Pakkausseloste

AMBISOME LIPOSOMAL pulver till infusionsvätska, dispersion 50 mg

Tilläggsinformation

AmBisome liposomal 50 mg pulver till infusionsvätska, dispersion
amfotericin B

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad AmBisome liposomal är och vad det används för
 2. Innan du får AmBisome  liposomal
 3. Hur AmBisome liposomal används
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur AmBisome liposomal ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i AmBisome liposomal är amfotericin B. AmBisome liposomal är ett antifungalt antibiotikum vilket är ett läkemedel som används för att behandla allvarliga systemiska infektioner som orsakas av svamp.

AmBisome liposomal används också för att behandla visceral leishmaniasis, en sjukdom som orsakas av en parasit.

AmBisome liposomal kan också användas för att behandla patienter som har feber och neutropeni och som misstänks ha svampinfektioner. Dessa patienter har ett lägre antal neutrofiler än normalt. Neutrofiler är en typ av vita blodceller vilka hjälper till att bekämpa infektioner.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Din läkare ger dig inte AmBisome liposomal

 • om du är allergisk mot amfotericin B eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar), såvida du inte har ett livshotande tillstånd och läkaren anser att endast AmBisome liposomal-behandling kan hjälpa dig.
 • om du tidigare har fått en allvarlig anafylaktisk eller anafylaktoid reaktion mot AmBisome liposomal (en akut, livshotande allergisk reaktion med sådana symtom som rodnad, klåda, illamående, svullnad i ansiktet, munnen, tungan och luftvägarna, ofta så kraftig att det blir svårt att andas).

Var särskilt försiktig med AmBisome liposomal

 • om du får en allvarlig anafylaktisk reaktion. Om detta händer kommer läkaren att stoppa infusionen.
 • om du får andra reaktioner som anses bero på infusionen. Om detta händer kanske läkaren saktar ner infusionshastigheten så att du får AmBisome liposomal under en längre tid (cirka 2 timmar). Din läkare kan även ge dig läkemedel som difenhydramin (ett antihistamin), paracetamol, petidin (för smärtlindring) och/eller hydrokortison (ett antiinflammatoriskt läkemedel som verkar genom att minska immunsystemets reaktion) för att förebygga eller behandla infusionsrelaterade reaktioner.
 • om du tar andra läkemedel som kan orsaka njurskador. AmBisome liposomal kan skada njurarna. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ta regelbundna blodprover för att testa kreatinin (en kemisk substans i blodet som visar njurfunktionen) och elektrolytnivåer (i synnerhet kalium och magnesium) vilka kan vara onormala på grund av försämrad njurfunktion. Detta är särskilt viktigt om du tar andra läkemedel som skulle kunna skada njurarna. Blodproverna kommer även att testas för förändringar i din leverfunktion och kroppens förmåga att producera nya blodceller och trombocyter.
 • om resultaten av blodtesterna visar att du har en låg nivå av kalium i blodet. Om detta händer kan läkaren skriva ut ett kaliumtillskott som du ska ta medan du får AmBisome liposomal.
 • om resultaten av dina blodtester visar en förändring i njurfunktionen eller andra viktiga förändringar. Om detta händer kan läkaren ge dig en lägre dos AmBisome liposomal eller stoppa behandlingen.
 • om du får eller just har fått en transfusion av leukocyter (vita blodceller). Det kan uppstå akuta och allvarliga problem i lungorna om du får AmBisome liposomal-infusion under eller strax efter en transfusion av vita blodceller, och därför kommer läkaren att rekommendera att infusionerna ges med så långa mellanrum som möjligt för att minska risken för lungproblem. Dessutom kommer din lungfunktion att övervakas.
 • om du får hemodialys eller hemofiltration på grund av njursvikt. Läkaren kan inleda AmBisome liposomal-behandling när proceduren är slut.
 • om du har diabetes. Varje injektionsflaska med AmBisome liposomal innehåller cirka 900 milligram sackaros (socker).

