Pakkausseloste

NITRO depotlaastari 5 mg/24 h, 10 mg/24 h

Nitro 5 mg/24 t ja 10 mg/24 t depotlaastarit
glyseryylitrinitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nitro-depotlaastari on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nitro-depotlaastaria
 3. Miten Nitro-depotlaastaria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nitro-depotlaastarin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nitro-depotlaastarit ovat iholle kiinnitettäväksi tarkoitettuja lääkelaastareita, joista vapautuu vaikuttavaa ainetta, glyseryylitrinitraattia.

Glyseryylitrinitraatti laajentaa verisuonia ja helpottaa siten sydämen työtä. Se laajentaa myös sepelvaltimoita eli niitä verisuonia, jotka kuljettavat happirikasta verta ja ravintoaineita sydänlihakseen.

Nitro-depotlaastareita käytetään rintakipukohtausten (angina pectoris) ehkäisyyn.

Nitro-depotlaastareita ei ole tarkoitettu äkillisen rintakipukohtauksen hoitoon.

Glyseryylitrinitraattia, jota Nitro-depotlaastari sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nitro-depotlaastaria

 • jos olet allerginen glyseryylitrinitraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on hyvin matala verenpaine
 • jos sinulla on äkillinen verenkiertohäiriö
 • jos sinulla on kohonnut kallonsisäinen paine (esim. päähän kohdistuneeseen vammaan tai aivoverenvuotoon liittyen)
 • jos sinulla on sydäntamponaatio (verta sydänpussissa)
 • jos sinulla on sydämen ahtaumasta johtuva sydämen vajaatoiminta (esim. läppävika tai sydänpussin tulehdus)
 • jos käytät potenssilääkkeitä kuten sildenafiilia, vardenafiilia tai tadalafiilia, sillä nämä lääkkeet saattavat tehostaa glyseryylitrinitraatin verenpainetta laskevaa vaikutusta hengenvaarallisesti.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nitro-depotlaastaria:

 • jos sinulla on anemia, keuhkosairauden aiheuttama sydänvika (esim. cor pulmonale) tai sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on ollut äskettäin sydäninfarkti
 • jos sinulla on ollut äskettäin halvaus tai pään alueen vamma.
 • jos verenpaineesi pyrkii liian matalaksi.

Nitro-depotlaastarien käyttöä ei pidä lopettaa äkillisesti vaan lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Lapset
Nitro-depotlaastarit eivät sovi käytettäviksi lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Nitro-depotlaastari
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Nitro-depotlaastarihoidon aikana ei saa käyttää potenssihäiriöihin käytettäviä lääkkeitä, kuten sildenafiilia, vardenafiilia ja tadalafiilia.

Joidenkin lääkkeiden tai Nitro-depotlaastarien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • verenpainetta alentavat lääkkeet (esim. kalsiuminestäjät, ACE:n estäjät, beetasalpaajat, diureetit)
 • tulehduskipulääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo)
 • tietyt syövän hoidon yhteydessä käytettävät lääkkeet (amifostiini)
 • rauhoittavat sekä masennuksen tai psykoosin hoitoon käytettävät lääkkeet
 • tietyt migreenilääkkeet (dihydroergotamiini)
 • veren poikkeavan korkean fenyylialaniinitason, eli hyperfenyylialaninemian (HPA) tai fenyyliketonurian (PKU) hoitoon käytettävä sapropteriini

Nitro-depotlaastari alkoholin kanssa
Käytä alkoholia varoen, koska se saattaa voimistaa Nitro-depotlaastarien verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Nitro-depotlaastarien käyttö saattaa hoidon alussa tai annosta muutettaessa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa valmiste ei vaikuta suorituskykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Nitro-depotlaastari sisältää alumiinikalvon
Ennen leikkauksia, tuloa sairaalaan osastolle, päivystyksessä tai ennen magneettikuvauksia, kerro lääkärille ja hoitajille, että käytät Nitro-depotlaastareita, jotka sisältävät alumiinikalvon.

Miten valmistetta käytetään

Käytä Nitro depotlaastareita juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hoito voi olla tauotettua tai jatkuvaa lääkärin antaman ohjeen mukaisesti. Tauotetussa hoidossa pidetään 8-12 tunnin tauko esim. poistamalla laastari nukkumaan mennessä ja kiinnittämällä taas aamulla uusi laastari. Jatkuvassa hoidossa laastari poistetaan 24 tunnin kuluttua ja vaihdetaan heti uuteen.

Jotta osaisit käyttää Nitro-depotlaastareita oikein, seuraa tarkasti alla olevaa käyttöohjetta:

• Avaa laastarikotelo repimällä (ei leikkaamalla) merkin kohdalta ja ota laastari esiin

(kuva 1).

• Poista valkoinen suojakalvo vetämällä varovasti siinä olevasta ulokkeesta (kuvat 2-3). Laastarikotelo ja suojakalvo kannattaa säästää mahdollista laastarin myöhempää tilapäissäilytystä varten.

kuva 3

• Kiinnitä laastari olkavarteen tai rintakehään terveelle, puhtaalle, kuivalle ja karvattomalle iholle (kuva 4). Paina laastaria kämmenellä ihoa vasten 10-20 sekunnin ajan ja lopuksi vielä sormella laastarin reunat tiiviisti ihoon. Vältä kokeilemasta laastarin liimautumista nostelemalla sen reunoja, koska silloin laastari voi irrota.

