Pakkausseloste

STRATTERA kapseli, kova 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg

Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80 ja 100 mg kovat kapselit

atomoksetiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

• Tämä lääke on määrätty vain sinulle tai lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

• Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Strattera on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Strattera-kapseleita

3. Miten Strattera-kapseleita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Strattera-kapselien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mihin sitä käytetään

Strattera sisältää atomoksetiinia ja sitä käytetään aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoitoon. Sitä käytetään

- yli 6 -vuotiailla lapsilla

- nuorilla

- aikuisilla

Sitä käytetään vain osana hoito-ohjelmaa, johon kuuluu myös lääkkeetön hoito kuten neuvonta ja käyttäytymisterapia.

Sitä ei ole tarkoitettu alle 6 -vuotiaiden lasten ADHD:n hoitoon, koska ei tiedetä tehoaako se ja onko se turvallista heille.

Aikuisilla Stratteraa käytetään, kun ADHD -oireet ovat hyvin hankalia ja vaikuttavat työntekoon ja sosiaaliseen elämään ja kun sairauden oireita on ollut lapsuudesta asti.

Kuinka se toimii

Strattera lisää aivojen noradrenaliinin määrää. Noradrenaliini on luonnollisesti muodostuva aine, joka parantaa tarkkaavaisuutta ja vähentää ADHD-potilaiden impulsiivisuutta ja yliaktiivisuutta. Strattera auttaa ADHD-oireiden hallitsemisessa. Strattera ei ole stimulantti, eikä siksi aiheuta riippuvuutta.

Lääkehoidon aloittamisen jälkeen voi kulua muutamia viikkoja, ennen kuin oireet lievenevät.

Tietoa ADHD:stä

Lasten ja nuorten, joilla on ADHD voi olla

- vaikea istua hiljaa ja

- vaikea keskittyä.

Ei ole heidän syynsä, että he eivät voi tehdä näitä asioita. Monet lapset ja nuoret pinnistelevät kovasti suoriutuakseen näistä asioista. ADHD voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia jokapäiväisessä elämässä. Lapsilla ja nuorilla, joilla on ADHD saattaa olla vaikeuksia oppimisessa ja kotitehtävien tekemisessä.

Heistä on vaikea käyttäytyä hyvin kotona, koulussa ja muissa paikoissa. ADHD ei vaikuta lasten tai nuorten älykkyyteen.

Aikuisilla, joilla on ADHD, on vaikeuksia tehdä samoja asioita, jotka lapsetkin kokevat vaikeiksi. Tämä tarkoittaa, että heillä voi olla ongelmia

- työssä

- opinnoissa

- ihmissuhteissa ja

- heillä voi olla heikko itsetunto.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

ÄLÄ käytä Stratteraa, jos:

- olet allerginen atomoksetiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- olet käyttänyt monoamiinioksidaasin estäjää (MAO:n estäjää) esim. feneltsiiniä kahden viime viikon aikana. MAO:n estäjiä käytetään mm. masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien hoitoon. Stratteran ja MAO:n estäjän samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia tai hengenvaaran. MAO:n estäjähoitoa ei tule aloittaa 2 viikkoon atomoksetiinihoidon lopettamisen jälkeen.

- sinulla on ahdaskulmaglaukooma (silmäsairaus, jossa silmänpaine on koholla).

- sinulla on vaikea sydänongelma, joka voi huonontua, jos sydämen syke ja/tai verenpaine nousee, sillä Strattera voi vaikuttaa näihin.

- sinulla on vakavia aivoverisuoniston ongelmia, kuten aivoinfarkti tai aivoverisuonten pullistumia (aneurysma), ahtaumia tai tukoksia.

- sinulla on lisämunuaisen kasvain (feokromosytooma).

Älä ota Stratteraa, jos mikä tahansa yllä olevista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Strattera-kapseleita. Tämä siksi, että Strattera voi pahentaa näitä ongelmia.

Varoitukset ja varotoimet

Sekä aikuisten että lasten tulee olla tietoisia seuraavista varoituksista ja varotoimista. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Stratteraa, jos sinulla on:

- itsetuhoisia ajatuksia tai itsemurhayrityksiä.

