Pakkausseloste

HUMALOG MIX25 KWIKPEN injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 U/ml

Tilläggsinformation

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension i en förfylld penna

insulin lispro

En KwikPen ger 1-60 enheter i steg om 1 enhet.

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Humalog Mix25 KwikPen är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Humalog Mix25 KwikPen

3. Hur du använder Humalog Mix25 KwikPen

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Humalog Mix25 KwikPen ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Humalog Mix25 KwikPen används för behandling av diabetes (sockersjuka). Det är en färdigblandad suspension. Den aktiva substansen är insulin lispro. 25 % av insulin lispro i Humalog Mix25 KwikPen är upplöst i vatten, det verkar snabbare än normalt humaninsulin eftersom insulinmolekylen har förändrats en aning. 75 % av insulin lispro i Humalog Mix25 KwikPen finns i en suspension med protaminsulfat, vilket gör att effekten förlängs.

Du får diabetes (sockersjuka) om din bukspottkörtel inte producerar tillräckligt mycket insulin. Humalog Mix25 ersätter ditt eget insulin och används för att kontrollera glukosnivån i blodet under en längre tid. Humalog Mix25 verkar mycket snabbt och under längre tid än lösligt insulin. Du skall normalt ta Humalog Mix25 inom 15 minuter före eller efter en måltid.

Din läkare talar om för dig om du skall ta Humalog Mix25 KwikPen tillsammans med ett längre verkande humaninsulin. Varje insulinsort har sin egen användarinformation. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det. Var mycket försiktig om du byter insulin.

KwikPen är en förfylld injektionspenna för engångsbruk som innehåller 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) av insulin lispro. Varje KwikPen innehåller flera insulindoser. Med KwikPen kan man ställa in 1 enhet åt gången. Antalet enheter visas i doseringsfönstret, kontrollera alltid där innan du injicerar. Du kan ge från 1-60 enheter i en injektion. Om din dos är över 60 enheter, behöver du ge ytterligare en injektion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd INTE Humalog Mix25 KwikPen

om du tycker att en så kallad insulinkänning (lågt blodsocker) börjar. Längre fram i denna användarinformation finns instruktioner om hur du skall göra vid en lindrig insulinkänning (se avsnitt Hur produkten användsOm du har använt  för stor mängd av Humalog Mix25 än du ska).

- om du är allergisk  mot insulin lispro eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

 • Kontrollera alltid förpackningen och den förfyllda pennans etikett så att namn och insulintyp stämmer när du får den från apoteket. Försäkra dig om att du fått den Humalog Mix25 KwikPen som din läkare har ordinerat.
 • Är ditt blodsocker under god kontroll med ditt nuvarande insulin kanske du inte känner av varningssignalerna när ditt blodsocker blir för lågt. Varningssignaler finns uppräknade längre fram i denna användarinformation. Du bör noga hålla reda på när du skall äta, hur ofta du skall motionera och hur mycket du skall arbeta. Du bör också noga kontrollera din blodsockernivå genom att testa ditt blodsocker ofta.
 • Vissa personer som har haft insulinkänningar efter byte från djurinsulin till humaninsulin har rapporterat att de tidiga varningssymptomen varit mindre tydliga eller annorlunda. Om du ofta har insulinkänningar eller har svårt att känna igen dem, tala med din läkare om detta.
 • Om du svarar JA på någon av följande frågor, tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska.
  • Har du nyligen blivit sjuk?
  • Har du problem med lever eller njurar?
  • Tränar du mer än vanligt?
 • Mängden insulin som du behöver kan förändras vid alkoholintag.
 • Du bör också tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska om du tänker resa utomlands. Tidsskillnaden mellan länder kan innebära att du måste ta dina injektioner och äta på andra tider än när du är hemma.
 • Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke, utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).
 • Denna penna rekommenderas inte för blinda eller synskadade personer såvida de inte får hjälp av någon som har tränats i att använda pennan.

