Pakkausseloste

INDAPAMIDE ORION depottabletti 1,5 mg

Indapamide Orion 1,5 mg depottabletit

indapamidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Indapamide Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Indapamide Orion -depottabletteja
 3. Miten Indapamide Orion -depottabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Indapamide Orion -depottablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Indapamide Orion -depottablettien vaikuttava aine on indapamidi, joka on diureetti eli nesteenpoistolääke. Sitä käytetään verenpainetaudin (hypertonian) hoitoon. Indapamidia, jota Indapamide Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Indapamide Orion -depottabletteja, jos

 • olet allerginen indapamidille, muille sulfonamideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on vakava munuaissairaus
 • sinulla on vakava maksasairaus
 • sinulla on hepaattinen enkefalopatia (aivoja rappeuttava sairaus)
 • veresi kaliumpitoisuus on matala.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Indapamide Orion -depottabletteja, jos

 • sinulla on maksasairaus
 • sinulla on diabetes
 • sinulla on kihti
 • sinulla on sydämen rytmihäiriöitä
 • sinulla on munuaissairaus
 • olet menossa lisäkilpirauhasen toimintaa mittaaviin tutkimuksiin
 • saat valoyliherkkyysreaktioita.
 • sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Indapamide Orion -hoidon aloittamisesta. Tämä voi hoitamatta johtaa pysyvään näönmenetykseen. Riski saattaa olla suurentunut, jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia.

Lääkäri voi määrätä verikokeita otettavaksi tarkistaakseen, että

 • veresi natrium- tai kaliumpitoisuus ei ole liian matala tai
 • kalsiumpitoisuus liian korkea.

Muut lääkevalmisteet ja Indapamide Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus voi muuttua tai ne saattavat muuttaa Indapamide Orion -depottablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.:

 • litium (kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon), jota ei pitäisi käyttää yhdessä indapamidin kanssa siksi, että veren litiumpitoisuus voi nousta liian suureksi
 • rytmihäiriölääkkeet (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, ibutilidi, dofetilidi, digitalis)
 • mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden ja skitsofrenian hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. trisykliset masennuslääkkeet, psykoosin hoitoon käytettävät lääkkeet, neuroleptit)
 • bepridili (käytetään angina pectoriksen eli sepelvaltimotaudista johtuvan rintakivun hoitoon)
 • sisapridi, difemaniili (käytetään ruuansulatuskanavan toiminnallisten vaivojen hoitoon)
 • sparfloksasiini, moksifloksasiini (infektioiden hoitoon käytettäviä antibiootteja)
 • halofantriini (loishäätöön tarkoitettu lääke tietyntyyppisen malarian hoitoon)
 • pentamidiini (tietyntyyppisen keuhkokuumeen hoitoon)
 • mitsolastiini (käytetään allergisten reaktioiden, kuten heinänuhan, hoitoon)
 • tulehduskipulääkkeet kivun lievitykseen (esim. ibuprofeeni)
 • asetyylisalisyylihappo suurina annoksina
 • angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät (käytetään korkean verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
 • suun kautta otettavat kortisonivalmisteet, joita käytetään erilaisten sairauksien, kuten vaikean astman ja nivelreuman, hoitoon
 • suolta stimuloivat ulostuslääkkeet
 • baklofeeni (käytetään sairauksien, kuten MS-taudin, yhteydessä ilmenevän lihasjäykkyyden hoitoon)
 • kaliumia säästävät nesteenpoistolääkkeet (amiloridi, spironolaktoni, triamtereeni)
 • metformiini (diabeteksen hoitoon)
 • jodia sisältävät varjoaineet (käytetään röntgenkuvauksessa)
 • kalsiumlisä tabletteina tai muussa muodossa
 • siklosporiini, takrolimuusi tai muut immuunijärjestelmää lamaavat lääkkeet elinsiirron jälkeen, autoimmuunisairauksien hoitoon tai vaikeiden reuma- tai ihosairauksien hoitoon
 • tetrakosaktidi (käytetään Crohnin taudin hoitoon).

Muista mainita Indapamide Orion -depottablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Indapamide Orion ruuan ja juoman kanssa

Tabletit voidaan ottaa aterioista riippumatta. Ne tulee niellä kokonaisina veden kanssa. Tabletteja ei saa murskata eikä pureskella.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Jos raskaus todetaan tai sitä suunnitellaan, vaihtoehtoiseen hoitoon tulee siirtyä mahdollisimman nopeasti. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

Vaikuttava aine erittyy äidinmaitoon. Imettämistä ei suositella tämän lääkkeen käytön aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi aiheuttaa verenpaineen laskusta johtuvia haittavaikutuksia, kuten huimausta tai väsymystä (ks. kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset”). Näitä ilmenee todennäköisimmin hoidon alussa tai annosta suurennettaessa. Jos haittavaikutuksia ilmenee, vältä ajamista ja muita tarkkuutta vaativia tehtäviä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Indapamide Orion -depottabletit sisältävät laktoosia

Yksi Indapamide Orion –depottabletti sisältää 144 mg laktoosimonohydraattia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma.

