Package information leaflet

TOPIMAX filmdragerad tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg

Tilläggsinformation

Topimax 25 mg filmdragerade tabletter
Topimax 50 mg filmdragerade tabletter
Topimax 100 mg filmdragerade tabletter
Topimax 200 mg filmdragerade tabletter

topiramat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Topimax är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Topimax
 3. Hur du tar Topimax
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Topimax ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Topimax tillhör en grupp av läkemedel som kallas antiepileptiska läkemedel. Det används:

 • ensamt för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn över 6 års ålder
 • tillsammans med andra läkemedel för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn 2 år eller äldre
 • för att förebygga migränhuvudvärk hos vuxna.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Topimax

 • om du är allergisk mot topiramat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • förebyggande mot migrän: om du är gravid, eller om du är en kvinna i fertil ålder såvida du inte använder någon effektiv preventivmetod (se avsnitt ”Graviditet och amning” för ytterligare information). Tala med din läkare om vilken preventivmetod som är bäst att använda medan du tar Topimax.

Om du är osäker på om ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Topimax.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Topimax om du:

 • har njurproblem, särskilt njursten, eller får njurdialys
 • har haft avvikelser i blod eller kroppsvätskor (metabolisk acidos)
 • har leverproblem
 • har ögonproblem, särskilt glaukom
 • har tillväxtproblem
 • står på fettrik diet (ketogen diet)
 • tar Topimax för att behandla epilepsi och du är gravid eller en kvinna i fertil ålder (se avsnitt "Graviditet och amning" för ytterligare information).

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Topimax.

Det är viktigt att du inte slutar att ta din medicin utan att först rådfråga din läkare.

Du ska också tala med din läkare innan du tar någon medicin innehållande topiramat, som ges till dig som alternativ till Topimax.

Du kan gå ned i vikt om du använder Topimax, så din vikt bör kontrolleras regelbundet när du använder denna medicin. Om du går ned för mycket i vikt eller om ett barn som använder denna medicin inte ökar tillräckligt i vikt, ska du rådfråga din läkare.

Ett litet antal personer som har behandlats med läkemedel mot epilepsi, såsom Topimax, har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Topimax kan orsaka allvarliga hudreaktioner. Tala omedelbart om för läkare om du får hudutslag och/eller blåsor (se även avsnitt Eventuella biverkningar).

Topimax kan i sällsynta fall orsaka höga halter av ammoniak i blodet (påvisas i blodprover), vilket kan leda till förändrad hjärnfunktion, i synnerhet om du även tar ett läkemedel som heter valproinsyra eller natriumvalproat. Eftersom detta kan vara ett allvarligt tillstånd ska du genast tala om för din läkare om du får följande symtom (se även avsnitt Eventuella biverkningar):

 • har svårigheter att tänka, komma ihåg information eller lösa problem
 • är mindre alert eller uppmärksam
 • känner dig mycket sömnig med låg energi

Vid högre doser av Topimax kan risken öka för att utveckla dessa symtom.

Andra läkemedel och Topimax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Topimax och vissa andra läkemedel kan påverka varandra. Ibland behöver dosen av några av dina läkemedel eller Topimax justeras.

Du ska särskilt informera läkare eller apotekspersonal om du tar:

 • andra läkemedel som ger försämrad eller nedsatt tankeförmåga, koncentration eller muskelkoordination (t.ex. läkemedel med dämpande effekt på centrala nervsystemet såsom muskelavslappnande och lugnande medel)
 • p-piller. Topimax kan göra dina p-piller mindre effektiva. Tala med din läkare om vilken preventivmetod som är bäst att använda medan du tar Topimax.

Tala om för din läkare om dina menstruationsblödningar förändras under tiden du tar p-piller och Topimax.

För lista över alla läkemedel som du tar. Visa denna lista för läkare och apotekspersonal innan du börjar med ett nytt läkemedel.

Andra läkemedel som du bör diskutera med din läkare eller apotekspersonal innefattar övriga läkemedel mot epilepsi, risperidon, litium, hydroklortiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, Johannesört (Hypericum perforatum) (ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som används för att behandla depression), blodförtunnande warfarin.

 

Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Topimax.