Hudförändringar vid injektionsstället

För att förhindra hudförändringar, t.ex. knutor under huden, ska du hela tiden växla injektionsställe. Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor (se ”Hur du använder Humalog Mix25 KwikPen). Kontakta läkaren innan du byter injektionsställe om du för tillfället injicerar i ett område med knutor. Läkaren kan råda dig att kontrollera blodsockret oftare och att justera din insulindos eller dos av andra diabetesläkemedel.

Andra läkemedel och Humalog Mix25

Ditt insulinbehov kan förändras om du tar

 • p-piller,
 • kortison,
 • medel för sköldkörtelsjukdom,
 • tabletter för behandling av diabetes,
 • acetylsalicylsyra,
 • sulfaantibiotika,
 • oktreotid,
 • beta2-stimulerare (t ex ritodrin, salbutamol eller terbutalin),
 • betablockerare,
 • vissa medel mot depression (monoaminoxidashämmare eller selektiva serotoninåterupptagshämmare),
 • danazol,
 • vissa angiotensinomvandlande (ACE) enzymhämmare (t ex kaptopril, enalapril) och
 • angiotensin II-receptorblockerare.

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kommer att ta andra läkemedel, även receptfria sådana (se ”Varningar och försiktighet”).

Graviditet och amning

Är du gravid eller planerar att bli gravid eller ammar du? Insulinbehovet avtar vanligtvis under de 3 första månaderna av graviditeten och ökar sedan under de återstående sex månaderna. Om du ammar kan justering av insulindos eller diet vara nödvändig. Rådfråga din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras vid hypoglykemi. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv eller andra för risker (t ex vid bilkörning eller då du använder maskiner). Kontakta din läkare angående lämpligheten av att köra bil om

 • du ofta drabbas av hypoglykemi
 • dina varningssignaler på hypoglykemi är försvagade eller uteblir helt

Humalog Mix25 KwikPen innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. läkemedlet är nästintill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid Humalog Mix25 KwikPen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. För att förebygga risken för överföring av sjukdomar ska cylinderampullen endast användas av dig, även om kanylen på doseringshjälpmedlet byts ut.

Dosering

 • Normalt skall du injicera Humalog Mix25 inom 15 minuter före en måltid. Om du behöver kan du injicera strax efter måltiden. Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Dessa instruktioner är personliga och bara till för dig. Följ dem exakt och besök din diabetesklinik regelbundet.
 • Om du byter insulinsort (t ex från djurinsulin eller annat humaninsulin till en Humalogprodukt) behöver du kanske ta mer eller mindre än tidigare. Detta kan visa sig vid den första injektionen eller också kan det vara en gradvis förändring över flera veckor eller månader.
 • Humalog Mix25 KwikPen är endast lämplig för injektion under huden. Tala med din läkare om du måste injicera insulin på något annat sätt.

Förberedelse av Humalog Mix25 KwikPen

 • Pennan skall rullas fram och tillbaka mellan handflatorna 10 gånger och vändas 180° 10 gånger omedelbart före användning så att insulinet blandas ordentligt och blir jämnt grumligt eller mjölkaktigt. Om innehållet i ampullen inte får rätt utseende upprepas proceduren tills en jämn blandning erhålls. Ampullen innehåller en liten glaspärla för att underlätta blandning. Skaka inte kraftigt, då kan det bildas skum vilket kan påverka doseringsnoggrannheten. Cylinderampullerna skall kontrolleras ofta och skall inte användas om de innehåller klumpar eller om fasta, vita partiklar fastnar på botten eller väggarna av ampullen och ger ett frostigt utseende. Kontrollera före varje injektion.

Förberedelse av injektionspennan (se bruksanvisningen)

 • Tvätta händerna.
 • Läs bruksanvisningen som beskriver hur man använder den förfyllda insulinpennan. Följ instruktionerna noggrant. Tänk på följande:
 • Använd en ren kanyl (kanyler ingår inte i förpackningen).
 • Kontrollera insulinflödet (ta bort luftbubblor) före varje injektion. Det kan fortfarande finnas små luftbubblor kvar i injektionspennan. Dessa är ofarliga men om luftbubblorna är för stora kan de påverka insulindosen.

