Package information leaflet

CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION tabletti 8/12,5 mg, 16/12,5 mg, 32/12,5 mg, 32/25 mg

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg tabletit

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg tabletit

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg tabletit

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg tabletit

kandesartaanisileksitiili/hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja

3. Miten Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion. Sitä käytetään aikuispotilaiden korkean verenpaineen (hypertension hoitoon). Se sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: kandesartaanisileksitiilia ja hydroklooritiatsidia. Ne vaikuttavat yhdessä alentaen verenpainetta.

 • Kandesartaanisileksitiili kuuluu angiotensiini II -reseptorin salpaajiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se rentouttaa ja laajentaa verisuonia, ja auttaa siten alentamaan verenpainetta.
 • Hydroklooritiatsidi kuuluu diureeteiksi (nesteenpoistolääkkeiksi) kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se auttaa elimistöä poistamaan nestettä ja suoloja, esimerkiksi natriumia, lisäämällä niiden eritystä virtsaan. Tämä auttaa alentamaan verenpainetta.

Lääkäri voi määrätä sinulle Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -valmistetta, jos verenpainettasi ei ole saatu hyvään hoitotasapainoon pelkällä kandesartaanisileksitiilillä tai hydroklooritiatsidilla.

Kandesartaanisileksitiilia tai hydroklooritiatsidia, joita Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja

 • jos olet allerginen kandesartaanisileksitiilille tai hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen sulfonamidilääkkeille. Jos et ole varma, koskeeko tämä sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa.
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.)
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus tai sappitietukos (sappinesteen vapautuminen sappirakosta heikentynyt)
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus
 • jos sinulla on joskus ollut kihti
 • jos veresi kaliumpitoisuus on jatkuvasti matala
 • jos veresi kalsiumpitoisuus on jatkuvasti korkea
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, kysy asiasta lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien ottamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja, jos:

 • sinulla on diabetes
 • sinulla on sydämen, maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä
 • olet äskettäin saanut munuaissiirteen
 • oksentelet tai sinulla on äskettäin ollut voimakkaita oksennuskohtauksia tai sinulla on ripuli
 • sinulla on Connin oireyhtymäksi kutsuttu lisämunuaisen sairaus (jota kutsutaan myös primaariseksi hyperaldosteronismiksi)
 • sinulla on joskus ollut sairaus nimeltä systeeminen lupus erythematosus eli SLE-tauti
 • verenpaineesi on matala
 • sinulla on joskus ollut aivohalvaus
 • sinulla on joskus ollut allergia tai astma
 • kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).
 • otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni.
   Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.
 • sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta.
 • sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmisteen ottamisen jälkeen. Tämä voi hoitamatta johtaa pysyvään näönmenetykseen. Riski saattaa olla suurentunut, jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia.
 • sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Katso myös kohdassa "Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja" olevat tiedot.

Lääkäri pyytää sinua käymään vastaanotolla tavanomaista useammin ja sinulle tehdään lisätutkimuksia, jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista.

Jos sinulle suunnitellaan nukutuksessa tehtävää leikkausta, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja, sillä lääkevalmiste voi aiheuttaa verenpaineen alenemista, jos sitä käytetään yhdessä joidenkin anestesia-aineiden kanssa.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion voi lisätä ihon herkkyyttä auringonvalolle.