Tavanomainen annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa mieluiten aamuisin.

Tabletit voi ottaa aterioista riippumatta. Ne niellään kokonaisina veden kanssa. Tabletteja ei saa murskata eikä pureskella.

Korkean verenpaineen hoito kestää yleensä koko eliniän.

Jos otat enemmän Indapamide Orion -depottabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Hyvin suuret Indapamide Orion -annokset voivat aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, liian matalaa verenpainetta, kouristuksia, heitehuimausta, väsymystä, sekavuutta ja muutoksia munuaisten kautta erittyvän virtsan määrässä.

Jos unohdat ottaa Indapamide Orion -depottabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos vasta sen normaalina ajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Indapamide Orion -depottablettien käytön

Koska korkean verenpaineen hoito kestää yleensä koko eliniän, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin lopetat tämän lääkkeen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • veren liian matala kaliumpitoisuus, mikä voi aiheuttaa lihasten heikkoutta.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • oksentelu
 • allergiset reaktiot, jotka ovat lähinnä ihoreaktioita, kuten ihottumaa ja purppuraa (ihon punatäpläisyys) allergisuuteen ja astmaattisiin reaktioihin taipuvaisilla henkilöillä.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • väsymyksen tunne, heitehuimaus, päänsärky, raajojen ihon pistely (harhatuntemuksia)
 • ruuansulatuselimistön häiriöt (kuten pahoinvointi, ummetus), suun kuivuminen
 • nestehukan riskin suureneminen vanhuksilla ja sydämen vajaatoimintaa sairastavilla.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • epäsäännöllinen sydämen syke, liian matala verenpaine
 • munuaissairaus
 • haimatulehdus (joka aiheuttaa ylävatsan kipua), maksan toiminnan poikkeavuudet. Maksan vajaatoiminnan yhteydessä on ns. hepaattisen enkefalopatian (aivoja rappeuttava sairaus) kehittymisen riski.
 • verisolujen muutokset, kuten verihiutaleiden määrän väheneminen (josta seuraa mustelmien muodostumista helposti sekä nenäverenvuotoa), veren valkosolujen määrän väheneminen (joka voi aiheuttaa selittämätöntä kuumetta, kurkkukipua ja muita flunssan kaltaisia oireita – jos saat näitä oireita, ota yhteys lääkäriin) ja anemia (veren punasolujen määrän väheneminen)
 • angioedeema ja/tai nokkosihottuma, vakavat iho-oireet. Angioedeemalle on luonteenomaista raajojen tai kasvojen ihon turvotus, huulten tai kielen turvotus, kurkun tai hengitysteiden limakalvojen turvotus, mikä aiheuttaa hengenahdistusta tai nielemisvaikeuksia. Jos saat näitä oireita, ota heti yhteys lääkäriin.

Jos sairastat punahukkaa (SLE- eli LED-tautia, tietynlainen sidekudossairaus), se saattaa pahentua. Valoyliherkkyysreaktioita (muutoksia ihon ulkonäössä) on ilmoitettu auringolle tai keinotekoiselle UVA-säteilylle altistumisen jälkeen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)
 • laboratoriokokeiden tuloksissa voi ilmetä muutoksia ja lääkäri saattaa määrätä verikokeita otettavaksi vointisi seuraamiseksi. Seuraavien laboratoriokokeiden tuloksissa voi ilmetä muutoksia:
  • veren liian matala kaliumpitoisuus
  • veren liian matala natriumpitoisuus, mikä voi johtaa nestehukkaan ja alhaiseen verenpaineeseen
  • virtsahappopitoisuuden suureneminen, mikä voi aiheuttaa tai pahentaa kihtiä (nivelkipuja erityisesti jalkateriin aiheuttava sairaus)
  • veren sokeripitoisuuden suureneminen diabeetikoilla
  • veren kalsiumpitoisuuden suureneminen
  • maksaentsyymiarvojen suureneminen.
 • poikkeavuudet sydämen EKG-rekisteröinnissä
 • hengenvaaralliset sydämen rytmihäiriöt (kääntyvien kärkien takykardia eli Torsade de Pointes)
 • maksatulehdus
 • pyörtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Indapamide Orion -depottabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on indapamidi. Yksi depottabletti sisältää 1,5 mg indapamidia.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu maissitärkkelys, hypromelloosi, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, makrogoli 6000 ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti.

Pakkauskoot: 30, 60 ja 90 tablettia läpipainopakkauksessa (PVC/alumiini). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.7.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

30.07.2020