Andra läkemedel och AmBisome liposomal
Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Det är känt att följande läkemedel interagerar med amfotericin B och kan interagera med AmBisome liposomal.

 • Läkemedel som kan orsaka njurskador, däribland:
  • Immunsuppressiva läkemedel (läkemedel som minskar aktiviteten hos kroppens naturliga försvar) t.ex. ciklosporin.
  • Läkemedel i antibiotikagruppen som kallas aminoglykosider, däribland gentamicin, neomycin och streptomycin.
  • Pentamidin, ett läkemedel som används för att behandla lunginflammation hos patienter med AIDS och leishmaniasis.

Dessa läkemedel kan orsaka njurskador och AmBisome liposomal kan förvärra njurskadorna. Om du tar läkemedel som kan orsaka njurskador kommer läkaren eller sjuksköterskan att ta regelbundna blodprover för att testa om det skett några förändringar i njurarnas funktion.

 • Läkemedel som kan sänka kaliumnivåerna, däribland:
  • Kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel som verkar genom att minska immunsystemets reaktion) och kortikotropin (ACTH), som används för att kontrollera hastigheten i kroppens naturliga kortikosteroidproduktion som reaktion på stresstillstånd.
  • Diuretika (läkemedel som ökar den producerade urinvolymen), t.ex. furosemid.
  • Digitalisglykosider, alltså läkemedel som framställs av fingerborgsblomma och används för att behandla hjärtsvikt. AmBisome liposomal kan sänka kaliumnivån i blodet vilket kan förvärra biverkningarna av digitalis (förändringar i hjärtrytmen).
  • Muskelavslappnande medel (t.ex. tubokurarin). AmBisome liposomal kan öka den muskelavslappnande effekten. 
 • Övriga läkemedel
  • Läkemedel mot svamp, t.ex. flucytosin. AmBisome liposomal kan förvärra biverkningarna av flucytosin (förändringar i kroppens förmåga att framställa nya blodceller vilket syns i blodtester).
  • Antineoplastiska läkemedel (mot cancer) såsom metotrexat, doxorubicin, karmustin och cyklofosfamid. Om du tar läkemedel av denna typ under samma tid som du får AmBisome liposomal-infusioner kan det orsaka njurskador, väsande andning eller andningssvårigheter och lågt blodtryck.
  • Transfusioner av leukocyter (vita blodceller). Akuta och allvarliga problem i lungorna har uppkommit hos patienter som fått amfotericin B under eller kort efter transfusioner av vita blodceller. Infusionerna bör ges med så långa mellanrum som möjligt och lungfunktionen ska övervakas.

Graviditet och amning
Om du planerar att bli gravid, eller om du är gravid eller ammar ska du tala om det för läkaren innan du får AmBisome liposomal.

Säkerheten för AmBisome liposomal till gravida kvinnor är okänd. Om du är gravid kommer läkaren att förskriva AmBisome liposomal endast om han/hon anser att nyttan med behandlingen är större än de möjliga riskerna för dig och ditt ofödda barn.

Det är okänt om AmBisome liposomal går ut i bröstmjölk. När du och läkaren bestämmer om du ska amma eller inte medan du får AmBisome  liposomal bör ni tänka på både den potentiella risken för barnet, nyttan med amning för barnet och nyttan med AmBisome liposomal-behandling för modern.

Körförmåga och användning av maskiner
Vissa av biverkningarna av AmBisome liposomal skulle kunna påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner på ett säkert sätt (se avsnitt Eventuella biverkningar om Eventuella biverkningar).

AmBisome liposomal innehåller sackaros och natrium
Innehåller ca 900 milligram sackaros (socker) per dos. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska/dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

 

Hur produkten används

Du får alltid AmBisome liposomal av en läkare eller sjuksköterska.

