Pakkausseloste

MICROLAX rektallösning

Tilläggsinformation

Microlax rektallösning

natriumcitratdihydrat, natriumlaurylsulfoacetat, sorbitol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Microlax är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Microlax
 3. Hur du använder Microlax
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Microlax skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Microlax är ett snabbverkande mikrolavemang som mjukar upp hård avföring utan att irritera tarmen.

Microlax används vid tillfällig förstoppning. Microlax används även för tömning av tarmen före undersökning av ändtarmen (rektoskopi).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Microlax

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, om förstoppningen kvarstår. Undvik långvarig användning.

Andra läkemedel och Microlax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Följande läkemedel kan ha interaktioner med Microlax:

 • samtidig användning av läkemedel innehållande natriumpolystyrensulfonat (för att sänka halten av kalium i blodet) och Microlax skall undvikas eftersom risken för tarmnekros (gangrän) kan öka.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns begränsad mängd data från användningen av Microlax under graviditet. Det är okänt om de verksamma ämnena utsöndras i bröstmjölk. Systemabsorptionen av Microlax efter tillförsel i tarmen är dock låg och därför förväntas inga negativa effekter på fostret eller det nyfödda barnet vid användning av läkemedlet under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Microlax påverkar inte förmågan att köra eller att använda maskiner.

Microlax innehåller sorbinsyra

Sorbinsyra kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn från 3 år: För hela tubspetsen in i ändtarmen. Spruta innehållet av en tub in i ändtarmen. Annan dos enligt läkares föreskrift.

Barn under 3 år: På barn under 3 år förs tubspetsen in endast till ca. halva sin längd (se markering halvvägs på spetsen).

Vanligen erhålles effekt redan inom 5–15 minuter efter doseringen.

Bruksanvisning

Bild 1

1. Vrid av förslutningen på tubspetsen (bild 1).

2. Fukta tubspetsen med en droppe av tubens innehåll.

3. För in tubspetsen helt i ändtarmsöppningen.

Om patienten är under 3 år för tubspetsen in i ändtarmen endast till ca. halva sin längd.

Bild 2

4. Töm innehållet av tuben fullständigt genom att trycka på tubens skuldra (bild 2).

5. Drag ut tuben fortfarande ihopklämd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Microlax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid användning av Microlax:

Mycket sällsynta (hos färre än 1 användare av 10 000):

 • överkänslighetsreaktioner (t.ex. nässelutslag)
 • buksmärta (inklusive magbesvär, magsmärta och smärta i övre delen av magen)
 • smärta i ändtarmsöppningen och ändtarmen
 • lös mage.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034  FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras under 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 ml rektallösning innehåller:

 • De aktiva substanserna är natriumcitratdihydrat 90 mg, natriumlaurylsulfoacetat 9 mg, sorbitol 625 mg.
 • Övriga innehållsämnen är sorbinsyra (E 200), glycerol, renat vatten.

Läkemedlets utseende

Klar lösning.

Förpackningsstorlekar

1x5 ml, 4x5 ml, 12x5 ml och 50x5 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PB 15, 02621 Esbo.

Tillverkare

Delpharm Orléans, 45 071 Orléans, Frankrike.

Denna bipacksedel ändrades senast 29.7.2021

Texten ändrad

29.07.2021