Injektion med Humalog Mix25 KwikPen

 • Tvätta injektionsstället så som du blivit anvisad. Injicera under huden (subkutant) som du blivit visad. Injicera inte direkt i ett blodkärl. Vänta 5 sekunder efter avslutad injektion innan du drar ut kanylen, då är du säker på att du fått hela dosen. Massera ej injektionsstället. Försäkra dig om att du har minst 1 cm marginal till förra injektionsstället och att du skiftar injektionsställe som du har blivit anvisad.

Efter injektion

 • Skruva av kanylen med hjälp av det yttre kanylskyddet omedelbart efter avslutad injektion. På så sätt förblir suspensionen steril och läckage förhindras. Det hindrar även att luft kommer in i pennan och att kanylen täpps igen. Dela aldrig kanyler eller injektionspenna med någon annan. Sätt på skyddshatten på pennan.

Ytterligare injektioner

 • Varje gång du använder pennan måste du använda en ny kanyl. Ta bort luftbubblor före varje injektion. Du kan se hur mycket insulin som finns kvar genom att hålla pennan så att kanylen pekar uppåt. Skalan på ampullen visar ungefär hur många enheter som finns kvar.
 • Blanda aldrig annat insulin i din engångspenna. När pennan är tom skall den inte användas igen. Kasta den på ett säkert sätt. Apotekspersonal eller din diabetessköterska kan tala om hur.

Om du har använt för stor mängd av Humalog Mix25

Du kan få lågt blodsocker om du använt för mycket Humalog Mix25 eller är osäker på hur mycket du injicerat. Kontrollera ditt blodsocker.

Om ditt blodsocker är lågt (svag insulinkänning), ta glukostabletter, socker eller en söt dryck. Ta sedan frukt, kex eller en smörgås enligt din läkares anvisningar och vila dig en stund. Ofta försvinner en svag insulinkänning eller en lätt överdos av insulin med denna behandling. Om du blir sämre, får andnöd och blir blek, kontakta genast din läkare. Ganska allvarlig hypoglykemi kan behandlas med en glukagoninjektion. Ät glukos eller socker efter glukagoninjektionen. Om du inte förbättras av glukagon bör du behandlas på sjukhus. Be din läkare berätta om glukagon.

Om du har glömt att använda Humalog Mix25

Du kan få högt blodsocker om du använt  för lite Humalog Mix25 eller är osäker på hur mycket du injicerat. Kontrollera ditt blodsocker.

Om en hypoglykemi (lågt blodsocker) eller hyperglykemi (högt blodsocker) inte behandlas kan det få allvarliga konsekvenser och medföra huvudvärk, illamående, kräkningar, uttorkning, medvetslöshet, koma och till och med död (se A och B i avsnitt Eventuella biverkningar ”Eventuella biverkningar”).

Tre enkla tips för att undvika hypoglykemi eller hyperglykemi:

 • Ha alltid en reservspruta och reservflaska Humalog Mix25 med dig, eller en reservpenna och cylinderampull, om du skulle tappa eller skada din Humalog Mix25 KwikPen.
 • Bär alltid någonting med dig som visar att du är diabetiker.
 • Ha alltid socker med dig.

Om du slutar att använda Humalog Mix25

Du kan få högt blodsocker om du använt  för lite Humalog Mix25. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Lokal allergi är vanligt (≥ 1/100 till < 1/10). Vissa personer får rodnad, svullnad eller klåda vid injektionsstället. Detta upphör i regel efter några dagar eller några veckor. Om du får något av dessa symptom, tala med din läkare.

Allmän allergi är sällsynt (≥ 1/10000 till < 1/1000). Symptomen är

 • klåda över hela kroppen
 • blodtrycksfall
 • andningssvårigheter
 • hjärtklappning
 • väsande andning
 • svettning


Om du tror att du har denna form av insulinallergi, tala genast med din läkare.

Lipodystrofi är mindre vanligt (≥ 1/1000 till < 1/100). Om du injicerar insulin för ofta på samma ställe kan fettvävnaden antingen skrumpna (lipoatrofi) eller förtjockas (lipohypertrofi). Knutor under huden kan också orsakas av ansamling av ett protein som kallas amyloid (kutan amyloidos). Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor. Byt injektionsställe för varje injektion för att förhindra dessa hudförändringar. 