Före användning måste AmBisome liposomal blandas i sterilt vatten för injektionsvätskor och sedan spädas med en lösning som innehåller glukos. Det får endast ges som en infusion i en ven. AmBisome liposomal får inte ges med någon annan metod. AmBisome liposomal får inte blandas med saltlösningar eller med andra läkemedel eller elektrolyter.

Förväxla INTE AmBisome liposomal med andra amfotericin B-produkter.

Vuxna

Dosen AmBisome liposomal beror på kroppsvikten och anpassas enligt behoven för varje enskild patient.

För behandlingen av systemiska svampinfektioner börjar man normalt behandla med 1 milligram per kilo kroppsvikt. Läkaren kan bestämma sig för att öka mängden upp till 3 milligram per kilo kroppsvikt. För behandling av mucomykos är initialdos normalt 5 milligram per kilo kroppsvikt. Behandlingstiden bestäms av läkaren för varje enskild patient.

För behandlingen av visceral leishmaniasis kan du få en total dos på mellan 21,0 och 30,0 milligram per kilo kroppsvikt under en period på 10 till 21 dagar. Din läkare bestämmer hur stor mängd AmBisome liposomal du ska få och om den ska ges under 10 eller 21 dagar.

Om du behandlas för en misstänkt svampinfektion är den normala dosen 3 milligram per kilo kroppsvikt per dag.

Du får den tillämpliga dosen AmBisome liposomal som en infusion i en ven.

Normalt tar infusionen 30 till 60 minuter men för doser som är större än 5 milligram per kilo kroppsvikt per dag kan infusionen ta upp till 2 timmar.

Den vanliga koncentrationen av AmBisome liposomal för intravenös infusion är mellan 0,20 milligram per milliliter och 2,00 milligram per milliliter.

Barn

AmBisome liposomal har använts för att behandla barn i åldern 1 månad till 18 år. Dosen AmBisome liposomal för ett barn beräknas per kilo kroppsvikt på samma sätt som för vuxna. AmBisome liposomal har inte studerats på spädbarn yngre än 1 månad.

Äldre patienter

Det krävs ingen förändring av dos eller infusionsfrekvens för äldre patienter.

Patienter med försämrad njurfunktion

AmBisome liposomal har getts till patienter med försämrad njurfunktion vid doser mellan 1 och 5 milligram per kilo kroppsvikt per dag. Det krävs ingen förändring av dos eller infusionsfrekvens. Läkaren eller sjuksköterskan tar regelbundna blodprover för att testa för förändringar i njurfunktion under AmBisome liposomal-behandling.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Feber, frossa och frossbrytningar är de vanligaste infusionsrelaterade reaktionerna som kan förväntas inträffa under infusionen. Mindre frekventa infusionsrelaterade reaktioner kan vara trånghetskänsla i bröstet, bröstsmärta, andfåddhet, andningssvårigheter (eventuellt med väsande andning), rodnad, en snabbare hjärtfrekvens än normalt, lågt blodtryck och muskuloskeletal smärta (beskriven som smärta i lederna, ryggen eller i skelettet). Dessa går snabbt över när infusionen stoppas. Dessa reaktioner behöver inte uppkomma vid framtida infusioner av AmBisome liposomal eller när en långsammare infusionstakt (2 timmar) används. Läkaren kan ge dig andra läkemedel för att hindra att infusionsrelaterade reaktioner uppkommer eller för att behandla symtomen om de skulle uppkomma. Om du får en allvarlig infusionsrelaterad reaktion kommer läkaren att stoppa AmBisome liposomal-infusionen och du bör inte få denna behandling i framtiden.

Följande biverkningar har uppkommit under behandling med AmBisome liposomal:

Påverkar sannolikt fler än 1 av 10 personer:

 • Trötthet eller förvirring eller muskelsvaghet eller kramper orsakade av låga kaliumnivåer i blodet
 • Illamående, kräkningar
 • Feber, frossa eller frossbrytningar.

