Pakkausseloste

DOXITIN tabletti 150 mg

DOXITIN 100 mg tabletti

DOXITIN 150 mg tabletti

Doksisykliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla..

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä DOXITIN-tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät DOXITIN-tabletteja

3. Miten DOXITIN-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. DOXITIN-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

DOXITIN-tabletit sisältävät doksisykliiniä, joka on antibiootti. Doksisykliini estää bakteerien elintoimintoja aiheuttaen bakteerien kuoleman.

DOXITIN-tabletteja käytetään doksisykliinille herkkien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon. Tärkeimpiä käyttöalueita ovat hengitysteiden tulehdukset (esim. keuhkokuume,

keuhkoputkentulehdus), virtsa- ja sukupuolielinten tulehdukset ja ihotulehdukset (esim. akne, borrelioosi).

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä DOXITIN-tabletteja

- jos olet allerginen doksisykliinille, muille tetrasykliiniantibiooteille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos olet raskaana tai imetät.

Doksisykliiniä ei tule käyttää hampaiden kehittymisen aikana (raskauden aikana, varhaislapsuudessa, tai alle 8-vuotiailla lapsilla), koska käyttö voi altistaa pysyvälle hampaiden värjäytymiselle (keltainen-harmaa-ruskea) tai se voi vaikuttaa hampaiden kasvuun.

Joissakin olosuhteissa (esim. vakavissa henkeä uhkaavissa tilanteissa) lääkäri saattaa päättää, että hyödyt ylittävät siihen liittyvät riskit koskien alle 8-vuotiasta ja doksisyliiniä tulee määrätä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnankanssa ennen kuin käytät DOXITIN-tabletteja.

Ole erityisen varovainen DOXITIN-tablettien suhteen, jos

  • altistut runsaalle auringonvalolle tai otat solariumia, koska DOXITIN-tabletit voivat

herkistää ihoa valolle.

Muut lääkevalmisteet ja DOXITIN-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkiihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä. Muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa DOXITIN-tablettien tehoon.

Alumiinia tai magnesiumia sisältävät mahahappoa neutraloivat lääkkeet, kalkki-ja rautavalmisteet voivat vähentää DOXITIN-tablettien vaikutusta, joten niiden ja DOXITIN-tablettien ottamisen välillä tulee olla vähintään yksi tunti.

DOXITIN-tabletti saattaa vähentää ehkäisypillerien tehoa.

DOXITIN-tablettien ja penisilliini- tai kefalosporiiniantibioottien samanaikainen käyttö alentaa molempien antibioottien tehoa.

Probenesidi estää DOXITIN-tablettien erittymisen.

DOXITIN-tabletit voivat tehostaa verenohennuslääkkeiden tehoa.

Alkoholi, fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini nopeuttavat DOXITIN-tablettien poistumista elimistöstä.

DOXITIN ruoan ja juoman kanssa

Maitotuotteet heikentävät doksisykliinin imeytymistä. On suositeltavaa odottaa vähintään yksi tunti DOXITIN-tabletin oton jälkeen ennen kuin käytät maitotuotteita.

DOXITIN-tabletit suositellaan otettavaksi aterian jälkeen runsaan nestemäärän kanssa.

Raskaus ja imetys

DOXITIN-tabletteja ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Doksisykliini voi vaurioittaa kehittymässä olevia hampaita ja luustoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

DOXITIN-tableteilla ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

DOXITIN-tabletti niellään istuen tai seisten, ei juuri ennen nukkumaanmenoa, jotta se ei ärsyttäisi ruokatorvea.

Annostus

Doxitin 100 mg:

8-11-vuotiaat lapset

Doksisykliiniä tulee käyttää 8-11-vuotiailla lapsilla akuuttien infektioiden hoidossa tilanteissa, joissa muita lääkkeitä ei ole saatavilla tai ne eivät todennäköisesti tehoa.

Tällaisissa tilanteissa tavallinen annostus on:

Lapset 45 kg tai alle: Ensimmäisenä päivänä 4,4 mg/kg/vrk (kerta-annoksena tai jaettuna kahteen osaan), sitten 2,2 mg/kg/vrk (kerta-annoksena tai jaettuna kahteen osaan). Hoidon kesto riippuu hoidettavasta infektiosta.