Topimax med mat och dryck

Du kan ta Topimax med eller utan mat. Drick mycket vätska under dagen för att motverka njurstenar när du tar Topimax. Du bör undvika att dricka alkohol under tiden du tar Topimax.

Graviditet och amning

Förebyggande av migrän:

Topimax kan skada ett ofött barn. Du får inte använda Topimax om du är gravid. Du får inte använda Topimax förebyggande mot migrän om du är en kvinna i fertil ålder om du inte använder en effektiv preventivmetod. Tala med din läkare om vilken preventivmetod som är bäst och om Topimax är lämpligt för dig. Ett graviditetstest ska göras innan behandlingen med Topimax påbörjas.

Behandling av epilepsi:

Om du är en kvinna i fertil ålder ska du tala med din läkare om andra behandlingsalternativ istället för Topimax. Om beslutet är att använda Topimax ska du använda en effektiv preventivmetod. Tala med din läkare om vilken preventivmetod som är bäst när du tar Topimax. Ett graviditetstest ska göras innan behandlingen med Topimax påbörjas.

Tala med din läkare om du planerar att bli gravid.

Som för andra läkemedel mot epilepsi finns det risk för att det ofödda barnet skadas om Topimax används under graviditet. Se till att du helt förstår riskerna och fördelarna med att använda Topimax mot epilepsi under graviditet.

 • Om du tar Topimax under graviditeten löper barnet en högre risk för medfödda missbildningar, i synnerhet läpp- och gomspalt. Nyfödda pojkar kan också få en missbildad penis (hypospadi). Dessa missbildningar kan utvecklas tidigt under graviditeten, redan innan du vet om att du är gravid.
 • Om du tar Topimax under graviditeten kan ditt barn vara mindre än förväntat vid födseln. Tala med läkaren om du har några frågor om den här risken under graviditeten.
 • För ditt tillstånd kan det finnas andra läkemedelsbehandlingar som har en lägre risk för missbildningar.
 • Tala genast om för din läkare om du blir gravid medan du tar Topimax. Du och läkaren avgör om du ska fortsätta ta Topimax under graviditeten.

Amning

Den aktiva substansen i Topimax (topiramat) utsöndras i bröstmjölk hos människa. Påverkan hos ammade spädbarn till behandlade mödrar har observerats och omfattar diarré, sömnighet, irritation och dålig viktökning. Därför kommer din läkare att diskutera med dig om du ska avstå från amning eller avstå från behandling med Topimax. Läkaren kommer att ta hänsyn till läkemedlets betydelse för modern och risken för barnet.

Mödrar som ammar under tiden de tar Topimax måste informera läkaren så snart som möjligt om barnet drabbas av något ovanligt.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel, trötthet och synproblem kan förekomma under behandling med Topimax. Kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner utan att tala med din läkare först.

Topimax innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Din läkare låter dig vanligtvis börja med en låg dos av Topimax och sakta öka dosen tills du har hittat den bästa dosen för dig.
 • Topimax tabletter ska sväljas hela. Undvik att tugga tabletterna, eftersom de kan efterlämna en bitter smak.
 • Topimax kan tas före, under eller efter en måltid. Drick mycket vätska under dagen för att förebygga att det bildas njurstenar när du tar Topimax.
Om du har tagit för stor mängd av Topimax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

 • Uppsök omedelbart läkare. Ta läkemedelsförpackningen med dig.
 • Du kan känna dig sömnig, trött eller mindre alert, sakna koordination, få tal- och koncentrationssvårigheter, få dubbelseende eller dimsyn, känna dig yr på grund av lågt blodtryck, känna dig nedstämd eller upprörd eller få magsmärtor eller krampanfall.

Överdosering kan ske om du tar andra läkemedel tillsammans med Topimax.