Påverkar sannolikt upp till 1 av 10 personer:

 • Trötthet eller förvirring eller muskelsvaghet eller kramper orsakade av låga nivåer av magnesium, kalcium eller natrium i blodet
 • Höga blodsockernivåer
 • Huvudvärk
 • Snabbare hjärtslag än vanligt
 • Vidgning av blodkärlen, lågt blodtryck och rodnad
 • Andfåddhet
 • Diarré, buksmärta
 • Onormala resultat avseende lever- eller njurfunktion som syns i blodtester eller urintester
 • Hudutslag
 • Smärta i bröstet eller ryggen.

Påverkar sannolikt upp till 1 av 100 personer:

 • Blödning i huden, blåmärken utan uppenbar orsak och blödning under lång tid efter en skada
 • Anafylaktoid reaktion (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används i den här bipacksedeln för information om anafylaktoida reaktioner)
 • Kramper (attacker eller anfall)
 • Andningssvårigheter, eventuellt med väsande andning.

Dessutom har följande biverkningar förekommit under behandling med AmBisome liposomal men det är okänt hur vanliga de är.

 • Anemi (en minskad mängd röda blodceller i blodet, med symtom i form av kraftig trötthet, andfåddhet efter lätt aktivitet och en blek hy)
 • Anafylaktiska reaktioner och överkänslighetsreaktioner (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används i den här bipacksedeln för information om anafylaktiska reaktioner)
 • Hjärtattacker och en förändring av den normala hjärtrytmen
 • Njursvikt och minskad njurfunktion
 • Kraftig svullnad av huden runt läppar och ögon eller av tungan
 • Muskelnedbrytning
 • Skelettsmärta och ledvärk.

Interaktion med fosforblodtestresultat. Falska resultat visande ökade nivåer av fosfater i ditt blod kan förekomma hos prover från patienter som får AmBisome liposomal vid analys med PHOSm-metoden.

Ifall ditt test visar höga nivåer av fosfater, kan ytterligare ett test med en annan metod vara nödvändig för att bekräfta resultaten.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

 

 

Hur produkten ska förvaras

AmBisome liposomal förvaras på sjukhusapoteket.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”.

Hållbarhet
Eftersom AmBisome liposomal inte innehåller något konserveringsmedel bör den rekonstituerade och utspädda infusionsvätskan ur mikrobiologisk synpunkt användas omedelbart. Förvaringstider och -villkor före användning är användarens ansvar men bör normalt inte överskrida 24 timmar med förvaring vid 2 °C–8 °C, såvida inte beredningen utfördes under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden (se kemisk/fysisk hållbarhet nedan).

Förvaring

Pulver för infusionsvätska, dispersion: Förvaras vid högst 25 °C.
Rekonstituerat AmBisome liposomal: I glasinjektionsflaskan ska dispersion förvaras vid högst 25 °C under normala ljusförhållanden.
Får ej frysas. I polypropensprutor ska dispersionen förvaras vid 2 °C–8 °C. Får ej frysas. En öppnad injektionsflaska får inte sparas för senare användning.
Beredd infusionsvätska, dispersion: Infusionspåse (PVC eller polyolefin) förvaras vid högst 25 oC under normala ljusförhållanden.
Får ej frysas.

 

Den kemiska/fysiska hållbarheten är följande

Rekonstituerat AmBisome liposomal: Glasinjektionsflaska 24 timmar vid högst 25 °C under normala ljusförhållanden. 
Glasinjektionsflaska och polypropenspruta upp till 7 dagar vid 2 °C–8 °C.
Beredd infusionsvätska, dispersion: Infusionspåse (PVC eller polyolefin).

