Pakkausseloste

RISPERIDON ORION oral lösning 1 mg/ml

Tilläggsinformation

Risperidon Orion 1 mg/ml oral lösning

risperidon

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Risperidon Orion oral lösning är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Risperidon Orion oral lösning
 3. Hur du tar Risperidon Orion oral lösning
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Risperidon Orion oral lösning ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Risperidon Orion tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel.

Risperidon Orion används för att behandla följande:

 • Schizofreni, som kan innebära att man ser, hör eller känner saker som inte finns, tror saker som inte är verkliga eller känner sig ovanligt misstänksam eller förvirrad.
 • Mani, som kan innebära att man känner sig mycket upphetsad, upprymd, upprörd, entusiastisk eller överaktiv. Mani förekommer vid en sjukdom som kallas ”bipolär sjukdom”.
 • Korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av långvarig aggressivitet hos personer med Alzheimers sjukdom med demens, som skadar sig själva eller andra. Alternativ behandling utan läkemedel ska ha provats tidigare.
 • Korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av långvarig aggressivitet hos barn (minst 5 år gamla) med nedsatt intellektuell förmåga och hos ungdomar med uppförandestörning.

Risperidon Orion kan hjälpa till att lindra symtomen från din sjukdom och hindra att symtomen kommer tillbaka.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Risperidon Orion

Om du är osäker på om ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Risperidon Orion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Risperidon Orion om:

 • du har hjärtproblem. Det kan exempelvis röra sig om oregelbunden hjärtrytm eller om du har benägenhet att få lågt blodtryck eller att du tar läkemedel för ditt blodtryck. Risperidon Orion kan orsaka lågt blodtryck. Din dos kan behöva justeras.
 • du vet att du har någon riskfaktor för att drabbas av stroke, så som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller problem med något blodkärl i hjärnan
 • du någon gång har upplevt ofrivilliga rörelser i tungan, munnen och ansiktet
 • du någon gång har haft ett tillstånd där symtomen inkluderar hög kroppstemperatur, muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (också kallat malignt neuroleptikasyndrom)
 • du har Parkinsons sjukdom eller demens
 • du vet att du har haft låga nivåer av vita blodkroppar tidigare (detta kan men behöver inte ha orsakats av andra läkemedel)
 • du har diabetes
 • du har epilepsi
 • du är man och någon gång har haft en ihållande eller smärtsam erektion
 • du har problem med att kontrollera kroppstemperaturen eller med att du blir för varm
 • du har njurproblem
 • du har leverproblem
 • du har onormalt höga halter av hormonet prolaktin i ditt blod eller om du har en tumör som kan vara prolaktinberoende
 • du eller någon annan i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom antipsykotika har förknippats med blodproppsbildning.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Risperidon Orion.

I sällsynta fall har en farligt låg nivå av en viss typ av vita blodkroppar som behövs för att bekämpa infektion i blodet setts hos patienter som tar Risperidon Orion. Din läkare kan komma att kontrollera dina nivåer av vita blodkroppar.

Risperidon Orion kan orsaka viktökning. Påtaglig viktökning kan ha en negativ inverkan på din hälsa. Din läkare ska kontrollera din kroppsvikt regelbundet.

Eftersom diabetes mellitus eller försämring av befintlig diabetes mellitus har setts hos patienter som använder Risperidon Orion ska din läkare kontrollera tecken på högt blodsocker. Hos patienter med befintlig diabetes mellitus ska blodglukos kontrolleras regelbundet.

Det är vanligt att Risperidon Orion ökar nivåerna av ett hormon som kallas ”prolaktin”. Detta kan leda till biverkningar som menstruationsstörningar eller fertilitetsproblem hos kvinnor, svullnad av brösten hos män (se Eventuella biverkningar). Om sådana biverkningar uppstår rekommenderas bedömning av prolaktinnivån i blodet.

Vid gråstarr operation (katarakt) kan det förekomma att pupillen (den svarta cirkeln i ögats mitt) inte ökar i storlek så mycket som behövs. Dessutom kan man få nedsatt muskelspänning i iris (ögats färgade del) under operationen och det kan leda till ögonskador. Om du har en ögonoperation inplanerad måste du informera din ögonläkare om att du använder detta läkemedel.