Om du har glömt att ta Topimax
 • Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt som vanligt. Om du missar två eller flera doser, kontakta din läkare.
 • Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.
Om du slutar att ta Topimax

Sluta inte att ta detta läkemedel om inte läkaren har sagt att du ska göra det. Dina symtom kan komma tillbaka. Om din läkare beslutar att avbryta behandlingen med detta läkemedel, kan dosen gradvis minskas under några dagar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala om för din läkare eller uppsök omedelbart läkare om du får följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Depression (ny eller försämrad).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Krampanfall
 • Ångest, irritabilitet, humörförändringar, förvirring, desorientering
 • Koncentrationsproblem, nedsatt tankeförmåga, minnesförlust, problem med minnet (ny, plötslig förändring eller ökad allvarlighetsgrad)
 • Njursten, täta eller smärtsamma urineringar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Ökad surhetsgrad i blodet (kan orsaka orolig andning inklusive andnöd, aptitlöshet, illamående, kräkningar, överdriven trötthet och snabba eller ojämna hjärtslag)
 • Minskad eller förlorad förmåga att svettas (framför allt hos små barn som utsätts för höga temperaturer)
 • Ha tankar på allvarlig självskada, försök att orsaka allvarlig självskada
 • Förlust av en del av synfältet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Glaukom som är en blockering av vätska i ögat och ger ökat tryck i ögat, smärta eller nedsatt syn.
 • Ha svårigheter att tänka, komma ihåg information eller lösa problem, vara mindre alert eller uppmärksam, känna sig väldigt sömnig med låg energi – dessa symtom kan vara ett tecken på höga halter av ammoniak i blodet (hyperammonemi) som kan leda till förändrad hjärnfunktion (hyperammonemisk encefalopati).
 • Allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys vilka kan framträda som utslag med eller utan blåsor. Hudirritation, sår eller svullnad i mun, hals, näsa, ögon och runt genitalierna. Hudutslagen kan utvecklas till allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av de yttre hudlagren och ytliga slemhinnor) med livshotande följder.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Ögoninflammation (uveit) med symtom såsom rodnad i ögat, smärta, känslighet för ljus, rinnande ögon, små prickar i synfältet eller dimsyn.

Andra biverkningar inkluderar följande. Om de blir värre ska du kontakta läkare eller apotekspersonal:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Täppt, rinnande näsa eller halsont
 • Stickningar, smärta och/eller domningar i olika kroppsdelar
 • Sömnighet, trötthet
 • Yrsel
 • Illamående, diarré
 • Viktförlust.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Anemi (lågt blodvärde)
 • Allergiska reaktioner (som hudutslag, rodnad, klåda, ansiktssvullnad, nässelfeber)
 • Aptitlöshet, minskad aptit
 • Aggression, upphetsning, ilska, onormalt beteende
 • Svårigheter att somna eller att sova
 • Problem med tal eller talsvårigheter, sluddrigt tal
 • Klumpighet eller bristande koordination, känsla av ostadig gång
 • Minskad förmåga att slutföra rutinuppgifter
 • Minskad, förlust av, eller obefintligt smaksinne
 • Ofrivilliga darrningar eller skakningar, snabba okontrollerade ögonrörelser
 • Synstörningar, som dubbelseende, dimsyn, försämrad synskärpa, svårighet att fokusera
 • Känsla av yrsel (vertigo), ringningar i öronen, ont i öronen
 • Andnöd
 • Hosta
 • Näsblod
 • Feber, känsla att inte vara kry, svaghet
 • Kräkningar, förstoppning, buksmärta eller obehag, matsmältningsbesvär, mag- eller tarminfektion
 • Muntorrhet
 • Håravfall
 • Klåda
 • Ledsmärta eller svullnad, muskelkramper eller muskelryckningar, muskelvärk eller svaghet, bröstsmärta
 • Viktökning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Minskat antal blodplättar (blodkroppar som hjälper till att stoppa blödning), minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att skydda dig mot infektion, minskat kalium i blodet
 • Ökade leverenzymer, ökade eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet
 • Svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken
 • Ökad aptit
 • Förhöjt humör
 • Att höra, se eller känna saker som inte finns, allvarlig psykisk störning (psykos)
 • Inte visa och/eller känna känslor, ovanlig misstänksamhet, panikattack
 • Läs-, tal- och skrivsvårigheter
 • Rastlöshet, överaktivitet
 • Svårighet att tänka, minskad vakenhet eller uppmärksamhet
 • Minskade eller långsamma kroppsrörelser, ofrivilliga onormala eller upprepade muskelrörelser
 • Svimning
 • Onormal eller nedsatt känsel
 • Försämrat, förvrängt eller inget luktsinne
 • Ovanlig känsla eller känsla som kan föregå migrän eller en viss typ av anfall
 • Torra ögon, ljuskänslighet, ofrivilliga ögonlocksryckningar, rinnande ögon
 • Nedsatt eller förlorad hörsel, förlorad hörsel på ena örat
 • Långsam eller oregelbunden hjärtrytm, känsla att hjärtat slår i bröstet
 • Lågt blodtryck, lågt blodtryck vid stående (därför kan vissa personer som tar Topimax känna sig svaga, yra eller kan svimma när de plötsligt står upp eller sätter sig upp)
 • Rodnad, värmekänsla
 • Pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
 • Gaser, halsbränna, mättnad eller uppsvälldhet
 • Blödande tandkött, ökad salivutsöndring, dreglande, dålig andedräkt
 • Intag av onormalt stora mängder vätska, ökad törst
 • Missfärgad hud
 • Muskelstelhet, smärta i sidan
 • Blod i urinen, inkontinens (brist på kontroll) av urin, brådskande önskan att urinera, smärta i sidan eller njursmärta
 • Svårighet att få eller hålla erektion, sexuell dysfunktion
 • Influensaliknande symtom
 • Kalla fingrar och tår
 • Berusningskänsla
 • Inlärningsproblem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Onormalt förhöjt humör
 • Medvetslöshet
 • Blindhet på ett öga, tillfällig blindhet, nattblindhet
 • Synsvaghet
 • Svullnad i och runt ögonen
 • Domningar, stickningar och färgförändringar (vit, blå och sedan röd) i fingrar och tår när man utsätts för kyla
 • Leverinflammation, leversvikt
 • Onormal lukt i huden
 • Obehag i armar eller ben
 • Njursjukdom.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Makulopati är en sjukdom i gula fläcken, den lilla fläcken på näthinnan där synen är skarpast. Du ska uppsöka läkare om du märker en förändring eller försämring av synen.