 

Infusionsvätska

Spädning

Koncentration
av amfotericin B

Maximal
förvaringstid
vid 2 ºC–8 ºC

Maximal
förvaringstid
vid 25±2 ºC

Glukos 50 mg/ml

1:2

1:8

1:20

2,0 mg/ml

0,5 mg/ml

0,2 mg/ml

7 dygn

7 dygn

4 dygn

3 dygn

3 dygn

1 dygn

Glukos 100 mg/ml

1:2

2,0 mg/ml

2 dygn

3 dygn

Glukos 200 mg/ml

1:2

2,0 mg/ml

2 dygn

3 dygn

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i varje injektionsflaska är amfotericin B 50 mg, inkapslat i liposomer (små fettpartiklar).
 • Övriga innehållsämnen är hydrerad sojafosfatidylkolin, kolesterol, distearoylfosfatidylglycerol, sackaros (socker), dinatriumsuccinathexahydrat, alfa-tokoferol, natriumhydroxid och klorvätesyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

AmBisome liposomal är ett lyofiliserat (frystorkat) pulver för infusionsvätska, dispersion. Det är ett sterilt, klargult pulver som levereras i en glasinjektionsflaska om 15, 20 eller 30 milliliter. Varje injektionsflaska innehåller 50 milligram av det aktiva innehållsämnet, amfotericin B. Förslutningen utgörs av en gummipropp och en förseglande aluminiumring med en avtagbar plastkapsyl. Tio injektionsflaskor är förpackade i en kartong tillsammans med 10 filter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning

Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill
County Cork, T45 DP77
Irland

Tillverkare
Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill
County Cork
Irland

Denna bipacksedel ändrades senast 2.9.2020

Direktiv för experterna inom hälsovården

AmBisome liposomal 50 mg pulver till infusionsvätska, dispersion
amfotericin B

Deklaration:
1 injektionsflaska innehåller: Aktiv substans: amfotericin B 50 mg, (inkapslat i liposomer),
Hjälpämnen: hydrerad sojafosfatidylkolin, kolesterol, distearoylfosfatidylglycerol, all-rac-α-tokoferol, sackaros, dinatriumsuccinathexahydrat, natriumhydroxid (för pH-justering), klorvätesyra (för pH-justering)

Beredning av infusionsvätska:

LÄS HELA DETTA AVSNITT NOGA INNAN PÅBÖRJANDE AV REKONSTITUERING

Förväxla INTE AmBisome liposomal med andra amfotericin B-produkter. Dödsfall har rapporterats som följd av överdosering när konventionellt amfotericin B har blivit utbytt mot liposomala produkter eller lipidprodukter innehållande amfotericin B. Verifiera produktnamn och dos före administrering.

AmBisome liposomal ska först rekonstitueras i sterilt vatten för injektionsvätskor (utan bakteriostatiskt ämne) och därefter enbart spädas ut med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml).

Användning av någon annan lösning än de rekommenderade, eller närvaro av ett bakteriostatiskt ämne (t.ex. bensylalkohol) i infusionsvätskan kan ge utfällning av AmBisome liposomal.

AmBisome liposomal är INTE blandbart med saltlösning och får inte rekonstitueras eller spädas ut med saltlösning eller administreras genom en intravenös kanal som tidigare använts för saltlösning ifall den först inte sköljts med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion. Ifall detta inte är genomförbart, ska AmBisome liposomal administreras via en separat kanal.

Blanda INTE AmBisome liposomal med andra läkemedel eller elektrolyter.

Aseptisk teknik måste beaktas under beredning av AmBisome liposomal eftersom inget konserveringsmedel eller bakteriostatiskt ämne ingår.

AmBisome liposomal injektionsflaskor innehållande 50 mg liposomalt amfotericin B bereds enligt följande:

Rekonstituering

1. Tillsätt 12 ml sterilt vatten för injektionsvätskor till varje AmBisome liposomal-flaska (50 mg amfotericin B), för att uppnå en beredning innehållande 4 mg amfotericin B per ml (= stamlösning 4 mg/ml).