Äldre personer med demens

Äldre patienter med demens löper större risk att drabbas av stroke. Du ska inte använda risperidon om du har demens som orsakats av en stroke (slaganfall). Du ska ha regelbunden kontakt med din läkare under tiden som du behandlas med risperidon.

Sök vård omgående om du eller den som vårdar dig noterar en plötslig förändring av ditt psykiska tillstånd eller om du drabbas av plötslig svaghet eller domningar i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida, eller sluddrigt tal, även om det bara är kortvarigt. De uppräknande symtomen kan vara tecken på slaganfall.

Barn och ungdomar

Innan behandling av uppförandestörning sätts in ska andra orsaker till det aggressiva beteendet ha uteslutits. Om trötthet uppkommer under behandlingen med risperidon kan en ändrad tidpunkt för läkemedelsintaget ge förbättrad uppmärksamhetsförmåga. Innan behandlingen påbörjas, kommer du eller ditt barn eventuellt att vägas och vikten kan komma att följas upp regelbundet under behandlingen.

En liten och ofullständig studie har rapporterat en ökad längd hos barn som tog risperidon, men om detta är en effekt av läkemedlet eller beror på något annat är okänt.

Andra läkemedel och Risperidon Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar med läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

 • läkemedel som påverkar hjärnan, t.ex. lugnande medel (bensodiazepiner), vissa smärtlindrande läkemedel (opiater) eller allergiläkemedel (vissa antihistaminer) kan liksom risperidon öka den lugnande effekten hos alla dessa läkemedel.
 • läkemedel som kan påverka hjärtats elektriska aktivitet, t.ex. läkemedel mot malaria, hjärtrytmproblem, allergier (antihistaminer), vissa medel mot depression eller andra läkemedel mot psykiska problem
 • läkemedel som ger långsam hjärtrytm/puls
 • läkemedel som ger minskad halt kalium i blodet (t.ex. vissa vätskedrivande läkemedel)
 • läkemedel mot högt blodtryck. Risperidon Orion kan sänka blodtrycket.
 • läkemedel mot Parkinsons sjukdom (t.ex. levodopa)
 • vattendrivande medicin (diuretika) som används vid hjärtproblem eller svullnad i delar av kroppen beroende på ansamling av för mycket vätska (t.ex. furosemid eller klortiazid). Risperidon Orion som tas separat eller tillsammans med furosemid kan medföra ökad risk för stroke eller dödsfall hos äldre personer med demens
 • läkemedel, som ökar aktivitet i det centrala nervsystemet (psykostimulanter, t.ex. metylfenidat).

Följande läkemedel kan minska effekten av risperidon

 • rifampicin (ett läkemedel mot vissa infektioner)
 • karbamazepin, fenytoin (läkemedel mot epilepsi)
 • fenobarbital.

Om du börjar eller slutar ta dessa mediciner, kan du behöva en annan dos av risperidon.

Följande läkemedel kan öka effekten av risperidon

 • kinidin (används vid vissa typer av hjärtsjukdom)
 • läkemedel mot depression, så som paroxetin, fluoxetin och tricykliska antidepressiva
 • läkemedel som kallas betablockerare (används för behandling av högt blodtryck)
 • fenotiaziner (används t.ex. för att behandla psykoser eller som lugnande)
 • cimetidin, ranitidin (motverkar sur mage)
 • itrakonazol och ketokonazol (läkemedel för att behandla svampinfektioner)
 • vissa läkemedel som används för att behandla hiv/AIDS, såsom ritonavir
 • verapamil, ett läkemedel som används för behandling av högt blodtryck och/eller onormal hjärtrytm
 • sertralin och fluvoxamin, läkemedel som används för att behandla depression och andra psykiatriska sjukdomar.

Om du börjar eller slutar ta dessa mediciner, kan du behöva en annan dos av risperidon.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Risperidon Orion.

Risperidon Orion med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Risperidon Orion antingen med mat eller separat. Undvik att dricka alkohol under behandling med risperidon. Lösningen kan sväljas som sådan eller blandad med lite mineralvatten, apelsinjuice eller svart kaffe. Blandad på detta sätt ska drycken intas direkt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apoteksersonal innan du tar detta läkemedel. Din läkare avgör om du kan ta detta läkemedel.

Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Risperidon Orion under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Risperidon Orion kan höja dina nivåer av ett hormon som kallas ”prolaktin” och som kan påverka fertiliteten (se Eventuella biverkningar).

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel, trötthet och synproblem kan förekomma under behandling med Risperidon Orion. Kör inte bil och använd inga verktyg eller maskiner utan att först ha talat med din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Risperidon Orion oral lösning innehåller bensoesyra (E 210)

Detta läkemedel innehåller 1,5 mg bensoesyra per 1 ml oral lösning. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderade doser är följande:

Behandling av schizofreni

Vuxna

 • Startdosen är i regel 2 mg per dag. Detta kan ökas till 4 mg per dag under den andra dagen.
 • Dosen kan sedan justeras av din läkare beroende på hur du svarar på behandlingen.
 • De flesta känner sig bättre med dagliga doser mellan 4 till 6 mg.
 • Denna totala dagliga dos kan delas upp i antingen 1 eller 2 doser per dag. Din läkare kommer att tala om vilket som är bäst för dig.

Äldre personer

 • Startdosen är i regel 0,5 mg 2 gånger per dag.
 • Din läkare kan sedan gradvis öka den dos du ska ta till 1 till 2 mg 2 gånger per dag.
 • Din läkare kommer att tala om vilket som är bäst för dig.

Behandling av mani

Vuxna

 • Startdosen är i regel 2 mg en gång per dag.
 • Din läkare kan sedan gradvis justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.
 • De flesta känner sig bättre med dagliga doser mellan 1 till 6 mg.

Äldre personer

 • Startdosen är i regel 0,5 mg 2 gånger per dag
 • Din läkare kan sedan gradvis justera dosen till 1 mg till 2 mg 2 gånger dagligen beroende på hur du svarar på behandlingen.

Behandling av långvarig aggressivitet hos personer med demens orsakad av Alzheimers sjukdom

Vuxna (inklusive äldre personer)

 • Startdosen är i regel 0,25 mg 2 gånger per dag.
 • Din läkare kan sedan gradvis justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.
 • De flesta känner sig bättre med doser på 0,5 mg 2 gånger dagligen. Vissa patienter kan behöva 1 mg 2 gånger per dag.
 • Behandlingstiden hos patienter med demens orsakad av Alzheimers sjukdom bör inte överskrida 6 veckor.

Användning för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år ska inte behandlas med Risperidon Orion mot schizofreni eller mani.

Behandling av uppförandestörning

Doseringen beror på hur mycket ditt barn väger:

Barn som väger mindre än 50 kg

 • Startdosen är i regel 0,25 mg en gång per dag.
 • Dosen kan ökas varannandag med 0,25 mg per dag.
 • Vanlig underhållsdos är 0,25 mg till 0,75 mg en gång per dag.

Barn som väger 50 kg eller mer

 • Startdosen är i regel 0,5 mg en gång per dag.
 • Dosen kan ökas varannandag med 0,5 mg per dag.
 • Vanlig underhållsdos är 0,5 mg till 1,5 mg en gång per dag.

Behandlingstiden hos patienter med uppförandestörning bör inte överskrida 6 veckor.

Barn under 5 år ska inte behandlas med Risperidon Orion mot uppförandestörning.

Personer med njur- eller leverproblem

Oavsett vilken sjukdom som behandlas ska alla startdoser och följande doser av risperidon halveras. Doshöjningar ska vara långsammare hos dessa patienter. Risperidon ska användas med försiktighet i denna patientgrupp.

Administreringssätt

Oral användning.

Instruktioner om hur du använder pipetten för Risperidon Orion oral lösning:

 1. Ta av den barnsäkra korken från flaskan genom att trycka den nedåt samtidigt som du vrider den motsols (Fig. 1).
 2. Placera flaskan på en plan yta.
 3. Sätt pipetten i lösningen i flaskan.
 4. Håll i den nedre ringen och dra den övre ringen uppåt tills den siffra som visar antalet milligram eller milliliter nätt och jämnt syns (Fig. 2).
 5. Håll i den nedre ringen och ta ut hela pipetten från flaskan (Fig. 3).
 6. Töm pipetten genom att trycka ned den övre ringen samtidigt som du håller i den nedre. Innehållet i pipetten kan tömmas direkt i munnen eller i lite mineralvatten, apelsinjuice eller svart kaffe.
 7. Skölj pipetten med vatten.
 8. Sätt tillbaka den barnsäkra korken på flaskan genom att skruva den medsols tills den låses.