Lapset ja nuoret

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -valmisteen käytöstä alle 18-vuotiaille lapsille ei ole kokemusta. Tabletteja ei siksi saa antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta tai muut lääkkeet saattavat muuttaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien vaikutusta. Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, lääkäri saattaa määrätä aika ajoin verikokeita.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, koska lääkärin on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet, kuten beetasalpaajat, aliskireeniä sisältävät lääkevalmisteet, diatsoksidi ja angiotensiinikonvertaasin eli ACE:n estäjät, kuten enalapriili, kaptopriili, lisinopriili tai ramipriili
 • tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, naprokseeni, diklofenaakki, selekoksibi tai etorikoksibi (kipua ja tulehdusta lievittäviä lääkkeitä)
 • asetyylisalisyylihappo (jos otat yli 3 g vuorokaudessa) (kipua ja tulehdusta lievittävä lääke)
 • kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet (veren kaliumpitoisuutta suurentavat lääkkeet)
 • kalsium- tai D-vitamiinilisät
 • veren kolesterolipitoisuutta pienentävät lääkkeet, kuten kolestipoli tai kolestyramiini
 • diabeteslääkkeet (tabletit tai insuliini)
 • sydämen rytmiä säätelevät lääkkeet (rytmihäiriölääkkeet), kuten digoksiini ja beetasalpaajat
 • lääkkeet, joiden vaikutukseen veren kaliumpitoisuus voi vaikuttaa, kuten tietyt psykoosilääkkeet
 • hepariini (verenohennuslääke)
 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • laksatiivit (ulostuslääkkeet)
 • penisilliini tai kotrimoksatsoli (trimetopriimi/sulfametoksatsoli) (antibiootteja)
 • amfoterisiini (sienilääke)
 • litium (mielenterveysongelmien hoitoon käytettävä lääke)
 • steroidit, kuten prednisoloni
 • aivolisäkehormoni (ACTH)
 • syöpälääkkeet
 • amantadiini (Parkinsonin taudin tai vakavien virusinfektioiden hoitoon käytettävä lääke)
 • barbituraatit (tietyntyyppisiä rauhoittavia lääkkeitä, joita käytetään myös epilepsian hoitoon)
 • karbenoksoloni (ruokatorven sairauksien tai suun haavaumien hoitoon käytettävä lääke)
 • antikolinergiset lääkkeet, kuten atropiini ja biperideeni
 • siklosporiini (elinsiirtojen yhteydessä käytettävä lääke siirteen hyljinnän estoon)
 • muut lääkkeet, jotka voivat voimistaa valmisteen verenpainetta alentavaa vaikutusta, kuten baklofeeni (spastisuutta vähentävä lääke), amifostiini (syöpälääke), trisykliset masennuslääkkeet ja tietyt psykoosilääkkeet
 • jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista "Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet").

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

 • tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan
 • kun sinulle määrätään Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmistetta, keskustele lääkärin kanssa alkoholin käytöstä. Alkoholi voi aiheuttaa huimausta tai pyörrytyksen tunnetta.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑valmisteen sijasta. Lääkevalmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin ihmisillä voi esiintyä väsymystä tai huimausta valmisteen käytön aikana. Jos tällaista esiintyy, älä aja äläkä käytä mitään työkaluja tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion sisältää laktoosia

8 mg/12,5 mg -tableteissa on laktoosia (monohydraattina) 66,2 mg, 16 mg/12,5 mg -tableteissa 58,1 mg, 32 mg/12,5 mg -tableteissa 106,5 mg ja 32 mg/25 mg -tableteissa 93,9 mg. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

On tärkeää, että otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja joka päivä. Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien suositeltu annos on yksi tabletti kerran päivässä.

Niele tabletti veden kanssa.

Pyri ottamaan tabletti joka päivä samaan aikaan päivästä. Näin sinun on helpompi muistaa lääkkeen ottaminen.

Jos otat enemmän Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraava annos normaalisti.

Jos lopetat Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -valmisteen käytön

Jos lopetat lääkevalmisteen käytön, verenpaineesi saattaa jälleen nousta. Älä lopeta lääkitystä neuvottelematta ensin lääkärisi kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On tärkeää, että tiedät, millaisia nämä haittavaikutukset voivat olla. Jotkut valmisteen aiheuttamat haittavaikutukset johtuvat kandesartaanisileksitiilistä ja jotkut taas hydroklooritiatsidista.

Lopeta lääkevalmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista allergisista reaktioista:

 • hengitysvaikeuksia, johon saattaa liittyä kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoamista
 • kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoamista, joka saattaa aiheuttaa nielemisvaikeuksia
 • vaikeaa ihon kutinaa (johon liittyy koholla olevien paukamien muodostumista).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion saattaa aiheuttaa veren valkosolumäärän vähenemistä. Vastustuskykysi tulehduksia vastaan saattaa tällöin heikentyä ja sinulla voi esiintyä väsymystä, jokin infektio tai kuumetta. Jos tällaista esiintyy, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa aika ajoin ottaa verikokeita, joilla voidaan selvittää, vaikuttaako lääke veren soluihin (agranulosytoosi).

