Pakkausseloste

DESLOX tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg, tabletti, suussa hajoava 2,5 mg (resepti)

Deslox 2,5 mg suussa hajoavat tabletit

Deslox 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

desloratadiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Deslox on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Deslox-valmistetta
 3. Miten Deslox-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Deslox-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Deslox on

Deslox sisältää desloratadiinia, joka on antihistamiini.

Miten Deslox vaikuttaa

Deslox on allergialääke, joka ei aiheuta väsymystä. Se auttaa hillitsemään allergisia reaktioita (yliherkkyysreaktioita) ja niiden oireita.

Milloin Deslox-valmistetta käytetään

Deslox lievittää yliherkkyysnuhan (allergian, esim. heinänuhan tai pölypunkkiallergian aiheuttama nenän limakalvon tulehdus) oireita aikuisilla, nuorilla ja vähintään 6-vuotiailla lapsilla (Deslox 2,5 mg), aikuisilla ja vähintään 12-vuotiailla nuorilla (Deslox 5 mg). Näitä oireita ovat aivastelu, nenän vuotaminen tai kutina, kitalaen kutina sekä silmien kutina, punoitus ja vuotaminen.

Deslox-valmistetta käytetään myös lievittämään nokkosihottuman (allergian aiheuttama ihosairaus) oireita. Näitä oireita ovat kutina ja paukamat.

Oireiden lievittyminen kestää koko vuorokauden ajan, ja niin voit toimia ja nukkua normaalisti.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Deslox-valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Deslox-valmistetta

 • jos munuaistesi toiminta on heikkoa.
 • jos sinulla tai suvussasi on aiemmin ollut kouristuskohtauksia.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkevalmistetta alle 6-vuotiaille lapsille (Deslox 2,5 mg), alle 12-vuotiaille lapsille (Deslox 5 mg).

Muut lääkevalmisteet ja Deslox

Deslox-valmisteella ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Deslox ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Deslox 2,5 mg kanssa ei tarvitse ottaa vettä eikä muita nesteitä. Deslox voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman. Varovaisuutta on noudatettava, jos Deslox-valmistetta otetaan yhdessä alkoholin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Deslox‑valmisteen ottaminen ei ole suositeltavaa, jos olet raskaana tai imetät.

Hedelmällisyys

Ei ole tietoja vaikutuksesta miesten tai naisten hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Käytettäessä suositeltuja annoksia ei ole todennäköistä, että tämä lääke vaikuttaisi ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Vaikka useimmat käyttäjät eivät koe uneliaisuutta, on suositeltavaa, että vältät tarkkuutta vaativia toimia kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes olet varma siitä, miten tämä lääkevalmiste vaikuttaa sinuun.

Deslox 2,5 mg suussa hajoavat tabletit sisältävät aspartaamia

Tämä lääkevalmiste sisältää 1,5 mg aspartaamia per tabletti. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Deslox 2,5 mg sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per suussa hajoava tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Deslox 5 mg sisältää laktoosia

Deslox-tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret

Deslox 5 mg

Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa veden kera, aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

Tämä lääke otetaan suun kautta. Tabletti niellään kokonaisena.

Deslox 2,5 mg

Suositeltu annos on kaksi tablettia kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

6 - 11-vuotiaat lapset (Deslox 2,5 mg)

Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

Tämä lääke on tarkoitettu otettavaksi suun kautta.

Vedä repäisyliuska varovasti auki ja ota tabletti ulos painamatta, jotta se ei rikkoutuisi. Laita tabletti suuhun. Se hajoaa suussa heti. Annoksen nielemiseen ei tarvita vettä tai muita nesteitä. Ota tabletti heti, kun olet ottanut sen pois repäisyliuskasta.

Hoidon kestoon liittyen lääkäri määrittää, minkälaisesta allergisesta nuhasta kärsit, ja päättää, kuinka pitkään sinun tulee ottaa Deslox-valmistetta.

Jos allerginen nuhasi on jaksoittaista (oireita on harvemmin kuin 4 päivänä viikossa tai lyhyemmän aikaa kuin 4 viikkoa), lääkärisi suosittelee, että hoidon kesto arvioidaan aiemman sairaushistoriasi perusteella.

Jos allerginen nuhasi on jatkuvaa (oireita on 4 päivänä viikossa tai useammin ja ne jatkuvat kauemmin kuin 4 viikkoa), lääkäri voi suositella pitempikestoista hoitoa.

Nokkosihottumassa hoidon kesto voi vaihdella potilaasta toiseen, ja sen vuoksi sinun tulee noudattaa lääkärin antamia ohjeita.

