Pakkausseloste

PENOMAX tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg, 400 mg

Penomax 200 mg kalvopäällysteiset tabletit

Penomax 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

pivmesillinaamihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Penomax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Penomax-valmistetta
 3. Miten Penomax-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Penomax-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Penomax-valmisteen vaikuttava aine, pivmesillinaami, on antibiootti joka kuuluu penisilliinilääkeryhmään. Penomax tappaa tulehduksia aiheuttavia bakteereja. Jos tulehdusta ei hoideta, bakteerit jatkavat lisääntymistä elimistössäsi.

Penomax-valmistetta käytetään virtsatieinfektioiden hoitoon.

Pivmesillinaamia, jota Penomax sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Penomax-valmistetta

 • jos olet allerginen pivmesillinaamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen penisilliinille tai kefalosporiiniantibiooteille
 • jos sinulla on todettu ruokatorven ahtauma ja/tai ahtaumia aiheuttavia muutoksia ruuansulatuskanavassa
 • jos sinulla on todettu perinnöllinen aineenvaihdunnan häiriö, kuten sairaus, joka voi vähentää karnitiiniksi kutsutun aineen määrää elimistössä
 • jos sinulla on todettu perinnöllinen aineenvaihdunnan häiriö, jonka seurauksena veressäsi (happoverisyys) tai virtsassasi (happovirtsaisuus) on liikaa happoja.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Penomax-valmistetta, jos:

 • sinulla on todettu porfyria (harvinainen aineenvaihdunnan häiriö)
 • sinulla on todettu karnitiinin (aminohappo) puutos
 • sinulla on tasapainoton diabetes (sokeritauti) tai normaalia pienempi lihasmassa
 • saat vaikean ripulin Penomax-hoidon aikana.

Pivmesillinaamin käyttö juuri ennen synnytystä saattaa vaikuttaa vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontatutkimukseen ja antaa väärän positiivisen tuloksen. ”Väärä positiivinen tulos” tarkoittaa, että tutkimus osoittaa virheellisesti, että lapsellasi on aineenvaihduntasairaus. Vaikka vastasyntyneelle ei koidu mitään riskiä, kerro lääkärille, jos olet ottanut Penomax-valmistetta juuri ennen synnytystä.

Muut lääkevalmisteet ja Penomax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Penomax-valmisteen vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • metotreksaatti (reuman, syövän ja psoriaasin hoitoon)
 • probenesidi (kihdin hoitoon)
 • valproiinihappo tai valproaatti (epilepsian hoitoon)
 • muut antibiootit (tulehdusten hoitoon kuten erytromysiini tai tetrasykliini).

Penomax ruuan ja juoman kanssa

Niele Penomax-tabletti kokonaisena ja juo vähintään puoli lasillista vettä tai muuta juomaa sen kanssa. Ota tabletti istuvassa tai seisovassa asennossa (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Penomax-valmistetta käytetään”). On tärkeää juoda runsaasti nestettä lääkkeen oton yhteydessä. Tämä ehkäisee ruokatorven tulehdusta. Lue pakkausselosteen kohta Mahdolliset haittavaikutukset, jotta voisit havaita, jos sinulla ilmenee siinä kuvattuja oireita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Penomax-valmistetta voi käyttää raskauden aikana, jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi. Joissakin tapauksissa on ilmoitettu vastasyntyneiden seulontatutkimusten vääristä positiivisista tuloksista, jotka viittaavat isovaleerihappon esiintymiseen veressä. Pivmesillinaamin käyttö juuri ennen synnytystä saattaa vaikuttaa vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontatutkimukseen ja antaa väärän positiivisen tuloksen. ”Väärä positiivinen tulos” tarkoittaa, että tutkimus osoittaa virheellisesti, että lapsellasi on aineenvaihduntasairaus. Vaikka vastasyntyneelle ei koidu mitään riskiä, kerro lääkärille, jos olet ottanut Penomax-valmistetta juuri ennen synnytystä.

