Pakkausseloste

DONEPEZIL KRKA filmdragerad tablett 5 mg, 10 mg

Tilläggsinformation

Donepezil Krka 5 mg filmdragerade tabletter

Donepezil Krka 10 mg filmdragerade tabletter

donepezilhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Donepezil Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Krka

3. Hur du tar Donepezil Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Donepezil Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Donepezil Krka innehåller den aktiva substansen donepezilhydroklorid. Donepezil Krka (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare. Donepezil ökar nivåerna av en substans (acetylkolin) i hjärnan, som är involverad i minnesfunktionen, genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin.

Det används för att behandla symtomen av demens vid lindrig och medelsvår Alzheimers sjukdom. Dessa symtom innefattar tilltagande minnesförlust, förvirring och beteendemässiga förändringar. Som en konsekvens av dessa symtom upplever de som lider av Alzheimers sjukdom det som svårare och svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.

Donepezil Krka ska bara användas av vuxna.

Donepezil som finns i Donepezil Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Donepezil Krka

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Donepezil Krka om du har eller har haft:

 • mag- eller tolvfingertarmssår,
 • krampanfall eller konvulsioner,
 • någon hjärtsjukdom (oregelbunden eller mycket långsam hjärtfrekvens),
 • astma eller annan långvarig lungsjukdom,
 • leversjukdom eller hepatit (leverinflammation),
 • svårigheter med att kissa eller lindrig njursjukdom

Berätta också för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid.

Barn och ungdomar

Donepezil Krka rekommenderas inte för användning hos barn och ungdomar (yngre än 18 år).

Andra läkemedel och Donepezil Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Detta gäller även andra läkemedel som du eventuellt tar någon gång i framtiden om du fortsätter använda Donepezil Krka. Denna information är viktig då andra läkemedel kan minska eller öka effekten av Donepezil Krka.

Du bör vara extra noggrann med att tala om för din läkare ifall du tar något av följande läkemedel:

 • andra läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom, t.ex. galantamin eller rivastigmin
 • läkemedel mot värk eller artrit, t.ex. acetylsalicylsyra, s.k. NSAID-preparat såsom ibuprofen eller diklofenak
 • antikolinergiskt verkande läkemedel, t.ex. tolterodin
 • antibiotika, t.ex. erytromycin, rifampicin
 • läkemedel mot svampinfektioner, t.ex. ketokonazol eller itrakonazol
 • antidepressiva läkemedel, t.ex. fluoxetin
 • läkemedel mot krampanfall, t.ex. fenytoin, karbamazepin
 • läkemedel mot hjärtkärlsjukdom, t.ex. kinidin, betablockerare (propranolol och atenolol)
 • muskelavslappnande läkemedel, t.ex. diazepam, succinylkolin
 • narkosläkemedel
 • receptfria läkemedel, t.ex. växtbaserade läkemedel

Om du ska läggas in på sjukhus för en operation som kräver att du sövs ner ska du berätta för läkaren samt för narkosläkaren att du använder Donepezil Krka. Detta eftersom Donepezil Krka kan påverka hur mycket narkosläkemedel som behövs.

Donepezil Krka kan användas av personer med nedsatt njurfunktion eller med mild till måttligt nedsatt leverfunktion. Tala om för din läkare ifall du har någon njur- eller leversjukdom. Patienter med svårt nedsatt leverfunktion bör inte använda Donepezil Krka.

Tala om för din läkare vem som är din vårdgivare. Din vårdgivare kan hjälpa dig att använda din medicin enligt läkares förskrivning.

Donepezil Krka med mat, dryck och alkohol

Födointag påverkar inte effekten av Donepezil Krka.

Du bör undvika alkohol eftersom det kan påverka effekten av Donepezil Krka.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ammande kvinnor bör inte ta Donepezil Krka.

Körförmåga och användning av maskiner

Alzheimers sjukdom kan göra att din förmåga att köra bil eller hantera maskiner försämras. Du ska inte köra bil eller hantera maskiner såvida inte din läkare säger åt dig att det är säkert.

Det kan hända att läkemedlet gör att du känner dig trött och yr samt att du kan få muskelkramper. Om du upplever något av dessa symtom så ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Donepezil Krka innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Donepezil Krka du ska ta

Rekommenderad startdos är 5 mg (en vit tablett) varje kväll. Efter en månad kan din läkare be dig att istället ta 10 mg (en gul tablett) varje kväll.

Den tablettstyrka du ska ta kan ändras beroende på hur länge du har tagit medicinen och vad din läkare rekommenderar. Den maximala rekommenderade dosen är 10 mg varje kväll.