Deslox 2,5 mg

Käyttöohjeet

Suussa hajoavat tabletit ovat hauraita, joten käsittele niitä varoen. Huolehdi siitä, että kätesi ovat kuivat. Tablettia ei saa painaa ulos tablettiliuskastaan, sillä tällainen käsittely vaurioittaa tabletin. Ota tabletti taskustaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Irrota varovasti yksi tablettitasku tablettiliuskasta perforointia pitkin repien.
 2. Poista taustakalvo kokonaan aloittaen kalvon toisesta päästä (osoitettu nuolella).
 3. Pudota tabletti kämmenellesi.
 4. Aseta tabletti kielellesi heti, kun olet ottanut sen taskustaan. Tabletti hajoaa kielelläsi muutamassa sekunnissa, jonka jälkeen voit niellä sen ilman vettä. Huolehdi siitä, että suusi on tyhjä, kun laitat tabletin kielellesi.

image1.jpeg

Jos otat enemmän Deslox-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota Deslox-valmistetta vain lääkärin ohjeen mukaan. Jos otat vahingossa yliannoksen, sen ei oleteta aiheuttavan vakavia ongelmia. Jos kuitenkin olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Deslox-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen ajallaan, ota se niin pian kuin mahdollista. Palaa sitten normaaliin lääkkeenottoaikatauluun. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Deslox-valmisteen käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Desloratadiinin markkinoillaolon aikana on hyvin harvoin raportoitu vakavia yliherkkyysreaktioita (hengitysvaikeus, hengityksen vinkuminen, kutina, nokkosihottuma ja turvotus). Jos huomaat jonkin näistä vakavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla havaitut haittavaikutukset olivat suunnilleen samoja kuin lumelääkkeellä. Uupumusta, suun kuivumista ja päänsärkyä raportoitiin kuitenkin useammin kuin lumelääkkeestä. Nuorilla yleisin raportoitu haittavaikutus oli päänsärky.

Kliinisissä desloratadiinitutkimuksissa on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset: seuraavia voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä

 • väsymys
 • suun kuivuminen
 • päänsärky.

Aikuiset

Desloratadiinin markkinoillaolon aikana on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin harvinaiset: seuraavia voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta

 • vakavat yliherkkyysreaktiot
 • ihottuma
 • sydämentykytys tai epäsäännöllinen syke
 • nopea sydämensyke
 • vatsakipu
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • vatsavaivat
 • ripuli
 • heitehuimaus
 • uneliaisuus
 • nukkumisvaikeudet
 • lihaskipu
 • hallusinaatiot
 • kouristuskohtaukset
 • levottomuus, johon liittyy lisääntynyttä kehon liikettä
 • maksatulehdus
 • maksan toimintahäiriöt.

Yleisyys tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • epätavallinen voimattomuus
 • ihon ja/tai silmien keltaisuus
 • ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle, jopa utuisella säällä, ja UV-valolle, esimerkiksi solariumin UV-valolle
 • sydämensykkeen muutokset
 • epänormaali käyttäytyminen
 • aggressiivisuus
 • painonnousu
 • lisääntynyt ruokahalu.

Muut haittavaikutukset lapsilla:

Yleisyys tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • hidas sydämensyke
 • sydämensykkeen muutos
 • epänormaali käyttäytyminen
 • aggressiivisuus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Deslox 2,5 mg: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Deslox 5 mg: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja repäisyliuskassa (Deslox 2,5 mg),/ läpipainopakkauksessa (Deslox 5 mg) mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia Deslox-tablettien ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Deslox sisältää

Deslox 2,5 mg

 • Vaikuttava aine on desloratadiini (2,5 mg).
 • Muut aineet ovat polakriliinikalium, sitruunahappomonohydraatti, punainen rautaoksidi (E 172), magnesiumstearaatti, kroskarmelloosinatrium, tutti frutti -makuaine (sisältää propyleeniglykolia), aspartaami (E 951), mikrokiteinen selluloosa, mannitoli ja kaliumhydroksidi (pH:n säätämiseksi).

Deslox 5 mg

 • Vaikuttava aine on 5 mg desloratadiinia.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, talkki, kolloidinen vedetön piidioksidi, laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 400, indigokarmiini (E132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Deslox 2,5 mg

2,5 mg:n suussa hajoavat Deslox‑tabletit ovat tiilenpunaisia, pyöreitä, litteitä, viistoreunaisia tabletteja, joissa on kohokuviomerkintä ”2.5” ja joiden koko on 6,4 mm x 2,4 mm.

Repäisyliuskat on pakattu seuraaviin pakkauskokoihin:

6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 90 tai 100 suussa hajoavaa tablettia.

Deslox 5 mg

Sininen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti.

Deslox 5 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavana 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ja 105 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksissa ja 50 x 1 kalvopäällysteisen tabletin repäisypakkauksissa (yksittäispakattuina).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:

SanoSwiss UAB
Lvovo 25-701

LT-09320 Vilna
Liettua

Valmistajat:

Deslox 2,5 mg

Genepharm S.A.
18 km Marathon Avenue
15351 Pallini, Kreikka

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5,
2031 GA Harlem
Alankomaat

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143, Blaubeuren,
Saksa

Teva Pharma B. V.
Swensweg 5,
2031 GA Harlem
Alankomaat

Deslox 5 mg

Laboratoires BTT
ZI de Krafft

67150 Erstein
Ranska

Holsten Pharma GmbH
Hahnstr. 31-35, 60528
Frankfurt/Main
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Oy Verman Ab
PL 146
04201 Kerava

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.04.2021 (Deslox 2,5 mg), 3.6.2021 (Deslox 5mg). 

Tekstin muuttamispäivämäärä

03.06.2021