Pakkausseloste

LOGIMAX depottablett 5/47,5 mg, LOGIMAX FORTE depottablett 10/95 mg

Tilläggsinformation

Logimax® 5 mg/47,5 mg depottabletter
Logimax® forte 10 mg/95 mg depottabletter

felodipin och metoprololsuccinat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Logimax/Logimax forte är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Logimax/Logimax forte
 3. Hur du använder Logimax/Logimax forte
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Logimax/Logimax forte ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Logimax/Logimax forte är ett blodtryckssänkande läkemedel som består av en kombination av två verksamma substanser, som kallas felodipin och metoprolol.

 • Felodipin hör till den grupp läkemedel, som kallas kalciumblockerare. Felodipin sänker blodtrycket genom att vidga perifera blodkärl.
 • Metoprolol hör till läkemedelsgruppen betablockerare. Metoprolol sänker blodtrycket genom att minska pulsen.

Logimax/Logimax forte ger en jämn och effektiv blodtryckssänkning under hela dygnet med dosering en gång per dag.

Felodipin och metoprolol som finns i Logimax/Logimax forte kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Logimax/Logimax forte

 • om du är allergisk mot felodipin, metoprolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar) eller mot ämnen som är närbesläktade med dessa
 • om du är gravid
 • om du nyligen har haft en hjärtinfarkt
 • om du får bröstsmärtor vid vila eller arbete (instabil kärlkramp)
 • om du har AV-block av grad II eller III (retledningsrubbning i hjärtat)
 • om du har obehandlad eller symtomatisk hjärtsvikt
 • om du har långsam hjärtrytm som ger symtom (bradykardi)
 • om du har sjuka sinus -syndromet (retledningsrubbning i hjärtat som ger rytmrubbning)
 • om du har kardiogen chock dvs. mycket lågt blodtryck och mycket långsam puls
 • om du har svår perifer kärlsjukdom som ger smärtor och kyla i händer och fötter
 • om du har förträngningar i hjärtklaffar (stenos) eller utflödeshinder i hjärtat (obstruktiv kardiomyopati).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Logimax/Logimax forte

Tala med din läkare om alla dina hälsoproblem, särskilt om du har:

 • astma eller annan obstruktiv lungsjukdom
 • diabetes dvs. sockersjuka
 • hjärtsvikt
 • lågt blodtryck
 • hjärtrytmstörningar
 • överfunktion av sköldkörteln
 • tendens för allvarliga allergiska reaktioner
 • svår leverinsufficiens.

Berätta också för läkaren, om du har en benägenhet för alltför lågt blodsocker (hypoglykemi) eller om du använder insulin.

Tala om för läkare om din hjärtrytm blir ständigt långsammare under Logimax-behandlingen. Läkaren kan minska din Logimax-dosering eller be dig att gradvis helt sluta använda läkemedlet.

Innan du får narkos (allmänanestesi) hos tandläkare eller i samband med någon operation, tala om för läkaren att du använder Logimax eller Logimax forte depottabletter.

Andra läkemedel och Logimax/Logimax forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även ögondroppar, injektioner och andra receptfria läkemedel, såsom växtbaserade läkemedel, naturprodukter eller näringstillskott, däribland johannesört.

Effekten av Logimax/Logimax forte kan ändras vid samtidig användning av vissa andra mediciner.

Sådana mediciner är:

 • diltiazem, verapamil och hydralazin (hjärt- och blodtrycksmediciner)
 • digoxin (mot hjärtsvikt)
 • amiodaron, kinidin och propafenon (mot rytmstörningar)
 • erytromycin och rifampicin (antibiotika)
 • itrakonazol, ketokonazol och terbinafin (mot jäst/svampinfektioner)
 • fenytoin och karbamazepin (epilepsiläkemedel)
 • fluoxetin, paroxetin och sertralin (antidepressiva läkemedel)
 • klozapin (antipsykosmedel)
 • difenhydramin (allergimedicin)
 • celecoxib (antiinflammatoriskt medel)
 • andra antiinflammatoriska medel (vid regelbunden användning)
 • cimetidin (mot syrabesvär i matstrupen och magen)
 • takrolimus (för förebyggande av transplantatavstötning)
 • läkemedel mot HIV-infektioner, t.ex. efavirenz, ritonavir och nevirapin
 • s.k. ganglieblockerande medel som används för behandling av högt blodtryck, t.ex. klonidin eller prazosin
 • MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) som används för behandling av depression och Parkinsons sjukdom, t.ex. moklobemid eller selegilin
 • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesörtextrakt (Hypericum perforatum).