Använd alltid Donepezil Krka enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Ändra inte dos utan inrådan från läkare.

Hur du ska använda ditt läkemedel

Donepezil Krka-tabletter bör sväljas hela tillsammans med ett glas vatten på kvällen innan du går till sängs.

Användning för barn och ungdomar

Donepezil Krka rekommenderas inte för användning hos barn och ungdomar (yngre än 18 år).

Om du har tagit för stor mängd av Donepezil Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111 i Finland, tel.112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig denna bipacksedel och kvarvarande tabletter till sjukhuset.

Symptom på överdosering kan inkludera illamående och kräkningar, ofrivilligt dreglande, svettningar, långsam hjärtfrekvens, lågt blodtryck (berusningskänsla eller yrsel i stående ställning), andningssvårigheter, förlust av medvetande och krampanfall eller konvulsioner.

Om du har glömt att ta Donepezil Krka

Om du glömmer bort att ta ditt läkemedel, ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer bort att ta din medicin under mer än en vecka, ring till din läkare innan du tar någon mer medicin.

Om du slutar att använda Donepezil Krka

Sluta inte att ta tabletterna såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar att ta Donepezil Krka kommer nyttan med behandlingen gradvis att avta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hur länge ska Donepezil Krka användas

Din läkare eller apotekspersonal kommer att upplysa dig om hur länge du ska använda tabletterna. Du

måste träffa din läkare regelbundet för att utvärdera din behandling och bedöma dina symtom.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Donepezil Krka.

Tala om för din läkare ifall du får någon av dessa biverkningar medan du använder Donepezil Krka.

Allvarliga biverkningar:

Du måste omedelbart tala med läkare ifall du upplever något av följande allvarliga biverkningar. I sådana fall kan du komma att behöva omedelbar medicinsk behandling.

 • Leverskada, t.ex. leverinflammation (hepatit). Symtom på hepatit är illamående eller kräkningar, aptitförlust, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor, och mörkfärgad urin (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).
 • Mag- eller tolvfingertarmssår. Symtom på magsår kan vara magsmärta och magbesvär som känns mellan naveln och bröstbenet (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).
 • Blödningar och sår i magtarmkanalen. Kan visa sig genom kolsvart avföring eller genom väl synliga blödningar från ändtarmen vid toalettbesök (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
 • Krampanfall eller konvulsioner (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
 • Feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas malignt neuroleptika syndrom eller neuroleptiskt malignt syndrom) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).
 • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber eller mörk urin. Symtomen kan orsakas av en onormal nedbrytning av musklerna som kan vara livshotande och leda till njurproblem (ett tillstånd som kallas rabdomyolys) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Andra biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • diarré
 • illamående
 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • muskelkramper
 • trötthet
 • sömnlöshet (insomni)
 • förkylningssymtom
 • aptitförlust
 • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)
 • ovanliga drömmar inklusive mardrömmar
 • upprördhet
 • aggressivt beteende
 • svimning
 • yrsel
 • obehagskänsla i magen
 • hudutslag
 • klåda
 • svårigheter att hålla tätt (urininkontinens)
 • smärta
 • olycksfall (patienter kan bli mer benägna att falla och skada sig)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • långsam hjärtrytm
 • överproduktion av saliv

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • stelhet, skakningar eller okontrollerade rörelser speciellt av ansikte och tunga men även i händer och ben

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid.
  • Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid (som monohydrat) motsvarande 4,56 mg donepezil.
  • Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid (som monohydrat) motsvarande 9,12 mg donepezil.
 • Övriga innehållsämnen ärlaktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa och magnesiumstearat i tablettkärnan och titandioxid (E171), hypromellos 5cp, makrogol 400 i filmdrageringen. 10 mg tabletterna innehåller också gul järnoxid (E 172) i filmdrageringen.

Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Donepezil Krka innehåller laktos”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg tabletter: vita till benvita, runda, cirka 7 mm i diameter, bikonvexa, filmdragerade tabletter.

10 mg tabletter: gulbruna, runda, cirka 9 mm i diameter, bikonvexa, filmdragerade tabletter.

Tabletterna finns tillgängliga i kartonger med:

 • 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter i blister.
 • 250 filmdragerade tabletter i en tablettburk av plast med säkerhetsförseglad skruvförslutning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472, Cuxhaven, Tyskland

Denna bipacksedel godkändes senast 18.9.2020

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats www.fimea.fi.

 

Texten ändrad

18.09.2020