Pakkausseloste

ACYRAX tablett 200 mg, 400 mg, 800 mg

Tilläggsinformation

Acyrax 200 mg, 400 mg och 800 mg tabletter

aciklovir

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Acyrax är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Acyrax
 3. Hur du tar Acyrax
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Acyrax ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Aciklovir är ett läkemedel mot virus som stoppar virusets tillväxt i infekterade celler.

Acyrax används för att:

 • behandla eller förebygga Herpes simplex infektioner i hud och slemhinnor (t.ex. munsår och genitalherpes)
 • behandla vattenkoppor (Varicella) och bältros (Herpes zoster)
 • förebygga Herpes simplex, Herpes zoster och cytomegalovirusinfektioner hos patienter vars immunsystem inte fungerar som det ska.

Aciklovir som finns i Acyrax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Acyrax

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acyrax om

 • du är äldre än 65 år
 • du har diagnostiserats med nedsatt njurfunktion.

För att undvika uttorkning är det viktigt att dricka rikligt med vatten under behandling med Acyrax, särskilt om du är äldre eller om du tar höga doser Acyrax.

Om du är osäker på om det ovan nämnda gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acyrax.

Andra läkemedel och Acyrax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller så kan dessa läkemedel förändra effekten av Acyrax om de används samtidigt med Acyrax.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • probenecid (ett läkemedel för att behandla gikt)
 • cimetidin (ett läkemedel för att behandla halsbränna och magsår)
 • mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används för att hindra kroppen från att stöta bort transplanterade organ).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Aciklovirs eventuella effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har inte studerats. Vissa biverkningar, såsom yrsel, dåsighet eller sömnighet, kan påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du är säker på att du inte är påverkad.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den dos du ska ta beror på vad du har fått Acyrax för.

Läkaren kan justera dosen av Acyrax om:

 • det ges åt ett barn
 • du är äldre
 • du har njurproblem
 • ditt immunsystem inte fungerar som det ska eller om du är känslig för infektioner.

Rekommenderad dos till vuxna är:

Behandling av Herpes simplex infektioner:

En 200 mg tablett 5 gånger dagligen (med ungefär 4 timmars mellanrum) i 5 dagar. Behandlingen ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Vid svåra infektioner kan en förlängd behandlingstid krävas.

Förebyggande behandling av Herpes simplex infektioner:

En 200 mg tablett 4 gånger dagligen (med ungefär 6 timmars mellanrum) eller en 400 mg tablett 2 gånger dagligen (med ungefär 12 timmars mellanrum).

Behandling av vattkoppor och bältros:

En 800 mg tablett 5 gånger dagligen i 7 dagar.

Äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion

Vid nedsatt njurfunktion eller behandling av äldre med försämrad njurfunktion ska den dagliga dosen minskas genom att förlänga doseringsintervallet. Särskilt äldre patienter ska se till att de säkert får i sig tillräckligt med vätska när de behandlas med Acyrax.

Användning för barn och ungdomar

Behandling av Herpes simplex infektioner:

Barn från 3 månader till under 2 år: 100 mg 5 gånger dagligen (med 4 timmars mellanrum) i 5 dagar.

Barn i åldern 2 år och äldre: en 200 mg tablett 5 gånger dagligen (med 4 timmars mellanrum) i 5 dagar.

Förebyggande behandling av Herpes simplex infektioner hos barn med nedsatt immunförsvar:

Barn från 3 månader till under 2 år: 100 mg 4 gånger dagligen med ungefär 6 timmars mellanrum.

Barn i åldern 2 år och äldre: 200 mg 4 gånger dagligen med ungefär 6 timmars mellanrum.

Behandling av vattkoppor:

över 6 år

En 800 mg aciklovirtablett 4 gånger dagligen

2–6 år

En 400 mg aciklovirtablett 4 gånger dagligen

under 2 år

En 200 mg aciklovirtablett 4 gånger dagligen

Behandlingen ska pågå i 5 dagar. Dosen kan beräknas mer exakt som 20 mg aciklovir/kg (en enkel dos får inte överstiga 800 mg aciklovir) 4 gånger dagligen. Lösning kan vara lämpligare för små barn.

Om du har tagit för stor mängd av Acyrax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Tag förpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Acyrax

Om du glömt att ta Acyrax, ta det så fort du kommer ihåg. Om det ändå nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar sluta ta Acyrax och uppsök omedelbart läkare:

Allvarlig allergisk reaktion (anafylax och/eller angioödem) (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

Tecken på detta kan vara:

 • nässelutslag (urtikaria) som sprider sig snabbt
 • svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller andra delar av kroppen
 • andnöd, väsande andning eller andningssvårighet
 • kollaps.

Andra biverkningar innefattar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk, svindel
 • illamående eller kräkningar, diarré, magont
 • klåda, hudutslag (inklusive ljusöverkänslighet, dvs. hudreaktion efter att man utsatts för ljus)
 • trötthet och feber.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • nässelutslag
 • håravfall.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • förhöjning av blodets urea- och kreatininvärden
 • förhöjda levervärden (bilirubin och leverenzymer)
 • andningssvårigheter (andnöd).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • minskat antal röda blodkroppar (anemi)
 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)
 • minskat antal blodplättar, celler som hjälper blodet att koagulera (trombocytopeni)
 • upprördhet eller förvirring
 • skakningar eller darrningar
 • ostadig gång och förlorad koordination, talsvårigheter, hallucinationer (att se eller höra saker som inte finns), svårigheter att tänka eller förstå, krampanfall, ovanlig sömninghet eller dåsighet, encefalopati (en viss störning i hjärnan), medvetslöshet (koma)
 • leverinflammation, möjligen med gulsot (gulnande hud och ögonvitor)
 • smärta i nedre delen av ryggen, området på ryggen där njurarna ligger eller precis ovanför höften (njursmärta, möjligen åtföljt av nedsatt njurfunktion).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir. En tablett innehåller 200 mg, 400 mg eller 800 mg aciklovir.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

200 mg: Vita, runda, bikonvexa tabletter med en diameter på 9 mm och präglade med ”200” på den ena sidan.

400 mg: Vita, runda, bikonvexa tabletter med en diameter på 11 mm.

800 mg: Vita, avlånga, bikonvexa tabletter med brytskåra på den ena sidan. Längd 19,3 mm och bredd 10,5 mm.

Brytskåran finns för att hjälpa dig att dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Acyrax tabletter finns tillgängliga i:

PVC/aluminium blister:

200 mg: 25 tabletter.

400 mg: 56 eller 70 tabletter.

800 mg: 35 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19, Pelplinska Street

83-200 Starogard Gdanski

Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 1.10.2020

Texten ändrad

01.10.2020