Ödem (svullna armar, fotleder; vätskeretention) har rapporterats, särskilt när insulinbehandling påbörjas eller vid förändring i behandlingen för att förbättra kontrollen av ditt blodsocker.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

I Sverige:
webbplats: www.lakemedelsverket.se
Läkemedelsverket
Box 26
SE-751 03 Uppsala

I Finland:
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets-och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Vanliga problem vid diabetes

A. Hypoglykemi

Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att det inte är tillräckligt med socker i blodet. Detta kan orsakas av:

 • att du tar för mycket Humalog Mix25 eller annat insulin
 • att du hoppar över eller senarelägger måltider eller ändrar din diet
 • att du tränar eller arbetar för hårt precis före eller efter en måltid
 • att du har en infektion eller är sjuk (speciellt vid diarré eller kräkningar)
 • att ditt behov av insulin har förändrats, eller
 • att du har problem med njurar eller lever som blivit värre

Alkohol och vissa mediciner kan påverka blodsockerhalten.

De första symptomen på låg blodsockerhalt visar sig vanligen snabbt och innebär

 • trötthet
 • hjärtklappning
 • nervositet och skakningar
 • illamående
 • huvudvärk
 • kallsvettning


Om du inte är säker på att känna igen varningssymptomen undvik situationer, t ex bilkörning, där du kan utsätta dig själv eller andra för risker p g a hypoglykemi.

B. Hyperglykemi och diabetisk ketoacidos

Hyperglykemi (för mycket socker i blodet) innebär att din kropp inte har tillräckligt med insulin. Hyperglykemi kan uppträda om

 • du inte tagit ditt Humalog Mix25 eller annat insulin
 • du har tagit mindre insulin än vad din läkare sagt
 • du ätit mer än vad din diet tillåter, eller
 • du har feber, infektion eller är emotionellt stressad

Hyperglykemi kan leda till diabetisk ketoacidos. De första symptomen kommer smygande under flera timmar eller dagar. De är

 • sömnighet
 • ingen aptit
 • ansiktsrodnad
 • fruktlukt från andedräkten
 • törst
 • illamående eller kräkningar


Allvarliga symptom är tung andning och snabb puls. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

C. Vid sjukdom

Om du är sjuk, särskilt om du känner dig illamående eller kräks, kan ditt insulinbehov förändras. Även om du inte äter normalt behöver du fortfarande insulin. Testa urin eller blod, följ anvisningarna beträffande din sjukdom, tala med din läkare.

Hur produkten ska förvaras

Innan du börjar använda Humalog Mix25 KwikPen skall det förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas. Den penna som du för tillfället använder skall förvaras i rumstemperatur (under 30°C) och kasseras efter 28 dagar. Utsätt den inte för stark värme eller solljus. Den KwikPen som för tillfället används skall inte förvaras i kylskåp. Förvara inte pennan med kanylen påsatt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du ser att klumpar eller fasta, vita partiklar fastnar på botten eller väggarna i cylinderampullen och ger ett frostigt utseende. Kontrollera detta före varje injektion.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration för Humalog Mix25 KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension

 • Den aktiva substansen är insulin lispro. Insulin lispro är tillverkat i laboratorium med hjälp av rekombinant DNA-teknik. Det är en förändrad form av humaninsulin och skiljer sig därför från andra human- och djurinsuliner. Insulin lispro är nära besläktat med humaninsulin, ett naturligt hormon som produceras i bukspottkörteln.
 • Övriga innehållsämnen är protaminsulfat, m-kresol, fenol, glycerol, dinatriumfosfat 7 H2O, zinkoxid och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Humalog Mix25 KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension är en vit, steril suspension som innehåller 100 enheter insulin lispro i varje milliliter injektionsvätska (100 enheter/ml). 25 % av insulin lispro i Humalog Mix25 är upplöst i vatten. 75 % av insulin lispro i Humalog Mix25 finns i en suspension med protaminsulfat. Varje penna innehåller 300 enheter (3 milliliter).