• Uusi laastari kiinnitetään eri kohtaan iholle, esim. rintakehän vastakkaiselle puolelle. Aikaisempaa kiinnityskohtaa voidaan käyttää muutaman päivän kuluttua uudelleen. Laastaria ei tule kiinnittää punoittavalle tai ärtyneelle iholle. Iholla ei saa olla ihovoidetta tai -rasvaa.

• Laastari pysyy yleensä hyvin iholla, ja sitä voidaan käyttää kylvyn, suihkun ja liikunnan aikana.

• Ennen saunaan menoa laastari kannattaa poistaa. Laastari säilytetään saunomisen ajan laastarikotelossa suojakalvolla peitettynä (näin laastari ei pääse kuivumaan). Saunomisen jälkeen ihon jäähdyttyä laastari kiinnitetään uudelleen paikalleen ja varmistetaan, että laastari kiinnittyy kunnolla iholle. Jos laastarin uudelleen kiinnittäminen ei onnistu, laastarin vaihto kannattaa ajoittaa saunomisen yhteyteen. Laastaria ei saa puolittaa tai leikata käyttöön vain osaa siitä.

• Laastareita ei tule altistaa suoralle UV-valolle (aurinko, solarium). Tästä syystä laastari kannattaa esim. kesäaikaan ja solariumissa käydessä suojata vaatteella.

• Jos laastari irtoaa itsestään, sen voi yrittää kiinnittää uudelleen. Ellei tämä onnistu, laastari vaihdetaan uuteen, joka kiinnitetään eri kohtaan iholle.

Jos käytät enemmän Nitro-depotlaastareita kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos olet vahingossa saanut liian suuren annoksen lääkettä, ja sinulla ilmenee yliannostuksen oireita, poista laastari iholta ja ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Yliannostuksen oireita voivat olla voimakas verenpaineen lasku, sydämen tykytys, päänsärky, pyörtyminen ja methemoglobiinin esiintyminen veressä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat laittaa Nitro-depotlaastarin
Jos unohdat kiinnittää Nitro-depotlaastarin iholle tiettyyn aikaan, tee se niin pian kuin mahdollista. Kiinnitä laastari iholle taas normaaliaikataulun mukaisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Nitro-depotlaastareiden käytön
Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti. Annosta pienennetään asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä 10:stä):

 • pahoinvointi, oksentelu.

Yleiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • päänsärky. Päänsärkyä esiintyy etenkin hoidon alussa. Ellei särky häviä itsestään muutaman päivän kuluessa tai mikäli se on voimakasta, ota yhteys lääkäriin.

Melko harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • allergiset ihoreaktiot, punoitus, kutina. Ihon punoitus häviää yleensä muutaman tunnin kuluessa laastarin poistamisesta. Paikallisen ärsytyksen estämiseksi uusi laastari on kiinnitettävä eri paikkaan iholla

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • levottomuus
 • näköhäiriöt
 • sydämen tiheälyöntisyys tai harvalyöntisyys
 • pyörrytys, erityisesti nopeasti pystyyn noustessa
 • kasvojen punoitus
 • heikkouden tunne
 • sydämen sykkeen nousu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

 • huimauksen tunne, pyörtyminen.

Muita haittavaikutuksia, joiden yleisyyttä ei toistaiseksi tunneta, voivat olla sydämentykytys ja yleistynyt ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (lisätietoja alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Käytetyt laastarit taitetaan kokoon liimapinnat vastakkain ja hävitetään niin, etteivät lapset pääse niihin käsiksi.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nitro-depotlaastari sisältää

 • Vaikuttava aine on glyseryylitrinitraatti
  • Nitro 5 mg/24 t depotlaastari sisältää 25 mg glyseryylitrinitraattia. Laastarista vapautuu 5 mg glyseryylitrinitraattia 24 tunnissa
  • Nitro 10 mg/24 t depotlaastari sisältää 50 mg glyseryylitrinitraattia. Laastarista vapautuu 10 mg glyseryylitrinitraattia 24 tunnissa
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, dimetikoni, vedetön kolloidinen piidioksidi ja silikonipohjainen liima-aine.

Lääkevalmisteen kuvaus

Nitro 5 mg/24 t depotlaastari: Päällyskalvo ihonvärinen, merkintä CG DOD, lääkesäiliön sisältö valkoinen, pastamainen, liima-ainekerros väritön, suojakalvo valkoinen, laastarin kokonaispituus 4,9 cm, leveys 3,2 cm.

Nitro 10 mg/24 t depotlaastari: Päällyskalvo ihonvärinen, merkintä CG DPD, lääkesäiliön sisältö valkoinen, pastamainen, liima-ainekerros väritön, suojakalvo valkoinen, laastarin kokonaispituus 8,9 cm, leveys 3,2 cm.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.03.2013

Tekstin muuttamispäivämäärä

11.03.2013