Pakkausseloste

DITRIM DUPLO tabletti 160/500 mg

Ditrim duplo tabletit

trimetopriimi ja sulfadiatsiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ditrim duplo on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ditrim duplo ‑valmistetta

3. Miten Ditrim duplo ‑valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ditrim duplo ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ditrim duplo on antibiootti. Valmisteen vaikuttavat aineet, trimetopriimi ja sulfadiatsiini, estävät niille herkkien bakteereiden kasvua.

Ditrim duplo ‑valmistetta käytetään tavallisimmin virtsatie‑, korva‑ tai hengitystietulehduksen hoitoon.

Trimetopriimia ja sulfadiatsiinia, joita Ditrim duplo sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Ditrim duplo ‑valmistetta
 • jos olet allerginen trimetopriimille, sulfadiatsiinille, muille sulfa-antibiooteille (esim.sulfametoksatsoli) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sairastat vaikeaa maksan tai munuaisten vajaatoimintaa
 • jos sairastat tiettyjä verisairauksia (esim. megaloblastinen hematopoieesi tai glukoosi‑6‑fosfaattidehydrogenaasin puutos)
 • jos sairastat porfyriaa (aineenvaihduntatauti).
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin otat Ditrim duplo ‑valmistetta

 • jos sinulla on esiintynyt allergiaoireita (esim. nokkosrokko, kuumeilua tai limakalvoturvotusta) muiden antibioottien käytön yhteydessä
 • jos olet saanut ihottumaa tai muita allergiaoireita sulfalääkkeiden käytön yhteydessä (esim. sokeritaudin hoidossa käytettävät sulfonyyliureat)
 • jos sinulla on HIV-infektio, sillä HIV-potilailla on suurentunut riski saada yliherkkyysreaktio sulfa-antibiooteista
 • jos sinulla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on folaatin puutos (sinulle voidaan harkita foolihappolisää hoidon ajaksi).

Tämä lääke vaikuttaa elimistön foolihappotasapainoon ja voi lamauttaa veren muodostusta erityisesti jos sitä annetaan pitkään tai suurina annoksina. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle tulee kurkkukipua, kuumetta, kalpeutta tai ihosi värjääntyy punaiseksi tai violetiksi (purppura), sillä nämä oireet voivat olla varhaisia merkkejä vakavista verihaitoista.

Tämä lääke voi aiheuttaa valoyliherkkyysreaktioita, joten vältä oleskelua auringossa.

Jos hoidon aikana kehittyy verinen tai muuten vaikea ripuli, lopeta Ditrim duplo -tablettien käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), on raportoitu Ditrim duplo -valmisteiden käytön yhteydessä. Ne ilmenevät aluksi punertavina, rengasmaisina tai pyöreinä laikkuina vartalolla ja niiden keskellä on usein rakkuloita.

Muita löydöksiä, joita kannattaa etsiä voivat olla haavaumat suussa, nielussa, nenässä tai sukupuolielimissä sekä sidekalvotulehdus (silmien punoitus ja turvotus). Nämä mahdolliset hengenvaaralliset ihoreaktiot liittyvät usein flunssan kaltaisiin oireisiin. Ihottuma voi levitä laajoiksi rakkulamuodostelmiksi tai ihon pinnan kuoriutumiseksi. Suurin riski vakavien ihoreaktioiden ilmenemiselle on ensimmäisten hoitoviikkojen aikana.

Jos sinulle on kehittynyt Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi Ditrim duplo -valmisteiden käytön yhteydessä, et saa enää koskaan aloittaa Ditrim duplo ‑tablettien käyttöä uudelleen.

Jos sinulle kehittyy ihottuma tai edellä mainittuja iho-oireita, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle ja kerro, että käytät tätä lääkettä.

Ilmoita lääkärille välittömästi, jos yskä pahenee odottamattomasti ja sinulla on hengenahdistusta.

Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi

Potilailla on ilmoitettu esiintyneen hyvin harvoin epätavallisen voimakkaita immuunireaktioita, jotka johtuvat valkosolujen säätelemättömästä aktivoitumisesta. Se aiheuttaa tulehdusta (hemofagosyyttistä lymfohistiosytoosia, HLH), mikä voi olla hengenvaarallista, jos sairautta ei diagnosoida ja hoideta ajoissa. Jos sinulla esiintyy yhtäaikaisesti tai ajallisesti lähellä toisiaan useita oireita, kuten kuumetta, imusolmukkeiden turvotusta, heikotusta, pyörrytystä, hengenahdistusta, mustelmia tai ihottumaa, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin.

Ditrim duplo ‑tablettien käyttö samanaikaisesti tiettyjen lääkkeiden, kaliumlisien ja paljon kaliumia sisältävän ruuan kanssa voi johtaa vaikeaan hyperkalemiaan (kohonnut veren kaliumpitoisuus). Vaikean hyperkalemian oireita voivat olla lihaskouristukset, epäsäännöllinen sydämen syke, ripuli, pahoinvointi, huimaus tai päänsärky.