Humalog Mix25 KwikPen finns i följande förpackningsstorlekar: 5 pennor och multipack med 2 x 5 pennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Humalog Mix25 i pennan är samma Humalog Mix25 som finns i separata cylinderampuller. I Humalog Mix25 KwikPen har cylinderampullen helt enkelt byggts in i pennan. När pennan är tom kan den inte användas igen.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Humalog Mix25 KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension tillverkas av

• Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike.
• Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italien.

Marknadsföringstillståndet innehas av Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Sverige

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Denna bipacksedel ändrades senast 3.9.2020.

BRUKSANVISNING

Se bruksanvisningstext längre fram.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Direktiv för användaren

BRUKSANVISNING

KwikPen förfylld insulinpenna

100 enheter/ml

image1.png

LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN PENNAN TAS I BRUK

Läs bruksanvisningen innan du börjar ta ditt insulin och varje gång du får en ny KwikPen. Det kan ha tillkommit ny information. Denna information ersätter inte din kontakt med sjukvårdspersonal om din sjukdom eller behandling.

KwikPen (“pennan”) är en förfylld engångspenna som innehåller 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) insulin. Du kan injicera flera doser med en penna. Varje doseringssteg är 1 enhet. Du kan injicera från 1-60 enheter i en injektion. Om din dos överstiger 60 enheter kommer du att behöva fler än en injektion. Kolven flyttas endast framåt med små steg vid varje injektion och du kanske inte ser att den rör sig. När kolven når botten av ampullen har du använt alla 300 enheterna i pennan.

Dela inte injektionspenna med någon annan, även om kanylen har bytts ut. Återanvänd inte gamla kanyler och dela inte kanyler med andra. Du kan överföra en infektion eller få en infektion.

Denna penna rekommenderas inte att användas av blinda eller synskadade personer, såvida de inte får hjälp av en person som tränats i att använda pennan på korrekt sätt.

Hur du känner igen din KwikPen:

 

Humalog
lösning

Humalog
Mix25

suspension
(mjölkaktigt insulin)

Humalog
Mix50

suspension
(mjölkaktigt insulin)

Pennans färg:

Blå

Blå

Blå

Doseringsknapp:

image4.png

Vinröd

image5.png

Gul

image6.png

Röd

Etiketter:

Vit med vinrött fält

Vit med gult fält

Vit med rött fält

Följande behövs för din injektion:

 • KwikPen innehållande insulin
 • Kanyl som är lämplig för KwikPen (BD [Becton, Dickinson and Company] kanyler rekommenderas).
 • Bomullssudd

Kanyler och bomullssudd är inte inkluderade.

Förberedelse av KwikPen

 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Kontrollera etiketten på pennan för att försäkra dig om att du använder rätt sorts insulin. Det är särskilt viktigt om du använder mer än en typ av insulin.
 • Använd inte pennan efter det utgångsdatum som är tryckt på etiketten. Efter att du börjat använda pennan ska den kastas efter den användningstid som är specificerad i bipacksedeln.
 • Använd alltid en ny kanyl vid varje injektion för att förhindra infektioner och förhindra att kanylen blir igentäppt.

Steg 1:

 • Drag skyddshatten rakt ut.
  • Ta inte bort pennans etikett.
 • Torka av gummiförslutningen med en bomullssudd.
image8.png
   

Steg 2:

(Endast för HUMALOG suspensioner mjölkaktigt insulin)

 • Rulla pennan försiktigt 10 gånger.

OCH

 • Vänd pennan 10 gånger.

Det är viktigt att insulinet blir blandat så att du får rätt dos.

Insulinet bör se jämnt blandat ut.

image9.png

image10.png

Steg 3:

 • Kontrollera insulinets utseende.
  • HUMALOG lösning ska vara klar och färglös. Använd inte om den är grumlig, färgad eller innehåller partiklar eller klumpar.
    
  • HUMALOG suspensioner- mjölkaktigt insulin – bör vara vita efter blandning. Använd inte om de är klara eller innehåller klumpar eller partiklar.