Om du använder klonidin och Logimax/Logimax forte och man har beslutat att avbryta behandlingen, måste användningen av Logimax/Logimax forte avslutas flera dagar tidigare.

Läkaren kan behöva ändra doseringen av diabetes- och astmamediciner efter inledning av Logimax-behandling.

Logimax kan försämra effekten av adrenalin vid behandling av allergiska reaktioner.

Logimax/Logimax forte med mat och dryck

Logimax/Logimax forte kan intas i samband med mat eller på tom mage, men depottabletterna skall inte intas i samband med grapefruktjuice eller en fettrik måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, råfdråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Logimax/Logimax forte om du är gravid. Om du blir gravid under Logimax/Logimax forte medicineringen, skall du omedelbart informera läkaren.

De verksamma ämnena i Logimax/Logimax forte passerar över i modersmjölken, men påverkan på barnet förefaller osannolik, om modern använder vanliga doser.

Körförmåga och användning av maskiner

Ta reda på hur Logimax/Logimax forte påverkar dig innan du kör bil eller använder maskiner. Läkemedlets blodtryckssänkande effekt kan, i synnerhet vid början av behandlingen eller efter dosökning, orsaka t.ex. svindel eller andra biverkningar (se avsnitt Eventuella biverkningar) och kan därför påverka förmågan att använda maskiner eller köra bil.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeter som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Logimax/Logimax forte innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Logimax/Logimax forte innehåller polyoxyl 40 hydrerad ricinolja

Detta läkemedel innehåller polyoxyol 40 hydrerad ricinolja, vilket kan ge magbesvär och diarré.

Logimax/Logimax forte innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per depottablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en Logimax eller Logimax forte depottablett en gång per dag. Ta helst depottabletten vid samma tid på morgonen. Då blir behandlingsresultatet bäst.

Depottabletten får inte delas, krossas eller tuggas, eftersom den innehåller läkemedel i långsamt absorberande form. Läkemedlet frisätts med jämn hastighet endast om tabletten intagits hel. Depottabletten skall sväljas hel med minst ½ glas vätska (dock inte med grapefruktjuice).

Om du har tagit för stor mängd av Logimax/Logimax forte

Om du fått i dig stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Följande symtom förekommer vid överdosering: långsam, svag eller oregelbunden puls, ytlig andning, ankelsvullnad, hjärtklappning, svindel, svaghet, bröstsmärta, kall hud, svag puls, mental förvirring, spändhet, hjärtstillestånd, andnöd, nedsatt medvetande eller medvetslöshet, illamående, kräkningar och blå färg. Därför är det mycket viktigt att du inte överskrider dosen.

De första symtomen efter överdosering uppträder ca 20 minuter - 2 timmar efter intag.

Om du har glömt att ta Logimax/Logimax forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömmer att ta en Logimax/Logimax forte tablett och märker det då det är dags för följande dos efter 12 timmar, ta genast den bortglömda dosen. Ta följande dos igen normalt. Om det är kortare tid än 12 timmar till följande dos, tag inte den bortglömda dosen, utan tag följande dos enligt ordination.

Om du slutar att ta Logimax/Logimax forte

Logimax/Logimax forte behandlingen får inte avslutas plötsligt. När det är nödvändigt att avsluta behandlingen med Logimax/Logimax forte depottabletter, görs det av säkerhetsskäl genom att gradvis minska dosen enligt läkarens anvisningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. En del av biverkningar förekommer vanligen endast vid början av behandlingen eller efter dosökning.

