Pakkausseloste

ACYRAX tabletti 200 mg, 400 mg, 800 mg

Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit

asikloviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Acyrax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Acyrax‑valmistetta
 3. Miten Acyrax‑tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Acyrax‑tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Asikloviiri on viruslääke, joka pysäyttää viruksen kasvun tulehtuneissa soluissa.

Acyrax‑valmistetta käytetään:

 • ihon ja limakalvojen Herpes simplex ‑infektioiden (esim. huuliherpes tai sukuelinherpes) hoitoon tai estohoitoon
 • vesirokon (Varicella) ja vyöruusun (Herpes zoster) hoitoon
 • Herpes simplex- ja Herpes zoster- sekä sytomegalovirusinfektioiden estohoitoon potilaille, joiden immuunijärjestelmä ei toimi kunnolla.

Asikloviiria, jota Acyrax sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Acyrax‑valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Acyrax‑valmistetta, jos

 • olet yli 65-vuotias
 • sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta.

Nestehukan välttämiseksi on tärkeää juoda runsaasti vettä Acyrax‑hoidon aikana etenkin, jos olet iäkäs tai käytät suuria Acyrax‑annoksia.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Acyrax‑valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Acyrax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa Acyrax‑valmisteen tehoon, jos niitä käytetään samanaikaisesti Acyrax‑valmisteen kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti seuraavien lääkkeiden käytöstä:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • simetidiini (lääke närästyksen ja mahahaavan hoitoon)
 • mykofenolaattimofetiili (hylkimisenestolääke, jota käytetään elinsiirron jälkeen).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Asikloviirin mahdollisia vaikutuksia ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita ei ole tutkittu. Jotkut haittavaikutukset, kuten huimauksen, raukeuden ja uneliaisuuden tunne, voivat heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä. Varmista ennen auton ajamista tai koneiden käyttöä, ettei sinulla ole tällaisia haittavaikutuksia.

Apuaineet

Tämä valmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos määräytyy sen mukaan, mihin Acyrax‑valmistetta käytetään.

Lääkäri saattaa muuttaa Acyrax‑valmisteen annosta, jos:

 • lääke on määrätty lapselle
 • olet iäkäs
 • sinulla on munuaissairaus
 • immuunijärjestelmäsi ei toimi kunnolla tai olet altis saamaan infektioita.

Suositeltu annos aikuisille on:

Herpes simplex ‑infektioiden hoito:

Yksi 200 mg:n tabletti viidesti vuorokaudessa (noin 4 tunnin välein) 5 päivän ajan. Hoito pitää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vaikeissa infektioissa pidempi hoitoaika saattaa olla tarpeen.

Herpes simplex ‑infektioiden estohoito:

Yksi 200 mg:n tabletti neljästi vuorokaudessa (noin 6 tunnin välein) tai yksi 400 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa (noin 12 tunnin välein).

Vesirokon ja vyöruusun hoito:

Yksi 800 mg:n tabletti viidesti vuorokaudessa 7 päivän ajan.

Iäkkäät potilaat ja potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Vuorokausiannosta on pienennettävä annosväliä pidentämällä, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta tai jos potilas on iäkäs, jonka munuaisten toiminta on heikentynyt. Erityisesti iäkkäiden on huolehdittava riittävästä nesteen saannista Acyrax‑hoidon aikana.

Käyttö lapsille ja nuorille

Herpes simplex ‑infektioiden hoito:

Lapset, joiden ikä on 3 kk– alle 2 vuotta: 100 mg viidesti vuorokaudessa (noin 4 tunnin välein annettuna) 5 päivän ajan.

2-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset: Yksi 200 mg:n tabletti viidesti vuorokaudessa (noin 4 tunnin välein annettuna) 5 päivän ajan.

Herpes simplex ‑infektioiden estohoito lapsilla, joilla on heikentynyt immuunivaste:

Lapset, joiden ikä on 3 kk– alle 2 vuotta: 100 mg neljästi vuorokaudessa noin 6 tunnin välein annettuna.

2-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset: 200 mg neljästi vuorokaudessa noin 6 tunnin välein annettuna.

Vesirokon hoito:

yli 6-vuotiaat

Yksi 800 mg:n asikloviiritabletti neljästi vuorokaudessa

2–6-vuotiaat

Yksi 400 mg:n asikloviiritabletti neljästi vuorokaudessa

alle 2-vuotiaat

Yksi 200 mg:n asikloviiritabletti neljästi vuorokaudessa

Hoitoaika on 5 vuorokautta. Annostus voidaan laskea tarkemmin painon perusteella antamalla asikloviiria 20 mg/kg (kerta-annos ei saa olla yli 800 mg) neljästi vuorokaudessa. Nestemäinen lääkemuoto voi olla sopivampi pikkulapsille.

Jos otat enemmän Acyrax‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota lääkepakkaus mukaan lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Acyrax‑valmistetta

Jos unohdat ottaa Acyrax‑annoksen, ota se niin pian kuin mahdollista. Jos kuitenkin kohta on aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla esiintyy jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Acyrax‑valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin:

Vakava allerginen reaktio (anafylaksia ja/tai angioedeema) (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

Tämän merkkejä voivat olla:

 • nopeasti etenevä nokkosihottuma (urtikaria)
 • kasvojen, huulten, kielen tai muiden kehonosien turpoaminen
 • hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeus
 • pyörtyminen.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky, huimaus
 • pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, mahakipu
 • kutina, ihottuma (myös valoyliherkkyys eli valolle herkistymisen jälkeinen ihoreaktio)
 • väsymys ja kuume.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • nokkosihottuma
 • hiustenlähtö.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • veren urea- ja kreatiniinipitoisuuden suureneminen
 • maksa-arvojen (bilirubiinin ja maksaentsyymien) suureneminen
 • hengitysvaikeudet (hengenahdistus).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • veren punasolujen vähyys (anemia)
 • veren valkosolujen vähyys (leukopenia)
 • veren hyytymiseen osallistuvien verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)
 • kiihtyneisyys tai sekavuus
 • vapina tai tärinä
 • epävakaa kävely ja koordinaation puute, puhevaikeudet, aistiharhat (olemattomien asioiden näkeminen tai kuuleminen), ajattelun ja ymmärryksen vaikeudet, kouristukset, epätavallinen uneliaisuus tai raukeus, enkefalopatia (aivosairaus), tajuttomuus (kooma)
 • maksatulehdus sekä mahdollisesti ikterus (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus)
 • kipu alaselässä, munuaisten kohdalla selässä tai lantion yläosassa (munuaiskipu, johon voit liittyä munuaisten vajaatoimintaan).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 ºC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Acyrax sisältää

 • Vaikuttava aine on asikloviiri. Yksi tabletti sisältää 200 mg, 400 mg tai 800 mg asikloviiria.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

200 mg: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka halkaisija on 9 mm ja jonka toisella puolella on merkintä ”200”.

400 mg: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka halkaisija on 11 mm.

800 mg: Valkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre. Tabletin pituus on 19,3 mm ja leveys 10,5 mm.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Saatavilla olevat Acyrax‑pakkaukset:

PVC/alumiini-läpipainopakkaukset:

200 mg: 25 tablettia.

400 mg: 56 tai 70 tablettia.

800 mg: 35 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistajat

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19, Pelplinska Street

83-200 Starogard Gdanski

Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.10.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

01.10.2020