- sydänongelmia (myös rakenteellinen sydänvika) tai lisälyöntejä. Strattera voi nopeuttaa sydämen sykettä (pulssia). Äkkikuolemia on ilmoitettu potilailla, joilla oli rakenteellinen sydänvika.

- korkea verenpaine. Strattera voi nostaa verenpainetta.

- matala verenpaine. Strattera voi aiheuttaa heitehuimausta tai pyörtymistä henkilöillä, joilla on matala verenpaine.

- ongelmia verenpaineen tai sykkeen äkillisiin muutoksiin liittyen.

- sydän- ja verisuonisairaus tai sinulla on ollut aivohalvaus.

- maksaongelmia. Annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen.

- psykoottisia oireita mukaan lukien hallusinaatiot (epätodellisten äänien kuuleminen ja näköharhat), harhaluulot tai epäluuloisuus.

- maniaa (riemun tai yli-innostuksen tunne, joka aiheuttaa epätavallista käyttäytymistä) ja kiihtyneisyyttä.

- aggressiivisia tuntemuksia.

- epäystävällisyyttä ja suuttuneisuutta (vihamielisyyttä).

- aikaisemmin todettu epilepsia tai muusta syystä johtuvia kouristuskohtauksia. Strattera voi lisätä kouristuskohtauksien ilmaantuvuutta.

- erilaisia tunnetiloja kuin tavallisesti (mielialan vaihtelua) tai hyvin apea mieliala.

- vaikeasti kontrolloitava, toistuva jonkun kehon osan nykiminen tai äänteiden tai sanojen toistaminen.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos mikä tahansa edellä mainituista koskee sinua ennen hoidon aloittamista. Tämä siksi, että Strattera voi pahentaa ongelmiasi. Lääkäri haluaa seurata, miten lääke vaikuttaa sinuun.

Tarkastukset, jotka lääkäri tekee ennen kuin aloitat Strattera-kapseleiden käytön

Näiden tarkastusten perusteella päätetään, onko Strattera oikea lääke sinulle.

Lääkäri mittaa sinulta

- verenpaineen ja sydämen sykkeen (pulssi) ennen hoitoa ja Strattera-hoidon aikana.

- pituuden ja painon, jos olet lapsi tai nuori, ennen hoitoa ja Strattera-hoidon aikana.

Lääkäri keskustelee kanssasi

- muista käyttämistäsi lääkkeistä.

- siitä, onko suvussasi selittämättömiä äkkikuolemia.

- muista sairauksistasi (kuten sydänsairaudet), joita sinulla tai suvullasi saattaa olla.

On tärkeää että annat niin paljon tietoa kuin mahdollista. Tämä auttaa lääkäriä päättämään onko Strattera oikea lääke sinulle. Lääkäri voi määrätä myös tarpeellisia lisätutkimuksia ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen.

Muut lääkevalmisteet ja Strattera

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien itsehoitolääkkeet. Lääkäri päättää, voitko käyttää Stratteraa samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa ja joissain tapauksissa lääkäri saattaa joutua muuttamaan annostasi tai lisäämään sitä hitaasti.

Älä ota Stratteraa samanaikaisesti MAO:n estäjien ryhmään (monoamiinioksidaasin estäjät) kuuluvien lääkkeiden kanssa, joita käytetään masennuksen hoidossa. Katso kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.”Älä käytä Stratteraa”.

Jos käytät muita lääkkeitä, Strattera saattaa vaikuttaa siihen, kuinka ne toimivat tai aiheuttavat haittavaikutuksia. Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, tarkista sopivuus lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta:

- verenpainetta säätelevät (kohottavat tai laskevat) lääkkeet

- tietyt masennuslääkkeet kuten imipramiini, venlafaksiini, mirtatsapiini, fluoksetiini ja paroksetiini

- jotkut yskän- ja vilustumislääkkeet, jotka sisältävät lääkeainetta, joka voi vaikuttaa verenpaineeseen. On tärkeä tarkistaa nämä apteekkihenkilökunnalta niitä saadessasi.