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • muutokset verikokeiden tuloksissa
  • veren natriumpitoisuuden pieneneminen. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä heikkoutta, voimattomuutta ja lihaskramppeja.
  • suurentunut tai pienentynyt veren kaliumpitoisuus, etenkin jos sinulla on jo ennestään munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä väsymystä, heikkoutta, sydämen rytmihäiriöitä tai pistelyä.
  • veren kolesteroli-, sokeri- tai virtsahappopitoisuuden suureneminen
 • sokeria virtsassa
 • heite- tai kiertohuimaus tai heikotus
 • päänsärky
 • hengitystieinfektio.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • matala verenpaine. Se voi aiheuttaa huimausta tai pyörrytyksen tunnetta.
 • ruokahaluttomuus, ripuli, ummetus, mahan ärsytys
 • ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), valoherkkyysihottuma.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus). Jos sinulla esiintyy tällaista, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin.
 • vaikutukset munuaisten toimintaan, etenkin jos sinulla on jo munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta
 • univaikeudet, masennus, levottomuus
 • pistely tai kihelmöinti käsissä tai jaloissa
 • hetkellinen näön sumeneminen
 • epäsäännöllinen sydämen rytmi
 • kuume
 • haimatulehdus. Se aiheuttaa kohtalaista tai voimakasta mahakipua.
 • lihaskrampit
 • verisuonten vaurioituminen, mikä näkyy punaisina tai sinipunaisina pisteinä iholla
 • veren punasolujen, valkosolujen tai verihiutaleiden määrän väheneminen. Sinulla saattaa esiintyä väsymystä, infektioita, kuumetta tai mustelmien ilmaantumista herkästi.
 • nopeasti kehittyvä vaikea ihottuma, johon liittyy ihon hilseilyä tai rakkuloita ihossa sekä mahdollisesti rakkuloita suussa
 • ennestään kehittyneiden lupus erythematosus -tyyppisten reaktioiden paheneminen tai epätavalliset ihoreaktiot.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen
 • kutina
 • selkä-, nivel- ja lihaskivut
 • muutokset maksan toiminnassa, maksatulehdus (hepatiitti) mukaan lukien. Saatat havaita väsymystä, ihon ja silmänvalkuaisten muuttumista keltaiseksi ja flunssan kaltaisia oireita.
 • yskä
 • pahoinvointi
 • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • äkillinen likitaittoisuus
 • systeeminen ja ihon lupus erythematosus (allerginen sairaus, joka aiheuttaa kuumetta, nivelkipua, ihottumaa, johon voi liittyä ihon punoitusta, rakkuloita, hilseilyä ja kiinteältä tuntuvia läiskiä)
 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksitiili ja hydroklooritiatsidi.

Yksi 8 mg/12,5 mg ‑tabletti sisältää 8 mg kandesartaanisileksitiilia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi 16 mg/12,5 mg ‑tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiilia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi 32 mg/12,5 mg ‑tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksitiilia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi 32 mg/25 mg ‑tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksitiilia ja 25 mg hydroklooritiatsidia.

Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, kalsiumstearaatti, hydroksipropyyliselluloosa, dinatriumedetaatti, mikrokiteinen selluloosa.

8 mg/12,5 mg ja 16 mg/12,5 mg ‑tableteissa lisäksi: hypromelloosi 2910.

16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg ‑tableteissa lisäksi: keltainen rautaoksidi.

16 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg ‑tableteissa lisäksi: punainen rautaoksidi.

32 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg ‑tableteissa lisäksi: karboksimetyyliselluloosakalsium ja etyyliselluloosa (STD 45 cps premium).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

8 mg/12,5 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, kaksoiskupera, 9,5 x 4,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.

16 mg/12,5 mg: Persikanvärinen tai vaaleanoranssi, soikea, kaksoiskupera, 9,5 x 4,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.

32 mg/12,5 mg: Vaaleankeltainen tai keltainen, soikea, kaksoiskupera, 11,0 x 6,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.

32 mg/25 mg: Persikanvärinen tai vaaleanoranssi, soikea, kaksoiskupera, 11,0 x 6,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg ja 16 mg/12,5 mg ‑tabletteja on saatavana 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 ja 100 tabletin pakkauksina.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg ‑tabletteja on saatavana 28 ja 98 tabletin pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.12.2021

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

13.12.2021