Pakkausseloste

LOCERYL medicinskt nagellack 5 %

Tilläggsinformation

LOCERYL 5 % medicinskt nagellack

amorolfin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Loceryl är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Loceryl

3. Hur du använder Loceryl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Loceryl ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Loceryl innehåller som verksam substans amorolfin som är ett läkemedel mot svamp. Amorolfin dödar många olika slags svampar som kan förorsaka nagelinfektioner.

Loceryl används enligt läkarordination mot svampinfektioner i naglarna.

Din individuella dos finns angiven på den etikett apoteket skrivit.

Amorolfin som finns i Loceryl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Loceryl

Varningar och försiktighet

Förvissa dig om att din läkare känner till dina andra sjukdomar.

Loceryl ska inte appliceras på huden runt nageln.

Vid applicering av Loceryl ska du inte använda lösnaglar. Efter applicering av Loceryl, ska det gå ett intervall på minst 10 minuter innan kosmetisk nagellack kan appliceras.

Innan Loceryl appliceras igen, ska det kosmetiska nagellacket varsamt tas bort.

Vid användning av organiska lösningsmedel (tex. tinner, terpentin, bensin, paraffin etc.) bör du använda skyddshandskar, annars kommer Loceryl att avlägsnas.

Detta läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, vissa kan vara allvarliga.

Om detta sker, sluta använda produkten, ta bort produkten med nagellackborttagningsmedel eller med rengöringskompresserna som finns i förpackningen och uppsök läkare. Produkten ska inte användas igen.

Du ska direkt uppsöka läkare om du upplever något av följande symptom:

 • Svårighet att andas
 • Ansiktet, läpparna, tungan eller halsen svullnar
 • Du får svåra hudutslag

Barn

Loceryl rekommenderas inte för barn, speciellt småbarn och spädbarn, eftersom man inte tillräckligt känner till dess verkningar i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Loceryl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar , nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Loceryl ska inte användas vid graviditet eller amining om det inte är absolut nödvändigt. Din läkare avgör om du skall använda Loceryl. Likaså avgör läkaren om du skall använda Loceryl under amningsperioden.

Loceryl innehåller etanol

Detta läkemedel innehåller 0,552 g alkohol (etanol) per 1 g motsvarande 55,2 % w/w.

Loceryl innehåller etanol, som är en brandfarlig substans, och ska inte användas nära öppen låga, en tänd cigarett eller vissa apparater (t.ex. hårtork).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

De infekterade tå- eller fingernaglarna behandlas med Loceryl en eller två gånger i veckan.

Lacket påstrykes enligt följande:

För att behandlingen skall lyckas bör du först fila ner de infekterade områdena (särskilt nagelytorna) så omsorgsfullt som möjligt med hjälp av förpackningens sandpappersnagelfil.

Använd inte dessa nagelfilar till friska (icke-infekterade) naglar!

Därefter skall nagelytan rengöras och fett avlägsnas med hjälp av förpackningens rengöringskompresser.

För varje nagel skall plastspateln doppas i lacket och sedan inte strykas av mot flaskan.

Stryk lacket på hela den infekterade nagelytan med hjälp av plastspateln.

Omedelbart efter användning bör flaskan tillslutas väl. För att säkerställa att flaskan hålls väl tillsluten bör flaskhalsen och gängorna rengöras med rengöringskompresser efter användning. Använd gärna för detta ändamål samma kompresser som tidigare använts för rengöring av naglarna.

Låt lacket torka i 3-5 minuter.

Efter användning skall plastspateln rengöras med rengöringskompresser. För detta ändamål kan man använda samma kompresser som tidigare använts för rengöring av naglarna.

Kosmetisk nagellack kan appliceras minst 10 minuter efter applicering av Loceryl.

OBS! Före varje upprepad påstrykning av Loceryl skall gammalt lack, inklusive eventuellt kosmetiskt nagellack, alltid putsas bort från nageln med rengöringskompresser och det angripna området efter behov filas ner igen.

Ändra inte själv den ordinerade dosen. Om du tycker att läkemedlet verkar för svagt eller för starkt skall du kontakta din läkare.

Loceryl skall endast användas till påstrykning av naglar.

Din läkare vet bäst när behandlingen med Loceryl upphör. Tillfrisknandet från svampinfektioner kan ta lång tid och för att Loceryl skall verka bör lacket användas varje vecka under flera månader. Behandlingen skall pågå tills naglarna är fullständigt läkta. Vanligen är behandlings­tiden för fingernaglar 6 månader och för tånag­lar 9-12 måna­der.

Berätta för din läkare om du önskar upphöra med Loceryl-behandlingen.

Om du har använt för stor mängd av Loceryl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Loceryl

Om du glömmer att använda lacket på utsatt veckodag, gör det så fort som möjligt och fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Loceryl

Berätta för din läkare om du önskar upphöra med Loceryl-behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Förutom de gynsamma effekterna av Loceryl är det möjligt att det under behandlingen förekommer icke-önskade effekter, även då läkemedlet används enligt föreskrift. Reaktioner på medicineringen är sällsynt. Enstaka fall av nagelskador (t ex missfärgning av naglar, brutna naglar, sköra naglar), har rapporterats vid behandling med Loceryl. Dessa reaktioner kan dock även bero på själva nagelsvampsjukdomen.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • Nagelskada, missfärgning av naglar, brutna och sköra naglar

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • Brännande känsla i huden

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Systemisk allergisk reaktion (en allvarlig allergisk reaktion där symptomen kan vara svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, svårighet att andas och/eller svåra hudutslag)
 • Rodnad, klåda, nässelutslag, blåsor, allergiska hudreaktioner

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara Loceryl i väl sluten originalförpackning. Flaskhalsen och gängorna bör hållas rena.

Förvaras vid högst 25°C, skyddas för värme. Om lacket förvaras fel kan lösningsmedlet avdunsta och lacket kristalliseras och blir oanvändbart.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP” och på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är amorolfin 50 mg/ml (5%)
 • Övriga innehållsämnen är: metakrylsyra-copolymer 150 000, triacetin, butylacetat, etylacetat och absolut etanol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Loceryl finns att tillgå i förpackningar på 3 ml och 5 ml:

En flaska med 3 ml medicinskt nagellack, 30 rengöringskompresser fuktade med isopropanol, 10 spatlar och 30 sandpappersfilar.

En flaska med 5 ml medicinskt nagellack, 30 rengöringskompresser fuktade med isopropanol, 10 spatlar och 30 sandpappersfilar

En flaska med 3 ml medicinskt nagellack med en spatel integrerad i locket, 30 rengöringskompresser fuktade med isopropanol och 30 sandpappersfilar

En flaska med 5 ml medicinskt nagellack med en spatel integrerad i locket, 30 rengöringskompresser fuktade med isopropanol och 30 sandpappersfilar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
tfn: +46 18-444 0330
fax: +46 18-444 0335
e-post: nordic@galderma.com

Tillverkare:
Laboratoires Galderma
Alby-Sur-Chéran
Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 30.09.2021

Texten ändrad

30.09.2021