- jotkut mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet

- lääkkeet, joiden tiedetään lisäävän kouristuskohtauksien riskiä

- jotkut lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa Stratteran poistumiseen elimistöstä niin, että Stratteraa jää elimistöön normaalia pidemmäksi aikaa (kuten kinidiini ja terbinafiini)

- Salbutamoli (astmalääke) suun kautta tai injektiona otettuna saattaa saada sinut tuntemaan rauhatonta sydämen lyöntisyyttä, mutta se ei pahenna astmaasi

Alla olevat lääkkeet saattavat lisätä epänormaalia sydämen rytmiä kun ne otetaan Stratteran kanssa:

- rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet

- veren suolojen pitoisuuksiin vaikuttavat lääkkeet

- malarian estossa ja hoidossa käytettävät lääkkeet

- jotkut antibiootit (esim. erytromysiini ja moksifloksasiini)

Jos olet epävarma sisältyvätkö ottamasi lääkkeet yllämainitulle listalle, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen kuin otat Strattera-kapseleita.

Raskaus ja imetys

Ei ole tiedossa, vaikuttaako tämä lääke sikiöön tai erittyykö se rintamaitoon.

- Tätä lääkettä ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri ole neuvonut sinua tekemään niin.

- Sinun on imetyksen aikana joko vältettävä tämän lääkkeen käyttöä tai lopetettava imettäminen.

Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen kuin käytät tätä lääkettä, jos

- olet raskaana tai imetät,

- epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista,

- suunnittelet lapsesi imetystä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Saatat tuntea itsesi väsyneeksi, uniseksi tai sinua voi pyörryttää, kun olet ottanut Stratteraa. Aja autoa tai käytä koneita, vasta kun olet varma, ettei Strattera vaikuta suorituskykyysi näissä tilanteissa. Jos tunnet itsesi väsyneeksi, uneliaaksi tai sinua pyörryttää, sinun ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tärkeää tietoa Strattera-kapselien sisältämistä aineista

Älä avaa Strattera-kapseleita, sillä kapselien sisältö voi ärsyttää silmiä. Jos kapselin sisältöä joutuu silmään, huuhtele silmä välittömästi runsaalla vedellä sekä ota yhteyttä lääkäriin. Pese kädet ja muut lääkkeen kanssa kosketuksiin joutuneet ruumiinosat niin pian kuin mahdollista.

Miten valmistetta käytetään

- Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on sinua ohjeistanut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääke otetaan tavallisesti 1–2 kertaa päivässä (aamulla, ja myöhään iltapäivällä tai alkuillasta).

- Lasten ei tule ottaa tätä lääkettä ilman aikuisen apua.

- Jos otat Stratteran kerran päivässä ja sinulla on uneliaisuutta tai pahoinvoinnin tunnetta, lääkäri saattaa vaihtaa lääkkeen annostelun kahteen kertaan päivässä.

- Kapselit niellään kokonaisina veden kanssa. Voit ottaa ne ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

- Kapseleita ei tule avata eikä kapselien sisältöä saa tyhjentää tai ottaa ulos kapselista.

- Ota lääke samaan aikaan joka päivä, jotta muistaisit helpommin ottaa lääkkeesi.

Kuinka paljon lääkettä otetaan

Jos olet lapsi (yli 6-vuotias) tai nuori

Lääkäri laskee vuorokausiannoksen painosi mukaan ja kertoo, montako Strattera-kapselia sinun tulee ottaa vuorokaudessa. Lääkäri aloittaa normaalisti hoitosi pienellä annoksella ennen kuin nostaa annosta painosi mukaan:

- Paino 70 kiloon saakka: Aloitusannos vuorokaudessa on 0,5 mg painokiloa kohden vähintään 7 päivää. Lääkäri voi päättää nostaa tämän annoksen tavanomaiseen ylläpitoannokseen, joka on noin 1,2 mg/kg vuorokaudessa.

