Pakkausseloste

IBUTABS filmdragerad tablett 400 mg

Tilläggsinformation

Ibutabs 400 mg filmdragerade tabletter

ibuprofen

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter ett par dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Ibutabs är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ibutabs tabletter

3. Hur du tar Ibutabs tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ibutabs tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Ibuprofen som ingår i Ibutabs tabletterna är en s.k. inflammationshämmande värkmedicin. Det förhindrar att smärtkänslan förmedlas till centrala nervsystemet genom att minska bildningen av förmedlarämnen som förstärker inflammation och smärta. Därtill nedsätter det feber genom att minska bildningen av förmedlarämnen som får febern att stiga.

Användningsområden

Ibutabs tabletter används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd, t.ex. symtom vid flunssa, muskel- eller ledvärk, huvudvärk, reumatisk värk, menstruationssmärtor och tandvärk.

För långvarigt bruk endast efter läkarens ordination.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Ibutabs tabletter:

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen
 • om du tidigare har haft ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen och det har kommit på nytt en eller flera gånger
 • om du tidigare har haft bristningar eller blödningar i matsmältningskanalen (t.ex. svart och blodig avföring, blodiga kräkningar, anemi) i samband med användning av inflammationshämmande värkmediciner
 • om läkaren har berättat att du har en benägenhet för blödningar i matsmältningskanalen
 • om du lider av blödarsjuka (hemofili) eller brist på trombocyter i blodet (trombocytopeni) eller om du använder läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av blodproppar (t.ex. warfarin)
 • om du lider av allvarligt nedsatt hjärtfunktion
 • under graviditetens sista trimester
 • om du lider av astma och är allergisk (överkänslig) mot acetylsalicylsyra eller mot andra inflammationshämmande värkmediciner.

Varningar och försiktighet

Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med behandling med Ibutabs. Du ska omedelbart sluta ta Ibutabs och söka läkarhjälp om du utvecklar några som helst hudutslag, sår på slemhinnor, blåsor eller andra tecken på allergi, då detta kan vara de första tecknen på en mycket allvarlig hudreaktion. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden. Endast för tillfälligt och kortvarigt bruk utan läkarordination.

Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibutabs om:

 • du har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA))
 • du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare
 • du lider av nedsatt njur- eller leverfunktion
 • du lider av kranskärlssjukdom
 • du tidigare har fått magbesvär, ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan i samband med användning av inflammationshämmande värkmediciner (också receptfria preparat)
 • du lider av någon sjukdom i matsmältningskanalen, såsom sårig inflammation i tjocktarmen (Colitis ulcerosa) eller Crohns sjukdom
 • du har astma
 • du har en infektion - se rubriken ”Infektioner” nedan.

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier.

Barn och ungdomar med vätskeförlust kan drabbas av njursvikt.

Infektioner

Ibutabs kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Ibutabs göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare omedelbart.

Andra läkemedel och Ibutabs

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Ibutabs kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Läkaren kan då förändra medicineringen eller doseringen. Exempel på sådana läkemedel är:

 • Antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin).
 • Läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex.atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan).
 • Andra inflammationshämmande värkmediciner bör inte användas samtidigt med Ibutabs – det ger inte bättre smärtlindring, däremot riskerar man biverkningar.
 • Vissa antidepressiva medel (t.ex. citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin) vilka tillhör SSRI-läkemedel dvs. selektiva serotoninåterupptagshämmare ökar risken för blödningar.
 • Vissa kolesterolläkemedel (kolestipol och kolestyramin) bör inte intas innan minst 4 timmar har gått från intagning av Ibutabs, eftersom de kan förhindra upptagningen av ibuprofen.
 • Epilepsimedicinerna fenytoin och fenobarbital samt tuberkulosmedicinen rifampicin kan minska effekten av ibuprofen.
 • Flukonazol som tas genom munnen vid behandling av svampinfektioner kan öka förekomsten av biverkningar hos ibuprofen.
 • Litium, eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga litiumhalter i blodet.
 • Digitalis (Digoxin), eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga digitalishalter i blodet hos patienter som lider av nedsatt njurfunktion.
 • Kortisonpreparat som tas genom munnen kan i samtidigt bruk med ibuprofen förorsaka magbesvär och blödningar från matsmältningskanalen.
 • Biverkningar av metotrexat som används vid behandling av reumatiska sjukdomar kan öka i samtidigt bruk med ibuprofen. Använd inte Ibutabs under de dagar som du tar metotrexat.
 • Ibuprofen kan minska effekten av vissa urindrivande medel eller läkemedel mot högt blodtryck - informera läkaren om du är under blodtryckskontroll eller om du använder blodtrycksmediciner.
 • Kinolonantibiotika.
 • Ginkgo biloba eller kinesiskt tempelträd kan öka blödningsrisken hos inflammationshämmande värkmediciner.

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibutabs. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibutabs med andra läkemedel. Tala om att ni använder Ibutabs i samband med kommande läkarbesök.

