Pakkausseloste

DESLOX filmdragerad tablett 5 mg, munsönderfallande tablett 2,5 mg (recept)

Tilläggsinformation

Deslox 2,5 mg munsönderfallande tabletter

Deslox 5 mg filmdragerade tabletter

desloratadin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Deslox är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Deslox
 3. Hur du tar Deslox
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Deslox ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Vad är Deslox

Deslox innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

Hur verkar Deslox

Deslox tabletter är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och symtomen på dem under kontroll.

När ska Deslox användas

Deslox lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna, ungdomar och barn 6 år och äldre (Deslox 2,5 mg), hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre (Deslox 5 mg). Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

Deslox används också för att lindra symtom i samband med urtikaria (nässelutslag, en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom är bl.a. klåda och upphöjda utslag/nässelutslag.

Lindringen av dessa symtom varar hela dygnet och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och sova som vanligt.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Deslox

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Deslox

 • om du har nedsatt njurfunktion.
 • om du eller någon i din familj har haft krampanfall.

Barn och ungdomar

Deslox 2,5 mg: Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år.

Deslox 5 mg: Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Deslox

Det finns inte några kända interaktioner mellan Deslox och andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Deslox med mat, dryck och alkohol

Deslox 2,5 mg behöver inte tas med vatten eller annan vätska. Deslox kan tas med eller utan mat. Var försiktig om du tar Deslox tillsammans med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Intag av Deslox rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Fertilitet

Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

Deslox 2,5 mg munsönderfallande tabletter innehåller aspartam

Denna läkemedel innehåller 1,5 mg aspartam per tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Deslox 2,5 mg innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per munsönderfallande tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

Deslox 5 mg innehåller laktos

Deslox innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

Deslox 2,5 mg

Rekommenderad dos är två tabletter en gång dagligen med eller utan mat.

Deslox 5 mg

Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat.

Detta läkemedel ska sväljas. Tabletten sväljes hel.

Barn från 6 till och med 11 år (Deslox 2,5 mg)

Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med eller utan mat.

Detta läkemedel ska tas via munnen.

Öppna försiktigt blistern före användning och ta ut den munsönderfallande tabletten utan att krossa den. Placera den i munnen där den löses upp omedelbart. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja tabletten. Ta dosen omedelbart sedan blistern öppnats.

Beträffande behandlingens längd så kommer läkaren att fastställa vilken typ av allergisk rinit du lider av och bestämma hur länge du ska ta Deslox tabletter.

Om din allergiska rinit är periodiskt återkommande (närvaro av symtom i mindre än 4 dagar per vecka eller i mindre än 4 veckor) så kommer läkaren att rekommendera ett behandlingsschema som beror på bedömningen av din sjukdomshistoria.

Om din allergiska rinit är ihållande (närvaro av symtom i 4 dagar eller mer per vecka och i mer än 4 veckor) så kan läkaren rekommendera en längre tids behandling.

Vid nässelutslag kan behandlingstiden variera från patient till patient och du ska därför följa läkarens ordination.

Deslox 2,5 mg

Närmare instruktioner för användning

De munsönderfallande tabletterna är sköra, så du bör hantera dem varsamt. Se till att dina händer är torra. Tabletterna får inte tryckas ut ur sin förpackning genom folien, eftersom detta skadar dem. Följ nedanstående instruktioner för att ta ut en tablett ur sin ficka:

 1. Lösgör en tablettenhet ur blisterskivan genom att försiktigt riva längs perforeringen.
 2. Peta försiktigt loss folien från tablettfickans baksida. Starta vid pilen.
 3. Fäll ut tabletten i din handflata.
 4. Placera tabletten på tungan direkt efter att du tagit ut den ur sin ficka. Tabletten löses upp inom några sekunder, och sedan kan du svälja den utan vatten. Se till att munnen är helt tom innan du placerar tabletten på tungan.

image1.jpeg

Om du har tagit för stor mängd av Deslox

Ta Deslox som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Deslox

Om du har glömt att ta dosen i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Deslox

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Under marknadsföringen av desloratadin har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.

Hos vuxna var biverkningarna i kliniska prövningar ungefär desamma som med placebo (en verkningslös tablett). Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med placebo (en verkningslös tablett). Hos ungdomar var huvudvärk den vanligast rapporterade biverkningen.

I kliniska prövningar med desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:

Vanliga (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • trötthet
 • muntorrhet
 • huvudvärk.

Vuxna

Under marknadsföringen av desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:

Mycket sällsynta (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • allvarliga allergiska reaktioner
 • utslag
 • hjärtklappning eller oregelbunden puls
 • snabb puls
 • ont i magen
 • illamående
 • kräkningar
 • orolig mage
 • dåsighet
 • diarré
 • yrsel
 • hallucinationer
 • sömnsvårigheter
 • muskelsmärtor
 • leverinflammation
 • krampanfall
 • rastlöshet med ökad kroppsrörelse
 • avvikande leverfunktionstester.

Ingen känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • ovanlig svaghet
 • gulfärgad hud och/eller ögonvitor
 • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, t.ex. för UV-ljus i solarium
 • förändringar i hur hjärtat slår
 • avvikande beteende
 • aggression
 • viktökning
 • ökad aptit.

Ytterligare biverkningar hos barn

Ingen känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • långsamma puls
 • förändringar i hur hjärtat slår
 • avvikande beteende
 • aggression.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Deslox 2,5 mg: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Deslox: 5 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i Deslox-tabletternas utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Deslox 2,5 mg

 • Den aktiva substansen är desloratadin (2,5 mg).
 • Övriga innehållsämnen är polakrilinkalium, citronsyramonohydrat, röd järnoxid (E 172), magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, smakämnet tutti frutti (innehåller propylenglykol), aspartam (E 951), mikrokristallin cellulosa, mannitol och kaliumhydroxid (för reglering av pH).

Deslox 5 mg

 • Den aktiva substansen är 5 mg desloratadin.
 • Övriga innehållmnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, indigo karmin (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Deslox 2,5 mg

Deslox 2,5 mg munsönderfallande tabletter är tegelröda, runda, platta tabletter med fasade kanter och präglingen ”2.5” och storleken 6,4 mm x 2,4 mm.

Blisterskivorna är förpackade i följande förpackningsstorlekar:

6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 90 eller 100 munsönderfallande tabletter.

Deslox 5 mg

Blå, rund, bikonvex filmdragerad tablett. Deslox 5 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i förpackningar på 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90, 100 och 105 filmdragerade tabletter och i perforerade blisterkartor med 50 x 1 filmdragerade tabletter (endos).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

SanoSwiss UAB
Lvovo
25-701

LT-09320 Vilnius
Litauen

Tillverkare:

Deslox 2,5 mg

Genepharm S.A.
18 km Marathon Avenue
15351 Pallini, Grekland

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5,
2031 GA Harlem
Nederländerna

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143, Blaubeuren,
Tyskland

Teva Pharma B. V.
Swensweg 5, 2031
GA Harlem
Nederländerna

Deslox 5 mg

Laboratoires BTT
ZI de Krafft

67150 Erstein
Frankrike

Holsten Pharma GmbH
Hahnstr. 31-35, 60528 Frankfurt/Main
Tyskland

Ytterligare information om detta läkemedelspreparat ges av representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Oy Verman Ab
PB 146

04201 Kervo

Denna bipacksedel ändrades senast den 29.04.2021 (Deslox 2,5 mg), 3.6.2021 (Deslox 5 mg).

Texten ändrad

03.06.2021