Pakkausseloste

EXEMESTAN PFIZER dragerad tablett 25 mg

Tilläggsinformation

Exemestan Pfizer 25 mg dragerade tabletter

exemestan

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Exemestan Pfizer är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Exemestan Pfizer

3. Hur du använder Exemestan Pfizer

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Exemestan Pfizer ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Ditt läkemedel kallas Exemestan Pfizer. Exemestan Pfizer tillhör en grupp av mediciner som kallas aromatas-hämmare. Dessa läkemedel påverkar en substans som kallas aromatas, vilket är nödvändigt för att bilda kvinnliga könshormoner, östrogener, särskilt hos kvinnor som har passerat övergångsåldern. Minskning av östrogenhalterna i kroppen är ett sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.

Exemestan Pfizer används för att behandla tidig hormonberoende bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, efter avslutad 2-3 års behandling med tamoxifen.

Exemestan Pfizer används även för att behandla avancerad bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, när annan behandling med hormonläkemedel inte har fungerat tillfredställande.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Exemestan Pfizer

 • om du är allergisk mot exemestan eller tidigare har haft en allergisk reaktion mot exemestan (den aktiva substansen i Exemestan Pfizer) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du inte har passerat övergångsåldern, dvs. om du fortfarande får menstruation.
 • om du är gravid eller planerar att bli gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

 • Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Exemestan Pfizer.
 • Din läkare kan vilja ta ett blodprov för att säkerställa att du passerat övergångsåldern.
 • Det görs även en rutinkontroll av din vitamin D-nivå före behandlingen, eftersom denna nivå kan vara mycket låg i de första stadierna vid bröstcancer. Du får vitamin D-tillskott om dina nivåer är lägre än normalt.
 • Innan du börjar använda Exemestan Pfizer, tala om för din läkare om du har lever- eller njurproblem.
 • Tala om för din läkare om du befinner dig i eller tidigare befunnit dig i tillstånd som påverkar styrkan hos benstommen. Din läkare kan vilja mäta bentätheten före och under behandling med Exemestan Pfizer. Detta beroende på att läkemedel av denna typ sänker nivåerna av kvinnliga hormoner som kan förorsaka minskad mineralhalt i benstommen, som i sin tur kan leda till sämre benstyrka.

Andra läkemedel och Exemestan Pfizer

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Exemestan Pfizer skall inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi (HRT).

Följande läkemedel måste användas med försiktighet tillsammans med Exemestan Pfizer. Tala om för din läkare om du tar:

 • rifampicin (antibiotikum)
 • karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot krampanfall för behandling av epilepsi)
 • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

Graviditet och amning

Du ska inte använda Exemestan Pfizer om du är gravid eller om du ammar.

Tala om för din läkare om du är eller tror att du är gravid.

Diskutera användning av lämpligt preventivmedel med din läkare om det är möjligt att du kan bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig dåsig, yr eller svag när du tar Exemestan Pfizer, skall du inte köra bil eller hantera maskiner.

Exemestan Pfizer innehåller sukros, natrium och metylparahydroxibensoat

 • Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
 • Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.
 • Exemestan Pfizer innehåller en liten mängd metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Kontakta din läkare om detta skulle inträffa.

Hur produkten används

Vuxna och äldre patienter

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Tabletterna skall tas efter måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Din läkare talar om för dig hur du skall ta Exemestan Pfizer och hur länge.

Rekommenderad dos är en tablett på 25 mg dagligen.

Om du behöver sjukhusvård medan du tar Exemestan Pfizer, tala om för sjukvårdspersonalen vilka läkemedel du tar.

Användning för barn

Exemestan Pfizer ska inte ges till barn.

Om du har tagit för stor mängd av Exemestan Pfizer

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111). Ta med förpackningen med Exemestan Pfizer tabletter om du beger dig till sjukhus.

Om du har glömt att ta Exemestan Pfizer

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta din tablett, ta den så fort du kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa tablett, ta den i vanlig tid.

Om du slutar att ta Exemestan Pfizer

Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du kan göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighet, inflammation i levern (hepatit) och inflammation i leverns gallgångar som orsakar gul hud (kolestas) kan förekomma. Sjukdomstecknen omfattar allmän sjukdomskänsla, illamående, gulsot (gul hud och gulaktiga ögonvitor), klåda, smärta på höger sida i buken och aptitlöshet. Kontakta läkare omedelbart om du tror att du har något av dessa symptom.

Exemestan Pfizer tolereras vanligen väl och de biverkningar som observerats hos patienter som har behandlats med Exemestan Pfizer är huvudsakligen lätta eller mindre allvarliga. De flesta biverkningarna har ett samband med östrogenbrist (t.ex. blodvallningar).

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • depression
 • sömnlöshet
 • huvudvärk
 • blodvallningar
 • yrsel
 • illamående
 • ökad svettning
 • muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggvärk och inflammation och stelhet i lederna)
 • trötthet
 • minskat antal vita blodkroppar
 • buksmärta
 • förhöjd nivå av leverenzymer
 • förhöjd nivå av nedbrytningsprodukter från hemoglobin i blodet
 • förhöjd nivå av ett blodenzym i blodet på grund av leverskada
 • smärta

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • aptitlöshet
 • karpaltunnelsyndrom (värk och domningar i hela handen utom i lillfingret) eller stickningar i huden
 • kräkningar, förstoppning, matsmältningsproblem, diarré
 • håravfall
 • hudutslag, nässelutslag och klåda
 • försämrad styrka hos skelettet (benskörhet), som ibland kan leda till frakturer
 • svullna händer och fötter
 • minskat antal blodplättar
 • svaghetskänsla

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • överkänslighet

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • små blåsor i ett begränsat hudområde
 • slöhet
 • inflammation i levern
 • inflammation i leverns gallgångar som orsakar gulsot

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

 • låg nivå av vissa vita blodkroppar i blodet

Förändringar i antal av vissa blodceller (lymfocyter) och blodplättar, speciellt hos patienter med en tidigare lymfopeni (minskning av antalet lymfocyter i blodet), kan också ses.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är exemestan. En tablett innehåller 25 mg exemestan.
 • Övriga innehållsämnen är kolloidal vattenhaltig kiseldioxid, krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), polysorbat, polyvinylalkohol, simetikon, makrogol, sackaros, lätt magnesiumsubkarbonat, metylparahydroxibensoat (E218), cetylestervax, talk, karnaubavax, etanol, shellack, titandioxid (E171) och järnoxider (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Exemestan Pfizer är en rund, kupad, benvit, dragerad tablett märkt med 7663 på ena sidan.

Exemestan Pfizer finns i blisterförpackningar på 15, 20, 30, 90, 100 och 120 tabletter.

Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Tel. (09) 430 040

Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP) Italien.

Denna bipacksedel ändrades senast 15.2.2022

Texten ändrad

15.02.2022