antikoagulanttien, esim. varfariini) teho saattaa lisääntyä, jos parasetamolia käytetään pitkiä aikoja päivittäin.
 • metoklopramidi (pahoinvointi ja vatsalääke) ja domperidoni (pahoinvointilääke) voivat nopeuttaa parasetamolin imeytymistä.
 • kolestyramiini (kolesterolilääke) saattaa vähentää parasetamolin imeytymistä.

Välttääksesi yliannostusriskiä tarkista, etteivät muut käyttämäsi lääkkeet sisällä parasetamolia.

Paraceon-peräpuikkojen käyttö ruoan ja juoman kanssa

Ei oleellinen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikkoja voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikkoja voi käyttää tilapäisesti ohjeen mukaisina annoksina myös imetyksen aikana. Parasetamoli erittyy rintamaitoon. Haitallisia vaikutuksia imeväisiin ei kuitenkaan ole havaittu rintaruokinnan aikana. Tämän vuoksi lääkettä saavan äidin ei yleensä ole tarpeellista lopettaa imettämistä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikot aiheuttavat haittavaikutuksena tokkuraisuutta, huimausta tai uneliaisuutta, ne saattavat heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Paraceon-peräpuikot sisältävät soijalesitiiniä

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin soijaintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

Paraceon 500 mg peräpuikot:
1 peräpuikko korkeintaan 4 kertaa päivässä tai 2 peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa päivässä. Käyttökertojen välin on oltava vähintään 6 tuntia ja vuorokaudessa saa käyttää enintään kuusi 500 mg:n peräpuikkoa.

Paraceon 1 g peräpuikot:
1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa päivässä. Käyttökertojen välin on oltava vähintään 6 tuntia ja vuorokaudessa saa käyttää enintään kolme 1 g:n peräpuikkoa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Paraceon 500 mg:
Vähintään 6-vuotiaat lapset, jotka painavat vähintään 34 kg: 1 peräpuikko korkeintaan 4 kertaa päivässä. Käyttökertojen välin on oltava vähintään 6 tuntia ja vuorokaudessa saa käyttää enintään neljä 500 mg:n peräpuikkoa.

Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin määräyksellä. Paraceon 500 mg -peräpuikkoja ei saa käyttää alle 6-vuotiaille. Paraceon 1 g –peräpuikkoja ei saa käyttää alle 18-vuotiaille.

Annosten välisen ajan pitää olla vähintään 6 tuntia. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää.

Antotapa:
Paraceon-peräpuikko laitetaan syvälle peräaukkoon heti ulostamisen jälkeen. Peräpuikon liukumisominaisuuksien parantamiseksi puikkoa voi lämmittää kädessä tai sen voi upottaa lämpimään veteen lyhyeksi ajaksi.

Neuvottele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos Paraceon-peräpuikkojen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko.

Jos käytät enemmän Paraceon-peräpuikkoja kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus saattaa johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Hakeudu heti lääkärin hoitoon yliannostuksen yhteydessä, vaikka sinulla ei olisi mitään yliannostuksen oireita tai oireet tilapäisesti lieventyisivät, koska yliannostus voi muuten johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon ja/tai munuaisten ja aivojen vaurioihin. Yliannostuksen ensimmäiset oireet ovat pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, vatsakipu, ruokahaluttomuus ja yleinen sairauden tunne.

Jos unohdat käyttää Paraceon-peräpuikkoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Hyvin yleinen: yli 1 potilaalla kymmenestä
Yleinen: enintään 1 potilaalla kymmenestä
Melko harvinainen: enintään 1 potilaalla sadasta
Harvinainen: enintään 1 potilaalla tuhannesta
Hyvin harvinainen: enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta
Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

Yleisiä haittavaikutuksia ovat:
tokkuraisuus, pahoinvointi, oksentelu, peräaukon limakalvon kutina.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
päänsärky, hikoilu, kehonlämmön lasku, huimaus, uneliaisuus, hermostuneisuus, ripuli, vatsakipu, närästys, ummetus ja polttava tunne kurkussa.

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
punoittava ihottuma.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
yliherkkyysreaktiot (turvotukset, hengenahdistus, hikoilukohtaukset, pahoinvointi, verenpaineen lasku, sokki), verensolujen väheneminen, maksan toimintahäiriö, astmakohtaukset siihen taipuvaisilla ihmisillä, henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio (anafylaktinen sokki), allerginen turvotus, ihottuma ja vaikeat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Voimakkaiden yliherkkyysreaktioiden yhteydessä ota välittömästi yhteyttä päivystävään sairaalaan tarpeellisen hoidon saamiseksi.

Maksavaurioita on myös todettu, jos tavallista suurempia parasetamoliannoksia on käytetty pitkään, vaikka potilaalla ei olisikaan aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Paraceon-peräpuikot sisältävät

 • Vaikuttava aine on parasetamoli.
  Yksi Paraceon 500 mg peräpuikko sisältää 500 mg parasetamolia.
  Yksi Paraceon 1 g peräpuikko sisältää 1 g parasetamolia.
 • Muut aineet ovat: kovarasva ja soijalesitiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Paraceon 500 mg peräpuikko: valkoinen tai kermanvalkoinen peräpuikko.
Paraceon 1 g peräpuikko: kermanvalkoinen, torpedon muotoinen peräpuikko, jonka pituus on noin 34 mm.

Paraceon 500 mg peräpuikot ovat saatavissa 10 peräpuikon pakkauksissa.
Paraceon 1 g peräpuikot ovat saatavissa 10 peräpuikon pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija on

Oy Verman Ab
PL 146
04201 Kerava

Valmistaja on

bene Arzneimittel GmbH
Herterichstrasse 1
D-81479 München
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.7.2019

Tekstin muuttamispäivämäärä

18.07.2019