Tala om för läkare om du får någon av följande biverkningar och den kvarstår.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 användare av 10):

 • trötthet
 • vätskeansamling och svullnad i armar/ben.

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

 • hudrodnad
 • yrsel, huvudvärk
 • långsam puls, hjärtklappning
 • yrsel när man reser sig vilket beror på blodtrycksfall (mycket sällan med svimning)
 • kalla händer och fötter
 • buksmärtor, diarré, förstoppning
 • andfåddhet vid ansträngning.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):

 • onormala känselförnimmelser såsom stickningar, domningar och myrkrypningar
 • muskelkramper
 • symtom på hjärtsjukdom såsom ytlig andning, ankelsvullnaden kan tillfälligt försämras, små EKG-förändringar som inte påverkar hjärtfunktionen, svullnad, bröstsmärtor
 • depression, koncentrationssvårigheter, sömnighet, sömnlöshet, mardrömmar
 • hudutslag eller klåda
 • andnöd, illamående
 • ökad svettning
 • viktökning
 • för lågt blodtryck (hypotension).

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

 • svimningsanfall
 • retledningsrubbningar i hjärtat som kan observeras med EKG, oregelbunden puls
 • nervositet, ångest
 • avvikande levervärden
 • håravfall, nässelutslag
 • snuva eller vattniga/röda ögon på grund av en allergisk reaktion
 • synstörningar, torra och/eller irriterade ögon
 • muntorrhet
 • impotens/sexuell funktionsstörning
 • muskelvärk, ledvärk.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):

 • försämring av dålig blodcirkulation i lemmar hos patienter med svåra cirkulationsstörningar
 • minnesförlust/minnesstörningar, förvirring, hallucinationer
 • överkänslighetsreaktioner såsom feber och svullnad
 • hudreaktion på grund av överkänslighet mot solljus, försämring av psoriasis
 • öronsusningar (tinnitus)
 • smakförändringar
 • tätare urinträngningar
 • blodstörning (minskat antal blodplättar)
 • hepatit.

Vid en överkänslighetsreaktion som ger andnöd och svårigheter att svälja ska läkare kontaktas omedelbart.

Logimax och Logimax forte kan i enstaka fall orsaka för lågt blodtryck med pulsökning som följd. Känsliga personer med kärlkramp kan då få hjärtsmärta.

Liksom med andra kalciumantagonister, muninflammation och mild tandköttssvullnad (gingivit/periodontit) har rapporterats. Risken för svullnad kan minskas med god tandhygien.

Andra biverkningar kan förekomma. Berätta omedelbart för läkare eller apotekspersonal, om du får en skadlig eller ovanlig reaktion under Logimax-behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 ºC.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om förpackningen har rivits upp eller skadats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Logimax depottabletternas verksamma ämnen är felodipin 5 mg och metoprololsuccinat 47,5 mg.
 • Logimax forte depottabletternas verksamma ämnen är felodipin 10 mg och metoprololsuccinat 95 mg.
 • Övriga innehållsämnen är laktos (vattenfri), rödbrun och gul järnoxid (E172), titandioxid (E171), kiseldioxid, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, natriumaluminiumsilikat, mikrokristallin cellulosa, polyoxyl 40 hydrerad ricinolja, polyetylenglykol, propylgallat, hypromellos, natriumstearylfumarat och paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Logimax depottabletter är runda, aprikosfärgade, bixonvexa, filmdragerade, märkta A/FG på ena sidan. Tablettens diameter är 10 mm. Förpackningsstorlekar: 28 och 98 depottabletter.

Logimax forte depottabletter är runda, rödbruna, bixonvexa, filmdragerade, märkta A/FH på ena sidan. Tablettens diameter är 11 mm. Förpackningsstorlekar: 28 och 98 depottabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Irland

Tillverkare:
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

eller

Savio Industrial S.r.l., Pavia, Italien

Marknadsförare: 
Recordati AB, Sverige
Tel: +46 8 545 80 230

Denna bipacksedel ändrades senast 24.05.2021

Texten ändrad

24.05.2021