Steg 4:

 • Ta en ny kanyl.
 • Riv av pappersfliken från det yttre kanylskyddet.
image11.png

Steg 5:

 • Sätt kanylen rakt på penna och skriva tills den sitter fast ordenligt.
image12.png

Steg 6:

 

 • Ta av det yttre kanylskyddet. Kasta inte bort det.
 • Ta avdet inre kanylskyddet och kasta det.

Kontroll av insulinflödet

Kontrollera insulinflödet före varje injektion.

 • Kontroll av insulinflödet innebär att luft från kanyl och ampull, som kan samlas vid normal användning, avlägsnas och säkerställer att pennan fungerar som den ska
 • Om insulinflödet inte kontrolleras före varje injektion kan du få för mycket eller för lite insulin.

Steg 7:

 • För att kontrollera insulinflödet; ställ in 2 enheter genom att
  vrida på doseringsknappen.
image16.png

Steg 8:

 • Håll pennan så att kanylen pekar uppåt. Knacka lätt på
  ampullhållaren, så att eventuella luftbubblor samlas högst
  upp i ampullen.
image17.png

Steg 9:

 • Med kanylen pekande uppåt, tryck in doseringsknappen helt
  tills det tar stopp och “0” syns i doseringsfönstret.
  Håll doseringsknappen intryckt och räkna sakta till 5.

  Du bör se att det kommer insulin från kanylspetsen.
 • Om du inte ser något insulin, upprepa flödeskontrollen, men inte mer än 4 gånger.
 • Om du fortfarande inte ser något insulin, byt kanyl och upprepa flödeskontrollen.

  Små luftbubblor är normal och kommer inge att påverka dosen.

image18.jpeg

image19.jpeg

Ställa in dosen

 • Du kan injicera från 1-60 enheter i en injektion.
 • Om din dos överstiger 60 enheter behöver du ta ytterligare en injektion.
  • Om du behöver hjälp att bestämma hur du ska dela upp din dos bör du tala med din läkare eller diabetessköterska.
  • Du ska använda ny kanyl och upprepa kontroll av insulinflödet före varje injektion.

Steg 10:

 • Vrid doseringsknappen till det antal enheter som du ska injicera. Doseringsindikatorn visar din dos.
  • Varje doseringssteg är 1 enhet.
  • Doseringsknappen klickar när du vrider den.
  • Ställ INTE in dosen genom att räkna antalet klick eftersom det finns risk att du ställer in fel dos.
  • Dosen kan justeras genom att vrida på doseringsknappen fram eller tillbaka tills doseringsindikatorn visar rätt dos.
  • Jämna siffror visas i doseringsfönstret.
  • Udda siffror, efter nummer 1, visas som raka streck.
 • Kontrollera alltid siffran i doseringsfönstret, för att förvissa dig om att du har ställt in rätt dos.

 

image22.jpeg

(Exempel: 12 enheter visas i doseringsfönstret)

(Exempel: 25 enheter visas i doseringsfönstret)

 • Det går inte att ställa in en större dos än det antal enheter som återstår i pennan.
 • Om du ska injicera fler enheter än de som finns kvar i pennan, kan du antingen:
  • injicera den del av dosen som återstår i pennan och injicera resten av dosen med en ny penna, eller
  • injicera hela dosen med en ny penna.
 • Det är normalt att det blir en liten mängd insulin kvar i pennan som du inte kan injicera.

Injektion

 • Följ instruktionerna för hygienisk injektionsteknik som du har blivit anvisad av din läkare/diabetessköterska.
 • Byt injektionsställe vid varje injektion.
 • Försök inte attändra dosen medan du injicerar.

 

Steg 11:

 • Välj injektionsställe.
  Insulinet injiceras under huden (subkutant) på magen, skinkorna, låren eller överarmarna.
 • Torka av huden med en bomullssudd, och låt din hud torka innan du injicerar din dos.
image25.jpeg

Steg 12:

 • Stick in kanylen i huden.
 • Tryck på doseringsknappen tills den är helt intryckt.
 • Fortsätt hålla in doseringsknappen och räkna sakta till 5 innan du tar bort kanylen.

