Package information leaflet

MELOXORAL oral suspension 0,5 mg/ml

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt

Meloxikam

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:
Meloxikam 0,5 mg.

Gulgrön suspension.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lindring av smärta och inflammation vid kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katter.

KONTRAINDIKATIONER

Används inte till katter som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.
Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.
Används inte till katter yngre än 6 veckor.

BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har rapporterats vid enstaka tillfällen. Mycket sällsynta fall av blodig diarré, blodkräkningar, sår i mag-tarmkanalen och förhöjda leverenzymer har rapporterats. Dessa biverkningar är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande.

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär ska uppsökas.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att
läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

DJURSLAG

Katt

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

För oral användning.  
Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

Dosering
Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen.
Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

Effekt ses normalt inom 7 dagar. Om tillståndet inte förbättras ska behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Skakas väl före användning.
Suspensionen kan ges med Meloxoral  doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.  

Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande underhållsdosering. För uppstartsbehandling den första dagen ska dubbel underhållsdos ges.

Efter varje dos ska doseringssprutans spets torkas av och flaskans kork skruvas åt ordentligt. Sprutan ska förvaras i kartongen mellan användningstillfällena.
För att undvika extern kontaminering under användning ska de bilagda doseringssprutorna enbart användas till denna produkt.

Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen och på flaskan efter EXP.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.

Responsen på långtidsbehandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.  

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Personer med känd överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.
Vid oavsiktigt intag av detta läkemedel ska läkare omedelbart kontaktas och bipacksedel eller etikett uppvisas.

Dräktighet och digivning:
Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.
Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

Andra läkemedel och Meloxoral:
Andra NSAID (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Meloxoral ska inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt
njurtoxiska veterinärmedicinska produkter ska undvikas.
Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakologiska egenskaper för tidigare använda läkemedel.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
Meloxikam har en snävare terapeutisk säkerhetsmarginal på katt och kliniska tecken på överdos kan ses vid relativt små överdoser.
Vid överdos kan biverkningar, som listas i avsnitt BIVERKNINGAR ”Biverkningar”, vara mera allvarliga och förekomma oftare. I fall av överdosering ska symptomen behandlas.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

1.10.2021

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Flaskor med 5, 10 eller 25 ml.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
NL-5531 AE Bladel
Nederländerna

Tillverkare:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
NL-4941 SJ Raamsdonksveer
Nederländerna