Vaikeiden infektioiden hoidossa tulee käyttää 4,4 mg/kg annosta koko hoidon ajan. Annostus on yksilöllinen ja riippuu infektion laadusta.

Yli 45 kg painavat lapset: Aikuisten annostusta tulee noudattaa; 200 mg ensimmäisenä päivänä ja sitten 100 mg päivässä. Hoidon kesto riippuu hoidettavasta infektiosta.

Aikuiset ja 12–17 -vuotiaat lapset:

200 mg ensimmäisenä päivänä ja sitten 100 mg päivässä. Hoidon kesto riippuu hoidettavasta infektiosta.

Doxitin 150 mg:

8-11-vuotiaat lapset

Doksisykliiniä tulee käyttää 8-11-vuotiailla lapsilla akuuttien infektioiden hoidossa tilanteissa, joissa muita lääkkeitä ei ole saatavilla tai ne eivät todennäköisesti tehoa.

Tällaisissa tilanteissa tavallinen annostus on:

Lapset 45 kg tai alle: Ensimmäisenä päivänä 4,4 mg/kg/vrk (kerta-annoksena tai jaettuna kahteen osaan), sitten 2,2 mg/kg/vrk (kerta-annoksena tai jaettuna kahteen osaan). Hoidon kesto riippuu hoidettavasta infektiosta.

Vaikeiden infektioiden hoidossa tulee käyttää 4,4 mg/kg annosta koko hoidon ajan. Annostus on yksilöllinen ja riippuu infektion laadusta.

Yli 45 kg painavat lapset: Aikuisten annostusta tulee noudattaa. Tavallinen annos aikuiselle on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Hoidon kesto riippuu hoidettavasta infektiosta.

Aikuiset ja 12–17 -vuotiaat lapset:

Tavallinen annos aikuiselle ja 12–17-vuotiaille on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Hoidon kesto riippuu hoidettavasta infektiosta.

Jos otat enemmän DOXITIN-tabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimmän sairaalan

ensiapuosastoon tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09- 471 977 tai vaihde 09-4711).

Jos unohdat ottaa DOXITIN-annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin, vaan jatka tavallisen annostusohjeen mukaan.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisempiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, mahakipu, oksentelu ja ripuli. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat iho-oireet, kuten lääkeihottuma, nokkosihottuma sekä auringonvalolle ja UV-säteille herkistyminen, auringonvalon aiheuttama kynsien irtoaminen, ruokatorven tulehdus ja hiivatulehdus.

Haittavaikutuksia, joiden yleisyys on tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä sen arviointiin) ovat hampaiden värjääntyminen ja/tai häiriöt hampaiden kehityksessä.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat seuraavia harvinaisia oireita lääkityksen aikana tai pian sen jälkeen:

  • kasvojen ja/tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet ja kutiava ihottuma.
  • voimakas ja/tai verinen ripuli

Jos sinulle kehittyy mikä tahansa jäljempänä luetelluista haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian:

  • Jarisch-Herxheimerin reaktio, joka aiheuttaa kuumetta, vilunväreitä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa. Tämä reaktio on yleensä itsestään rajoittuva. Tämä reaktio ilmaantuu pian sen jälkeen, kun spirokeettainfektioiden, kuten Lymen taudin, hoito doksisykliinillä on aloitettu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto : www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C .

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä DOXITIN-tabletit sisältävät

  • Vaikuttava aine on doksisykliini 100 mg tai 150 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, sakariininatrium, kroskarmelloosinatrium, povidoni ja magnesiumstearaatti

DOXITIN-tabletit ovat laktoosittomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

DOXITIN 100 mg:

Tabletit ovat keltaisia tai vihertävän keltaisia, pyöreitä, kuperia ja jakouurteisia. Tabletin halkaisija on 9 mm.

DOXITIN 150 mg:

Tabletit ovat keltaisia tai vihertävän keltaisia, pyöreitä, kuperia ja jakouurteisia. Tabletin halkaisija on 11 mm.

Pakkauskoot

8, 10 ja 50 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh.:03-615600

Fax.:03-6183130

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.4.2018

Tekstin muuttamispäivämäärä

25.04.2018