Imetys

Penomax-valmistetta voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyteen liittyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Penomax ei vaikuta tai sillä on hyvin vähäinen vaikutus ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Ota yhteys lääkäriin, jos sinusta tuntuu, että jokin haittavaikutus haittaa ajokykyäsi tai koneidenkäyttökykyä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö lapsille ja nuorille

Suositeltu annos aikuisille ja nuorille on:

200–400 mg 3 kertaa vuorokaudessa.

Suositeltu annos yli 5-vuotiaille lapsille on:

200 mg 3 kertaa vuorokaudessa.

Ota tabletit istuvassa tai seisovassa asennossa. Juo vähintään puoli lasillista vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Ota tabletit mieluiten ruuan yhteydessä, vatsaoireiden välttämiseksi.

Jos otat enemmän Penomax-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Liian suuri annos voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja mahatulehdusta (gastriittia).

Jos unohdat ottaa Penomax-valmistetta

Ota unohtunut annos heti kun muistat. Ota sitä seuraava annos vasta 4 tunnin kuluttua, jotta lääkettä olisi tasaisesti elimistössäsi. Jatka sen jälkeen lääkkeen ottamista ohjeiden mukaan. Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Penomax-valmisteen käytön

Ota tabletteja niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. On tärkeää, että syöt kuurin loppuun, vaikka vointisi paranisi muutaman päivän jälkeen. Jos lopetat lääkkeen ottamisen liian aikaisin, oireet saattavat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tärkeitä oireita, jotka sinun tulee huomioida

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee mitään seuraavista oireista. Sinulla voi olla allerginen reaktio (melko harvinainen haittavaikutus, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • sinun on vaikea hengittää
 • kasvot tai kurkku turpoavat
 • iholle ilmestyy voimakasta ihottumaa tai iholle ilmestyy turvonneita alueita.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraava oire:

 • vaikea ripuli. Tämä voi johtua paksusuolen tulehduksesta.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • emättimen hiivatulehdus
 • pahoinvointi
 • ripuli.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • paksusuolen tulehdus (koliitti)
 • verihiutaleiden vähäinen määrä
 • karnitiinin pitoisuuden pieneneminen elimistössäsi
 • päänsärky
 • huimaus
 • kiertohuimaus
 • oksentelu
 • vatsakipu
 • ruuansulatusvaivat
 • suun tai ruokatorven haavaumat, ruokatorven tulehdus
 • poikkeava maksan toiminta
 • ihottuma
 • nokkosihottuma
 • kutina
 • väsymys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • aminohappo karnitiinin pitoisuuden pienenemisestä johtuvat oireet (väsymys, lihasheikkous).

Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • valkosolujen määrän väheneminen
 • lääkekuume
 • Candida-superinfektio (hiivasieni-infektio).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa, pahvipakkauksessa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Purkki: Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Läpipainopakkaus: Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Penomax sisältää

 • Vaikuttava aine on pivmesillinaamihydrokloridi. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 200 mg tai 400 mg.
 • Muut aineet tabletin ytimessä ovat mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.
 • Muut aineet kalvopäällysteessä ovat hypromelloosi ja triasetiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Penomax 200 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Valkoisia tai vaaleita, pyöreitä, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joihin on kaiverrettu toiselle puolelle ”F” ja toiselle puolelle ”48”.

Penomax 400 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Valkoisia tai vaaleita, soikeita, viistoreunaisia, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joihin on kaiverrettu toiselle puolelle ”T” ja toiselle puolelle ”64”.

Pakkauskoot:

200 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Läpipainopakkaus: 9, 14, 15, 20, 30 ja 40 tablettia.

Purkki: 9, 14, 15, 20, 30, 40 ja 100 tablettia. Purkki sisältää kuivausaineen (silikageelipussi).

400 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Läpipainopakkaus: 10, 15 ja 20 tablettia.

Purkki: 10, 15 ja 20 tablettia. Purkki sisältää kuivausaineen (silikageelipussi).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti: Penomax

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.7.2022

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

05.07.2022