Tänk på att en milliliter (ml) lösning är lika med 1 mg.

Om du har tagit för stor mängd av Risperidon Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Uppsök läkare omedelbart. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

Om du tagit en överdos kan du känna dig sömnig eller trött, du kan få avvikande kroppsrörelser eller problem med att stå och gå, du kan känna dig yr beroende på lågt blodtryck och du kan även råka ut för onormala hjärtslag eller krampanfall.

Om du har glömt att ta Risperidon Orion

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer på det. Men om det nästan är dags för dig att ta nästa dos, hoppa då över den missade dosen och fortsätt som vanligt. Om du missar två doser eller fler ska du kontakta din läkare. Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Risperidon Orion

Du ska inte sluta ta detta läkemedel såvida du inte blivit ombedd av din läkare att göra så. Om du avbryter behandlingen kan dina symtom komma tillbaka. Om din läkare beslutar att behandlingen ska avslutas kan det ske genom att dosen gradvis minskas under några dagar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du får någon av följande mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hus upp till 1 av 100 användare):

 • har demens och upplever en plötslig mentalförändring eller plötslig svaghet eller domningar i ansiktet, armar eller ben, speciellt på en sida, eller sluddrigt tal, även under en kort period. Detta kan vara tecken på stroke.
 • upplever tardiv dyskinesi (ofrivilliga ryckande rörelser i ansikte,tunga eller andra delar av kroppen). Berätta genast för din läkare om du upplever ofrivilliga rytmiska rörelser av tungan, munnen eller ansiktet. Din behandlingen med Risperidon Orion kan behöva avslutas.

Tala omedelbart om för din läkare om du får någon av följande sällsynta biverkningar (kan förekomma hus upp till 1 av 1 000 användare):

 • får blodproppar i vener, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen) vilka kan förflytta sig via blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.
 • upplever feber, muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Omedelbar medicinsk behandling kan behövas.
 • är en man och upplever ihållande eller smärtfull erektion. Detta kallas priapism. Omedelbar medicinsk behandling kan behövas.
 • upplever allvarlig allergisk reaktion med feber, svullnad i mun, ansikte, läppar eller tunga, andnöd; klåda, hudutslag eller blodtrycksfall.