Lääkäri voi seurata munuaistesi toimintaa ja veriarvojasi etenkin pitkään jatkuvassa käytössä.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Ditrim duplo

Ditrim duplo ‑tablettien vaikuttavilla aineilla trimetopriimilla tai sulfadiatsiinilla tunnetaan haitallisia yhteisvaikutuksia seuraavien lääkeaineiden kanssa, joten samanaikainen käyttö ei ole suositeltavaa:

 • pyrimetamiini (bakteerilääke)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • tsidovudiini ja siklosporiini (immuunikatolääkkeitä)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • varfariini (veren hyytymisenestolääke)
 • fenytoiini tai barbituraatit (epilepsialääke, unilääke)
 • sulfonyyliureat (diabeteslääke)
 • metotreksaatti (reuma‑, psoriaasi‑ ja syöpälääke)
 • askorbiinihappo (C‑vitamiini)
 • metenamiini (virtsatietulehduslääke)
 • luuytimen toimintaa lamaavat lääkkeet
 • spironolaktoni (nesteenpoistolääke).

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Muista mainita Ditrim duplo ‑tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Ditrim duplo ruuan ja juoman kanssa

Hoidon aikana pitää juoda riittävästi nestettä, koska näin estetään lääkkeen saostumista virtsateihin.

Raskaus ja imetys

Ditrim duplo ‑tabletteja ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Ditrim duplo –valmisteen käyttö ensimmäisten 20 raskausviikon aikana saattaa aiheuttaa keskenmenon.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ditrim duplo ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tärkeää!

Hoidon aikana pitää juoda riittävästi nestettä, koska näin estetään lääkkeen saostuminen virtsateihin.

Kuuri pitää ottaa loppuun lääkärin ohjeen mukaisesti, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua hoidon aloittamisesta. Bakteereita saattaa olla elossa, vaikka oireet olisivatkin jo kadonneet, ja tauti saattaa uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Jos otat enemmän Ditrim duplo ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ensiapuna voidaan antaa lääkehiiltä, joka vähentää lääkeaineiden imeytymistä.

Lääkkeen yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia ja virtsakivien muodostumista.

Jos unohdat ottaa Ditrim duplo ‑valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita (harvinaiset haittavaikutukset, enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • allergisia oireita (esim. nokkosihottumaa, kuumeilua tai limakalvoturvotusta)
 • hengenahdistusta
 • korkeaa kuumetta
 • verivirtsaisuutta
 • veristä tai muuten vaikeaa ripulia.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi, oksentelu, ripuli, kielitulehdus
 • rokkoihottuma (eksanteema), kutina.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • veren eosinofiili‑solumäärän suureneminen, valkosolumäärän pieneneminen
 • nokkosihottuma.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • B12‑vitamiinin tai foolihapon puutos; anemia; veren jyvässolujen väheneminen; kaikkien verisolujen väheneminen; verihiutaleiden väheneminen; hengenvaarallinen allerginen reaktio (anafylaksia); äkillinen rajoittunut turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioedeema); seerumitauti; allergiset ja yliherkkyysreaktiot (esim. nokkosihottuma, kuumeilu, limakalvoturvotus)
 • veren kaliumpitoisuuden suureneminen ja natriumpitoisuuden pieneneminen
 • aivokalvontulehdus
 • silmän sidekalvotulehdus, silmän suonikalvoston tulehdus
 • keuhkomuutos
 • vaikea paksusuolitulehdus, suutulehdus
 • sapensalpaus, kuolioitunut maksavaurio
 • erilaiset vaikeat tai jopa hengenvaaralliset ihottumat, Stevens-Johnson oireyhtymä (SJS), valoyliherkkyys
 • lihaskipu
 • äkillinen munuaistulehdus, kidevirtsaisuus (kristalluria).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • veren hyytymishäiriö, verisuonisairaus
 • allerginen sydänlihastulehdus
 • masennus, hallusinaatiot
 • tahdonalaisten liikkeiden häiriöt, aivosairaus, päänsärky, unettomuus, kouristukset, kiertohuimaus, hermotulehdus, korvien soiminen
 • ruokahaluttomuus
 • maksatulehdus, maksa-arvojen muutokset
 • nivelkipu
 • munuaiskivet
 • lääkekuume, vilunväristykset
 • sinipunaiset, koholla olevat, kivuliaat haavaumat raajoissa ja joskus kasvoissa ja kaulassa sekä kuume (Sweetin oireyhtymä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ditrim duplo sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat trimetopriimi 160 mg ja sulfadiatsiini 500 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat maissitärkkelys, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, natriumlauryylisulfaatti ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai kellanvalkoinen kapselitabletti; jonka pituus on 19 mm ja leveys 9 mm.

HDPE-tölkki ja -kierrekorkki. 10, 15, 20, 30 tai 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.1.2022.

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

28.01.2022