Pakkausseloste

ZOPINOX filmdragerad tablett 7,5 mg

Tilläggsinformation

Zopinox 7,5 mg filmdragerade tabletter

zopiklon

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Zopinox är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Zopinox
 3. Hur du tar Zopinox
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Zopinox ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Zopinox är ett sömnmedel som påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova. Zopinox börjar verka vanligen inom 15−20 minuter. Zopinox lämnar kroppen relativt snabbt och därför är risken liten att du känner dig dåsig dagen efter du har tagit tabletten.

Zopinox används för vuxna som sömnmedel vid tillfälliga eller kortvariga sömnbesvär, t.ex om man har svårt att somna, vaknar för tidigt eller vaknar upprepade gånger under natten.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Zopinox:
 • om du är allergisk mot zopiklon eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har svår leversjukdom
 • om du har svår muskelsvaghet (myasthenia gravis)
 • om du har uttalade andningsstillestånd under sömnen (sömnapné) eller av läkare diagnostiserad andningsufficiens.
Varningar och försiktighet

Konsultera alltid din läkare före samtidig användning av andra mediciner. Personer med benägenhet till läkemedelsberoende eller sömngång bör konsultera läkare innan behandlingen med Zopinox påbörjas.

Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre och personer med nedsatt allmäntillstånd, samt patienter med historia om läkemedelsmissbruk.

Sömnmedel kan förorsaka andningsdepression. Tala om för läkaren om du har nedsatt andningsfunktion.

Risken för självmord och självmordsförsök kan öka hos personer som behandlas med bensodiazepiner och andra sömnmedel inklusive zopiklon. Om du någon gång får självmordstankar, kontakta omedelbart läkare.

Problem med koordinationen

Liksom andra lugnande medel/sömnmedel påverkar zopiklon centrala nervsystemets funktion.

Risken för koordinationsproblem, inklusive försämrad körförmåga, kan vara större om:

 • du tar detta läkemedel mindre än 12 timmar innan du utför aktiviteter som kräver vakenhet
 • du tar en högre dos än den rekommenderade
 • du tar zopiklon samtidigt som du tar andra lugnande medel som påverkar centrala nervsystemets funktion eller andra läkemedel som ökar zopiklon i blodet, eller dricker alkohol.

Undvik att utföra aktiviteter som kräver vakenhet och bra koordination, såsom användning av maskiner och framförande av motorfordon, särskilt 12 timmar efter intag av zopiklon.

Alkohol bör undvikas under behandlingen med Zopinox på grund av de risker som kan uppstå till följd av för djup sömn eller andningsstörningar under sömnen.

Behandlingen med sömnmedel bör vara så kort som möjligt. Behandlingen avslutas gradvis med minskade doser. Längre tids sömnsvårigheter bör utredas. Om man plötsligt avbryter behandlingen efter längre tids sömnsvårigheter kan det ibland leda till orolig sömn under några nätter och andra symtom på nervsystemet även under dagen.

Risk för tillvänjning finns med Zopinox.

Zopinox ska inte användas för barn och ungdomar under 18 år. Säkerhet och effekt hos denna patientgrupp har inte fastställts.

Andra läkemedel och Zopinox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Interaktioner med andra läkemedel

Samtidigt bruk rekommenderas inte

Alkohol bör undvikas i samband med Zopinox, då den lugnande effekten av zopiklon kan förstärkas.

Interaktioner som bör iakttas

Risken finns för ökad depression av centrala nervsystemet vid samtidig användning av zopiklon och följande läkemedel: psykosläkemedel, andra sömnmedel, anxiolytika/lugnande läkemedel, antidepressiva medel, euforiserande värkmedel, epilepsimedel, bedövningsmedel och medel mot allergi, som orsakar trötthet.

Samtidig användning av euforiserande värkmedel kan också förstärka det psykiska beroendet.

Erytromycin kan öka den tröttsamma effekten av zopiklon i samtidigt bruk.

Tala om för din läkare innan du börjar behandlingen med Zopinox om du använder något av följande läkemedel. Samtidig användning kan kräva dosanpassning av någotdera läkemedlet:

• erytromycin, klaritromycin (antibiotika)

• ketokonazol, itrakonazol (svampdödande medel)

• ritonavir (mot HIV-infektion)

• rifampicin (medel mot tuberkulos)

• karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (medel mot epilepsi, sömn- och rytmrubbningar)

• naturläkemedel, som innehåller johannesört (medel mot depression och sömnstörningar).

Samtidig användning av Zopinox och opioider (starka smärtstillande medel, läkemedel för substitutionsbehandling och vissa hostmediciner) ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Zopinox samtidigt med opioider, bör dosen och behandlingstiden begränsas.

Berätta för läkaren om du tar opioider och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är beskrivna ovan. Läkaren måste kontaktas om du får dessa symtom.

Rifampicin kan minska den tröttsamma effekten av zopiklon genom att försnabba dess nedbrytning i kroppen.