Följande övriga biverkningar kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • svårigheter att somna eller att sova utan avbrott
 • parkinsonism: det här tillståndet kan innefatta långsam eller försämrad rörelseförmåga, känsla av spända eller stela muskler (som gör dina rörelser ryckiga) och ibland även en känsla av att rörelsen stannar upp och sedan återupptas. Andra tecken på parkinsonism innefattar en långsam släpande gång, skakningar vid vila, ökad salivproduktion och/eller dreglande, och en avsaknad av ansiktsuttryck.
 • sömnighet eller mindre alert
 • huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • lunginflammation, infektion i luftvägarna (bronkit), förkylningssymtom, bihåleinflammation, urinvägsinfektion, öroninfektion, influensaliknande känsla
 • Risperidon Orion kan öka dina nivåer av ett hormon som kallas ”prolaktin” vilket ses med ett blodprov (detta kan, men behöver inte, ge symtom). Symtom av höga prolaktinnivåer är mindre vanliga och kan hos män vara svullna bröst, svårigheter att få eller bibehålla erektion, minskad sexlust eller annan sexuell dysfunktion. Hos kvinnor kan symtomen vara obehag från brösten, mjölkläckage, missade menstruationsperioder eller andra problem med menstruationscykeln eller fertilitetsproblem.
 • viktökning, ökad aptit, minskad aptit
 • sömnstörningar, irritation, depression, ångest, rastlöshet
 • dystoni: detta är ett tillstånd som innefattar långsamma eller ihållande ofrivilliga muskelsammandragningar. Dystoni kan påverka vilken del av kroppen som helst (och leda till en onormal kroppshållning) men påverkar ofta musklerna i ansiktet, inklusive onormala rörelser i ögon, mun, tunga eller käke.
 • yrsel
 • dyskinesi: detta är ett tillstånd som innefattar ofrivilliga muskelrörelser och kan inkludera upprepade, krampaktiga eller förvridna rörelser eller ryckningar
 • tremor (skakningar)
 • dimsyn, ögoninfektion eller röda ögon
 • snabb puls, högt blodtryck, andnöd
 • halsont, hosta, näsblod, nästäppa
 • obehag eller smärta från buken, kräkningar, illamående, förstoppning, diarré, matsmältningsbesvär, muntorrhet, tandvärk
 • hudutslag, hudrodnad
 • muskelryckningar, skelett- och muskelvärk, ryggvärk, ledsmärta
 • urininkontinens
 • svullnad i kroppen, armar eller ben, feber, bröstsmärta, svaghet, trötthet, smärta
 • fall.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • infektion i luftvägarna, infektion i urinblåsan, ögoninfektion, inflammation i halsmandlarna, nagelsvamp, hudinfektion, en infektion begränsad till ett enda område av huden eller en del av kroppen, virusinfektion, hudinflammation orsakad av kvalster
 • minskning av den typ av vita blodkroppar som hjälper till att skydda dig mot infektioner, minskat antal vita blodkroppar, minskning av blodplättar (blodkroppar som hjälper till att stoppa blödning), blodbrist (anemi), minskning av röda blodkroppar, ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet
 • allergisk reaktion
 • diabetes eller försämrad diabetes, högt blodsocker, överdrivet vattendrickande
 • viktnedgång; aptitminskning med näringsbrist och låg kroppsvikt
 • ökat kolesterol i ditt blod
 • upprymd sinnesstämning (mani), förvirring, minskad sexuell lust, nervositet, mardrömmar
 • bristande respons på stimuli, medvetandeförlust, låg medvetandegrad
 • krampanfall, svimning
 • ett rastlöst behov att röra på delar av kroppen, balansstörning, onormal koordination, yrsel när man ställer sig upp, uppmärksamhetssvårigheter, talsvårigheter, smakförlust eller onormal smakupplevelse, minskad känsla i huden för beröring och smärta, pirrande eller stickande känsla eller domningar i huden
 • överkänslighet mot ljus, torra ögon, ökat tårflöde, röda ögon
 • känsla av att det snurrar (svindel), ringningar i öronen, öronsmärta
 • förmaksflimmer (en onormal hjärtrytm), störning i ledningen mellan övre och nedre delarna av hjärtat, onormal elektrisk ledning i hjärtat, förlängt QT-intervall från hjärtat, låg puls, onormal elektrisk signal i hjärtat (elektrokardiogram eller EKG), en fladdrande eller dunkande känsla i bröstkorgen (hjärtklappning)
 • lågt blodtryck, lågt blodtryck när du reser dig upp (följaktligen kan vissa personer som använder Risperidon Orion känna sig svaga, yra eller svimma då de plötsligt ställer sig upp eller sitter upp), flushing (värmekänsla och rodnad i huden)
 • lunginflammation till följd av inandning av föda, trånga luftvägar, stopp (täppthet) i luftvägarna, knastrande andningsljud, väsande andning, röststörning, störning i andningspassagen
 • mag- eller tarminfektion, avföringsinkontinens, mycket hård avföring, svårigheter att svälja, ökad gasbildning
 • utslag (nässelutslag), klåda, håravfall, förtjockning av huden, eksem, torr hud, missfärgning av huden akne, flagnande, kliande hårbotten eller hud, hudsjukdom, hudförändringar
 • ökning av kreatinfosfokinas i blodet, ett enzym som ibland frisätts vid muskelnedbrytning
 • onormal hållning, ledstelhet, ledsvullnad, muskelsvaghet, nacksmärta
 • täta trängningar, oförmåga att kissa, smärta av att kissa
 • erektionssvårigheter, ejakulationsstörning (utlösning)
 • bortfall av menstruationer, uteblivna menstruationsperioder eller andra problem med menstruationscykeln (kvinnor)
 • utveckling av bröst hos män, mjölkläckage från brösten, sexuell dysfunktion, bröstsmärta, obehag från brösten, flytningar från underlivet
 • svullnad av ansikte, mun, ögon eller läppar
 • frossa, höjning av kroppstemperatur
 • förändring i sättet att gå
 • törstkänsla, sjukdomskänsla, obehagskänsla i bröstet, känsla av att vara ”ur gängorna”, obehag
 • ökade nivåer av levertransaminaser i blodet, ökad gamma-GT (ett leverenzym kallat gamma-glutamyltransferas) i blodet, ökade nivåer av leverenzymer i blodet
 • smärta vid behandling.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • infektion
 • onormal utsöndring av ett hormon som kontrollerar urinvolymen
 • gå i sömnen
 • sömnrelaterad ätstörning
 • socker i urinen, lågt blodsocker, höga triglycerider i blodet (en typ av blodfett)
 • brist på känslor, oförmåga att få orgasm
 • orörlighet ellet att inte svara på tilltal i vaket tillstånd (katatoni)
 • problem med blodkärlen i hjärnan
 • koma till följd av okontrollerad diabetes
 • huvudskakningar
 • glaukom (ökat tryck inuti ögat), problem med ögonrörelser, ögonrullning, sårbildning vid ögonlockskanten
 • ögonproblem vid gråstarroperation (katarakt). Under gråstarroperationer kan ett tillstånd som kallas ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS)” förekomma om du använder eller har använt Risperidon Orion. Om du ska genomgå gråstarroperation måste du informera din ögonläkare att du använder eller har använt detta läkemedel.
 • farligt låga nivåer av en viss typ av vita blodkroppar som behövs för att skydda dig mot infektion i blodet
 • farligt överdrivet intag av vatten
 • oregelbundna hjärtslag
 • svårt att andas under sömn (sömnapné), snabb ytlig andning
 • inflammation i bukspottskörteln, en blockering i tarmarna
 • svullen tunga, nariga läppar, hudutslag relaterat till läkemedelsanvändning
 • mjäll
 • nedbrytning av muskelfibrer och smärta i musklerna (rhabdomyolys)
 • fördröjning av menstruationsperioder, förstoring av bröstkörtlarna, bröstförstoring, utsöndring från brösten
 • ökad insulinnivå i ditt blod (ett hormon som reglerar blodsockernivåerna)
 • förhårdning i huden
 • sänkt kroppstemperatur, kyla i armar och ben
 • utsättningssymtom av läkemedel
 • gulfärgning av huden och ögonen (gulsot).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • livshotande komplikationer av dåligt reglerad diabetes
 • allvarlig allergisk reaktion med svullnad som kan innefatta halsen och leda till andningssvårigheter
 • frånvaro av tarmrörelser som orsakar stopp.

