Package information leaflet

CUPLATON orala droppar, emulsion 300 mg/ml

Tilläggsinformation

Cuplaton 300 mg/ml orala droppar, emulsion

Antifoam M (dimetikon och vattenfri kolloidal kiseldioxid)

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Cuplaton är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Cuplaton

3. Hur du tar Cuplaton

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cuplaton ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Dimetikon minskar ytspänningen så att gasbubblorna i tarmen bryts ner och gasens rörlighet förbättras. Dimetikon reagerar inte kemiskt och upptas inte i tarmen. Dimetikon lindrar gasbesvär av olika orsaker.

Cuplaton används för magbesvär som beror på för mycket gas i tarmarna hos vuxna, barn och spädbarn. Dropparna är även lämpliga vid spädbarnskolik. Cuplaton används även vid förberedelse inför undersökningar av buken och/eller mag-tarmkanalen hos vuxna och barn över 10 år.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Cuplaton

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cuplaton.

Andra läkemedel och Cuplaton

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Mediciner mot magsyra som innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumkarbonat kan minska dimetikonets effekt. Å andra sidan kan dimetikon förstärka effekterna hos warfarin (Marevan; ett läkemedel som hämmar blodets levring) och digoxin (hjärtmedicin).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Dimetikon absorberas inte i matsmältningskanalen och antas således inte vara farligt för fostret eller passera över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Dimetikon påverkar varken förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 1 ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Avlägsna ringen kring flaskkapsylen före användning. Cuplaton-flaskan ska omskakas före användning.

1 ml = ca 35 droppar.

Användning för vuxna

Rekommenderad dos är vid gasbildning är 5 droppar 4 gånger dagligen blandade med en liten mängd vätska. Rekommenderad dos vid förberedelse inför undersökningar av buken och/eller mag-tarmkanalen är 12 droppar 4 gånger dagligen blandade med en liten mängd vätska i 2–3 dagars tid före undersökningen.

Användning för barn

Barn över 10 år: rekommenderad dos vid gasbildning är 5 droppar 4 gånger dagligen blandade med en liten mängd vätska. Rekommenderad dos vid förberedelse inför undersökningar av buken och/eller mag-tarmkanalen är 12 droppar 4 gånger dagligen blandade med en liten mängd vätska i 2–3 dagars tid före undersökningen.

Barn 6–10 år: rekommenderad dos vid gasbildning är 4 droppar 4 gånger dagligen blandade med en liten mängd vätska.

Spädbarn och barn under 6 år: rekommenderad dos vid gasbildning är 1–3 droppar 4 gånger dagligen blandade med en liten mängd vätska i samband med flaskmatning eller måltid.

Spädbarn: rekommenderad dos vid kolik är 4 droppar blandade med en liten mängd vätska före varje måltid.

Om du har tagit för stor mängd av Cuplaton

Överdosering av dimetikon är inte känd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (hos färre än 1 av 1 000 patienter) rapporterade biverkningar: illamående, magont, känsla av utspänd mage, sömnstörningar, matthet och utslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet. webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

0034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska hållbar: 3 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är Antifoam M som motsvarar dimetikon (300 mg) och kolloidal vattenfri kiseldioxid.
  • Övriga hjälpämnen är glycerolmonostearat, polyoxietylen(100)stearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, sorbinsyra, sackarinnatrium och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller gulaktig emulsion, 30 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast

14.10.2020

Texten ändrad

14.10.2020