Barn

Biverkningarna hos barn liknar i allmänhet dem som setts hos vuxna, men följande biverkningar kan vara vanligare hos barn än hos vuxna:

 • Koncentrationsproblem
 • Ökad surhetsgrad i blodet
 • Ha tankar på allvarligt självskadande
 • Trötthet
 • Minskad eller ökad aptit
 • Aggression, onormalt beteende
 • Svårigheter att somna eller att sova
 • Känsla av ostadig gång
 • Känsla av att inte må bra
 • Minskat kalium i blodet
 • Inte visa och/eller känna känslor
 • Rinnande ögon
 • Långsamma eller oregelbundna hjärtslag.

Andra biverkningar som kan uppträda hos barn är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Yrsel
 • Kräkningar
 • Feber.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Ökade eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet
 • Överaktivitet
 • Värmekänsla
 • Inlärningsproblem.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tryckförpackningen/kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen (blister). Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är topiramat.
 • Varje Topimax filmdragerad tablett innehåller 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat.
 • Övriga innehållsämnen är:
  • tablettkärna: laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat
  • filmdragering: OPADRY vit, gul, rosa1, karnaubavax

1OPADRY innehåller hypromellos, makrogol, polysorbat 80 och som färgämnen titandioxid E171 (alla styrkor), gul järnoxid E172 (50 och 100 mg tabletter) och röd järnoxid E172 (200 mg tabletter).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg: Vita runda tabletter, 6 mm i diameter, präglade "TOP" på ena sidan och "25" på den andra sidan.

50 mg: Ljusgula runda tabletter, 7 mm i diameter, präglade "TOP" på ena sidan och "50" på den andra sidan.

100 mg: Gula runda tabletter, 9 mm i diameter, präglade "TOP" på ena sidan och "100" på den andra sidan.

200 mg: Laxrosa runda tabletter, 10 mm i diameter, präglade "TOP" på ena sidan och "200" på den andra sidan.

Tryckförpackning av aluminium-aluminium-folie i kartor. Förpackningsstorlek om 60 tabletter. Enskilda (alu/alu) blisterkartor är förpackade i en ytterkartong.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag Oy
PB 15
FI-02621 Esbo
Tel: +358 207 531 300
jacfi@its.jnj.com

eller

Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
Loc. Borgo S. Michele
04100 Latina (LT)
Italien

eller

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso nº 69 B
Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena
Portugal

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast: 04.01.2022

Texten ändrad

04.01.2022