Följande biverkning har setts vid användning av ett annat läkemedel som heter paliperidon och är väldigt likt risperidon, så den kan också förväntas vid behandling med Risperidon Orion: hjärtklappning när man ställer sig upp.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

I allmänhet förväntas biverkningarna som förekommer hos barn likna de som ses hos vuxna. Följande biverkningar rapporterades oftare hos barn och ungdomar (i 5-17 års ålder) än hos vuxna: en känsla av sömnighet eller nedsatt vakenhet, matthet (trötthet), huvudvärk, ökad aptit, kräkningar, förkylningssymtom, täppt näsa, magsmärta, yrsel, hosta, feber, tremor (skakningar), diarré, och urininkontinens (brist på kontroll).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se kontaktinformation nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. När flaskan har öppnats ska innehållet användas inom fyra månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är risperidon. 1 ml lösning innehåller 1 mg risperidon.
 • Övriga innehållsämnen är tartarsyra (E334), bensoesyra (E210), saltsyra (koncentrerad) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är klar och färglös. Lösningen är förpackad i en bärnstensfärgad glasflaska (typ III) med en barnsäker och förseglad skruvkork (PP/LDPE) samt en doseringspipett (polystyren/LDPE).

Förpackningsstorlekar: 30 ml, 60 ml, 100 ml och 120 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 21.9.2020

Texten ändrad

21.09.2020