Ibutabs med mat och dryck

Ibutabs kan tas i samband med måltiderna eller oberoende av dem. Samtidigt kostintag kan något fördröja effekten av läkemedlet, men det minskar också förekomsten av biverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar at skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Preparatet får inte användas under graviditetens sista trimester.
 • Preparatet bör användas under graviditetens första eller andra trimester endast om läkaren anser det nödvändigt.
 • Preparatet kan användas under amning, eftersom ibuprofen går över i modersmjölken i obetydligt små mängder.
 • Ibuprofen kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera läkaren om du planerar graviditet eller om du har problem med att bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibutabs påverkar vanligen inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Om sömnighet förekommer under behandlingen med läkemedlet bör man undvika att köra bil och använda maskiner.

Ibutabs innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används).

När det gäller barn och ungdomar ska man kontakta en läkare om detta läkemedel behöver användas längre än 3 dagar eller om symtomen blir värre.

Vuxna och unga över 12 år:

½–1 tablett 1–3 gånger per dygn vid behov.

Barn:

Maximal engångsdos för barn är 10 mg/kg och maximal dygnsdos är 30 mg/kg.

Ålder

Vikt

Dosering

4−8 år

20−25 kg

1/2 tablett högst 3 gånger per dygn.

8−12 år

25−40 kg

1/2 tablett högst 4 gånger per dygn.

Ibutabs 400 mg tabletter är inte lämpliga för barn som väger under 20 kg.

Tabletter skall tas med en riklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten).

Om du har tagit för stor mängd av Ibutabs

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårighet rapporterats.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar förekommer oftare hos patienter med dåligt skick och flera sjukdomar samt hos äldre. Risken för allvarliga verkningar ökar om läkemedlet används långvarigt i stora doser och risken för skador mångdubblas om man samtidigt använder andra inflammationshämmande värkmediciner.

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 100 patienter) som rapporterats är:

 • ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning (i samband med nedsatt funktion i de röda blodkropparna)
 • nedsatt sinnesstämning eller sömnighet
 • svindel eller huvudvärk
 • öronsusningar (tinnitus)
 • försämrad hjärtsvikt (ökad svullnad eller andnöd)
 • svullnad av extremiteterna så som benen och armarna
 • halsbränna, smärtor i övre buken, illamående eller diarré
 • nässelutslag, klåda i huden eller kraftig svullnad av huden eller slemhinnorna.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 100 patienter) som har rapporterats är:

 • orolighet, förvirring, mardrömmar, perceptionsstörningar, hallucinationer, förföljelsemani, sömnlöshet
 • klåda eller stickningar i huden utan synbara orsaker (känselvillor eller parestesi)
 • infektion i munnen, sår i matsmältningskanalen och blödningar eller blodig avföring.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av 1 000 patienter) som rapporterats är:

 • minskat antal blodplättar (som kan förorsaka ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning)
 • minskat antal eller bortfall av vita blodkroppar (vilket kan ha samband med ospecifik feber, influensaliknande symtom eller ont i halsen)
 • ökning av kaliumnivån i blodet
 • försvagad syn eller förändringar i hornhinnan
 • förvirringstillstånd (hos patienter som använder takrin)
 • hjärnhinneinflammation (hos patienter som har vissa bindvävssjukdomar)
 • nedsatt hörsel
 • försvårade symtom av kranskärlssjukdom (ökade bröstsmärtor) eller rytmstörningar
 • andnöd eller försvårad astma
 • bristningar i matsmältningskanalen, försämrat tillstånd vid sårig tjocktarmsinflammation, inflammation i spottkörteln eller bukspottskörteln
 • förhöjda leverenzymvärden, gulhet eller leverinflammation (kan framkalla smärtor i övre buken)
 • kraftiga reaktioner i huden eller i slemhinnorna som förorsakar fjällning eller blåsor i huden, ljusöverkänslighet, förvärrad acne eller psoriasis, håravfall, SLE (systemisk lupus erythematosus)
 • nedsatt njurfunktion
 • kraftiga allergisymtom (anafylaxi).

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre en 1 av 10 000 patienter) som rapporterats är:

 • tarmstriktur.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Utbredda röda, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor huvudsakligen i hudveck, på bålen och armarna tillsammans med feber vid början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos). Sluta använda Ibutabs omedelbart om du utvecklar dessa symtom och sök läkarhjälp omedelbart. Se även avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används.

En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

Inflammationshämmande värkmediciner såsom Ibutabs kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Sluta att använda Ibutabs och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får följande symtom:

 • andningssvårigheter eller andnöd
 • kraftig rodnad, klåda och svullnad på huden
 • uppsvullnad på tungan eller i svalget
 • akut, kraftig magont eller blodiga kräkningar.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:

 • halsbränna och lindriga magbesvär
 • svart avföring
 • ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan
 • uppsvullna armar och ben
 • andra hudsymtom som inte förekommer genast.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är ibuprofen varav det finns 400 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium, pregelatinerad stärkelse, dextrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, sackaros, hypromellos, polysorbat 80, kinolingult (E 104), glycerol 85 % och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ibutabs är gula, kapselformade, filmdragerade tabletter med skåra. Storlek 17 x 8 mm.

Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 18.12.2020

Texten ändrad

18.12.2020