Package information leaflet

PANADOL suppositorium 60 mg, 125 mg

Tilläggsinformation

Panadol 60 mg och 125 mg <[och 250 mg]> suppositorium

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om barnet får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om barnet inte mår bättre eller om barnet mår sämre efter tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Panadol suppositorium är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panadol suppositorier

3. Hur du använder Panadol suppositorier

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panadol suppositorier ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Panadol är ett läkemedel mot feber och värk med smärtstillande och febernedsättande effekt.

Panadol suppositorier används som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig värk och feber hos barn. Dessa tillstånd kan vara värk när tänderna bryter fram, till huvudvärk, tandvärk, öronvärk, andra vanliga tillstånd med feber och värk, förkylning, influensa och reaktioner på vaccinationer.

Enligt läkares föreskrift kan produkten användas även för behandling av andra smärttillstånd.

Du måste tala med läkare om barnet inte mår bättre eller om barnet mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Panadol suppositorier

 • Om barn är allergiskt mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om barn har hjärtsvikt, en lever- eller njursjukdom ska du inte använda Panadol suppositorier utan läkares föreskrift.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan barnet använder Panadol suppositorier.

 • Panadol suppositorier är avsedda för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer bör läkare kontaktas.
 • Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.
 • Ett barn med feber behöver mycket vätska, rummet där barnet vistas får inte vara för varmt och behovet av vila ska anpassas efter hur barnet mår. Om barnet får feber överstigande 38,5°C, huvudvärk eller muskelrelaterade smärtor kan besvären lindras med läkemedel. Vid feber som kvarstår under mer än tre dagar samt då orsaken till febern är oklar, vid feber med svåra smärtor och om barnets allmäntillstånd försämras bör läkare konsulteras.
 • Innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.
 • Ge inte detta läkemedel om barnet ges några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att behandla smärta, feber, symtom på förkylning eller influensa.
 • Om barn har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om barn får en kombination av dessa symtom.

Rådfråga alltid läkare innan användning av Panadol suppositorier om barnet

 • har lever- eller njurproblem
 • är underviktig eller undernärd.

Du kan behöva undvika att använda produkten helt och hållet eller begränsa mängden paracetamol som du ger.

Andra läkemedel och Panadol suppositorier

Tala om för läkare eller apotekspersonal om barnet tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Läkemedlets effekt kan ibland förändras vid samtidig användning av andra läkemedel.

Om barnet använder metoklopramid, kolestyramin, kloramfenikol, domperidon eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) eller antiepileptika rådgör med läkare om samtidig medicinering med Panadol suppositorium.

Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Panadol användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Du kan använda detta läkemedel vid amning.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Användning för barn

Till barn under tre månader endast enligt läkares föreskrift.

Paracetamol dosen till barn (över 3 mån) är 15 mg per kilo kroppsvikt högst 3 gånger i dygnet. Panadol suppositorier ges enligt nedanstående schema på basis av barnets kroppsvikt:

Kroppsvikt (kg)

Dosering

6

Ett 60 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

7

Ett 60 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

8

Två 60 mg suppositorier vid högst 3 gånger i dygnet.

9

Ett 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

10

Ett 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

11

Ett 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

12

Ett 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

13

Ett 60 mg suppositorium och 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

14

Ett 60 mg suppositorium och 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

15

Ett 60 mg suppositorium och 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

16

Ett 60 mg suppositorium och 125 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

17

Ett 250 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

18

Ett 250 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

19

Ett 250 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

20

Ett 250 mg suppositorium vid högst 3 gånger i dygnet.

 

Använd inte mer än tre doser i dygnet. Dosintervallet bör vara minst 4 timmar.

Överskrid inte doseringsanvisningen. Använd alltid lägsta effektiva dos och använd den under kortast möjliga tid för att lindra symtom.

Suppositoriet införs i ändtarmen. Suppositorier smälter lätt vid hantering. Om suppositoriet blivit mjukt kan du lägga det i kylskåpet en liten stund före användning.

Du måste tala med läkare om barnet inte mår bättre eller om barnet mår sämre efter tre dagar. För kontinuerlig användning i mer än tre dagar endast enligt läkares föreskrift.

Om du har använt för stor mängd av Panadol suppositorier

Överdosering av paracetamol kan leda till livshotande leverskada.

Om du har gett barnet för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Panadol suppositorier

Ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA att ta detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare:

 • om barnet upplever allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda, andningssvårigheter eller svullnad i läppar, tunga, hals eller ansikte.
 • om barnet upplever hudflagor eller hudutslag eller blåsor.
 • om barnet upplever sår i munnen.
 • om barnet har upplevt tidigare andningsproblem vid användning av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner och barnet upplever samma reaktion vid användning av denna medicin.
 • om barnet har förändringar i blodet, inklusive oväntad blödning eller blåmärken.

Ovannämnda biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • rodnad av ändtarmensmynningen slemhinna.

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamolpreparat ha skadlig effekt på levern.

Rapportering av biverkningar

Om barnet får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (högst +25°C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte preparatet om kartan med suppositorier är trasig vid inköpstillfället.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol som det finns 60 mg i Panadol 60 mg suppositorium och 125 mg i Panadol 125 mg suppositorium .
 • Ett övrigt innehållsämne är hårdfett.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol 60 mg och 125 mg suppositorier är vita.

Panadol 60 mg och 125 mg: 10 suppositorier i kartongen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar/styrkor att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand

Danmark

 

Tillverkare

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair

Frankrike

 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: mystory.nd@haleon.com 

Denna bipacksedel ändrades senast 14.04.2023

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats http://www.fimea.fi

Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon-koncernen.

©2023 Haleon-koncernen eller dess licensgivare.

©2021 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

14.04.2023