Läkemedel, som påverkar mobiliteten i mag-tarmkanalen (läkemedel mot diarré och förstoppning), kan påverka absorberingen och påbörjan av verkan av zopiklon och andra läkemedel som tas via munnen.

Zopinox med mat, dryck och alkohol

Drick ett glas vatten eller annan dricka, när du tar tabletten.

Samtidig användning av alkohol bör undvikas under behandling med Zopinox på grund av de risker som kan uppstå till följd av för djup sömn eller andningsstörningar under sömnen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av Zopinox bör undvikas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du ska inte köra bil eftersom reaktionsförmågan kan nedsättas under behandlingen med Zopinox om du inte har sovit tillräckligt.

Risken för koordinationsproblem, inklusive försämrad körförmåga, kan vara större om:

 • du tar detta läkemedel mindre än 12 timmar innan du utför aktiviteter som kräver vakenhet
 • du tar en högre dos än den rekommenderade
 • du tar zopiklon samtidigt som du tar andra lugnande medel som påverkar centrala nervsystemets funktion eller andra läkemedel som ökar zopiklon i blodet, eller dricker alkohol.

Undvik att utföra aktiviteter som kräver vakenhet och bra koordination, såsom användning av maskiner och framförande av motorfordon, särskilt 12 timmar efter intag av zopiklon.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zopinox innehåller sackaros

Detta läkemedel innehåller sackaros 0,45 mg/filmdragerad tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen och behandlingstiden ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Zopinox verkar vanligen inom 15−20 minuter. Därför är det viktigt att ta tabletten vid sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit. Rekommenderad dos till vuxna är 7,5 mg före sänggåendet. För patienter som lider av lindrig och tillfällig sömnlöshet, i synnerhet äldre eller svaga patienter är ofta 3,75 mg en tillräcklig dos. Lägsta möjliga dos bör användas. Dosen tas som en engångsdos och en ytterligare dos ska inte tas samma natt. Zopinox ska endast tas via munnen. Försäkra dig om att du kan sova ostörd hela natten.

Användning för barn och ungdomar

Zopinox ska inte användas för barn och ungdomar under 18 år. Säkerhet och effekt hos denna patientgrupp har inte fastställts.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du upplever att effekten av Zopinox är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Viktigt

Zopinox bör i regel inte användas fortlöpande längre än i fyra veckor, eftersom ett långvarigt bruk kan öka tolerans och framkalla beroende.

Om du har tagit för stor mängd av Zopinox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering leder till ökad depression av centrala nervsystemet och följderna kan variera mellan dåsighet till djup medvetslöshet beroende på dosens storlek. Patienten måste då behandlas i sjukhuset. Om möjligt rekommenderas medicinskt kol som första hjälp.

Om du slutar att ta Zopinox

Behandlingen med sömnmedel bör vara så kort som möjligt och ska avslutas gradvis. Om man plötsligt avbryter behandlingen efter längre tids sömnsvårigheter kan det ibland leda till orolig sömn under några nätter och andra symtom på nervsystemet också under dagen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (hos fler än en patient av 100):

 • dåsighet
 • muntorrhet (noggrann munhygien är viktig) och smakförändring (bitter smak), ofta övergående.

Dessa biverkningar beror på dosens storlek och försvinner eller minskar när dosen minskas.

Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av 100):

 • mardrömmar, upphetsning, trötthet
 • huvudvärk, svindel
 • illamående.

Sällsynta (hos färre än 1 patient av 1 000):

 • aggressivitet, förvirring, irritation, störningar av libido, hallucinationer, minnesförlust
 • andnöd
 • hudutslag, klåda
 • fall (främst hos äldre).

Mycket sällsynta (hos färre än 1 patient av 10 000):

 • anafylaktiska reaktioner, svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga (angioödem)
 • svag eller måttlig höjning av serum transaminaser och/eller alkaliskt fosfatas.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • agitation, vanföreställningar, ilska, beteendeförändringar som kan associeras med minnesförlust, sömngång, missbruk, abstinenssyndrom
 • famlande, parestesi
 • nedsättning av minnet, försämrad uppmärksamhet
 • talstörningar
 • dubbelseende
 • andningsdepression
 • matsmältningsbesvär
 • muskelsvaghet.

Avbrytning av långvarig användning av Zopinox kan leda till avvänjningssymtom som t.ex. sömnlöshet, muskelsmärta, ångest, darrningar, svettningar, oro, förvirring, huvudvärk, hjärtklappning, takykardi, yrsel, mardrömmar och irritation.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen eftersom preparatet är ljuskänsligt och fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är zopiklon, varav ingår 7,5 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är: tablettkärnans hjälpämnen mannitol, majsstärkelse, povidon, cellulosa (mikrokristallin) och magnesiumstearat. Filmdrageringens ämnen är hypromellos, sackaros, titandioxid (E171), polysorbat 80, glycerol och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är vit eller nästan vit, filmdragerad, oval (5 x 10 mm), skårad tablett med koden ZCF.

Förpackningsstorlekar: 10, 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Corporation

Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast

09.07.2019

Texten ändrad

09.07.2019