- Yli 70-kiloiset: Aloitusannos on 40 mg vuorokaudessa vähintään 7 päivää. Lääkäri voi päättää tämän annoksen nostamisesta tavanomaiseen ylläpitoannokseen, joka on 80 mg vuorokaudessa. Suurin vuorokausiannos, jonka lääkäri määrää on 100 mg.

Aikuiset

- Strattera aloitetaan 40 mg vuorokausiannoksella vähintään 7 päivän ajan. Lääkäri voi päättää tämän annoksen nostamisesta tavanomaiseen ylläpitoannokseen, joka on 80-100 mg vuorokaudessa. Suurin vuorokausiannos, jonka lääkäri määrää on 100 mg.

Jos sinulla on maksaongelmia, lääkäri voi määrätä pienemmän annoksen.

Jos otat enemmän Stratteraa kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Kerro, montako kapselia on otettu. Yleisimmin ilmoitettuja vaikutuksia yliannostuksen yhteydessä ovat maha- tai suolisto-oireet, uneliaisuus, heitehuimaus, vapina ja epänormaali käyttäytyminen.

Jos unohdat ottaa Stratteraa

Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, ota se mahdollisimman pian, mutta et saa ylittää lääkärin määräämää kokonaisvuorokausiannosta minään vuorokautena (24h). Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Strattera-lääkityksen käytön

Strattera-lääkityksen lopettamiseen ei tavallisesti liity haittavaikutuksia, mutta ADHD-oireesi saattavat palata. Keskustele kuitenkin lääkärin kanssa ennen kuin lopetat Stratteran ottamisen.

Tarkastukset hoidon aikana ja sitä ennen

Ennen kuin aloitat Stratteran, lääkäri varmistaa, että Strattera soveltuu sinulle ja siitä on sinulle mahdollisesti hyötyä. Kun olet aloittanut lääkkeen, tarkastukset tehdään kuuden kuukauden välein, mahdollisesti useammin.

Tarkastuksia tehdään myös, kun annosta muutetaan. Tarkastuksiin kuuluvat;

- Pituuden ja painon mittaus lapsilla ja nuorilla

- Verenpaineen ja sykkeen mittaus

- Tiedustelu, onko Strattera-hoidon aikana mahdollisia ongelmia tai ovatko haittavaikutukset pahentuneet

Pitkäaikainen hoito

Strattera-hoitoa ei tarvitse jatkaa loppuelämän. Jos Strattera-hoito on jatkunut yli vuoden, lääkäri arvioi hoitosi nähdäkseen tarvitseeko sitä vielä jatkaa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, tälläkin lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Vaikka jotkut ihmiset saavat haittavaikutuksia, suurin osa heistä katsoo hyötyvänsä Stratterasta. Lääkäri keskustelee kanssasi haittavaikutuksisista.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia.

Jos sinulla on mitään allamainituista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 100:sta)

- Sydämen nopealyöntisyys tai tunne siitä, epänormaali sydämen rytmi

- Itsetuhoiset ajatukset

- Aggressiivisuus

- Epäystävällisyys ja suuttumus (vihaisuus)

- Mielialan vaihtelut ja muutokset

- Vakava allerginen reaktio, jonka oireita ovat

o Kasvojen ja nielun turvotus

o Hengitysvaikeudet

o Nokkosrokko (pieniä koholla olevia kutisevia paukamia iholla)

- Kouristuskohtaukset

- Psykoottiset oireet kuten hallusinaatiot (epätodellisten äänien kuuleminen tai näköharhat), harhaluulot tai epäluuloisuus

Lapsilla ja alle 18 -vuotiailla nuorilla on lisääntynyt riski näihin haittavaikutuksiin:

- Itsetuhoiset ajatukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 100:sta)

- Mielialan vaihtelut ja muutokset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 10:stä)

Aikuisilla on pienempi riski näihin haittavaikutuksiin (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 1000:sta):

- Kouristuskohtaukset

- Psykoottiset oireet kuten hallusinaatiot (epätodellisten äänien kuuleminen tai näköharhat), harhaluulot tai epäluuloisuus

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 1000:sta)

– maksavaurio

Lopeta Stratteran käyttö ja soita välittömästi lääkärille, jos saat jonkin seuraavista oireista:

- virtsa on tummaa

- iho tai silmät tulevat keltaisiksi

- vatsan paineluarkuutta oikealla puolella kylkikaaren alapuolella

- selittämätöntä pahoinvointia (kuvotusta)

- väsymystä

- kutinaa

- tunne, että saat flunssan

Muista ilmoitetuista haittavaikutuksista kerrotaan seuraavaksi. Jos jokin näistä seuraavista haittavaikutuksista muuttuu vaikeaksi, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Hyvin yleinen haittavaikutus (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

LAPSET (yli 6-vuotiaat) ja NUORET

- päänsärky
- vatsakipu
- ruokahalun väheneminen (ei nälän tunnetta)
- kuvotus (pahoinvoinnin tunne) tai pahoinvointi
- uneliaisuus
- kohonnut verenpaine
- kohonnut sydämen syke

Nämä oireet voivat hävitä yleensä jonkin ajan kuluttua.

AIKUISET

- kuvotus (pahoinvoinnin tunne)
- suun kuivuminen
- päänsärky
- ruokahalun väheneminen (ei nälän tunnetta)
- ongelmia nukahtamisessa, nukkumisessa ja aikainen herääminen
- kohonnut verenpaine
- kohonnut sydämen syke

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 10:stä)

LAPSET (yli 6-vuotiaat) ja NUORET

- ärtyisyys ja kiihtyneisyys
- nukkumisongelmia mukaan lukien aikainen herääminen
- masennus
- surullinen tai toivottomuuden tunne
- ahdistuneisuus
- nykimishäiriö
- laajentuneet pupillit (silmän tumma keskus)
- heitehuimaus
- ummetus
- ruokahaluttomuus
- vatsa- ja ruuansulatusvaivat
- ihon turvotus, punoitus ja kutina
- ihottuma
- vetämättömyys
- rintakipu
- väsymys
- painon lasku

AIKUISET

- kiihtyneisyys
- seksuaalisen halun väheneminen
- univaikeudet
- masennus
- surullinen tai toivottomuuden tunne
- ahdistuneisuus
- heitehuimaus
- epänormaali tai muuttunut maku, joka ei ole ohimenevä
- vapina
- käsien tai jalkojen pistely ja tunnottomuus
- uneliaisuus, väsymys
- ummetus
- vatsakipu
- ruuansulatusvaivat
- ilmavaivat
- pahoinvointi
- kuumat aallot, lehahdus
- sydämen nopealyöntisyys tai tunne siitä
- ihon turvotus, punoitus ja kutina
- lisääntynyt hikoilu
- ihottuma
- virtsaamisvaikeudet, kuten virtsan tulovaikeus, tihentynyt virtsaamistarve ja kipu virtsatessa
- eturauhastulehdus (prostatiitti)
- nivuskipu miehillä
- vaikeus saada erektio
- viivästynyt orgasmi
- vaikeus ylläpitää erektiota
- kuukautiskivut
- voiman tai energian puute
- väsymys
- vetämättömyys
- vilunväreet
- ärtyisyys, hermostuneisuus
- janoisuuden tunne
- painon lasku

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 100:sta)

LAPSET (yli 6-vuotiaat) ja NUORET

- pyörtyminen
- vapina
- migreeni
- näön hämärtyminen
- epänormaali tunne iholla, esim. polttava, pistelevä, syyhyävä tai kihelmöivä
- käsien tai jalkojen pistely tai tunnottomuus
- kouristuskohtaukset
- sydämen nopealyöntisyys tai tunne siitä (pidentynyt QT -aika)
- hengenahdistus
- lisääntynyt hikoilu
- ihon kutina
- voiman tai energian puute

AIKUISET

- rauhattomuus
- nykimishäiriö
- pyörtyminen
- migreeni
- näön hämärtyminen
- epänormaali sydämen lyöntirytmi (pidentynyt QT aika)
- sormien ja varpaiden palelu
- rintakipu
- hengenahdistus
- punainen koholla oleva kutiava ihottuma (nokkosrokko)
- lihaskouristus
- virtsapakko
- epänormaali tai puuttuva orgasmi
- epäsäännölliset kuukautiset
- epäonnistunut siemensyöksy