2. SKAKA OMEDELBART FLASKAN KRAFTIGT under 30 sekunder för att få en fullständig dispergering av AmBisome liposomal. Efter rekonstituering är koncentratet en halvgenomskinlig, gul dispersion. Inspektera dispersionen med avseende på synliga partiklar och fortsätt att skaka till all substans är fullständigt utblandat. Använd ej dispersionen ifall utfällning av främmande ämne iakttas.

Spädning

3. Infusionsvätskan erhålls genom spädning av stamlösning med mellan en (1) och nitton (19) delar glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion i volym. Beräkna mängden stamlösning som ska spädas vidare för att ge en infusionsvätska med en slutlig koncentration i det rekommenderade intervallet 2,00 mg/ml till 0,20 mg/ml amfotericin (se tabell nedan för exempel vid spädning av 50 mg amfotericin B).

Spädning av 50 mg amfotericin B

Önskad koncentration av
AmBisome liposomal i infusionsvätskan

Stamlösning

Glukoslösning

ml

del

ml

del

0,2 mg/ml

12

1

228

19

0,5 mg/ml

12

1

84

7

2,0 mg/ml

12

1

12

1

 

4. Drag upp den uträknade volymen av stamlösningen i en steril spruta.

5. Använd det bifogade 5 mikrometerfiltret för att installera stamlösningen i en steril behållare med rätt volym glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion.

SPARA INTE delvis använda injektionsflaskor för senare användning till patient.

Den färdiga AmBisome liposomal infusionsvätskan ska administreras intravenöst genom infusion under 30−60 minuter. Vid behov kan ett infusionsfilter användas. Porstorleken får dock ej understiga 1,0 mikrometer.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förvaring och hållbarhet
Pulver för infusionsvätska, dispersion: Förvaras vid högst 25 °C.

Hållbarhet för AmBisome liposomal efter beredning:
Eftersom AmBisome liposomal inte innehåller konserveringsmedel bör rekonstituerad och utspädd dispersion ur mikrobiologisk synvinkel användas omedelbart. Lagringstid och betingelser före administrering är användarens ansvar men bör normalt inte överstiga 24 timmar vid förvaring i 2 °C−8 °C, såvida inte beredningen utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden (se kemisk/fysikalisk hållbarhet nedan).

Följande kemiska/fysikaliska hållbarhet har visats
Hållbarhet efter rekonstituering (stamlösning)
Injektionsflaska av glas: 24 timmar vid högst 25°C under normala ljusförhållanden
Injektionsflaska av glas och polypropenspruta: upp till 7 dygn vid 2 °C−8 °C
Får ej frysas.
SPARA INTE delvis använda injektionsflaskor för senare användning till patient.

Hållbarhet efter spädning med glukos infusionsvätska
Infusionspåse (PVC eller polyolefin) förvaras vid högst 25 °C under normala ljusförhållanden eller vid 2 °C–8 °C. Får ej frysas: Se tabellen nedan för rekommendationer.

Infusionsvätska

Spädning

Koncentration av
amfotericin B
mg/ml

Maximal
förvaringstid
vid
2 °C
8 °C

Maximal
förvaringstid
vid
25±2 °C

Glukos 50 mg/ml

1:2

1:8

1:20

2,0

0,5

0,2

7 dygn

7 dygn

4 dygn

3 dygn

3 dygn

1 dygn

Glukos 100 mg/ml

1:2

2,0

2 dygn

3 dygn

Glukos 200 mg/ml

1:2

2,0

2 dygn

3 dygn

 

Inkompatibiliteter
AmBisome liposomal är INTE fysikaliskt kompatibelt med natriumkloridlösning och ska därför inte spädas med natriumklorid. Natriumklorid ska inte tillsättas till AmBisome liposomal stam- eller infusionslösning. AmBisome liposomal ska inte infunderas tillsammans med andra läkemedel eller elektrolyter.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Gilead Sciences Ireland UC, Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Irland

Texten ändrad

17.09.2020