Försök inte injicera insulin genom att vrida på doseringsknappen. Du kommer INTE att få insulinet genom att vrida på doseringsknappen.

 

image26.png

Steg 13:

 • Dra ut kanylen ur huden.
  • En droppe insulin på kanylspetsen är normalt. Det påverkar inte dosen.
 • Kontrollera siffran i doseringsfönstret
  • Om du ser “0” i doseringsfönstret har du fått hela dosen som du ställde in.
  • Om du inte ser “0” i doseringsfönstret ställ inte in dosen igen. Stick in kanylen i huden och avsluta injektionen.
  • Om du fortfarande inte tror att du fått hela dosen som du ställde in före injektionen, börja inte om igen eller ta inte ytterligare en injektion. Mät ditt blodsocker som du blivit instruerad av din läkare/diabetessköterska.
  • Om du normalt behöver 2 injekioner för att få ful dos, se till att du tar den andra injektionen.

Kolven flyttas endast framåt med små steg vid varje injektion och du kanske inte ser att den rör sig.

Om du ser blod på huden när du tar ut kanylen från huden, kan du trycka en bit gasväv eller en bomullssudd lätt mot injektionsstället. Gnid inte injektionsstället.

image29.jpeg
Efter injektionen

Steg 14:

 • Sätt försiktigt på det yttre kanylskyddet.
image30.png

Steg 15:

 • Skruva av kanylen och kasta den så som beskrivs nedan (se Kassering av pennor och kanyler).
 • Förvara inte pennan med kanylen monterad, insulin kan läcka ut, kanylen kan bli igentäppt och det kan bildas luftbubblor i ampullen.
image31.jpeg

Steg 16:

• Sätt tillbaka skyddshatten genom att se till att hattklämman är i rak linje med dosindikatorn och tryck rakt in.

image32.jpeg

 

Kassering av pennor och kanyler

 • Lägg använda kanyler i en behållare för vassa föremål eller en förslutningsbar låda av hårdplast. Kasta inte kanylerna i hushållsavfallet.
 • Återanvänd inte behållaren för riskavfall.
 • Fråga apotekspersonalen eller din diabetessköterska hur du ska göra för att kasta pennan och avfallsbehållaren med kanyler där du bor.
 • Anvisningarna för kassering av kanylerna ersätter inte instruktioner som givits av lokala beslutsfattare, av personer som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården eller av sjukvårdsenheter.

Förvaring av pennan

Oanvända pennor

 • Förvara oanvända pennor i kylskåp vid 2 °C-8 °C.
 • Får inte frysas. Använd inte pennan om den varit frusen.
 • Oanvända pennor kan användas till utgångsdatum som är tryckt på etiketten, om pennan har förvarats i kylskåp.

Penna i bruk

 • Förvara den penna som du använder i rumstemperatur (under30° C) och i skydd för damm, mat och vätska, värme och ljus.
 • Kasta den penna som du använder efter tiden som är specificerad i bipacksedeln, även om pennan fortfarande innehåller insulin.

Allmän information om säker och effektiv användning av pennan.

 • Förvara din penna och kanylerna utom syn- och räckhåll för barn.
 • Använd inte pennan om den är trasig eller skadad.
 • Ha alltid en extra penna med dig ifall den penna skulle försvinna eller bli skadad.

Felsökning

 • Om du inte kan ta bort skyddshatten, vrid den försiktigt fram och tillbaka och dra den sedan rakt ut.
 • Om det är svårt att trycka in doseringsknappen:
  • Om man trycker in doseringsknappen långsammare kan det gå lättare att injicera.
  • Nålen kan vara blockerad. Sätt på en ny kanyl och kontrollera insulinflödet.
  • Det kan ha fastnat damm, mat eller vätska på insidan av pennan. Kassera pennan och se till att du får en ny penna. Du kan behöva ett recept från din läkare eller diabetessköterska.

Kontakta din läkare/diabetessköterska om du har frågor eller problem med din KwikPen.

Denna bruksanvisning blev senast reviderad: 3.9.2020

Texten ändrad

03.09.2020