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 1000:sta)

LAPSET (yli 6-vuotiaat) ja NUORET

- verenkierron heikkenemisestä johtuva sormien ja varpaiden tunnottomuus ja valkoisuus (Raynaud’n ilmiö)
- virtsaamisvaikeudet, kuten virtsan tulovaikeus, tihentynyt virtsaamistarve ja kipu virtsatessa
- pitkittynyt, kivulias erektio
- nivuskipu miehillä

AIKUISET

- verenkierron heikkenemisestä johtuva sormien ja varpaiden tunnottomuus ja valkoisuus (Raynaud’n ilmiö)
- pitkittynyt, kivulias erektio

Vaikutus kasvuun

Joillakin lapsilla kasvu hidastuu (paino ja pituus), kun he aloittavat Stratteran käytön. Lapset kuitenkin saavuttavat ikäryhmänsä painon ja pituuden pidemmällä aikajaksolla. Lääkäri seuraa lapsesi pituuden ja painon kehitystä koko ajan. Jos lapsesi ei kasva tai paino ei nouse odotetusti, lääkäri saattaa muuttaa annosta tai päättää lopettaa Stratteran käytön tilapäisesti.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa (Käyt. viim.) ja läpipainopakkauslevyssä (EXP) mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80 ja 100 mg kovat kapselit sisältävät

* Vaikuttava aine on atomoksetiinihydrokloridi. Yksi kova kapseli sisältää atomoksetiinihydrokloridia vastaten 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg 80 mg ja 100 mg atomoksetiinia.

* Muut aineet ovat esigelatinoitu maissitärkkelys ja dimetikoni.

* Kapselin kuori sisältää natriumlauryylisulfaattia ja liivatetta. Kapselin kuoren väriaineet ovat:

keltainen rautaoksidi E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg ja 100 mg),

titaanidioksidi E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg ja 100 mg)

FD&C blue2 (indigokarmiini) E132 (25 mg, 40 mg ja 60 mg)

Punainen rautaoksidi E172 (80 mg ja 100 mg)

Musta elintarvikeväri (sisältää sellakkaa ja mustaa rautaoksidia E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kapseli, kova 10 mg (valkoinen kapseli, jossa merkintä Lilly 3227/10 mg, pituus noin 15,5–16,1 mm)

Kapseli, kova 18 mg (kullanvärinen/valkoinen kapseli, jossa merkintä Lilly 3238/18 mg, pituus noin 15,5–16,1 mm)

Kapseli, kova 25 mg (sininen/valkoinen kapseli, jossa merkintä Lilly 3228/25 mg, pituus noin 15,5–16,1 mm)

Kapseli, kova 40 mg (sininen kapseli, jossa merkintä Lilly 3229/40 mg, pituus noin 15,5–16,1 mm)

Kapseli, kova 60 mg (sininen/kullanvärinen kapseli, jossa merkintä Lilly 3239/60 mg, pituus noin 17,5–18,1 mm)

Kapseli, kova 80 mg (ruskea/valkoinen kapseli, jossa merkintä Lilly 3250/80 mg, pituus noin 17,5–18,1 mm)

Kapseli, kova 100 mg (ruskea kapseli, jossa merkintä Lilly 3251/100 mg, pituus noin 19,2–19,8 mm)

Strattera-kapselien pakkauskoot ovat 7, 14, 28 tai 56 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:

Oy Eli Lilly Finland Ab

Laajalahdentie 23

00330 Helsinki

puh. 09 8545250

Valmistaja:

Lilly S.A. Avda. de la Industria, 30 28108 Alcobendas (Madrid)

Espanja

Tämä lääkevalmiste on hyväksytty EEA:n jäsenmaissa seuraavilla nimillä:

Itävalta, Belgia, Kroatia, Kypros, Tsekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Yhdistyneet kuningaskunnat: Strattera

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.5.2015

Tekstin muuttamispäivämäärä

21.05.2015